Bộ đếm / bộ đặt thời gian đa chức năng P1

Chia sẻ: Thanh Liem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
62
lượt xem
18
download

Bộ đếm / bộ đặt thời gian đa chức năng P1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

W72 x H36mm, W48 x H48mm, W72 x H72mm bộ đếm / bộ đặt thời gian

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đếm / bộ đặt thời gian đa chức năng P1

  1. Boä Ñeám / Boä Ñaët Thôøi Gian Ña Chöùc Naêng W72 x H36mm, W48 x H48mm, W72 x H72mm Boä ñeám/Boä ñaët thôøi gian Ñaëc ñieåm Coù theå choïn chöùc naêng laø Boä ñeám hoaëc Boä ñaët thôøi gian. Ña chöùc naêng (Bao goàm 829,728 chöùc naêng) Chöùc naêng caøi ñaët tyû leä Toác ñoä ñeám cao leân ñeán 10kcps Chöùc naêng ñeám toång chæ coù ôû CT6, CT6-2P Coù theå löïa choïn ngoõ vaøo coù ñieän aùp (PNP) hoaëc ngoõ vaøo khoâng coù ñieän aùp (NPN) Coù theå caøi ñaët thôøi gian ON/OF rieâng bieät trong mode Flicker (FLK) Chöùc naêng khoùa phím Thoâng tin ñaët haøng Loaïi hieån thò Loaïi moät giaù trò caøi ñaët Loaïi hai giaù trò caøi ñaët DIN Size W72xH36mm DIN Size W48xH48mm DIN Size W72xH72mm 4 chöõ soá: 9999 6 chöõ soá: 999999 Khi söû duïng loaïi hai giaù trò caøi ñaët ôû cheá ñoä Boä ñeám/Boä ñaët thôøi gian boä ñaët thôøi gian, thôøi gian caøi ñaët bò giôùi haïn trong moät khoaûng thôøi gian ñònh tröôùc. Thoâng soá kyõ thuaät 1 giaù trò caøi ñaët Model 2 giaù trò caøi ñaët Hieån thò Soá chöõ soá hieån thò Kích thöôùc cuûa chöõ soá Nguoàn AC Nguoàn caáp Nguoàn DC 24 - 60VDC (Tuøy choïn) Daûi ñieän aùp cho pheùp 90 ~ 110% ñieän aùp ñònh möùc (nguoàn AC) Nguoàn AC Coâng suaát tieâu thuï Nguoàn DC Toác ñoä ñeám cuûa INA, INB Coù theå choïn 1 / 30 / 1k / 5k / 10kcps Boä ñeám Ngoõ vaøo Reset: coù theå löïa choïn 1ms hoaëc 20ms Ñoä roäng INA, RESET, INHIBIT, tín hieäu Boä ñaët BATCH RESET ngoõ vaøo Min. thôøi gian INA, INHIBIT, RESET: coù theå löïa choïn 1ms hoaëc 20 ms (Ngoaïi tröø CT6-I): Löïa choïn 1ms hoaëc 20ms Coù theå löïa choïn ngoõ vaøo ñieän aùp hoaëc ngoõ vaøo khoâng ñieän aùp [Ngoõ vaøo coù ñieän aùp] Trôû khaùng ngoõ vaøo: Ngoõ vaøo [Ngoõ vaøo khoâng coù ñieän aùp] Trôû khaùng ngaén maïch: Ñieän aùp dö: Max. 2VDC Trôû khaùng hôû maïch: Ngoõ ra One - shot Loaïi 1 giaù trò caøi ñaët: SPDT (1c). Loaïi 1 giaù trò caøi ñaët: SPDT (1c), Tieáp Loaïi Loaïi 2 giaù trò caøi ñaët: Loaïi 2 giaù trò caøi ñaët: SPST (1a) cho ngoõ ra 1/ ngoõ ra 2 ñieåm SPST (1a) cho ngoõ ra 1, SPDT (1c) cho ngoõ ra 2. Ngoõ ra ñieàu Coâng suaát Tieáp ñieåm NO: 250VAC 3A taûi coù ñieän trôû, Tieáp ñieåm NC: 250VAC 2A taûi coù ñieän trôû khieån 1 giaù trò caøi ñaët: 2 NPN Loaïi moät giaù trò caøi ñaët: 1 NPN collector thöôøng hôû collector thöôøng hôû. Solid- Loaïi 2 giaù trò caøi ñaët: 3 NPN Loaïi hai giaù trò caøi ñaët: 1 NPN collector thöôøng hôû state collector thöôøng hôû. Coâng suaát Max. 30VDC, Max. 100mA
  2. Thoâng soá kyõ thuaät Boä nhôù duy trì 10 naêm (Khi söû duïng boä nhôù baùn daãn oån ñònh) Nguoàn beân ngoaøi Ñoä Loãi laëp laïi chính xaùc Loãi caøi ñaët Nguoàn ON Start: Tín hieäu Start: thôøi gian Loãi ñieän aùp Loãi nhieät ñoä Ñieän trôû caùch ñieän (ôû 500VDC) Ñoä beàn ñieän moâi 2000VAC 50/60Hz trong 1 phuùt Ñoä beàn choáng nhieãu nhieãu soùng vuoâng (ñoä roäng xung: ) bôûi nhieãu do maùy moùc Chaán Cô khí 0.75mm bieân ñoä taàn soá 10 ~ 55Hz ôû moãi toïa ñoä X, Y, Z trong 1 giôø ñoäng Söï coá 0.5mm bieân ñoä taàn soá 10 ~ 55Hz ôû moãi toïa ñoä X, Y, Z trong 10 phuùt Va Cô khí 300m/s2 (khoaûng 30G) treân moãi phöông X, Y, Z trong 3 laàn chaïm Söï coá 100m/s2 (khoaûng 10G) treân moãi phöông X, Y, Z trong 3 laàn Tuoåi thoï Cô khí Min.10,000,000 laàn Relay Ñieän Min.100,000 laàn (NO: 250VAC 3A vôùi taûi ñieän trôû, NC: 250VAC 2A vôùi taûi ñieän trôû) Caáu truùc baûo veä IP65 (chæ coù maët tröôùc) Nhieät ñoä moâi tröôøng -10 ~ +550C (ôû traïng thaùi khoâng ñoâng) Nhieät ñoä löu tröõ -25 ~ +650C (ôû traïng thaùi khoâng ñoâng) Ñoä aåm moâi tröôøng CT6Y: khoaûng 160g CT6S: khoaûng 155g CT6: khoaûng 264g CT6Y-2P: khoaûng 163g CT4S: khoaûng 155g CT6S-2P: khoaûng 162g CT6-2P: khoaûng 271g Nguoàn AC CT4S-2P: khoaûng 162g CT6S-I: khoaûng 136g Troïng CT6Y-I: khoaûng 127g CT6-I: khoaûng 244g löôïng CT6Y: khoaûng 164g CT6S: khoaûng 152g CT6: khoaûng 263g CT4S: khoaûng 152g Nguoàn DC CT6Y-2P: khoaûng 167g CT6S-2P: khoaûng 159g CT6-2P: khoaûng 270g CT4S-2P: khoaûng 159g CT6Y-I: khoaûng 130g CT6S-I: khoaûng 133g CT6-I: khoaûng 243g Tieâu chuaån Sô ñoà keát noái : ñaàu vaøo INA Hoaït ñoäng cuûa boä ñeám: hoaït ñoäng khi coù tín hieäu INA hoaëc INH. Hoaït ñoäng cuûa boä ñònh thôøi: hoaït ñoäng khi coù tín hieäu “START” : ñaàu vaøo INB/INH Hoaït ñoäng cuûa boä ñeám: hoaït ñoäng khi coù tín hieäu INB. Hoaït ñoäng cuûa boä ñònh thôøi: hoaït ñoäng khi coù tín hieäu INH. Neáu tín hieäu INH ñöôïc caáp khi noù ôû daïng ñònh thôøi, thì quùa trình xöû lyù thôøi gian seõ bò döøng (bò giöõ). Keát noái tieáp ñieåm Relay ngoõ vaøo khi ngoõ vaøo coù ñieän aùp (PNP) Keát noái tieáp ñieåm Relay ngoõ vaøo khi ngoõ vaøo khoâng coù ñieän aùp (NPN)
  3. Boä Ñeám / Boä Ñaët Thôøi Gian Ña Chöùc Naêng Keát noái coâng taéc rô-le ngoõ vaøo khi ngoõ vaøo : ñaàu vaøo INA coù ñieän aùp (PNP) ñöôïc choïn. Boä ñeám: Hoaït ñoäng khi coù tín hieäu INA hoaëc INH. Boä ñaët thôøi gian: Hoaït ñoäng khi coù tín hieäu START. : ñaàu vaøo INB/INH Boä ñeám: hoaït ñoäng khi coù tín hieäu INB. Boä ñaët thôøi gian: hoaït ñoäng khi coù tín hieäu INH. Neáu tín hieäu ñöôïc caáp cho ñaàu vaøo INH, thì Keát noái coâng taéc rô-le ngoõ vaøo khi ngoõ vaøo xöû lyù thôøi gian bi döøng (bò giöõ). khoâng coù ñieän aùp (NPN) ñöôïc choïn. : ñaàu vaøo INA Boä ñeám: Hoaït ñoäng khi coù tín hieäu INA hoaëc INH. Boä ñaët thôøi gian: Hoaït ñoäng khi coù tín hieäu START. : tín hieäu INHIBIT Neáu tín hieäu ñöôïc caáp cho ñaàu vaøo INH, thì xöû lyù thôøi gian bò döøng. (Bò giöõ) Ngoõ ra Solid-state ñöôïc caùch ly töø maïch beân trong bôûi phtocoupler. (Nguoàn caáp: 5-30VDC Max). Keát noái coâng taéc ngoõ vaøo ôû traïng thaùi ngoõ vaøo coù ñieän aùp (PNP) Keát noái coâng taéc ngoõ vaøo ôû traïng thaùi ngoõ vaøo khoâng coù ñieän aùp
  4. Kích thöôùc Maët caét Ñôn vò: mm Maët caét Ñôn vò: mm Maët caét Ñôn vò: mm
  5. Boä Ñeám / Boä Ñaët Thôøi Gian Ña Chöùc Naêng Ñònh daïng maët tröôùc 4 chöõ soá 6 chöõ soá Hieån thò giaù trò xöû lyù (LED Ñoû) CNT: Chæ thò hoaït ñoäng laø Boä ñeám Giaù trò ñeám (Boä ñeám) / Thôøi gian xöû lyù (Boä ñaët thôøi gian) TMR: Chæ thò hoaït ñoäng laø Boä ñaët thôøi gian / Kyù hieäu caøi ñaët - LED nhaùy khi Boä ñaët thôøi gian ñang hoaït ñoäng Chieàu cao LED: 11mm loaïi 4 chöõ soá, 10mm loaïi 6 chöõ soá - LED baät saùng khi thôøi gian ngöøng hoaït ñoäng Hieån thò giaù trò caøi ñaët (LED Vaøng - Xanh) PS1, PS2: Chæ thò giaù trò ñaët tröôùc ñang ñöôïc hieån thò Giaù trò caøi ñaët (Boä ñeám) / Thôøi gian ñaët tröôùc (Boä ñaët hoaëc ñöôïc thay ñoåi thôøi gian) vaø kyù hieäu caøi ñaët. OUT1, OUT2: Chæ thò hoaït ñoäng cuûa ngoõ ra Chieàu cao LED: 8mm loaïi 4 chöõ soá, 7mm loaïi 6 chöõ soá. : Phím RESET LOCK: Chæ thò khoùa phím : Phím MODE - Taét khoùa: Ñeøn taét - Môû khoùa: Ñeøn saùng : Phím caøi ñaët Khoâng coù LED cuûa trong model CT6Y-I, CT6S-I. Trong model CT4S, CT6S, CT6Y: PS2 seõ ñoåi thaønh PS vaø OUT2 laø OUT vaø khoâng coù LED cuûa PS1, OUT1. Hieån thò giaù trò xöû lyù (LED Ñoû) Giaù trò ñeám (Boä ñeám) / Thôøi gian xöû lyù (Boä ñaët thôøi gian) / Kyù hieäu caøi ñaët. Chieàu cao LED: 13mm Hieån thò giaù trò caøi ñaët (LED Vaøng - Xanh) Giaù trò caøi ñaët (Boä ñeám) / Thôøi gian daøi ñaët (Boä ñaët thôøi gian) vaø Giaù trò caøi ñaët. Chieàu cao LED: 9mm PS1, PS2: Chæ thò giaù trò caøi ñaët (Moät, Hai) ñang ñöôïc hieån thò hoaëc thay ñoåi BA.S: Caøi ñaët moät giaù trò caøi ñaët toång vaø hieån thò söï thay ñoåi - BA.S coù söû duïng: Ñeøn saùng - BA.S khoâng söû duïng: Ñeøn taét LOCK: Hieån thò hoaït ñoäng khoùa phím - Söû duïng khoùa: Ñeøn saùng - Khoâng söû duïng khoùa: Ñeøn taét Trong model CT6: PS2 seõ thay ñoåi thaønh PS vaø OUT1, OUT2: Ñaët tröôùc hoaït ñoäng cuûa ngoõ ra (Moät & Hai) OUT2 laø OUT, vì theá khoâng coù LED PS1, OUT1 BA.O: Chæ thò hoaït ñoäng cuûa ngoõ ra BATCH Khoâng coù LED PS1, PS2, BA.S, OUT1, OUT2, CNT: Chæ thò hoaït ñoäng cuûa Boä ñeám BA.O trong CT6-I. TMR: Chæ thò hoaït ñoäng cuûa Boä ñaët thôøi gian Khoâng coù phím trong CT6-I. - LED nhaùy khi Boä ñaët thôøi gian ñang hoaït ñoäng - LED baät saùng khi Boä ñaët thôøi gian ngöøng hoaït ñoäng : Phím RESET : Phím BATCH : Phím MODE : Phím caøi ñaët
  6. Sô ñoà keát noái ngoõ vaøo Ngoõ vaøo khoâng coù ñieän aùp (NPN) Ngoõ vaøo Solid-State (Caûm bieán loaïi chuaån: Caûm bieán loaïi ngoõ ra NPN) Ngoõ vaøo coâng taéc Caûm bieán Caûm bieán Haõy choïn toác ñoä ñeám laø 1cps hoaëc 30cps khi noù Maïch ngoõ vaøo cuûa INA, INB, INH (INHIBIT), BATCH RESET, RESET laø gioáng nhau ñöôïc söû duïng cho Boä ñeám. Ngoõ vaøo coù ñieän aùp (PNP) Ngoõ vaøo Solid-State (Caûm bieán loaïi chuaån: Caûm bieán loaïi ngoõ ra PNP) Ngoõ vaøo coâng taéc Caûm bieán Caûm bieán Haõy choïn toác ñoä ñeám laø 1cps hoaëc 30cps khi noù Maïch ngoõ vaøo cuûa INA, INB, INH (INHIBIT), BATCH RESET, RESET laø gioáng nhau ñöôïc söû duïng cho Boä ñeám. INA laø ñaàu noái ngoõ vaøo khi noù ñöôïc söû duïng cho Boä ñeám vaø coù theå laø ñaàu noái tín hieäu START khi noù söû duïng cho Boä ñaët thôøi gian. Löïa choïn ngoõ vaøo logic 1. Nguoàn phaûi ñöôïc taét. 3. Choïn ngoõ vaøo logic bôûi S/W ngoõ vaøo logic beân trong 2. Thaùo voû hoäp töø thaân thieát bò. Boä ñeám / Boä ñaët thôøi gian. Choïn ngoõ vaøo khoâng Choïn ngoõ vaøo coù ñieän aùp (NPN) coù ñieän aùp (PNP) Caùch thaùo voû hoäp Boùp theo höôùng vaø keùo ra theo höôùng nhö hình veõ theå hieän. Haõy kieåm tra nguoàn ñaõ taét chöa. 4. Haõy gaén vaøo ngöôïc vôùi caùch ñaõ thaùo voû hoäp. 5. Roài thì caáp nguoàn cho Boä ñeám / Boä ñaët thôøi gian.
  7. Boä Ñeám / Boä Ñaët Thôøi Gian Ña Chöùc Naêng Deã daøng ñeå thay ñoåi ngoõ vaøo logic bôûi S/W ñoái vôùi söï hoaùn chuyeån ngoõ vaøo logic. Choïn PNP (Ngoõ vaøo coù ñieän aùp) Choïn NPN (Ngoõ vaøo khoâng coù ñieän aùp) Thay ñoåi ngoõ vaøo logic bôûi S/W Sô ñoà keát noái ngoõ ra Ngoõ vaøo coâng taéc Ngoõ vaøo Solid-State Coâng taéc Relay laø 250VAC 3A Max. Söû duïng ñuùng taûi khoâng ñeå vöôït quaù Khi söû duïng taûi caûm öùng (Relay), Surge absorber (Diode, Varistor) coâng suaát coâng taéc Relay. phaûi ñöôïc keát noái thoâng qua taûi. Söû duïng ñuùng taûi vaø nguoàn cho taûi khoâng ñeå vöôït quaù coâng suaát ON/OFF (30VDC Max. 100mA) cuûa ngoõ ra Solid-State. Baûo ñaûm khoâng caáp ngöôïc cöïc nguoàn. Nhaø maùy caøi ñaët maëc ñònh Hieån thò maõ loãi Hieån thò loãi Caùc loãi Traïng thaùi ngoõ ra Caùch return Muïc caøi ñaët Phím , Loãi CPU RESET ngoõ vaøo Mode ngoõ vaøo Mode ngoõ ra Thôøi gian ngoõ ra OUT1 Thôøi gian ngoõ ra BOÄ ÑEÁM OUT2 (OUT) CPS Thôøi gian reset Min. Daáu thaäp phaân Khoâng daáu thaäp phaân Giaù trò tyû leä 6 chöõ soá: 1.000, 4 chöõ soá: 1.00 Duy trì boä nhôù CLEr (Nguoàn reset) 6 chöõ soá: BOÄ ÑAËT THÔØI GIAN Daûi thôøi gian 4 chöõ soá: Mode Up/Down Mode ngoõ ra Thôøi gian ngoõ ra Mode tín hieäu ngoõ vaøo Ngoõ ra logic Ngoõ vaøo khoâng coù ñieän aùp (NPN) Khoùa phím Boä ñeám/Boä ñaët thôøi gian Boä ñeám
  8. Cheá ñoä Boä ñeám Thay ñoåi giaù trò caøi ñaët (Boä ñeám) Mode hoaït ñoäng trong Boä ñeám Thay ñoåi giaù trò caøi ñaët trong loaïi moät giaù trò ñaët tröôùc Mode RUN (Boä ñeám) Nhaán Nhaán trong 3s trong 3s Thay ñoåi giaù trò ñaët tröôùc Mode ngoõ vaøo Thay ñoåi giaù trò caøi ñaët trong loaïi hai giaù trò ñaët tröôùc Toác ñoä ñeám lôùn nhaát Thay ñoåi Thay ñoåi giaù trò giaù trò Mode ngoõ ra ñaët tröôùc ñaët tröôùc thöù nhaát thöù hai Thôøi gian ngoõ ra OUT2 Khi tín hieäu ngoõ vaøo ñöôïc nhaäp vaøo trong khi thay ñoåi giaù trò caøi ñaët, noù ñeám vaø ñieàu khieån ngoõ ra. Trong mode thay ñoåi giaù trò caøi ñaët, neáu khoâng coù phím naøo Chöùc naêng mode caøi ñaët (Boä ñeám) Thôøi gian ngoõ ra OUT1 ñöôïc nhaán trong 60sec, Boä ñeám seõ trôû veà mode RUN. Sau khi thay ñoåi giaù trò caøi ñaët laø “0”, khi coù ngoõ vaøo phím Ngoõ vaøo logic hoaëc ngoõ vaøo RESET ôû mode RUN, ngoõ ra seõ duy trì OFF. (Nhöng traïng thaùi cuûa mode ngoõ ra laø “T”, neáu thay ñoåi giaù trò caøi ñaët thöù nhaát laø “0”, ngoõ ra thöù nhaát seõ duy trì laø ON). Thôøi gian Reset nhoû nhaát Caøi ñaët Toång (Batch) ñöôïc giôùi haïn moät trong hai model caøi ñaët. Thay ñoåi giaù trò caøi ñaët toång (Batch) Daáu thaäp phaân Chöùc naêng ñeám toång (batch) chæ coù trong loaïi CT6, CT6-2P. Giaù trò tyû leä Thay ñoåi giaù trò caøi ñaët toång (batch) Duy trì boä nhôù Neáu nhaán phím trong mode RUN, noù seõ cho pheùp thay ñoåi Khoùa phím giaù trò caøi ñaët toång. Sau khi thay ñoåi giaù trò caøi ñaët toång gioáng nhö caùch thay ñoåi giaù trò caøi ñaët Boä ñeám bôûi caùc phím , noù seõ trôû veà Boä ñeám / Boä ñaët thôøi gian mode RUN baèng vieäc nhaán phím . Khi baét ñaàu thay ñoåi giaù trò ñaët tröôùc toång, giaù trò chu kyø cuûa ñeám toång ñöôïc hieån thò. Nhaán trong 3sec, noù seõ ñi vaøo mode caøi ñaët Caùch caøi ñaët khoùa phím chöùc naêng Boä ñeám. Nhaán trong 3sec, noù trôû veà mode RUN Boä ñeám. Vieäc caøi ñaët khoùa phím trong trình töï laø ñeå baûo veä choáng laïi nhöõng söï coá xaûy ra hoaëc caùc phím khoâng ñöôïc pheùp hoaït ñoäng. Neáu khoâng coù phím naøo ñöôïc nhaán trong 60sec, noù trôû veà mode RUN Boä ñeám. Huûy boû mode khoùa Khi söû duïng thieát bò naøy laø moät Boä ñaët thôøi gian, haõy thay ñoåi ñeán Timer trong caøi ñaët Boä ñeám / Boä ñaët thôøi gian. Roài nhaán trong 3sec ñeå chuyeån ñeán mode RUN Boä ñaët thôøi gian vaø thay ñoåi caøi ñaët chöùc naêng. (Tham khaûo dieãn giaûi thoâng soá Boä ñaët thôøi gian ôû trang A-27)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản