ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2010 ( new) đề 3

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
135
lượt xem
54
download

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2010 ( new) đề 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2010 ( new) đề 3 nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập toán học một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2010 ( new) đề 3

  1. Thi thử Đại học 2010 Môn Toán THI THỬ ĐẠI HỌC 2010 MÔN TOÁN Đề thi số 1 Thời gian làm bài: 180 phút A. PHẦN DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu I (2 điểm) x 1 Cho hàm số y  . x 1 a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị  C  của hàm số. x 1 b) Biện luận theo m số nghiệm của phương trình  m. x 1 Câu II (2 điểm)     a) Tìm m để phương trình 2 sin 4 x  cos4 x  cos 4 x  2sin 2 x  m  0 có nghiệm trên 0;  .  2 1 1 b) Giải phương trình log 2  x  3  log 4  x  1  log 2  4 x  . 8 2 4 Câu III (2 điểm) 3 3x 2  1  2 x 2  1 a) Tìm giới hạn L  lim . x 0 1  cos x b) Chứng minh rằng C100  C100  C100  C100  ...  C100  C100  250. 0 2 4 6 98 100 Câu IV (1 điểm) Cho a, b, c là các số thực thoả mãn a  b  c  3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức M  4a  9b  16c  9a  16b  4c  16a  4b  9c . B. PHẦN DÀNH CHO TỪNG LOẠI THÍ SINH Dành cho thí sinh thi theo chương trình chuẩn Câu Va (2 điểm) a) Trong hệ tọa độ Oxy, cho hai đường tròn có phương trình  C1  : x2  y 2  4 y  5  0 và  C2  : x2  y 2  6 x  8 y  16  0. Lập phương trình tiếp tuyến chung của  C1  và  C2  . b) Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có tất cả các cạnh đều bằng a. Gọi M là trung điểm của AA’. Tính thể tích của khối tứ diện BMB’C’ theo a và chứng minh rằng BM vuông góc với B’C. Câu VIa (1 điểm) x 1 y z  2 Cho điểm A  2;5;3 và đường thẳng d :   . Viết phương trình mặt phẳng   chứa 2 1 2 d sao cho khoảng cách từ A đến   lớn nhất.
  2. Thi thử Đại học 2010 Môn Toán Dành cho thí sinh thi theo chương trình nâng cao Câu Vb (2 điểm) a) Trong hệ tọa độ Oxy, hãy viết phương trình hyperbol (H) dạng chính tắc biết rằng (H) tiếp xúc với đường thẳng d : x  y  2  0 tại điểm A có hoành độ bằng 4. b) Cho tứ diện OABC có OA  4, OB  5, OC  6 và    AOB  BOC  COA  600. Tính thể tích tứ diện OABC. Câu VIb (1 điểm) x 1 y  3 z Cho mặt phẳng  P  : x  2 y  2z 1  0 và các đường thẳng d1 :   , 2 3 2 x 5 y z 5 d2 :   . Tìm điểm M thuộc d1, N thuộc d2 sao cho MN song song với (P) và đường 6 4 5 thẳng MN cách (P) một khoảng bằng 2. ĐÁP ÁN Câu I 2 điểm a) x 1 0,25 Tập xác định: Hàm số y  có tập xác định D  R \ 1. x 1 x 1 x 1 x 1 Giới hạn: lim  1; lim  ; lim  . x  x  1 x 1 x  1 x 1 x  1 2 0,25 Đạo hàm: y '   0, x  1  Hàm số nghịch biến trên các khoảng  x  12  ;1 và 1;   . Hàm số không có cực trị. Bảng biến thiên: Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x  1; tiệm cận ngang y  1. Giao của hai tiệm 0,25 cận I 1;1 là tâm đối xứng. Đồ thị: Học sinh tự vẽ hình 0,25 b) x 1 0,5 Học sinh lập luận để suy từ đồ thị (C) sang đồ thị y   C ' x 1 Học sinh tự vẽ hình
  3. Thi thử Đại học 2010 Môn Toán x 1 x 1 0,25 Số nghiệm của  m bằng số giao điểm của đồ thị y  và y  m. x 1 x 1 Suy ra đáp số 0,25 m  1; m  1: phương trình có 2 nghiệm m  1: phương trình có 1 nghiệm 1  m  1: phương trình vô nghiệm Câu II 2 điểm a) 1 0,25 Ta có sin 4 x  cos4 x  1  sin 2 2 x và cos4 x  1  2sin 2 2 x. 2 Do đó 1  3sin 2 2 x  2sin 2 x  3  m . 0,25   Đặt t  sin 2 x . Ta có x  0;   2 x  0;    t  0;1.  2 Suy ra f  t   3t 2  2t  3  m, t  0;1 Ta có bảng biến thiên 0,25   10 0,25 Từ đó phương trình đã cho có nghiệm trên 0;   2  m   2 3 b) 1 1 Giải phương trình log 2  x  3  log 4  x  1  log 2  4 x   2  8 2 4 Điều kiện: 0  x  1 0,25  2    x  3 x  1  4 x 0,25 Trường hợp 1: x  1 0,25  2  x2  2 x  0  x  2 Trường hợp 1: 0  x  1 0,25  2   x2  6 x  3  0  x  2 3 3  Vậy tập nghiệm của (2) là T  2; 2 3  3  Câu III a) 3 3x 2  1  2 x 2  1 Tìm L  lim . x 0 1  cos x
  4. Thi thử Đại học 2010 Môn Toán  3 3x 2  1  1 2 x2  1  1  0,25 Ta có L  lim    x 0  1  cos x 1  cos x    0,25 2 x2  1  1 2 x2 Xét L1  lim  lim 2 x 0 1  cos x x 0 2 x 2  2sin  2 x  1  1 2  3 0,25 3x 2  1  1 3x2 Xét L2  lim  lim 2 x 0 1  cos x x    x 0 2 3 2sin 2  3 3x 2  1  3 x 2  1  1 2    Vậy L  L1  L2  2  2  4 0,25 b) Chứng minh rằng C100  C100  C100  ...  C100  250. 0 2 4 100 Ta có 0,5 1  i 100  C100  C100i  C100i 2  ...  C100 i100 0 1 2 100 0  2 4 100 1   3 99  C100  C100  C100  ...  C100  C100  C100  ...  C100 i  Mặt khác 0,5 1  i 2  1  2i  i 2  2i  1  i 100   2i 50  250 Vậy C100  C100  C100  ...  C100  250. 0 2 4 100 Câu IV Cho a, b, c thoả a  b  c  3. Tìm GTNN của M  4a  9b  16c  9a  16b  4c  16a  4b  9c .               0,25 Đặt u  2a ;3b ; 4c , v  2c ;3a ; 4b , w  2b ;3c ; 4a  M  u  v  w  2a  2b  2c   3a  3b  3c    4a  4b  4c      2 2 2 M  uvw  Theo cô – si có 22  2b  2c  3 2a b c  6 . Tương tự … 3 0,5 Vậy M  3 29. Dấu bằng xảy ra khi a  b  c  1. 0,25 Câu Va Học sinh tự vẽ hình a)  C1  : I1  0;2 , R1  3; C2  : I2 3; 4  , R2  3. 0,25  Gọi tiếp tuyến chung của  C1  ,  C2  là  : Ax  By  C  0 A2  B 2  0  0,25  là tiếp tuyến chung của  C1  ,  C2    2 B  C  3 A2  B 2  d  I1;    R1  1   d  I 2 ;    R2  3 A  4B  C  3 A  B  2  2 2 
  5. Thi thử Đại học 2010 Môn Toán 3 A  2 B Từ (1) và (2) suy ra A  2B hoặc C  2 Trường hợp 1: A  2B . 0,5 Chọn B  1  A  2  C  2  3 5   : 2 x  y  2  3 5  0 3 A  2 B Trường hợp 2: C  . Thay vào (1) được 2 4 A  2 B  2 A2  B 2  A  0; A   B   : y  2  0;  : 4 x  3 y  9  0 3 b) 0,25 Gọi H là trung điểm của BC  d  M ;  BB ' C    AH  a 3 2 1 a2 1 a3 3 0,25 SBB ' C  BB '.BC   VMBB ' C  AH .SBB ' C  2 2 3 12 Gọi I là tâm hình vuông BCC’B’ (Học sinh tự vẽ hình) 0,5 Ta có B ' C  MI ; B ' C  BC '  B ' C  MB. Câu VIa (Học sinh tự vẽ hình) 0,25 Gọi K là hình chiếu của A trên d  K cố định; Gọi   là mặt phẳng bất kỳ chứa d và H là hình chiếu của A trên   . Trong tam giác vuông AHK ta có AH  AK . 0,25 Vậy AH max  AK    là mặt phẳng qua K và vuông góc với AK. Gọi    là mặt phẳng qua A và vuông góc với d     : 2 x  y  2 z  15  0 0,25  K  3;1; 4    là mặt phẳng qua K và vuông góc với AK    : x  4 y  z  3  0 0,25 Câu Vb a) x2 y2 0,25 Gọi  H  :  1 a2 b2 (H) tiếp xúc với d : x  y  2  0  a 2  b2  4 1 16 4 0,25 x  4  y  2  A  4; 2    H     1  2 a2 b2 x2 y 2 0,5 Từ (1) và (2) suy ra a 2  8; b2  4   H  :  1 8 4 b) (Học sinh tự vẽ hình) 0,25 Lấy B’ trên OB; C’ trên OC sao cho OA  OB '  OC '  4
  6. Thi thử Đại học 2010 Môn Toán Lấy M là trung điểm của B’C’   OAM    OB ' C ' . 0,25 Kẻ AH  OM  AH   OB ' C ' 2 3 4 6 0,25 Ta có AM  OM  2 3  MH   AH  3 3 1 15 3 0,25  SOBC  OB.OC.sin BOC  2 2 1 Vậy VOABC  AH .SOBC  10 2 3 Câu VIb Gọi M 1  2t;3  3t;2t  , N  5  6t ';4t '; 5  5t '  0,25 d  M ;  P    2  2t  1  1  t  0; t  1.   Trường hợp 1: t  0  M 1;3;0  , MN   6t ' 4;4t ' 3; 5t ' 5 0,25       MN  nP  MN .nP  0  t '  0  N  5;0; 5 Trường hợp 2: t  1  M  3;0; 2  , N  1; 4;0  0,25 Kết luận 0,25

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản