intTypePromotion=1

Bộ đề thi tiếng Hàn

Chia sẻ: Hoai Han | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:99

1
1.718
lượt xem
251
download

Bộ đề thi tiếng Hàn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Bộ ngân hàng đề thi tiếng Hàn áp dụng từ 7.2011-6.2013 ( đã bỏ phần phiên âm và tiếng anh) dành cho các bạn dang theo học môn tiếng Hàn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề thi tiếng Hàn

 1. EPS-TOPIK 고용허가제 한국어능력시험 Phần Đọc 읽기 Reading Nhóm 2H
 2. Nhóm 2H 보기 문제 [1~200] 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오. 01 가방 공책 수첩 안경 02 칼 가위 젓가락 숟가락 03 공책 수첩 컴퓨터 계산기 기차 04 자전거 비행기 고속버스 001 _ 외국인근로자의 한국어능력 향상을 위하여, 한국어능력시험 출제시 문제 및 답안을 일부 변경하여 출제할 수 있습니다. The questions and answers for the test may change partially to improve foreign workers’ proficiency in the Korean language.
 3. EPS-TOPIK 고용허가제 한국어능력시험 05 쓰레기통 읽기 1~200 공중전화 자동판매기 자동인출기 06 자동차 세탁기 전화기 냉장고 신문 07 수첩 공책 달력 08 돈 카드 우표 공책 _ 002 읽기 / Reading
 4. EPS-TOPIK 고용허가제 한국어능력시험 09 컴퓨터 라디오 카메라 텔레비전 명함 10 수첩 달력 여권 안경 11 우산 모자 장갑 바지 12 치마 티셔츠 와이셔츠 003 _ 외국인근로자의 한국어능력 향상을 위하여, 한국어능력시험 출제시 문제 및 답안을 일부 변경하여 출제할 수 있습니다. The questions and answers for the test may change partially to improve foreign workers’ proficiency in the Korean language.
 5. EPS-TOPIK 고용허가제 한국어능력시험 13 기차 읽기 1~200 자전거 비행기 자동차 14 학생증 사원증 운전면허증 건강보험증 15 선풍기 냉장고 온도계 청소기 16 수첩 가방 사진 거울 _ 004 읽기 / Reading
 6. EPS-TOPIK 고용허가제 한국어능력시험 17 달력 시계 거울 지도 18 사전 수첩 공책 신문 19 서류함 보관함 우체통 쓰레기통 20 안경 거울 열쇠 모자 005 _ 외국인근로자의 한국어능력 향상을 위하여, 한국어능력시험 출제시 문제 및 답안을 일부 변경하여 출제할 수 있습니다. The questions and answers for the test may change partially to improve foreign workers’ proficiency in the Korean language.
 7. EPS-TOPIK 고용허가제 한국어능력시험 21 칼 읽기 1~200 연필 줄자 지우개 22 명함 지폐 영화표 영수증 23 옷장 책장 침대 책상 24 우표 수표 영수증 기차표 25 양말 모자 바지 운동화 _ 006 읽기 / Reading
 8. EPS-TOPIK 고용허가제 한국어능력시험 26 책상 의자 옷장 침대 27 자전거 자동차 사진기 컴퓨터 28 비행기 자동차 자전거 지하철 29 가방 지갑 여권 수첩 30 택시 비행기 지하철 고속버스 007 _ 외국인근로자의 한국어능력 향상을 위하여, 한국어능력시험 출제시 문제 및 답안을 일부 변경하여 출제할 수 있습니다. The questions and answers for the test may change partially to improve foreign workers’ proficiency in the Korean language.
 9. EPS-TOPIK 고용허가제 한국어능력시험 31 돈 읽기 1~200 옷 꽃 책 32 옷장 침대 책상 의자 33 청소기 세탁기 냉장고 선풍기 34 치마 바지 셔츠 모자 35 침대 책상 책장 의자 _ 008 읽기 / Reading
 10. EPS-TOPIK 고용허가제 한국어능력시험 36 컴퓨터 라디오 카메라 텔레비전 37 컴퓨터 냉장고 카메라 휴대전화 38 택시 기차 버스 자전거 39 라디오 카메라 냉장고 텔레비전 40 계산기 텔레비전 휴대전화 노트북 컴퓨터 009 _ 외국인근로자의 한국어능력 향상을 위하여, 한국어능력시험 출제시 문제 및 답안을 일부 변경하여 출제할 수 있습니다. The questions and answers for the test may change partially to improve foreign workers’ proficiency in the Korean language.
 11. EPS-TOPIK 고용허가제 한국어능력시험 41 ① 못입니다. ② 삽입니다. 읽기 1~200 ③ 낫입니다. ④ 칼입니다. 42 ① 망치입니다. ② 철사입니다. ③ 송곳입니다. ④ 나사입니다. 43 ① 낫입니다. ② 자입니다. ③ 줄입니다. ④ 끈입니다. 44 ① 마스크입니다. ② 테이프입니다. ③ 주머니입니다. ④ 스티커입니다. 45 ① 그릇입니다. ② 상자입니다. ③ 농약입니다. ④ 의자입니다. _ 010 읽기 / Reading
 12. EPS-TOPIK 고용허가제 한국어능력시험 46 ① 고리입니다. ② 봉지입니다. ③ 지게입니다. ④ 압정입니다. 47 ① 붓입니다. ② 끈입니다. ③ 등입니다. ④ 자입니다. ① 앞치마입니다. ② 갈고리입니다. 48 ③ 마스크입니다. ④ 테이프입니다. 49 ① 베개입니다. ② 전등입니다. ③ 모자입니다. ④ 장화입니다. 011 _ 외국인근로자의 한국어능력 향상을 위하여, 한국어능력시험 출제시 문제 및 답안을 일부 변경하여 출제할 수 있습니다. The questions and answers for the test may change partially to improve foreign workers’ proficiency in the Korean language.
 13. EPS-TOPIK 고용허가제 한국어능력시험 50 ① 작업복입니다. ② 옷걸이입니다. 읽기 1~200 ③ 귀마개입니다. ④ 면장갑입니다. 51 ① 철근입니다. ② 열쇠입니다. ③ 볼트입니다. ④ 집게입니다. 52 ① 철근입니다. ② 호미입니다. ③ 사료입니다. ④ 목초입니다. 53 ① 갈고리입니다. ② 나사못입니다. ③ 스패너입니다. ④ 주사기입니다. 54 ① 비닐입니다. ② 비료입니다. ③ 그물입니다. ④ 쟁반입니다. _ 012 읽기 / Reading
 14. EPS-TOPIK 고용허가제 한국어능력시험 ① 우편함입니다. ② 구급함입니다. 55 ③ 공구함입니다. ④ 서류함입니다. ① 주유기입니다. ② 분무기입니다. 56 ③ 기중기입니다. ④ 경운기입니다. 57 ① 선반입니다. ② 철사입니다. ③ 고무입니다. ④ 벽돌입니다. ① 비닐입니다. ② 엔진입니다. 58 ③ 끌개입니다. ④ 밧줄입니다. ① 부추입니다. ② 수레입니다. 59 ③ 끌개입니다. ④ 합판입니다. 013 _ 외국인근로자의 한국어능력 향상을 위하여, 한국어능력시험 출제시 문제 및 답안을 일부 변경하여 출제할 수 있습니다. The questions and answers for the test may change partially to improve foreign workers’ proficiency in the Korean language.
 15. EPS-TOPIK 고용허가제 한국어능력시험 60 읽기 1~200 ① 승강기입니다. ② 절단기입니다. ③ 용접기입니다. ④ 급수기입니다. 61 ① 작업대입니다. ② 조상기입니다. ③ 콘센트입니다. ④ 주머니입니다. 62 ① 철판입니다. ② 목초입니다. ③ 전선입니다. ④ 얼음입니다. ① 분전반입니다. 63 ② 위생복입니다. ③ 쌀자루입니다. ④ 포장지입니다. _ 014 읽기 / Reading
 16. EPS-TOPIK 고용허가제 한국어능력시험 ① 도마입니다. ② 바가지입니다. 64 ③ 주전자입니다. ④ 물뿌리개입니다. ① 화물차입니다. ② 지게차입니다. 65 ③ 승합차입니다. ④ 구급차입니다. ① 기차입니다. ② 비행기입니다. 66 ③ 굴삭기입니다. ④ 사다리차입니다. ① 집게입니다. ② 스패너입니다. 67 ③ 마스크입니다. ④ 고무장갑입니다. ① 봉지입니다. ② 전표입니다. 68 ③ 페인트입니다. ④ 드라이버입니다. 015 _ 외국인근로자의 한국어능력 향상을 위하여, 한국어능력시험 출제시 문제 및 답안을 일부 변경하여 출제할 수 있습니다. The questions and answers for the test may change partially to improve foreign workers’ proficiency in the Korean language.
 17. EPS-TOPIK 고용허가제 한국어능력시험 69 읽기 1~200 ① 주유소입니다. ② 기숙사입니다. ③ 작업실입니다. ④ 양식장입니다. 70 ① 돈사입니다. ② 창고입니다. ③ 휴게실입니다. ④ 공사장입니다. ① 나사못입니다. ② 곡괭이입니다. 71 ③ 장도리입니다. ④ 빗자루입니다. 72 ① 대패입니다. ② 사포입니다. ③ 쇠톱입니다. ④ 가위입니다. _ 016 읽기 / Reading
 18. EPS-TOPIK 고용허가제 한국어능력시험 ① 바가지입니다. ② 빗자루입니다. 73 ③ 소화기입니다. ④ 쇠스랑입니다. ① 컨테이너입니다. ② 전자저울입니다. 74 ③ 전기 드릴입니다. ④ 배합 사료입니다. ① 전기톱입니다. ② 차광막입니다. 75 ③ 자전거입니다. ④ 개폐기입니다. ① 손수레입니다. ② 배수구입니다. 76 ③ 용접봉입니다. ④ 보호구입니다. 017 _ 외국인근로자의 한국어능력 향상을 위하여, 한국어능력시험 출제시 문제 및 답안을 일부 변경하여 출제할 수 있습니다. The questions and answers for the test may change partially to improve foreign workers’ proficiency in the Korean language.
 19. EPS-TOPIK 고용허가제 한국어능력시험 77 ① 수레입니다. ② 전선입니다. 읽기 1~200 ③ 비계입니다. ④ 난로입니다. 78 ① 경운기입니다. ② 세척기입니다. ③ 유압기입니다. ④ 분무기입니다. ① 불도저입니다. ② 이앙기입니다. 79 ③ 지하철입니다. ④ 냉동차입니다. ① 기중기입니다. ② 화물선입니다. 80 ③ 컨베이어입니다. ④ 포클레인입니다. _ 018 읽기 / Reading
 20. EPS-TOPIK 고용허가제 한국어능력시험 구두가 두 켤레 있습니다. 81 구두가 세 켤레 있습니다. 구두가 네 켤레 있습니다. 구두가 다섯 켤레 있습니다. 구두가 세 켤레 있습니다. 82 구두가 네 켤레 있습니다. 구두가 다섯 켤레 있습니다. 구두가 여섯 켤레 있습니다. 구두가 다섯 켤레 있습니다. 83 구두가 여섯 켤레 있습니다. 구두가 일곱 켤레 있습니다. 구두가 여덟 켤레 있습니다. 자동차가 다섯 대 있습니다. 84 자동차가 여섯 대 있습니다. 자동차가 일곱 대 있습니다. 자동차가 여덟 대 있습니다. 자동차가 여섯 대 있습니다. 85 자동차가 일곱 대 있습니다. 자동차가 여덟 대 있습니다. 자동차가 아홉 대 있습니다. 019 _ 외국인근로자의 한국어능력 향상을 위하여, 한국어능력시험 출제시 문제 및 답안을 일부 변경하여 출제할 수 있습니다. The questions and answers for the test may change partially to improve foreign workers’ proficiency in the Korean language.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2