Bộ đếm / bộ đặt thời gian chỉ hiện thị

Chia sẻ: Thanh Liem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
76
lượt xem
21
download

Bộ đếm / bộ đặt thời gian chỉ hiện thị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

DIN size W72 x H36mm, Bộ đếm / bộ đặt thời gian chỉ hiện thị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đếm / bộ đặt thời gian chỉ hiện thị

  1. Boä Ñeám/Boä Ñaët Thôøi Gian Up/Down DIN size W72 x H36mm, Boä Ñeám/Boä Ñaët Thôøi Gian chæ hieån thò Ñaëc ñieåm Toác ñoä ñeám ñöôïc naâng caáp leân: 5kcps. Môû roäng daûi ngoõ vaøo nguoàn cung caáp: 100-240VAC 50/60Hz, 12-24VDC (tuøy choïn). Ñieàu khieån vi xöû lyù. Coù theå choïn chöùc naêng Boä ñeám hoaëc Boä ñònh thôøi bôûi coâng taéc DIP switch beân trong. Coù theå choïn daûi thôøi gian. Thoâng tin ñaët haøng Loaïi hieån thò DIN size W72 x H36mm 4 chöõ soá: 9999 6 chöõ soá: 999999 Boä ñeám/Boä ñònh thôøi Thoâng soá kyõ thuaät Model Soá chöõ soá 4 6 Size chöõ soá W8 x H14mm W4 x H8mm Nguoàn caáp 100-240VAC 50/60Hz, 12-24VDC (Tuøy choïn) Daûi ñieän aùp cho pheùp 90 ~ 110% ñieän aùp tieâu thuï Coâng suaát tieâu thuï Khoaûng 4.5VA (240VAC 60Hz), Khoaûng 2.5W (24VDC) Toác ñoä ñeám Max. Coù theå choïn 30cps/5kcps bôûi DIP switch beân trong Doä roäng INHIBIT tín hieäu Min.20ms ngoõ vaøo Min RESET CP1, CP2 Ngoõ vaøo khoâng coù Trôû khaùng luùc ngaén maïch: , Ñieän aùp dö luùc Ngoõ vaøo ñieän aùp RESET ngaén maïch: Trôû khaùng luùc hôû maïch: Boä nhôù 10 naêm (Khi söû duïng boä nhôù baùn daãn oån ñònh) Nguoàn cho caûm bieán ngoaøi Ñieän trôû caùch ñieän Ñoä beàn phoùng ñieän trong 1 phuùt Ñoä beàn Loaïi AC nhieãu soùng vuoâng ( ñoä roäng xung: ) choáng nhieãu Loaïi DC nhieãu soùng vuoâng ( ñoä roäng xung: ) Chaán Cô khí 0.75mm bieân ñoä taàn soá 10 ~ 55Hz ôû moãi toïa ñoä X, Y, Z trong 1 giôø ñoäng Söï coá 0.5mm bieân ñoä taàn soá 10 ~ 55Hz ôû moãi toïa ñoä X, Y, Z trong 10 phuùt Va chaïm Cô khí 300m/s2 (Khoaûng 30G) trong toïa ñoä X, Y, Z cho 3 laàn Söï coá 100m/s2 (Khoaûng 10G) trong toïa ñoä X, Y, Z cho 3 laàn Nhieät ñoä moâi tröôøng -10 ~ +550C (ôû traïng thaùi khoâng ñoâng) Nhieät ñoä kho -25 ~ +650C (ôû traïng thaùi khoâng ñoâng) Ñoä aåm moâi tröôøng 35 ~ 85%RH Tuoåi thoï Gaàn nhö vónh cöûu Troïng löôïng Loaïi AC: khoaûng 126g, loaïi DC: khoaûng 130g Loaïi AC: khoaûng 128g, loaïi DC: khoaûng 132g Tieâu chuaån
  2. Sô ñoà keát noái Nguoàn Noù coù theå ñöôïc choïn reset hoaëc nguoàn caûm bieán (+12VDC 50mA) bôûi vieäc ñieàu chænh caàu noái beân trong. CP1, CP2: khi söû duïng cho boä ñeám. INHIBIT (CP2): ñaàu cöïc thôøi gian Hold khi duøng cho boä ñònh thôøi (Keát noái S/W ñeán ôû beân ngoaøi) Hoaït ñoäng theo phöông phaùp nguoàn ON ñoät ngoät khi noù ñöôïc duøng nhö moät boä ñònh thôøi. Keát noái ngoõ vaøo Ngoõ vaøo Solid-state Ngoõ vaøo coâng taéc Caûm bieán ngoõ vaøo chuaån: loaïi caûm bieán ngoõ ra NPN chung Caûm bieán Boä ñeám Caûm bieán Boä ñeám Boä ñeám Naâu Naâu Ñen Maïch Ñen Maïch Maïch beân trong beân trong beân trong Xanh Xanh (PR18-5DN) (BM200-DDT) Transistor ONÑeám Transistor ONÑeám Coâng taéc ONÑeám Caûm bieán loaïi ngoõ ra NPN chung Caûm bieán loaïi ngoõ ra NPN collector S/W giôùi haïn, S/W raát nhoû thöôøng hôû Haõy duøng coâng taéc Ngoõ vaøo: CP1, CP2 (INHIBIT), RESET chaéc chaén Duøng caûm bieán loaïi ngoõ ra PNP chung Duøng caûm bieán loaïi ngoõ ra PNP collector thöôøng hôû Caûm bieán Boä ñeám Caûm bieán Boä ñeám Naâu Naâu Ñen Maïch Ñen Maïch beân trong beân trong Xanh Xanh (PR18-5DP) (BEN300-DDT) Vì caûm bieán loaïi ngoõ ra PNP chung coù trôû khaùng Tröôøng hôïp caûm bieán loaïi ngoõ ra PNP collector thöôøng ngoõ ra cao, neân chaéc chaén tuaân thuû ñieàu kieän hôû, keát noái R1 laø thaáp hôn ñeán ñaàu cöïc ngoõ vaøo döôùi ñaây: tröôùc khi söû duïng. Haõy choïn giaù trò R1 sao cho toång ñieän trôû (RL + R1) laø: Ngoõ vaøo CP1, CP2 (INHIBIT), RESET
  3. Boä Ñeám/Boä Ñaët Thôøi Gian Up/Down Phöông phaùp ñeám Haõy thöïc hieän caån thaän vieäc löïa choïn caûm bieán bôûi vì phöông phaùp ñeám cuûa loaïi caûm bieán ngoõ ra NPN laø khaùc vôùi loaïi caûm bieán ngoõ ra PNP. Loaïi ngoõ ra NPN chung: Loaïi ngoõ ra PNP chung: Khi caûm bieán chuyeån OFF sang ON, noù ñeám Khi caûm bieán chuyeån ON sang OFF, noù ñeám Target Target Target Coù Coù Khoâng Target Khoâng LED LED Soá ñeám Soá ñeám Kích thöôùc Maët caét Ñôn vò: mm Chöùc naêng ñeám Cheá ñoä Up Cheá ñoä Down Giaù trò hieån thò +Max Giaù trò hieån thò +Max Giaù trò hieån thò -Max Cheá ñoä Up/Down-A, B, C Cheá ñoä Up/Down-D, E, F Giaù trò hieån thò +Max Giaù trò hieån thò +Max Giaù trò hieån thò -Max Giaù trò hieån thò -Max
  4. Löïa choïn baèng DIP switches Cheá ñoä caøi ñaët thôøi gian (Timer) Cheá ñoä ngoõ vaøo ñeám (Counter) Löïa choïn cheá ñoä Up/Down Toác ñoä ñeám Max. Löïa choïn reset baèng tay Löïa choïn boä nhôù Loaïi Boä ñeám/Boä ñaët thôøi gian Vò trí cuûa SW1 laø do nhaø maùy caøi ñaët maëc ñònh. Cheá ñoä Up/Down Boä nhôù Chöùc naêng Chöùc naêng Cheá ñoä Up Nhôù Cheá ñoä Down Nguoàn reset (khoâng nhôù) Toác ñoä ñeám Max Löïa choïn Boä ñeám/Boä ñaët thôøi gian Chöùc naêng Boä ñaët thôøi gian Boä ñeám Löïa choïn reset baèng tay Chöùc naêng Khoâng cho pheùp reset Cho pheùp reset Cheá ñoä caøi ñaët thôøi gian (Boä ñaët thôøi gian) 4 chöõ soá 6 chöõ soá 4 chöõ soá 6 chöõ soá
  5. Boä Ñeám/Boä Ñaët Thôøi Gian Up/Down Cheá ñoä ngoõ vaøo (Boä ñeám) Cheá ñoä ngoõ vaøo (SW1) Cheá ñoä Up Cheá ñoä ngoõ vaøo (SW1) Cheá ñoä Down Ngoõ vaøo ñieàu khieån Ngoõ vaøo Up/Down-A ñieàu khieån Up/Down-A Giaù trò Giaù trò ñeám ñeám Ngoõ vaøo Ngoõ vaøo rieâng bieät rieâng bieät Up/Down-B Up/Down-B Ngoõ vaøo Ngoõ vaøo leäch pha leäch pha Up/Down-C Up/Down-C Giaù trò Giaù trò ñeám ñeám ko ñeám ko ñeám Giaù trò ñeám Ngoõ vaøo Ngoõ vaøo Up ko ñeám Down ko ñeám Giaù trò Giaù trò ñeám ñeám : Ñoä roäng tín hieäu Min : 1/2 cuûa ñoä roäng tín hieäu Min Vieäc ñeám bò leäch 1 xaûy ra neáu ñoä roäng tín hieäu cuûa nhoû hôn ñoä roäng tín hieäu Min. n: Giaù trò hieån thò +Max. (FX4Y-I: 9999, FX6Y-I: 999999)
  6. Höôùng daãn söû duïng Reset Söû duïng caàu noái beân trong Reset Khi choïn moät cheá ñoä ngoõ vaøo/ngoõ ra reset, sau khi caáp nguoàn, thì reset hoaëc reset baèng tay. Neáu khoâng thì cheá ñoä tröôùc ñoù cuûa noù seõ hoaït ñoäng. Ñoä roäng tín hieäu reset Noù reset hoaøn toaøn khi tín hieäu reset ñöôïc caáp laø max. 20ms baát chaát ngoõ vaøo coâng taéc & ngoõ vaøo solid-state. Khi duøng ñaàu soá 3 laøm ñaàu reset ngoaøi Ngoõ vaøo reset Tröôøng hôïp moät coâng taéc reset, noù reset hoaøn toaøn neáu thôøi gian ON cuûa tín hieäu reset ñöôïc caáp AÁn nuùt max. 20ms cho duø xaûy ra vieäc rô-le ñaùnh lieân tuïc. S/W Tín hieäu ngoõ vaøo (Cp1, Cp2) ñöôïc chaáp nhaän neáu khoâng coù reset ngoõ vaøo trong min. 50ms sau khi Cung caáp nguoàn cho caûm bieán töø boä phaän ngoaøi khi söû reset ngoõ vaøo. duïng caûm bieán. Keát noái 0V ñaàu 4 cuûa boä ñeám ñeán Ñoä roäng tín hieäu Min. GND(0V) cuûa nguoàn ngoaøi. Khi duøng ñaàu soá 3 laøm ñaàu nguoàn caûm bieán Haõy taïo tyû leä nhieäm vuï cuûa 1 chu kyø laø 1:1 Ñen Naâu 30cps: treân 16.7ms Xanh Ñoä roäng tín hieäu Min. 2kcps: treân 0.25ms Toác ñoä ñeám Max. INHIBIT cho boä ñaët thôøi gian Ñaây laø toác ñoä ñaùp öùng treân 1s khi tyû leä nhieäm vuï (ON/OFF) cuûa tín hieäu ngoõ vaøo laø 1:1, neáu tyû leä nhieäm vuï khoâng ñuùng 1:1 thì toác ñoä ñaùp öùng seõ chaäm laïi theo tín hieäu ngoõ vaøo vaø vì theá maø ñoä roäng giöõa ON vaø OFF seõ vöôït quùa ñoä roäng tín hieäu min. Moät saûn phaåm maø coù ñoä roäng ON vaø ñoä roäng OFF döôùi chuaån ñoä roäng tín hieäu min, noù khoâng theå ñaùp öùng. Noù trôû thaønh cheá ñoä INHIBIT khi SW1 laø ON. (Thôøi gian Hold) Vì vaäy Ta(ñoä roäng ON) vaø Tb Tröôøng hôïp ngöng thôøi gian taïi moät thôøi ñieåm (ñoä roäng OFF) caàn phaûi vöôït trong khi boä ñònh thôøi ñang tieán haønh, cheá ñoä quùa ñoä roäng tín hieäu min. INHIBIT coù theå ñöôïc söû duïng. Khi tyû leä nhieâm vuï laø 1:3, toác Khi ngoõ vaøo INHIBIT bò ngaét, thôøi gian laïi ñoä ñeám max seõ laø 1/2 theo tieán haønh tieáp tuïc. moâ taû. INHIBIT Saûn phaåm naøy khoâng ñaùp öùng. Giaù trò Max. Caùch thaùo hoäp thieát bò Giaù trò hieån thò thôøi gian Trong khi aán choát khoùa thieát bò baèng bake ra phía tröôùc, 0 aán khoái phía sau. (Cheá ñoä Up) Nguoàn Maïch ñieän aùp beân trong baét ñaàu taêng trong 100ms ñaàu sau khi baät nguoàn, ngoõ vaøo khoâng laøm vieäc taïi thôøi gian naøy. Vaø khi maïch ñieän aùp beân trong haï xuoáng trong AÁn khoái phía sau ra tröôùc 500ms cuoái sau khi taét nguoàn, ngoõ vaøo cuõng khoâng laøm vieäc taïi thôøi gian naøy. Nguoàn Thôøi gian khoâng oån ñònh döïa vaøo tín hieäu ngoõ vaøo
Đồng bộ tài khoản