intTypePromotion=1

BM.TG.09 - Đơn đề nghị giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
90
lượt xem
14
download

BM.TG.09 - Đơn đề nghị giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu M10 …………, ngày …tháng …..năm …… ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢNG ĐẠO, TRUYỀN ĐẠO NGOÀI CƠ SỞ TÔN GIÁO Kính gửi: UBND huyện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.TG.09 - Đơn đề nghị giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu M10 …………, ngày …tháng …..năm …… ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢNG ĐẠO, TRUYỀN ĐẠO NGOÀI CƠ SỞ TÔN GIÁO Kính gửi: UBND huyện (thành phố thuộc tỉnh)…………… Căn cứ khoản 2 Điều 11 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004; Căn cứ Điều 27 Nghị định số 22/2005/NĐ- CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Căn cứ (1)…………………….. …………………………………………… Họ và tên người đề nghị:………………………. Tên gọi khác…………. Năm sinh…………………. Chức vụ:………………………..… Phẩm trật tôn giáo: ………………. … Thuộc tổ chức tôn giáo:………………………..……….………………. … Đề nghị được giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo - Người chủ trì: Họ và tên:……………………………………. Năm sinh………………….. Địa chỉ:……………………….…………………………………………….. - Lý do:……………………….…………………………………………… - Địa điểm:………………………………………………………………… - Thời gian: từ …… giờ…. ngày… tháng … năm… đến …… giờ…. ngày… tháng … năm… - Thành phần tham dự: …………………………………………………… - Nội dung giảng đạo: ……………………………………………………. - Cam kết của người đề nghị về nội dung hoạt động. Đính kèm đơn: Ý kiến bằng văn bản của tổ chức tôn giáo trực tiếp quản lý. Ngày…..tháng…..năm…. NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
  2. Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) Cơ quan tiếp nhận (Ký, đóng dấu) (1) Căn cứ các quy định của tổ chức tôn giáo.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2