Biểu mẫu " Giấy nhận tiền"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

1
2.004
lượt xem
58
download

Biểu mẫu " Giấy nhận tiền"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Giấy nhận tiền"

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu số : 9/KHTC GIẤY NHẬN TIỀN Họ và tên: ................................................................................................................................................ Đơn vị: .................................................................................................................................................... Số tiền: ................................................................................................................................................... (Bằng chữ: .............................................................................................................................................) Về việc: .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. (Ghi chú: ................................................................................................................................................) Tp.HCM, ngày tháng năm 200 NGƯỜI NHẬN TIỀN CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI (KÍ, họ tên) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu số : 9/KHTC GIẤY NHẬN TIỀN Họ và tên: ................................................................................................................................................ Đơn vị: .................................................................................................................................................... Số tiền: ................................................................................................................................................... (Bằng chữ: .............................................................................................................................................) Về việc: .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. (Ghi chú: ................................................................................................................................................) Tp.HCM, ngày tháng năm 200 CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI (Ký, họ tên)
Đồng bộ tài khoản