Bộ đếm / bộ đặt thời gian cài đặt trước

Chia sẻ: Thanh Liem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
131
lượt xem
30
download

Bộ đếm / bộ đặt thời gian cài đặt trước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Bộ đếm / bộ đặt thời gian cài đặt trước

  1. Boä Ñeám/Boä Ñaët Thôøi Gian Up/Down DIN size W48 x H48mm, Boä ñeám/Boä ñaët thôøi gian caøi ñaët tröôùc Ñaëc ñieåm Chöùc naêng ñeám leân, ñeám xuoáng, ñeám leân/xuoáng Thieát bò ña chöùc naêng coù kích thöôùc nhoû Nguoàn caáp ngoõ vaøo ña daïng: 100-240VAC 50/60Hz, 12-24VDC (Tuøy choïn) Coù theå choïn chöùc naêng laø Boä ñeám hoaëc Boä ñònh thôøi baèng coâng taéc DIP switch beân trong. Toác ñoä ñeám naâng caáp leân: 5kcps Chöông trình daûi thôøi gian khaùc nhau Loaïi 4 chöõ soá: 0.01sec ~ 9999hour Loaïi 5 chöõ soá: 0.01sec ~ 9999.9hour Coù theå caøi ñaët daáu thaäp phaân Thoâng soá kyõ thuaät 1 giaù trò ñaët tröôùc Model Loaïi hieån thò Soá chöõ soá Kích thöôùc chöõ soá W4 x H8mm Nguoàn caáp 100-240VAC 50/60Hz, 12-24VDC (Tuøy choïn) Daûi ñieän aùp cho pheùp 90 ~ 110% ñieän aùp tieâu thuï Loaïi hieån thò: Khoaûng 4.7VA (240VAC 60Hz), Khoaûng 2.8W (24VDC) Coâng suaát tieâu thuï Loaïi 1 giaù trò ñaët tröôùc: Khoaûng 5.7VA (240VAC 60Hz), Khoaûng 3W (24VDC) Toác ñoä ñeám Max. Coù theå choïn 30cps/5kcps baèng DIP switch beân trong cuûa CP1, CP2 Ñoä roäng INHIBIT tín hieäu Min RESET Khoaûng 20ms Ngoõ vaøo Löïa choïn ngoõ vaøo logic CP1, CP2 (INHIBIT) [Ngoõ vaøo ñieän aùp] Trôû khaùng vaøo: Ngoõ vaøo [Ngoõ vaøo khoâng ñieän aùp] Trôû khaùng luùc ngaén maïch: , Ñieän aùp dö Ngoõ vaøo RESET luùc ngaén maïch: Max.2VDC, Trôû khaùng luùc hôû maïch: Thôøi gian ngoõ ra One-shot 0.05 ~ 5sec Tieáp Loaïi SPDT (1c) Ngoõ ra ñieåm Coâng suaát 250VAC 3A cho taûi coù ñieän trôû ñieàu NPN collector thöôøng hôû khieån Solid- Loaïi state Coâng suaát 30VDC Max.100mA Max. Boä nhôù 10 naêm (Khi söû duïng boä nhôù baùn daãn oån ñònh) Nguoàn caûm bieán ngoaøi Ñoä beàn ñieän moâi (ôû 500VDC) Ñieän trôû caùch ly 2000VAC 50/60Hz trong 1 phuùt Khaû naêng Nguoàn AC nhieãu soùng vuoâng (ñoä roäng xung: ) bôûi nhieãu do maùy moùc choáng nhieãu Nguoàn DC nhieãu soùng vuoâng (ñoä roäng xung: ) bôûi nhieãu do maùy moùc Chaán Cô khí 0.75mm bieân ñoä taàn soá 10 ~ 55Hz treân moãi phöông X, Y, Z trong 1 giôø ñoäng Söï coá 0.5mm bieân ñoä taán soá 10 ~ 55Hz treân moãi phöông X, Y, Z trong 10 phuùt Va chaïm Cô khí 300m/s2 (Khoaûng 30G) treân moãi phöông X, Y, Z trong 3 laàn Söï coá 100m/s2 (Khoaûng 10G) treân moãi phöông X, Y, Z trong 3 laàn Tuoåi thoï Cô khí Min. 10,000,000 laàn Rô-le Ñieän Min. 100,000 laàn (250VAC 3A vôùi taûi coù ñieän trôû) Nhieät ñoä moâi tröôøng -10 ~ +550C (ôû traïng thaùi khoâng ñoâng) Nhieät ñoä baûo quaûn -25 ~ +650C (ôû traïng thaùi khoâng ñoâng) Ñoä aåm moâi tröôøng 35 ~ 85%RH Troïng löôïng Loaïi AC: Khoaûng 147g, Loaïi DC: Khoaûng 153gLoaïi AC: Khoaûng 137g, Loaïi DC: Khoaûng 143g Tieâu chuaån
  2. Sô ñoà keát noái (Note1): Ngoõ vaøo PNP (Note2): Ngoõ vaøo NPN CP2 (INHIBIT): Ñaàu vaøo thôøi gian Hold khi duøng boä ñònh thôøi. Hoaït ñoäng bôûi nguoàn ON baét ñaàu khi noù laø moät boä ñònh thôøi. Kích thöôùc Giaù ñôõ Maët caét Ñôn vò: mm Sô ñoà keát noái ngoõ vaøo Ngoõ vaøo logic: Ngoõ vaøo khoâng coù ñieän aùp (NPN) Ngoõ vaøo Solid-state (Caûm bieán chuaån: Loaïi caûm bieán coù ngoõ ra NPN) Ngoõ vaøo coâng taéc Caûm bieán Boä ñeám/Boä ñònh thôøi Caûm bieán Boä ñeám/Boä ñònh thôøi Boä ñeám/Boä ñònh thôøi Naâu Naâu Ñen Maïch Ñen Maïch beân trong Maïch beân trong beân trong Xanh Xanh Transistor ON  Ñeám Transistor ON  Ñeám Coâng taéc ON  Ñeám Loaïi caûm bieán coù ngoõ ra NPN Loaïi caûm bieán coù ngoõ ra NPN collector Toác ñoä ñeám: thöôøng hôû. caøi ñaët 30cps (Boä ñeám) Ngoõ vaøo CP1, CP2 (INHIBIT), RESET Ngoõ vaøo logic: Ngoõ vaøo coù ñieän aùp (PNP) Ngoõ vaøo Solid-state (Caûm bieán chuaån: Loaïi caûm bieán coù ngoõ ra PNP) Ngoõ vaøo coâng taéc Caûm bieán Boä ñeám/Boä ñònh thôøi Caûm bieán Boä ñeám/Boä ñònh thôøi Boä ñeám/Boä ñònh thôøi Naâu Naâu Ñen Maïch Ñen Maïch Maïch beân trong beân trong beân trong Xanh Xanh Transistor ON  Ñeám Transistor ON  Ñeám Coâng taéc ON  Ñeám Loaïi caûm bieán coù ngoõ ra PNP Loaïi caûm bieán coù ngoõ ra PNP collector Toác ñoä ñeám: thöôøng hôû caøi ñaët 30cps (Boä ñeám) Ngoõ vaøo CP1, CP2 (INHIBIT), RESET+
  3. Boä Ñeám/Boä Ñaët Thôøi Gian Up/Down Löïa choïn ngoõ vaøo logic Choïn NPN (Ngoõ vaøo khoâng coù ñieän aùp) Choïn PNP (Ngoõ vaøo coù ñieän aùp) Haõy caån thaän nhôù taét nguoàn tröôùc khi thay ñoåi ngoõ vaøo logic. Sô ñoà keát noái ngoõ vaøo & ngoõ ra Tröôøng hôïp taûi hoaït ñoäng baèng nguoàn caáp cuûa Trong tröôøng hôïp taûi hoaït ñoäng baèng nguoàn caáp beân ngoaøi caûm bieán Maïch ñieän aùp Taûi 1 baát bieán Taûi 1 Nguoàn caáp cho taûi Nguoàn caáp Taûi 2 cho taûi Taûi 2 Haõy choïn ñuùng coâng suaát cuûa taûi, bôûi vì toång Coâng suaát cuûa Taûi 1 khoâng ñöôïc vöôït quaù Max. 300VDC, doøng tieâu thuï seõ khoâng vöôït quùa coâng suaát Max. 100mA cuûa coâng suaát coâng taéc transistor. doøng. (Max.50mA) Khoâng caáp ñieän aùp ngöôïc cöïc. Coâng suaát cuûa coâng taéc: Max. 250VAC 3A Haõy keát noái di-oât vôùi 2 ñaàu cuûa Taûi 1, trong tröôøng hôïp söû duïng taûi caûm öùng. (Rô-le,...) Söû duïng 2 boä ñeám vôùi moät caûm bieán Coù theå söû duïng 2 boä ñeám vôùi moät caûm bieán. Nguoàn cuûa caûm bieán phaûi ñöôïc keát noái chæ moät boä ñeám. Xanh Naâu Ñen
  4. Löïa choïn baèng DIP switches Löïa choïn cheá ñoä ngoõ ra Löïa choïn ghi nhôù Toác ñoä ñeám Max. Loaïi Boä ñeám/Boä ñònh thôøi Löïa choïn cheá ñoä Up/Down Cheá ñoä ngoõ vaøo ñeám (Boä ñeám) Cheá ñoä caøi ñaët thôøi gian Chieàu cuûa DIP S/W ngöôïc vôùi saûn phaåm. (Boä ñaët thôøi gian) Neáu S/W höôùng leân, noù seõ ON. Neáu S/W höôùng xuoáng, noù seõ OFF. Khoâng coù cheá ñoä hoaït ñoäng ngoõ ra ôû loaïi hieån thò (FX5S-I) vì theá chaân soá 7 DIP S/W ñöôïc gaén lieàn. Cheá ñoä Up/Down Toác ñoä ñeám Max. Chöùc naêng CP1. CP2 Cheá doä Down 5kcps 6 Cheá ñoä Up 30cps Boä ñeám/Boä ñaët thôøi gian Ghi nhôù Chöùc naêng Chöùc naêng Boä ñeám Khoâng nhôù 5 7 Boä ñaët thôøi gian Coù nhôù Caøi ñaët daáu thaäp phaân Hieån thò daáu thaäp phaân Cheá ñoä RUN Trôû laïi cheá ñoä RUN Noù trôû laïi traïng thaùi caøi ñaët Khi “dp” nhaùy nhaán Neáu nhaán moät laàn nhöõng Noù trôû laïi cheá ñoä RUN daáu thaäp phaân neáu nhaán nuùt nuùt RESET moât laàn. nuùt coâng taéc soá ( ) neáu nhaán nuùt RESET RESET trong 3sec ôû cheá doä ôû cheá ñoä caøi ñaët daáu thaäp trong 3sec ôû traïng thaùi RUN. phaân, daáu thaäp phaân seõ caøi ñaët daáu thaäp phaân. chuyeån theo höôùng Up(+) Thay ñoåi daáu thaäp phaân Noù trôû laïi cheá ñoä RUN neáu khoâng nhaán nuùt RESET hoaëc coâng taéc soá trong 60sec ôû traïng thaùi caøi ñaët daáu thaäp phaân. Vieäc caøi ñaët daáu thaäp phaân cuõng coù ôû loaïi hieån thò.
  5. Boä Ñeám/Boä Ñaët Thôøi Gian Up/Down Cheá ñoä hoaït ñoäng cuûa ngoõ vaøo (Boä ñeám) Cheá ñoä ngoõ vaøo (SW1) Ngoõ vaøo khoâng coù ñieän aùp (NPN) Ngoõ vaøo coù ñieän aùp (PNP) Ngoõ vaøo ñieàu khieån Giaù trò Giaù trò ñeám ñeám Ngoõ vaøo rieâng bieät Giaù trò Giaù trò ñeám ñeám Ngoõ vaøo Cheá ñoä leäch pha ñeám leân (Up) Giaù trò Giaù trò ñeám ñeám ko ñeám ko ñeám Giaù trò Giaù trò Ngoõ vaøo ñeám ñeám leân ñeám (Up) ko ñeám ko ñeám Giaù trò Giaù trò ñeám ñeám Ngoõ vaøo ñieàu khieån Giaù trò Giaù trò ñeám ñeám Ngoõ vaøo rieâng bieät Giaù trò Giaù trò ñeám ñeám Ngoõ vaøo Cheá ñoä leäch pha ñeám xuoáng Giaù trò Giaù trò (Down) ñeám ñeám ko ñeám ko ñeám Giaù trò Giaù trò ñeám ñeám Ngoõ vaøo ñeám xuoáng (Down) ko ñeám ko ñeám Giaù trò Giaù trò ñeám ñeám : Ñoä roäng tín hieäu Min : 1/2 cuûa ñoä roäng tín hieäu Min Vieäc ñeám bò leäch 1 xaûy ra neáu ñoä roäng tín hieäu cuûa A hoaëc B nhoû hôn ñoä roäng tín hieäu Min.
  6. Hoaït ñoäng ñeám cuûa cheá ñoä hieån thò (Loaïi hieån thò) Cheá ñoä ngoõ vaøo Up Cheá ñoä ngoõ vaøo Down Giaù trò hieån thò +Max Giaù trò hieån thò +Max Giaù trò hieån thò -Max Cheá ñoä ngoõ vaøo Up/Down-A, B, C Cheá ñoä ngoõ vaøo Up/Down-D, E, F Giaù trò hieån thò +Max Giaù trò hieån thò +Max Giaù trò hieån thò -Max Giaù trò hieån thò -Max Cheá ñoä caøi ñaët thôøi gian (Boä ñaët thôøi gian) 4 chöõ soá 5 chöõ soá
  7. Boä Ñeám/Boä Ñaët Thôøi Gian Up/Down Cheá ñoä hoaït ñoäng cuûa ngoõ ra (choïn baèng DIP switch beân trong) Ñaàu xung ngoõ ra (One-shot) (0.05~5sec) Thaân xung ngoõ ra Cheá ñoä ngoõ ra Cheá ñoä Up Cheá ñoä Down Hoaït ñoäng sau khi ñeám leân Giaù trò hieån thò tieáp tuïc ñeán khi tín hieäu reset ñöôïc caáp vaø ngoõ ra ñöôïc giöõ. Thaân xung ngoõ ra ñöôïc giöõ ñeán khi tín hieäu reset ñöôïc caáp Giaù trò hieån thò vaø xung ngoõ ra ñöôïc giöõ ñeán khi tín hieäu reset ñöôïc caáp. Giaù trò hieån thò trôû laïi ôû traïng thaùi baét ñaàu reset ngay khi noù ñaït tôùi giaù trò ñaët tröôùc. Giaù trò hieån thò ñöôïc giöõ ñeán khi ngoõ ra OFF roài thì trôû laïi traïng thaùi baét ñaàu reset. Giaù trò hieån thò tieáp tuïc ñeán khi tín hieäu reset ñöôïc caáp. Giaù trò hieån thò ñöôïc giöõ trong thôøi gian ñaàu xung ngoõ ra, vieäc ñeám tieán haønh trôû laïi khi traïng thaùi baét ñaàu reset ngay khi ngoõ ra laø ON. Giaù trò hieån thò tieáp tuïc trong thôøi gian ñaáu xung ngoõ ra. Ngoõ vaøo Up Ngoõ vaøo Down Cheá ñoä ngoõ vaøo Up, Up/Down-A, B, C -Ngoõ ra ON khi Boä ñeám (Giaù trò hieån thò) (Giaù trò ñaët tröôùc) Cheá ñoä ngoõ vaøo Down, Up/Down-D, E, F -Ngoõ ra ON khi (Giaù trò hieån thò)< (Zero) Ngoõ ra ñoåi ON sau khi caøi ñaët Boä ñaët thôøi gian thôøi gian vaø ñoåi OFF sau khi caøi ñaët thôøi gian. Hoaït ñoäng ñöôïc laëp laïi lieân tuïc.
  8. Höôùng daãn söû duïng Chöùc naêng Reset INHIBIT (Khi söû duïng Boä ñaët thôøi gian) Reset Trong tröôøng hôïp thay ñoåi ngoõ vaøo sau khi caáp nguoàn, haõy choïn caùch reset ngoaøi hoaëc reset baèng tay. Neáu reset khoâng thöïc hieän ñöôïc, boä ñeám seõ laøm vieäc ôû cheá ñoä tröôùc ñoù. Ñoä roäng tín hieäu reset Noù reset hoaøn toaøn khi tín hieäu reset ñöôïc caáp trong thôøi gian max. 20ms baát chaáp ngoõ vaøo coâng taéc & Neáu SW1 ON, noù trôû thaønh INHIBIT. (Thôøi gian Hold) ngoõ vaøo solid-state. Haõy caáp tín hieäu INHIBIT khi caàn döøng tieán trình thôøi gian trong choác laùt. Thôøi gian tieáp tuïc khi ngaét tín hieäu INHIBIT. Ngoõ vaøo Reset INHIBIT Tröôøng hôïp moät coâng taéc, noù reset hoaøn toaøn neáu thôøi gian ON cuûa tín hieäu reset ñöôïc caáp trong Giaù trò ñaët tröôùc max. 20ms cho duø xaûy ra vieäc rô-le ñaùnh lieân tuïc. Noù coù theå laø ngoõ vaøo tín hieäu cuûa CP1 & CP2 sau max. 50ms töø thôøi gian ñoùng cuûa tín hieäu reset. Giaù trò hieån thò thôøi gian Nguoàn cho caûm bieán Nguoàn 12VDC ñöôïc cung caáp ñeán caûm bieán ñöôïc gaén Loãi hieån thò beân trong noù. Haõy söû duïng noù döôùi Max. 50mADC. Tín hieäu loãi Moâ taû loãi Phöông phaùp trôû laïi Ñoä roäng tín hieäu Min. cuûa ngoõ vaøo CP1, CP2 Traïng thaùi caøi ñaët Thay ñoåi giaù trò caøi ñaët Zero khaùc traïng thaùi Zero Khi loãi ñöôïc hieån thò, ngoõ ra tieáp tuïc traïng thaùi OFF. Khoâng coù chöùc naêng loãi ôû loaïi chæ hieån thò. Haõy taïo tyû leä nhieäm vuï (ON/OFF) 1:1 Ñoä roäng tín hieäu 30cps: Max. 16.7ms Min. 5kcps: Max. 0.1ms Toác ñoä ñeám Max. Ñaây laø toác ñoä ñaùp öùng treân 1sec khi tyû leä nhieäm vuï (ON/OFF) cuûa tín hieäu ngoõ vaøo laø 1:1 Nguoàn Neáu tyû leä nhieäm vuï khoâng ñuùng 1:1, toác ñoä ñaùp Ñieän aùp maïch beân trong baét ñaàu taêng leân trong 100ms ñaàu öùng seõ chaäm laïi theo tín hieäu ngoõ vaøo vaø vì theá maø sau khi baät nguoàn, ngoõ vaøo khoâng laøm vieäc taïi thôøi gian ñoä roäng giöõa ON vaø OFF seõ vöôït quùa ñoä roäng tín naøy. Vaø khi ñieän aùp maïch beân trong haï xuoáng trong 500ms hieäu min. vaø vì theá moät saûn phaåm coù ñoä roäng ON cuoái sau khi taét nguoàn, ngoõ vaøo khoâng laøm vieäc taïi thôøi vaø ñoä roäng OFF döôùi chuaån ñoä roäng tín hieäu min, gian naøy. noù khoâng theå coù ñaùp öùng. Ñoä roäng cuûa Ta(ON) vaø Tb(OFF) phaûi lôùn hôn ñoä Thôøi gian khoâng oån ñònh roäng tín hieäu Min. döïa vaøo tín hieäu ngoõ vaøo Toác ñoä ñeám Max. laø 1/2 giaù trò khi tyû leä nhieäm vuï laø 1:3. Noù khoâng theå ñaùp öùng vì ñoä roäng tín hieäu Max. laø nhoû.
Đồng bộ tài khoản