intTypePromotion=3

Biểu mẫu:"Tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí quản lý bộ máy"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
488
lượt xem
39
download

Biểu mẫu:"Tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí quản lý bộ máy"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu:"Tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí quản lý bộ máy" theo mẫu số B 02-BH ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ- BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu:"Tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí quản lý bộ máy"

  1. Bảo hiểm xã hội Mẫu số B 02 – BH ........................... Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ –   BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài   Chính TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ QUẢN LÝ BỘ MÁY Quý...............Năm................. PHẦN I ­ TÌNH HÌNH KINH PHÍ ST Chỉ tiêu Mã số Tổng số T 1 2 3 4 I Kinh phí quý trước chưa quyết toán chuyển sang 01 II Kinh phí được cấp 1 Cấp trong quý 02 2 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này 03 III Kinh phí khác 1 Thu trong quý 04 2 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này 05 IV Kinh phí được sử dụng 1 Tổng kinh phí được sử dụng trong quý ( 06 = 01 + 02 + 04 ) 06 2 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này 07 V Kinh phí đã chi đề nghị quyết toán 1 Tổng kinh phí đã chi trong quý đề nghị quyết toán 08 2 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này 09 VI Kinh phí chưa quyết toán chuyển kỳ sau ( 10 = 06 ­08 ) 10 PHẦN II ­ THỰC CHI VỀ KINH PHÍ QUẢN LÝ BỘ MÁY ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN Mụ Tiểu mục Nội dung chi Trong quý Luỹ kế từ đầu năm  c đến quý này A B C 1 2 Tổng cộng
  2. 2 Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Phụ trách kế toán Giám đốc BHXH (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng  dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản