intTypePromotion=1
ADSENSE

Bước đầu nghiên cứu nhân giống in vitro một số giống hồ tiêu (Piper Nigrum L.) sạch virut

Chia sẻ: Nguaconbaynhay Nguaconbaynhay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

24
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết nghiên cứu khả năng loại bỏ mầm bệnh nội sinh trong mẫu cấy hồ tiêu bởi sử dụng một số chất kháng sinh, ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng thực vật với đến sự hình thành chồi, tái sinh chồi, cây từ mô sẹo ở các đốt cấy cũng như sử dụng kỹ thuật Elisa để xác định giống sạch virut trong nhân giống in vitro một số giống hồ tiêu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bước đầu nghiên cứu nhân giống in vitro một số giống hồ tiêu (Piper Nigrum L.) sạch virut

27(3): 39-45 T¹p chÝ Sinh häc 9-2005<br /> <br /> <br /> <br /> B−íc ®Çu nghiªn cøu nh©n gièng in vitro mét sè gièng Hå tiªu<br /> (Piper nigrum L.) s¹ch virut<br /> <br /> §OµN THÞ ¸I THUYÒN, TH¸I XU¢N DU, §ç §¡NG GI¸P<br /> ViÖn Sinh häc nhiÖt ®íi<br /> NGUYÔN T¡NG T¤N<br /> ViÖn Khoa häc Kü thuËt N«ng nghiÖp miÒn Nam<br /> <br /> Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, viÖc t¨ng diÖn gièng ®−îc trång phæ biÕn t¹i c¸c tØnh miÒn<br /> tÝch trång hå tiªu å ¹t ®' dÉn tíi t×nh tr¹ng c©y §«ng Nam Bé do ViÖn Khoa häc Kü thuËt<br /> hå tiªu bÞ bÖnh, trong ®ã cã bÖnh do virut g©y N«ng nghiÖp miÒn Nam cung cÊp, gåm c¸c<br /> ra. KÕt qu¶ ®iÒu tra t×nh h×nh bÖnh virut ë hå gièng: Vinh Linh (ViÖt Nam); Lada<br /> tiªu t¹i mét sè tØnh miÒn §«ng Nam Bé cho Belangtoeng (In®«nªxia); Karimunda (Ên §é).<br /> thÊy cã 42-93% v−ên hå tiªu cã triÖu chøng<br /> C©y hå tiªu ®−îc trång trong bÇu ®Êt t¹i<br /> nhiÔm virut biÓu hiÖn trªn l¸ vµ c©y nh− ®èm<br /> v−ên −¬m cña ViÖn Sinh häc nhiÖt ®íi. Sau 2-3<br /> hoa l¸, nh¨n phiÕn l¸, xo¨n mÐp l¸, tãp ngän,<br /> tuÇn, c©y ra chåi non. C¾t c¸c chåi cã chiÒu dµi<br /> c©y lïn dÞ d¹ng,… [3, 6]. Virut ®−îc ph¸t hiÖn<br /> tõ 2-3cm vµ c¸c cµnh cã tõ 5-6 ®èt. C¸c chåi<br /> trong mÉu l¸ hå tiªu lµ c¸c virut ToMV ®−îc röa s¹ch vµ s¸t trïng b»ng cån 700. MÉu<br /> (tobacco mosaic virus), PVX (potato virus X), cÊy ®−îc khö trïng bÒ mÆt b»ng dung dÞch tÈy<br /> PVY (potato virus Y) vµ CMV (cucumber javel kho¶ng 30-40 phót hoÆc 0,1% HgCl2-10<br /> mosaic virus) [2, 3]. phót hoÆc kÕt hîp víi sö dông chÊt kh¸ng sinh<br /> §' cã mét sè c«ng tr×nh nghiªn cøu nh©n 0,5% xªfotaxin tõ 1-24 giê.<br /> gièng c©y hå tiªu kh¸ng bÖnh Phytophthora C¸c chåi non v« trïng ®−îc nu«i cÊy trªn<br /> b»ng kü thuËt t¸i sinh chåi tõ nu«i cÊy rÔ, m«i tr−êng Murashige and Skoog, 1962 (MS)<br /> ®o¹n th©n, cuèng vµ m¶nh l¸ cña c©y Piper cã bæ sung 6-benzylaminopurin-BA (0-5,0<br /> columbrinum L.; hoÆc t¸i sinh c©y tõ ph«i mg/l), indole-3-butyric axit-IBA (0-1,0 mg/l)<br /> s«ma, ®Ønh sinh tr−ëng cña Piper nigrum cv. hoÆc thidiazuron-TDZ (0-0,22 mg/l) ®Ó t¹o<br /> Karimunda, Panniyur-1; hoÆc tõ nu«i cÊy m« chåi. §Ó nghiªn cøu sù t¸i sinh chåi tõ m« sÑo,<br /> sÑo cña Piper longum L. [1, 4, 5, 7] nh−ng chóng t«i bæ sung BA (0-10 mg/l), IBA (0,5<br /> ch−a cã c«ng tr×nh nghiªn cøu ë ViÖt Nam vÒ mg/l) vµ kinetin (0,5 mg/l) vµo m«i tr−êng nu«i<br /> nh©n gièng c©y hå tiªu s¹ch virut. cÊy.<br /> Néi dung chÝnh cña bµi b¸o nµy lµ nghiªn §èi víi m«i tr−êng t¹o rÔ, chóng t«i sö dông<br /> cøu kh¶ n¨ng lo¹i bá mÇm bÖnh néi sinh trong c¸c chåi lín dµi 3-4cm cã tõ 2-3 cÆp l¸ cÊy trªn<br /> mÉu cÊy hå tiªu bëi sö dông mét sè chÊt m«i tr−êng MS cã kho¸ng ®a l−îng gi¶m mét<br /> kh¸ng sinh; ¶nh h−ëng cña c¸c chÊt ®iÒu hßa nöa vµ bæ sung axit-1-napthalen axªtic NAA<br /> sinh tr−ëng thùc vËt ®Õn sù h×nh thµnh chåi, (0,2-0,5 mg/l) hoÆc than ho¹t tÝnh.<br /> t¸i sinh chåi, c©y tõ m« sÑo ë c¸c ®èt cÊy<br /> còng nh− sö dông kü thuËt ELISA ®Ó x¸c ®Þnh TÊt c¶ c¸c mÉu cÊy ®−îc ®Æt trong ®iÒu kiÖn<br /> gièng s¹ch virut trong nh©n gièng in vitro mét phßng nu«i cÊy ë nhiÖt ®é 27oC-29oC, c−êng ®é<br /> chiÕu s¸ng 2000 lux, thêi gian chiÕu s¸ng: 12-14<br /> sè gièng hå tiªu (Piper nigrum L.) ®−îc trång<br /> giê/ngµy.<br /> ë c¸c tØnh miÒn Nam ViÖt Nam.<br /> §Ó kiÓm tra mÉu s¹ch virut, c¸c gièng hå<br /> I. PH¦¥NG PH¸p nghiªn cøu tiªu ®−îc gi¸m ®Þnh b»ng kü thuËt ELISA tr−íc<br /> vµ sau khi nu«i cÊy in vitro ®èi víi c¸c lo¹i<br /> C¸c gièng hå tiªu ®−îc nghiªn cøu lµ c¸c virut ToMV, PVX, PVY vµ CMV.<br /> 39<br /> ii. kÕt qu¶ vµ th¶o luËn t«i cã thÓ nhËn ®−îc 25-30% sè mÉu s¹ch hoµn<br /> toµn mÇm bÖnh néi sinh.<br /> 1. Sö dông chÊt kh¸ng sinh trong qu¸ tr×nh<br /> 2. ¶nh h−ëng cña vÞ trÝ ®èt cÊy vµ c¸c chÊt<br /> khö trïng mÉu cÊy<br /> ®iÒu hoµ sinh tr−ëng thùc vËt (§HSTTV)<br /> Hå tiªu lµ mét c©y l©u n¨m, cã nhiÒu mÇm lªn kh¶ n¨ng h×nh thµnh chåi hå tiªu<br /> bÖnh néi sinh nh− nÊm, khuÈn n»m bªn trong m«.<br /> Bëi vËy, mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng ®Çu Sau khi ®−îc v« trïng 20 ngµy, c¸c ®èt hå<br /> tiªn cÇn gi¶i quyÕt trong nu«i cÊy in vitro hå tiªu tiªu b¾t ®Çu ®©m chåi míi. Chåi dµi<br /> lµ ph¶i lo¹i bá hoµn toµn mÇm bÖnh néi sinh ®ã. 5-6cm ®−îc c¾t thµnh c¸c ®èt dµi kho¶ng<br /> C¸c ph−¬ng ph¸p khö trïng bÒ mÆt th«ng th−êng 2cm. Mçi ®èt mang mét cÆp l¸ ®−îc cÊy trªn<br /> ®Òu kh«ng thµnh c«ng trong viÖc khö trïng c©y hå m«i tr−êng MS cã bæ sung c¸c chÊt §HSTTV<br /> tiªu. kh¸c nhau. Sau 3-4 tuÇn nu«i cÊy, tõ n¸ch l¸<br /> xuÊt hiÖn chåi míi.<br /> Nguyªn liÖu ban ®Çu lµ c¸c chåi míi h×nh<br /> thµnh cña c©y gièng ®−îc trång c¸ch ly trong nhµ Qua theo dâi ¶nh h−ëng cña vÞ trÝ ®èt cÊy<br /> l−íi vµ phun thuèc trõ nÊm bÖnh, ®' qua kiÓm tra lªn kh¶ n¨ng h×nh thµnh chåi, chóng t«i nhËn<br /> virut. thÊy cã sù kh¸c biÖt râ rÖt vÒ kh¶ n¨ng nµy ë<br /> Qua thùc nghiÖm cho thÊy c¸c mÉu qua xö lý c¸c lo¹i ®èt. ë ®èt ngän, hÇu nh− kh«ng xuÊt<br /> ngay c¶ khi sö dông c¸c chÊt cã kh¶ n¨ng diÖt hiÖn chåi míi, ngay c¶ ë nång ®é BA cao (5<br /> mÇm bÖnh bÒ mÆt cao nh− 0,1-1%HgCl2 (tõ 5-10 mg/l). §èt gi÷a vµ ®èt gèc dÔ dµng t¹o chåi<br /> phót), mÉu cÊy vÉn bÞ nhiÔm trë l¹i sau mét thêi míi h¬n, sè chåi míi h×nh thµnh cã thÓ tíi 4-6<br /> gian nu«i cÊy. Do ®ã, nÕu chØ sö dông c¸c chÊt chåi/®èt (b¶ng 1). Trong ®ã, sù t¹o chåi míi ë<br /> khö trïng bÒ mÆt nh− n−íc tÈy javel hoÆc HgCl2, ®èt gèc lµ nhiÒu h¬n so víi ®èt ngän vµ ®èt<br /> ®Òu kh«ng cho kÕt qu¶ kh¶ quan; toµn bé mÉu sÏ gi÷a.<br /> bÞ nhiÔm sau mét thêi gian dµi nu«i cÊy. Khi nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña tæ hîp c¸c chÊt<br /> §Ó mÉu ®−îc v« trïng hoµn toµn, chóng t«i ®' §HSTTV, chóng t«i nhËn thÊy, ë c¸c m«i tr−êng<br /> kÕt hîp sö dông mét sè chÊt kh¸ng sinh nh−: chØ bæ sung BA, kh¶ n¨ng t¹o chåi thÊp ë tÊt c¶<br /> penixillin, streptomyxin vµ xªfotaxin. Trong ®ã, c¸c ®èt cÊy. ThËm chÝ víi nång ®é BA cao (> 5<br /> xªfotaxin võa cã t¸c dông diÖt khuÈn, nÊm bªn mg/l) hoÆc TDZ ë nång ®é 0,02-0,22 mg/l, chåi<br /> ngoµi vµ võa diÖt ®−îc c¸c mÇm bÖnh néi sinh h×nh thµnh còng Ýt h¬n so víi c«ng thøc cã bæ<br /> trong mÉu cÊy. sung NAA hoÆc IBA. Kh«ng ph¶i nång ®é<br /> C¸c b−íc khö trïng mÉu cÊy lÇn l−ît ®−îc xytokinin vµ auxin cao quyÕt ®Þnh sù t¹o chåi ë<br /> thùc hiÖn nh− sau: mÉu sau khi s¸t trïng b»ng cån mÉu cÊy mµ lµ tû lÖ thÝch hîp gi÷a xytokinin/auxin<br /> 70%, ®−îc xö lý trong n−íc tÈy javel (10%)-15 sÏ lµm t¨ng kh¶ n¨ng t¹o chåi ë hå tiªu. Trong c¸c<br /> phót. Sau ®ã ng©m trong dung dÞch 0,1% HgCl2- thÝ nghiÖm, chóng t«i nhËn thÊy ë nång ®é BA = 2<br /> 10 phót. B−íc kÕ tiÕp lµ l¾c trong dung dÞch 0,5% mg/l, IBA = 0,5 mg/l sè chåi ®−îc h×nh thµnh ë<br /> xªfotaxin trªn m¸y l¾c tõ 1-24 giê. Sau mçi b−íc, ®èt gi÷a vµ ®èt gèc cao nhÊt. §iÒu nµy chøng tá,<br /> mÉu ®Òu ®−îc röa 3 lÇn b»ng n−íc cÊt v« trïng. khi bæ sung mét l−îng xytokinin vµ auxin thÝch<br /> hîp, sÏ lµm t¨ng râ rÖt sè chåi h×nh thµnh ë ®èt<br /> Tuy nhiªn, c¸c mÉu ®' qua khö trïng sau 20- cÊy. Khi bæ sung thªm NAA hoÆc IBA trong m«i<br /> 45 ngµy vÉn cã thÓ bÞ t¸i nhiÔm trë l¹i t¹i nh÷ng vÞ tr−êng t¹o chåi víi nång ®é 0,5-1,0 mg/l lµm t¨ng<br /> trÝ tiÕp xóc víi m«i tr−êng nu«i cÊy do mÇm bÖnh<br /> kh¶ n¨ng h×nh thµnh m« sÑo ë c¸c gèc cÊy. ë<br /> néi sinh cßn trong mÉu.<br /> nång ®é auxin (NAA, IBA) cao (≥ 1,0 mg/l), m«<br /> §Ó lµm gi¶m sù t¸i nhiÔm khuÈn mÉu cÊy, sÑo cµng nhiÒu vµ øc chÕ sù h×nh thµnh chåi cña<br /> chóng t«i bæ sung 0,5% xªfotaxin trong m«i mÉu cÊy (b¶ng 1). Tuy nhiªn, chóng t«i nhËn thÊy<br /> tr−êng nu«i cÊy ban ®Çu. Sau ®ã, cÊy truyÒn mÉu cã sù kh¸c biÖt vÒ tÝnh chÊt ë c¸c m« sÑo h×nh<br /> qua m«i tr−êng kh«ng cã chÊt kh¸ng sinh ®Ó t¹o thµnh tõ ë hai lo¹i auxin nµy, m« sÑo h×nh thµnh tõ<br /> chåi míi. Nh− vËy, mÉu lµ nh÷ng chåi non ph¸t m«i tr−êng cã IBA cã mµu vµng nh¹t, cøng vµ dÔ<br /> sinh tõ mÉu v« trïng vµ kh«ng cã kh¶ n¨ng t¸i ph¸t sinh chåi bÊt ®Þnh h¬n so víi m« sÑo ®−îc<br /> nhiÔm trë l¹i. h×nh thµnh trong m«i tr−êng bæ sung NAA cã<br /> Víi ph−¬ng ph¸p khö trïng mÉu trªn, chóng mµu tr¾ng, xèp.<br /> 40<br /> B¶ng 1<br /> <br /> Kh¶ n¨ng t¹o chåi tõ ®èt cÊy ë c¸c nghiÖm thøc<br /> Sè l−îng chåi vµ møc ®é m« sÑo h×nh thµnh<br /> Xytokinin Auxin TDZ<br /> §èt ngän §èt gi÷a §èt gèc<br /> (mg/l) (mg/l) (mg/l)<br /> Chåi M« sÑo Chåi M« sÑo Chåi M« sÑo<br /> BA IBA<br /> 2,0 0 1 - 1-2 - 2 -<br /> 2,0 0,5 1-2 - 4-5 + 5-6 ++<br /> 2,0 1,0 1 - 2 + 2-3 +++<br /> 5,0 0 1 - 2 - 2 -<br /> 5,0 0,5 1 + 2 + 2 +<br /> 5,0 1,0 1 + 2 - - +++<br /> NAA<br /> 2,0 0,25 1 + 1 + 2 +<br /> 2,0 0,5 1 ++ 1-2 ++ 0-1 ++<br /> 2,0 0,1 1 ++ 0 +++ 0 +++<br /> 0,02 1 - 1-2 - 2-3 -<br /> 0,20 1 - 2-3 - 3-4 -<br /> <br /> Ghi chó: Møc ®é h×nh thµnh m« sÑo: -: kh«ng h×nh thµnh; +: Ýt; ++: trung b×nh; +++: nhiÒu.<br /> <br /> 3. ¶nh h−ëng cña c¸c chÊt §HSTTV lªn con hoµn chØnh (b¶ng 2).<br /> kh¶ n¨ng biÖt ho¸ chåi tõ m« sÑo 4. T¹o rÔ<br /> C¸c m« sÑo h×nh thµnh tõ nu«i cÊy ®èt th©n Trong c¸c thùc nghiÖm t¹o rÔ cho c©y hå<br /> ®−îc dïng lµm nguyªn liÖu cho nghiªn cøu kh¶ tiªu, chóng t«i sö dông m«i tr−êng 1/2 MS cã bæ<br /> n¨ng biÖt ho¸ chåi tõ m« sÑo cña c©y hå tiªu. sung NAA (0,1-1,0 mg/l) hoÆc IBA (0,5-1,0<br /> mg/l). ë nh÷ng thÝ nghiÖm cã bæ sung NAA,<br /> Qua c¸c thÝ nghiÖm biÖt ho¸ chåi tõ m« sÑo,<br /> sau 15 ngµy nu«i cÊy cho thÊy: trong m«i tr−êng<br /> chóng t«i nhËn thÊy tÝnh chÊt cña m« sÑo cã<br /> cã nång ®é NAA thÊp (0,1-0,2 mg/l) rÔ h×nh<br /> ph¶n øng kh¸c nhau ®èi víi c¸c chÊt §HSTTV<br /> thµnh kho¶ng 2-3 rÔ/chåi; víi nh÷ng nång ®é<br /> trªn c©y hå tiªu.<br /> NAA cao h¬n (0,5-1,0 mg/l) sè rÔ h×nh thµnh rÊt<br /> M«i tr−êng MS cã bæ sung BA (5 mg/l), Kin nhiÒu, tõ 10-15 rÔ/chåi, tuy nhiªn rÔ th−êng rÊt<br /> (0,5 mg/l) vµ IBA (0,5 mg/l) thÝch hîp nhÊt cho ng¾n, kÐm ph¸t triÓn vµ ë d−íi gèc chåi h×nh<br /> kh¶ n¨ng biÖt ho¸ chåi tõ m« sÑo. ë tæ hîp m«i thµnh c¸c khèi m« sÑo. Nång ®é NAA cµng cao,<br /> tr−êng nµy, tû lÖ m« sÑo t¹o chåi vµ sè chåi trªn khèi m« sÑo cµng nhiÒu vµ g©y øc chÕ sù ph¸t<br /> mét mÉu cÊy lín nhÊt (10,3 chåi/mÉu). triÓn cña rÔ. §èi víi m«i tr−êng cã IBA, sù t¹o<br /> rÔ còng x¶y ra, tuy sè l−îng rÔ Ýt h¬n nh−ng rÔ<br /> M«i tr−êng víi nång ®é BA cao (>5 mg/l) ph¸t triÓn m¹nh h¬n so víi m«i tr−êng cã NAA.<br /> hoÆc bæ sung TDZ ®Òu g©y øc chÕ kh¶ n¨ng biÖt Tuy nhiªn, Philip V. P et al. (1992) ®' sö dông<br /> ho¸ chåi tõ m« sÑo; mét sè chåi ®−îc h×nh thµnh m«i tr−êng 1/2 MS cã chøa nång ®é NAA cao<br /> nh−ng tû lÖ chåi bÞ dÞ d¹ng rÊt lín vµ chåi kÐm (1 mg/l) ®Ó t¹o rÔ gièng hå tiªu Panniyur-1,<br /> ph¸t triÓn khi cÊy truyÒn qua m«i tr−êng t¹o c©y Karimunda. Nh− vËy, sù ra rÔ cña c©y hå tiªu in<br /> 41<br /> vitro thÝch hîp ë m«i tr−êng 1/2MS cã bæ sung s¹ch virut, chóng t«i ®' tiÕn hµnh lÊy mÉu kiÓm<br /> NAA (0,1-0,2 mg/l). tra b»ng kü thuËt ELISA ë 3 giai ®o¹n: tr−íc khi<br /> ®−a vµo nu«i cÊy, giai ®o¹n nh©n chåi in vitro<br /> 5. KiÓm tra gièng hå tiªu s¹ch virut b»ng kü<br /> vµ sau khi ®−a c©y con ra v−ên −¬m. KÕt qu¶<br /> thuËt ELISA<br /> x¸c ®Þnh gièng s¹ch virut ®−îc tr×nh bµy ë b¶ng<br /> §Ó x¸c ®Þnh c¸c gièng hå tiªu hoµn toµn 3.<br /> B¶ng 2<br /> <br /> Kh¶ n¨ng biÖt ho¸ chåi tõ m« sÑo cña c©y hå tiªu ë c¸c nghiÖm thøc<br /> Xytokinin Auxin TDZ % mÉu Sè<br /> NhËn xÐt<br /> (mg/l) (mg/l) (mg/l) t¹o chåi chåi/mÉu<br /> <br /> BA Kin IBA<br /> 0 0 0 0 0 - Kh«ng h×nh thµnh chåi tõ m« sÑo, mÉu cÊy<br /> sÏ dÇn dÇn ho¸ n©u vµ chÕt.<br /> 2,0 0,5 0,5 56,3 3,6 - NhiÒu m« sÑo bÞ ho¸ n©u, kh«ng cã kh¶<br /> n¨ng biÖt ho¸ chåi.<br /> - Mét sè mÉu t¹o thÓ chåi, nh−ng kh«ng ph¸t<br /> triÓn ®−îc thµnh chåi hoµn chØnh.<br /> <br /> 3,0 0,5 0,5 100 9,7 - T¹o nhiÒu chåi tõ m« sÑo.<br /> - Chåi ph¸t triÓn hoµn chØnh, chåi lín h¬n<br /> c¸c m«i tr−êng kh¸c.<br /> - T¸i t¹o chåi míi nhiÒu tõ mÉu m« sÑo ë<br /> nh÷ng lÇn cÊy truyÒn tiÕp theo.<br /> <br /> 5,0 0,5 0,5 100 10,3 - M« sÑo Ýt bÞ ho¸ n©u vµ chÕt.<br /> - M« sÑo t¹o nhiÒu chåi míi, chåi ph¸t<br /> triÓn thµnh chåi hoµn chØnh nhiÒu.<br /> - Kh¶ n¨ng t¹o chåi ë nh÷ng lÇn cÊy<br /> truyÒn tiÕp theo cña mÉu m« sÑo cao.<br /> <br /> 10,0 0,5 0,5 5,7 0,8 - M« sÑo bÞ ho¸ n©u vµ chÕt rÊt nhiÒu.<br /> - Cã thÓ t¹o chåi nh−ng kh¶ n¨ng ph¸t<br /> triÓn thµnh chåi hoµn chØnh rÊt thÊp.<br /> <br /> 0,5 47,1 2,0 - T¹o chåi yÕu.<br /> - M« sÑo bÞ ho¸ n©u vµ chÕt dÇn dÇn<br /> <br /> 1,0 48,3 2,6 - Chåi bÞ dÞ d¹ng ë l¸ vµ th©n.<br /> <br /> 1,5 52,2 1,5 - T¹o chåi tõ m« sÑo, nh−ng kh«ng ph¸t<br /> triÓn thµnh chåi hoµn chØnh<br /> <br /> III. KÕT LUËN l©y nhiÔm bªn ngoµi mµ cßn cã t¸c dông diÖt<br /> ®−îc c¸c mÇm bÖnh néi sinh bªn trong mÉu<br /> hå tiªu.<br /> 1. Sö dông chÊt kh¸ng sinh xªfotaxin<br /> (0,5%) kÕt hîp víi c¸c ph−¬ng ph¸p khö trïng 2. M«i tr−êng MS cã bæ sung BA = 2,0<br /> bÒ mÆt, kh«ng nh÷ng lo¹i bá ®−îc c¸c nguån mg/l, IBA = 0,5 mg/l thÝch hîp nhÊt cho qu¸<br /> <br /> 42<br /> tr×nh t¹o chåi tõ ®èt ë c©y hå tiªu, trong ®ã 4. Kh¶ n¨ng h×nh thµnh chåi tõ m« sÑo tèt<br /> kh¶ n¨ng t¹o chåi ë nh÷ng ®èt cµng gÇn gèc nhÊt trªn m«i tr−êng MS cã BA = 5,0 mg/l,<br /> cµng cao. IBA = 0,5 mg/l vµ Kin = 0,5 mg/l.<br /> 3. Sö dông kü thuËt ELISA lµ cÇn thiÕt ®Ó 5. C©y hå tiªu dÔ dµng t¹o rÔ trªn m«i<br /> x¸c ®Þnh gièng s¹ch virut trong quy tr×nh nh©n tr−êng 1/2 MS cã bæ sung NAA ë nång ®é<br /> gièng in vitro c©y hå tiªu. thÊp (0,1-0,2 mg/l).<br /> <br /> B¶ng 3<br /> <br /> X¸c ®Þnh gièng s¹ch virut PVX, PVY, CMV, ToMV b»ng kü thuËt ELISA<br /> PVX PVY CMV ToMV<br /> Tªn gièng<br /> OD KL OD KL OD KL OD KL<br /> Tr−íc khi nu«i cÊy<br /> VÜnh linh 0,160 - 0,304 - 0,364 - 0,145 -<br /> Lada 0,146 - 0,297 - 0,329 - 0,153 -<br /> Tiªu gèc ghÐp 0,151 - 0,291 - 0,281 - 0,130 -<br /> Chåi c©y in vitro<br /> VÜnh linh 0,143 - 0,296 - 0,240 - 0,121 -<br /> Lada 0,114 - 0,301 - 0,251 - 0,121 -<br /> Karimunda 0,144 - 0,337 - 0,241 - 0,145 -<br /> Tiªu gèc ghÐp 0,146 - 0,246 - 0,285 - 0,139 -<br /> C©y con 5 th¸ng tuæi<br /> ngoµi v−ên −¬m<br /> VÜnh linh 0,152 - 0,339 - 0,299 - 0,143 -<br /> Lada 0,161 - 0,359 - 0,337 - 0,140 -<br /> Karimunda 0,152 - 0,321 - 0,350 - 0,145 -<br /> Tiªu gèc ghÐp 0,148 - 0,297 - 0,237 - 0,135 -<br /> §èi chøng 1,200 + 1,706 + 0,539 + 0,566 +<br /> Ghi chó: OD: trÞ sè OD; KL: kÕt luËn; -: kh«ng cã virut; + : cã virut.<br /> <br /> <br /> TµI liÖu tham kh¶o miÒn §«ng Nam Bé. TuyÓn tËp C«ng tr×nh<br /> nghiªn cøu KHCN., 189-195.<br /> 4. Joseph B., Joseph D., 1996: Plant Cell Tiss.<br /> 1. Bhat S., Chandel K. P. S., Malik S. K., Org., 41(1): 87-90.<br /> 1995: Plant Cell Rep., 14: 398-402.<br /> 5. Kellar S. M., Krishnamurthy K., 1998:<br /> 2. Bysov A. S., 2001: Virus and viral diseases of Plant Cell Rep., 17(9): 721-725.<br /> black pepper (Piper nigrum L.) in condition of 6. Nguyen T. T., Boico A. L. et al., 2001: Virus<br /> closed ground and tropical, subtropical<br /> and viral disease of black Ppepper (Piper<br /> agrocenoses. The theasis for obtaining PhD<br /> nigrum L.) in South East of Viet Nam. III<br /> degree. Kyiv National Univercity, Kyiv.<br /> Intenational Conference “Bioresoeuri and<br /> 3. §oµn T. A. T, Th¸i X. D vµ cs., 1999-2000: Viruses”, Kyiv, Ucraina.<br /> B−íc ®Çu nghiªn cøu chuÇn ®o¸n bÖnh virus 7. Philip V. P et al., 1992: Plant Cell Rep., 12:<br /> c©y Hå tiªu (Piper nigrum L.) t¹i mét sè tØnh 41-44.<br /> 43<br /> H×nh. Nh©n gièng in vitro c©y hå tiªu (Piper nigrum L.) s¹ch virót<br /> 1. Nu«i cÊy ®Ønh sinh tr−ëng; 2. BiÖt ho¸ chåi tõ m« sÑo; 3. T¹o côm chåi tõ ®èt<br /> th©n; 4. C©y con hoµn chØnh cÊy tõ côm chåi; 5. C©y con in vitro sau 3 tuÇn ngoµi<br /> v−ên −¬m<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 44<br /> PRELIMINARY STUDY on the MICROPROPAGATION IN VITRO OF<br /> BLACK PEPPER (Piper nigrum L.)<br /> <br /> doan thi ai thuyen, thai xuan du, do dang giap, nguyen tang ton<br /> <br /> SUmmary<br /> <br /> The plant regeneration from the single node or the callus culture of black pepper (Piper nigrum L.) was<br /> described. Various combinations of media, growth regulators and explant sterization were compared.<br /> Problems, probably caused by endogenous pathogens associated with tissue exudated, often occurred during<br /> the establishment of culture. The method to sterilize the black pepper plants using antibiotic agent such as<br /> cefotaxin was described.<br /> For the shoot initiation and the establishment, the optimal concentration of black pepper growth was BA<br /> 2mg/l, IBA 0.5 mg/l. The high concentrations of BA (5-10 mg/l) had no effect on the shoot regeneration from<br /> callus and the development of lateral branches.<br /> The MS medium containing BA 5.0 mg/l, Kin 0.5 mg/l and IBA 0.5 mg/l was the best medium for the<br /> subsequent growth and the shoot regeneration from callus under the current condition.<br /> Shoots were rooted on 1/2 MS medium containing NAA 0.1-0.2 mg/l. In vitro plants were then<br /> transferred to pots in the nursery house. After 8-10 weeks, the plants with height of 20-25 cm were transferred<br /> to field for testing.<br /> <br /> Ngµy nhËn bµi: 20-10-2004<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 45<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2