intTypePromotion=3

Bộ đề thi đại học FPT ( New 2010)

Chia sẻ: Trần Bá Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

6
2.565
lượt xem
546
download

Bộ đề thi đại học FPT ( New 2010)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở Cấu trúc Đề thi tuyển sinh Đại học – Cao đẳng 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, để có tài liệu học tập và luyện thi,Bộ đề thi đại học FPT ( New 20100) nhằm giúp các em có cách nhìn toàn diện về kiến thức và kĩ năg cần nắm vững trước khi bước vào Kì thi với tâm thế vững vàng nhất giúp ích cho các em thi vào trường đại học này

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề thi đại học FPT ( New 2010)

  1. ð tr c nghi m GMAT - Tài li u luy n thi ðH FPT Posted by CMQ - http://quyndc.blogspot.com ð luy n thi ðH FPT (Sưu t m và d ch t ti ng Anh: ngocson52) Ph n 1 (K năng tính toán – Problem solving) 1. N u Mario 32 tu i vào 8 năm trư c, thì tu i c a anh ta x năm trư c là bao nhiêu? (A) x – 40 (B) x – 24 (C) 40 – x (D) 24 – x (E) 24 + x 2. Trung bình c ng c a 6 s là 8,5. N u b 1 s ñi thì trung bình c ng c a 5 s còn l i là 7,2. S ñư c b ñi là s nào? (A) 7,8 (B) 9,8 (C) 10 (D) 12,4 (E) 15 3. X, Y, Z và W là các s nguyên. Bi u th c X – Y – Z là ch n còn bi u th c Y – Z – W là l . N u X ch n thì trong các câu sau câu nào ñúng? (A) Y – Z l (B) W ch n (C) W l (D) W ch n (E) Z l 4. Q là s nguyên t l n hơn 10. 3Q chia h t cho s dương nh nh t (khác 1) nào? (A) 3Q (B) Q (C) 3 (D) Q + 3 (E) 2Q 5. M t máy bơm bơm ñ y bình nư c h t 5 gi . M t máy bơm khác bơm ñ y cũng bình ñó h t 3 gi . H i n u c 2 máy bơm cùng nhau thì sau bao lâu s ñ y 2/3 bình? (A) 8/15 h (B) 3/4 h (C) 5/4 h (D) 15/8 h (E) 8/3 h 6. N u n là s nguyên dương và k + 2 = 3n, k s không nh n giá tr nào dư i ñây? (A) 1 (B) 4 (C) 7 (D) 25 (E) 79 7. N u chi u dài và chi u r ng c a m t khu vư n hình ch nh t ñ u tăng thêm 20% thì di n tích khu vư n ñó s tăng lên bao nhiêu? (A) 20% (B) 24% (C) 36% (D) 40% (E) 44% 8. Trong h p có A bóng xanh, 3A + 6 bóng ñ và 2 bóng vàng. N u không có màu nào khác thì xác su t l y ñư c 1 qu vàng ho c 1 qu xanh là bao nhiêu? (A) 1/5 (B) 1/2 (C) 1/3 (D) 1/4 (E) 2/3 9. Kelly ñư c gi m 30% giá vé xem phim. Khi giá vé tăng 50% thì s ti n ñư c gi m v n không ñ i. V y Kelly ñư c gi m bao nhiêu % khi vé tăng giá? (A) 10% (B) 20% (C) 25% (D) 35% (E) 38% 10. S lư ng vi khu n c sau 2 phút l i tăng g p ñôi. M t kho ng bao phút ñ s vi khu n tăng t 1.000 lên 500.000 con? (A) 10 (B) 12 (C) 14 (D) 16 (E) 18 11. Công ty X có 3.600 ngư i. 1/3 s ñó là nhân viên văn phòng. N u b ph n văn phòng b c t gi m 1/3 s nhân viên thì s nhân viên văn phòng còn l i chi m bao nhiêu ph n trăm t ng s ngư i trong công ty? (A) 25% (B) 22,2% (C) 20% (D) 12,5 (E) 11,1% 12. N u x quy n sách giá 5$ m i cu n và y cu n sách khác giá 8$ m i cu n thì trung bình c ng 2 cu n (2 lo i) có giá là bao nhiêu $? 5x + 8x 5x + 8x 5x + 8x 40xy 40 xy (A) (B) (C) (D) (E) x+ y xy 13 x+ y 13 13. Trong m t trư ng tâm lý h c, ñi m c a các sinh viên ñư c xác ñ nh như sau: Vào cu i năm th nh t, ñi m c a m i sinh viên b ng 2 l n tu i c a sinh viên ñó. T ñó v sau, ñi m ñư c tính b ng 2 l n tu i c a sinh viên c ng thêm m t n a s ñi m c a năm trư c ñó. N u ñi m c a Joe cu i năm th nh t là 40 thì cu i năm th 3 c u có bao nhiêu ñi m? (A) 44 (B) 56 (C) 62 (D) 75 (E) 80 3 14. A là m t s nguyên t > 2. N u C = A thì có bao nhiêu s nguyên khác nhau có th chia h t C? (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7 15. N u x và y là hai s nguyên t , thì giá tr nào dư i ñây không th là t ng c a x và y? (A) 5 (B) 9 (C) 13 (D) 16 (E) 23 Nguy n Ng c Sơn – http://diendantoanhoc.net, http://vatlyvietnam.org ðT: 0985.521979, 0989.316244. YM: ngocson52
  2. ð tr c nghi m GMAT - Tài li u luy n thi ðH FPT Posted by CMQ - http://quyndc.blogspot.com 16. N u n là s nguyên dương, thì n(n + 1)(n + 2) là (A) ch n ch khi n ch n (B) ch n ch khi n l (C) l khi n l (D) chia h t cho 3 ch khi n l (E) chia h t cho 4 khi n ch n 4 x 17. N u X là m t s nguyên dương và 405 là b i s c a 3 thì giá tr l n nh t có th có c a X là bao nhiêu? (A) 5 (B) 12 (C) 16 (D) 20 (E) 26 18. N là m t s nguyên t l n hơn 5. Bi u th c nào dư i ñây cho giá tr là s ch n? 2 2 2 (A) (N + 2) (B) N + 2 (C) N(N + 2) (D) (N + 1)(N + 2) (E) (N – 2) 19. Máy A s n xu t ñ u ñ n 120 s n ph m sau 40 giây. Máy B s n xu t 100 s n ph m trong 20 giây. N u c A và B cùng ch y 1 lúc, thì ph i m t bao lâu ñ s n xu t ra 200 s n ph m? (A) 22 (B) 25 (C) 28 (D) 32 (E) 56 20. N u Jack nhân ñôi s ti n c a anh thì anh v a ñ ti n mua 3 cái bánh mì v i giá 0,96$ m i chi c và 2 c c s a v i giá 1,28$ m i c c. H i Jack có bao nhiêu ti n? (A) 1,6 (B) 2,24 (C) 2,72 (D) 3,36 (E) 5,44 9−m 21. Tìm s nguyên m th a mãn (−2) = 2 . 2m (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 6 22. Giá g c c a 1 chi c ô tô là 25.200$. Ngư i ch xe nghĩ anh ta có th ki m ti n t chi c xe nên ñã tăng giá xe lên 110% giá g c. Sau 1 tu n v n không bán ñư c xe, anh ta ñành gi m giá 10% và chi c xe ñã ñư c bán. Nó ñư c bán v i giá bao nhiêu? (A) 25.200$ (B) 25.000$ (C) 24.948$ (D) 24.542$ (E) 23.658$ 23. Trên b n ñ , 1 insơ (inch, ñơn v ño chi u dài Anh – ngocson52) th hi n 28 d m. C n bao nhiêu insơ ñ bi u di n 1 kho ng cách là 383,6 d m? (A) 5,2 (B) 7,4 (C) 13,7 (D) 21,2 (E) 28,7 24. N u t ng ti n lương c a 1 công ty trong năm Y là 84.000$, nhi u hơn 20% trong năm X. H i t ng ti n lương trong năm X là bao nhiêu? (A) 70.000$ (B) 68.320$ (C) 64.000$ (D) 60.000 (E) 52.320$ 25. N u a, b, c là 3 s nguyên dương liên ti p theo th t y, thì bi u th c nào dư i ñây ñúng? I. c – a = 2 II. abc là s ch n III. (a + b + c)/3 là s nguyên (A) Ch I ñúng (B) Ch II ñúng (C) Ch I và II ñúng (D) ch II và III ñúng (E) C I, II và III ñ u ñúng. 26. 15 l p trình viên làm vi c v i t c ñ như nhau hoàn thành 1 trang web trong 3 ngày. N u sau 1 ngày ñ u có 9 ngư i ngh thì m t thêm bao nhiêu ngày ñ hoàn thành ph n công vi c còn l i? (A) 2 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 8 27. Tim và Elan ñang cách nhau 90 d m. H b t ñ u ñi v phía nhau cùng 1 lúc. Tim có v n t c 10 d m/gi , Elan là 5 d m/gi . N u c sau m i gi h l i tăng v n t c g p ñôi thì Tim ñi ñư c bao nhiêu d m cho ñ n khi anh g p Elan? (A) 30 d m (B) 35 d m (C) 45 d m (D) 60 d m (E) 65 d m 28. Rose hi n g p ñôi tu i c a Sam và Sam ít hơn Tina 3 tu i. N u Rose, Sam và Tina ñ u s ng thêm 4 năm n a thì lúc ñó tu i c a h là: I. Rose g p ñôi tu i Sam II. Sam ít hơn Tina ba tu i III. Rose nhi u tu i hơn Tina (A) Ch I ñúng (B) Ch II ñúng (C) Ch III ñúng (D) I và II ñúng (E) II và III ñúng. Nguy n Ng c Sơn – http://diendantoanhoc.net, http://vatlyvietnam.org ðT: 0985.521979, 0989.316244. YM: ngocson52
  3. ð tr c nghi m GMAT - Tài li u luy n thi ðH FPT Posted by CMQ - http://quyndc.blogspot.com 29. Trong cu c b u th trư ng, ng c viên X nh n ñư c nhi u hơn ng c viên Y 1/3 s phi u, ng c viên Y nh n ít hơn 1/4 phi u so v i ng c viên Z. N u ng c viên Z nh n ñư c 24.000 phi u thì s phi u mà ng c viên X nh n ñư c là bao nhiêu? (A) 18.000 (B) 22.000 (C) 24.000 (D) 26.000 (E) 32.000 30. Trong h t a ñ vuông, m t hình tam giác s có di n tích bao nhiêu n u các ñ nh c a nó có t a ñ là (4,0), (6,3) và (6,-3)? (A) 7,5 (B) 7 (C) 6,5 (D) 6 (E) 5,5 31. V i m i s X, ký hi u [X] là s nguyên l n nh t không vư t quá X (g i là ph n nguyên c a X – ngocson52). Giá tr c a [6,5] x [2/3] + [2] x 7,2 + [8,4] – 6,6 là: (A) 12,6 (B) 14,4 (C) 15,8 (D) 16,2 (E) 16,4 4 32. Tìm s th p phân tương ng c a (1/5) (A) 0,0032 (B) 0,032 C) 0,00625 (D) 0,003125 (E) 0,0016 33. 10.000 vé xem bóng ñá ñã ñư c bán còn l i 100 vé. Trong s ñó có 20% vé ñư c bán n a giá, s còn l i bán v i giá th t là 2$ m i vé. T ng doanh thu t vi c bán vé là: (A) 15.840$ (B) 17.820$ (C) 18.000$ (D) 19.800$ (E) 21.780$ 1 34. = 1 1+ 1 2+ 3 3 7 6 10 10 (A) (B) (C) (D) (E) 10 10 7 7 3 35. Có bao nhiêu s có 4 ch s mà không ch a ch s 3 và 6? (A) 2401 (B) 3584 (C) 4096 (D) 5040 (E) 7200 36. Bưu ñi n mu n thêm m t mã vùng g m 2 ký t vào m i s ðT. ð làm như v y, bưu ñi n ch n m t ngôn ng kí hi u ñ c bi t bao g m 124 kí t khác nhau. N u bưu ñi n ñã s d ng 122 ký t , còn 2 ký t chưa s d ng thì khi s d ng h t 124 ký t s t o ñư c thêm bao nhiêu mã vùng? (A) 246 (B) 248 (C) 492 (D) 15.128 (E) 30.256 37.Trung bình c ng c a 7 s là 12,2. N u t ng c a 4 s trong s ñó là 42,8 thì trung bình c ng c a 3 s còn l i là bao nhiêu? (A) 12,4 (B) 14,2 (C) 16,8 (D) 18,6 (E) 19,2 38. N u trung bình c ng c a x và y là 60 và trung bình c ng c a y và z là 80, thì z - x b ng: (A) 70 (B) 40 (C) 20 (D) 10 (E) Không xác ñ nh ñư c vì thi u ñi u ki n a 2b 39. Toán t φ ñư c ñ nh nghĩa: v i m i a và b ta có aφ b = . Khi ñó 2φ ( 3φ − 1) = 3 4 (A) 4 (B) 2 (C) − (D) -2 (E) -4 3 40. X là m t s ch n và Y là 1 s dương l . Bi u th c nào dư i ñây không th ch n? Y 3 3 3 2 (A) (XY) (B) X Y (C) X (D) XY (E) Y 3 5 7 41. X là 1 s nguyên t l n hơn 10. Y = X + X + X + X . Tìm ñáp án ñúng. (A) Y là m t s nguyên t (B) Y l (C) Y ch n (D) Y chia h t cho 3 (E) Y chia h t cho 7 42. Tìm s t nhiên nh nh t là t ng c a 4 s nguyên t khác nhau l n hơn 20. (A) 79 (B) 83 (C) 120 (D) 133 (E) 169 43. Cho x > y, trung bình c ng c a x và y là z, trung bình c ng c a z và x là w. Tìm giá tr c a bi u th c (x - w)/(w - y). (A) 1/4 (B) 1/3 (C) 1/2 (D) 3 (E) 4 Nguy n Ng c Sơn – http://diendantoanhoc.net, http://vatlyvietnam.org ðT: 0985.521979, 0989.316244. YM: ngocson52
  4. ð tr c nghi m GMAT - Tài li u luy n thi ðH FPT Posted by CMQ - http://quyndc.blogspot.com 44. M t ph n tư s nhân viên trong 1 công ty là làm văn phòng, m t ph n năm là k thu t, m t n a là làm hành chính và 25 ngư i khác làm qu n lý. H i t ng s nhân viên trong công ty? (A) 250 (B) 366 (C) 400 (D) 500 (E) 2500 45. Giá c a m t s n ph m là a $. Bill mua s s n ph m và sau ñó bán ñi 80% s s n ph m ñó v i giá b $. Bi u th c nào dư i ñây ñúng n u ti n l i c a Bill g p 3 l n chi phí. (A) 0.8sb = 4sa. (B) (1 – 0.8)s – ab = 3s. (C) 3(0.8a – sb) = sa. (D) (s – 0.8s)(b – a) = 3. (E) (s0.8s)/(b – a) = 3. 46. Roy hi n nay nhi u hơn Erik 4 tu i và nhi u hơn Iris m t n a con s ñó. N u sau 2 năm n a Roy nhi u tu i g p ñôi Erik thì sau 2 năm ti p n a tu i Roy nhân v i tu i Iris s là bao nhiêu? (A) 8 (B) 28 (C) 48 (D) 50 (E) 52 47. Tu i Kenny l n g p 3 l n tu i Bob. Trong P năm sau tu i c a Kenny l n g p 2 l n tu i Bob sau ñó Q năm n a. Ch n bi u th c ñúng (X là tu i c a Kenny). (A) X + P = 6X(P + Q) (B) 2(X+P) = 3X + Q (C) (X + P)/2 = X/3 + P + Q (D) 3(X + P + Q) = 2X (E) 3X = 2(P + Q) 48. Ashley tr 5 $ cho 1 cu n s và 1 bút chì. N u giá c a c 2 th ñ u là s nguyên thì Ashley mua bao nhiêu chi c bút chì n u cô mua bút chì và 15 cu n s h t 93 $? (A) 6 (B) 16 (C) 18 (D) 21 (E) 26 49. T ng s tu i c a 22 nam và 24 n là 160. Tìm t ng s tu i c a 1 nam và 1 n bi t các b n cùng gi i thì cùng tu i v i nhau. (A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8 (E) 9 50. X là ph n trăm s căn phòng ti n nghi, Y là ph n trăm s phòng ñư c sơn xanh. Bi u th c nào dư i ñây di n t ñúng nh t t l ph n trăm t i thi u s ngôi nhà ti n nghi ñư c sơn xanh? (A) X – Y (B) Y – X + 100 (C) 100X – Y (D) X +Y – 100 (E) 100 – XY 51. David mua 13 chi c xe hơi BMW v i t ng s ti n 1.105.000 $. N u David mu n ki m ñư c 39.000 $ ti n lãi thì anh ta ph i bán s xe này v i giá m i chi c là bao nhiêu? (A) 85,000$ (B) 88,000$ (C) 94,000$ (D) 124,000$ (E) 139,000$. 52. Loren mua m t cu n v i r i bán nó và ki m ñư c ti n lãi là 5% t ng s ti n bán ra. N u ti n lãi c a Loren là 45,5$ thì s ti n cô b ra mua v i là bao nhiêu? (A) $455 (B) $525.5 (C) $675 (D) $810.5 (E) $864.5 53. Trong m t thùng rư u có 30 lít và trong m t thùng bia có 80 lít. N u t l gi a giá thùng rư u và thùng bia là 3:4, thì t l giá gi a 1 lít rư u và lít bia là bao nhiêu? (A) 3:2 (B) 2:1 (C) 3:1 (D) 4:3 (E) 3:4 54. Trong m t cu c ñua thuy n, m t ñ u th chèo thuy n v hư ng b c v i t c ñ 1,6 km/h và m t ñ u th khác chèo v hư ng Tây v i v n t c 1,2 km/h. Tính kho ng cách gi a hai ñ u th sau 5 gi chèo. (A) 10 (B) 12 (C) 12,5 (D) 14 (E) 15,4 55. George có th ñóng Q h p sơn trong 3 phút. N u có R h p sơn trong 1 ga-gông (gallon, ñơn v ño ñư ng ch t l ng – ngocson52) thì trong 45 phút George ñóng ñư c bao nhiêu ga-gông? (A) 30R/Q (B) 15R/Q (C) 30Q/R (D) 5Q/R (E) 15Q/R 56. N u (4 # 2 = 14) và (2 # 3 = 6), thì (a # b) b ng v i bi u th c nào dư i ñây? 2 b a (A) ab (B) (a + 3)b (C) a – b (D) a – 2 (E) b + 1. 57. Trong h t a ñ vuông góc, căn b c hai di n tích c a 1 hình thang v i các ñ nh có t a ñ (2, -2), (2, 3), (20, 2), (20, -2) là bao nhiêu? (A) 7.5 (B) 9 (C) 10.22 (D) 12.25 (E) 14 58. M t lư ng ti n ñ u tư sinh lãi m i tháng 228$. N u t xu t l i nhu n hàng năm là 9% thì s ti n ñ u tư là bao nhiêu? (A) 28,300$ (B) 30,400$ (C) 31,300$ (D) 32,500$ (E) 35,100$ Nguy n Ng c Sơn – http://diendantoanhoc.net, http://vatlyvietnam.org ðT: 0985.521979, 0989.316244. YM: ngocson52
  5. ð tr c nghi m GMAT - Tài li u luy n thi ðH FPT Posted by CMQ - http://quyndc.blogspot.com Ph n 2 (Data sufficiency) Ph n này g m các câu v i 5 phương án tr l i cho trư c (A,B,C,D,E) chung cho t t c các câu. M i câu h i s có 2 d ki n ñi kèm (1) và (2). 5 phương án tr l i cho trư c như sau: (A) Dùng m t mình d ki n (1) là ñ ñ có th tr l i câu h i, nhưng dùng m t mình d ki n (2) thì không ñ . (B) Dùng m t mình d ki n (2) là ñ ñ có th tr l i câu h i, nhưng dùng m t mình d ki n (1) thì không ñ . (C) Ph i dùng c 2 d ki n (1) và (2) m i tr l i ñư c câu h i, tách riêng t ng d ki n s không tr l i ñư c. (D) Ch c n dùng m t d ki n b t kỳ trong 2 d ki n ñã cho cũng ñ ñ tr l i ñư c câu h i. (E) Dùng c 2 d ki n ñã cho cũng không th tr l i ñư c câu h i. 59. X và Y là 2 c nh c a m t tam giác vuông như hình v . Khi nào thì di n tích tam giác có là m t s nguyên? (1) X là s nguyên t (2) Y là s nguyên l 60. M t xe xitec xăng A ñ ñ y m t b n xăng ng m trong 12 phút. M t bao lâu ñ c xe A và xe B ñ ñ y b n ng m ñó cùng nhau? (1) B n ng m ch a ñư c 3000 lít xăng (2) Mình xe B cũng c n m t th i lư ng tương t ñ ñ ñ y b n ng m 61. Căn b c 2 c a A có là s nguyên không? (1) Ch s cu i cùng c a A là 8 (2) A chia h t cho 6 62. N u Q và T là 2 s nguyên thì giá tr c a Q là bao nhiêu? (1) Q = 2T/7 (2) (T + 7)/2=7(Q + 2)/4 63. [X, Y > 0, X, Y ∈ Q . N u X = Y thì li u Y có là phân s không? 3 2 (1) X là m t phân s ] (2) X > Y. 64. M t con rùa bò qua cánh ñ ng. Nó ñi ñư c t ng c ng bao nhiêu mét? (1) T c ñ trung bình c a rùa là 2m/phút (2) N u nó bò nhanh hơn v n t c trung bình là 1m/phút thì nó s hoàn thành quãng ñư ng ñó s m hơn 40 phút 65. Giá tr c a m t c phi u tăng ñ u trong 10 năm t 1990 ñ n 2000. Giá tr c a c phi u ñó năm 1998 là bao nhiêu? (1) Năm 1991 c phi u có giá 130$ (2) In 1992 giá c phi u là 149,5$ 66. M t con tàu vũ tr bay trên qu ñ o quay quanh sao Diêm Vương. Trong 20 gi nó quay ñư c bao nhiêu vòng? (1) Bán kính m i vòng là 21.000 d m (2) Tàu di chuy n v i v n t c 35 d m/giây 67. X > Y? (1) 12X = 4C. 4 (2) C = 3Y . 68. Chu vi c a ñư ng tròn O là bao nhiêu? (1) ðư ng tròn ngo i ti p m t hình vuông (2) Chu vi c a hình vuông là 10 69. Có bao nhiêu n sinh trong m t nhóm 200 h c sinh ñ t ñi m trung bình 80 trong kỳ thi t t nghi p? (1) 45% s h c sinh ñ t ñi m trung bình 80 (2) 50% s h c sinh trong nhóm là n . Nguy n Ng c Sơn – http://diendantoanhoc.net, http://vatlyvietnam.org ðT: 0985.521979, 0989.316244. YM: ngocson52
  6. ð tr c nghi m GMAT - Tài li u luy n thi ðH FPT Posted by CMQ - http://quyndc.blogspot.com 70. M t c a hàng sơn bán lo i sơn v i giá chung là 50 xu m t h p. N u m t khách hàng mua 10 h p và ch c a hàng quy t ñ nh gi m giá cho 2 h p cu i cùng thì giá c a 2 h p ñư c gi m giá là bao nhiêu? (1) Khách hàng ph i tr 4,2$ cho 10 h p (1$ = 100 xu – ngocson52) (2) Khách hàng mua 10 h p v i giá trung bình 42 xu/h p] 71. Li u tích c a XYZW có b ng 16? (1) Y = 1. 2 (2) X = 4Y và ZW = 4Y 4 4 72. T A = 2B có suy ra A > B ? 2 2 (1) A = 4B . (2) 2A + B < A/2 + B. 73. Có 5 s ñư c ch n ng u nhiên. N u trung bình c ng c a chúng là 20 thì có bao nhiêu s l n hơn 15? (1) M t trong các s ñó là 15 (2) Trung bình c ng c a 3 s trong ñó là 15 74. P b ng bao nhiêu? (1) P ch n. (2) P là bình phương c a m t s nguyên t . 75. N u AB = 40, giá tr c a bi u th c AB(A + 2B) là bao nhiêu? (1) A – B = -18. 2 (2) A B = 80. 3 3 3 2 2 76. N u X Y = 24, giá tr c a (X Y – X Y )? 2 2 (1) X Y = 36. 3 2 (2) X Y = 72. 77. 1/(5 – X) l n hơn hay nh hơn X/5? (1) X < 8. (2) X > -8. 78. X là s có hai ch s . N u t s gi a ch s hàng ñơn v v i ch s hàng ch c là 1/2 thì giá tr c a X là? (1) T ng các ch s nhân v i ch s hàng ch c b ng 54. (2) Tích c a các ch s chia cho hai b ng 9. 79. M t ngư i mua Q c a kính v i 150 $/cái W giá sách v i giá 75 $/cái. T ng c a c 2 th ñó là bao nhiêu ti n? (1) Q c a kính có giá 600 $. (2) Q + W/2 = 12. 80. Di n tích c a m t hình ch nh t là 60 thì chu vi c a nó là bao nhiêu? (1) Hai c nh ñ u là s nguyên ch n và nh hơn 25. (2) Chi u dài l n g p 3 l n chi u r ng. 81. X là s nguyên dương. X có là s ch n không? 2 (1) 9X chia h t cho 4. (2) 3X + 2 chia h t cho 8. 82. Cho x, y là các s nguyên dương. Hãy tính |x-y| (1) x2 + y2 = 25 (2) x + y = 7. 83. N u 10% công nhân c a 1 ñ t nư c là c nh sát, th thì s con s công nhân không ph i là c nh sát là bao nhiêu? (1) 5% s c nh sát là ph n . (2) 45% s công nhân là ph n . 84. Trong tam giác PQR, góc x có ñ l n là bao nhiêu? (1) PQ = PR (2) y = 40 85. X b ng Y% c a s nào? Nguy n Ng c Sơn – http://diendantoanhoc.net, http://vatlyvietnam.org ðT: 0985.521979, 0989.316244. YM: ngocson52
  7. ð tr c nghi m GMAT - Tài li u luy n thi ðH FPT Posted by CMQ - http://quyndc.blogspot.com (1) X = 3Y. (2) 6Y+2X = 56X/14. 86. X b ng bao nhi u ph n trăm c a Y? (1) Y l n hơn 2X m t lư ng là 54. (2) X nh hơn 3Y m t lư ng là 72. 87. X có lơn hơn 1 không? 2 (1) X > X . 2 (2) –X < -X . 88. T ng c a 7 s t nhiên liên ti p b ng bao nhiêu? (1) S chính gi a trong dãy là 8. (2) Có m t s là 7. 89. M là s nguyên dương. M có là s l không? 3 (1) 2M + 2M chia h t cho 8 (2) M + 10 chia h t cho 10. 90. Trong tam giác PQR, góc x có ñ l n là bao nhiêu? (1) PQ = PR (2) y = 40 91. Trong hình bên, CD > BC? (1) AD = 20 (2) AB = CD 92. ðàn ông trong phòng nhi u hơn ph n bao nhiêu ngư i? (1) Trong phòng có t t c 20 ñàn ông và ph n . (2) S ñàn ông b ng bình phương s ph n . 93. N u n là s nguyên, thì (100-n)/n có là s nguyên không? (1) n > 4 (2) n2 = 25 94. Tam giác ABC có ñ u không? (1) A = B (2) C = 600 95. N u w + z = 28 thì giá tr c a wz b ng bao nhiêu? (1) w và z là s nguyên dương. (2) w và z là 2 s nguyên l liên ti p. 96. Có x p v a 10 quy n trong 20 t p t ñi n bách khoa vào giá sách bên? (1) x = 50 cm (2) 20 t p có ñ dày trung bình là 5 cm 97. ax = 3 – bx? (1) x(a + b) = 3 (2) a = b = 1,5 và x = 1 98. S t nhiên x có giá tr b ng bao nhiêu? (1) x là s nguyên t (2) 31 ≤ x ≤ 37 99. S t nhiên x có chia h t cho 36? (1) x chia h t cho 12 (2) x chia h t cho 9 100. Trung bình c ng c a j và k b ng bao nhiêu? (1) Trunh bình c ng c a j + 2 và k + 4 là 11 (2) Trung bình c ng c a j, k và 14 b ng 10 101. 2 chi c xe hơi X và Y cùng ch y trên 1 con ñư ng m t chi u v i v n t c khác nhau. N u xe X ñang phía trư c xe Y 1 d m thì sau bao nhiêu phút xe X s vư t trên xe Y 2 dăm? (1) V n t c xe X là 50 d m/h và xe Y là 40 dăm/gi (2) 3 phút trư c, xe X trư c xe Y 1/2 d m. Nguy n Ng c Sơn – http://diendantoanhoc.net, http://vatlyvietnam.org ðT: 0985.521979, 0989.316244. YM: ngocson52
  8. ð tr c nghi m GMAT - Tài li u luy n thi ðH FPT Posted by CMQ - http://quyndc.blogspot.com 102. Tìm giá tr c a a – b. (1) a = b + 4 (2) (a – b)2 = 16 103. rst = 1? (1) rs = 1 (2) st = 1 104. Ellen sinh năm nào? 1 (1) Anh trai c a Ellen nhi u hơn cô 1 tu i và anh sinh năm 1956 2 (2) Năm 1975 Ellen ñã qua tu i 18 105. 2x có l n hơn 100 không? (1) 2 x = 8 1 (2) x < 0,01 2 106. S công nhân n trong công ty X là bao nhiêu? (1) N u công ty X thuê thêm 14 công nhân n , và khi ñó t l gi a s công nhân nam và công nhân n là 16:9 (2) Công ty X có s công nhân nam nhi u hơn s công nhân n là 105 ngư i 107. xy < 6? (1) x < 3 và y < 2 1 2 (2) < x < , y2 < 6 2 3 108. William cao hơn Jane? (1) William cao hơn Anna. (2) Anna không cao hơn Jane. 109. Trong hình bình ABCD, s ño góc ADC b ng bao nhiêu? (1) Góc ABC lơn hơn 900. (2) Góc BCD = 700. 110. n là s t nhiên l n hơn 4? (1) 3n là m t s nguyên dương. (2) n/3 là 1 s nguyên dương. 111. M t con tàu vũ tr bay trên qu ñ o quay quanh sao Diêm Vương. Trong 20 gi nó quay ñư c bao nhiêu vòng? (1) Bán kính m i vòng là 21.000 d m (2) Tàu di chuy n v i v n t c 35 d m/giây Chúc các b n thi t t! Ngu n: Graduate Management Admission Test Nguy n Ng c Sơn d ch Nguy n Ng c Sơn – http://diendantoanhoc.net, http://vatlyvietnam.org ðT: 0985.521979, 0989.316244. YM: ngocson52

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản