intTypePromotion=1

BIỂU MẪU " PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN ĐỊA CHÍNH- MẪU SỐ 3/PYCCC"

Chia sẻ: Tran Nhu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
829
lượt xem
44
download

BIỂU MẪU " PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN ĐỊA CHÍNH- MẪU SỐ 3/PYCCC"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu yêu cầu cung cấp thông tin địa chính dùng cho phòng công chứng theo mẫu số 3/PYCCC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU " PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN ĐỊA CHÍNH- MẪU SỐ 3/PYCCC"

  1. Mẫu số 03/PYCCC PHÒNG CÔNG CHỨNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ.... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỈNH (THÀNH PHỐ).......................... .........., ngày..... tháng...... năm.......... Số:....../PYCCC PHI Ế U Y Ê U C Ầ U CU N G C Ấ P T HÔN G TI N Đ Ị A C HÍN H Kính gửi: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ................................ Đề nghị Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cung cấp thông tin về thửa đất cho người sử dụng đất có tên sau đây để phục vụ cho việc công chưng hợp đồng, văn bản thực hiên quyên cua người sử dung đât: ̣ ̀ ̉ ̣ ́ - Tên người sử dụng đất:....................................................................... - Địa chỉ người sử dụng đất:................................................................. .............................................................................................................. - Địa chỉ thửa đất:................................................................................. .............................................................................................................. Các thông tin yêu cầu cung cấp (ô được đánh dấu “X” là nội dung cần cung cấp thông tin): ‫ ڤ‬Tên người sử dụng đất ‫ ڤ‬Hình thưc sử dụng ‫ ڤ‬Thửa đất số ‫ ڤ‬Mục đích sử dụng ‫ ڤ‬Tờ bản đồ số ‫ ڤ‬Thời hạn sử dụng ‫ ڤ‬Địa chỉ thửa đất ‫ ڤ‬Nguồn gốc sử dụng ‫ ڤ‬Diện tích ‫ ڤ‬Những hạn chế về quyền sử dụng Đề nghị Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi “Phiếu cung cấp thông tin địa chính” về thông tin theo ô đã được đánh dấu “X” nêu trên cho Phong Công chưng ̀ số .............. tỉnh/thành phố......................................... CÔNG CHỨNG VIÊN (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2