Các chế độ phát sóng

Chia sẻ: Hoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
66
lượt xem
8
download

Các chế độ phát sóng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Các chế độ phát sóng

  1. Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông T©B Chương 3: CÁC CH ð PHÁT NÓNG III.1. Khái ni m chung Hình veõ Chöông 3: Caùc cheá ñoä phaùt noùng 1
  2. Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông T©B III.1.1. Quá trình nhi t thi t b ñi n I θ (nhi t ñ ) θoñ θ0 : nhi t ñ môi trư ng. θoñ : nhi t ñ n ñ nh. t (th i gian) θ0 quá trình quá trình nhi t ñ xác l p III.1.2. Các ñ ng t n hao công su t trong các thi t b ñi n q I l Hình veõ Chöông 3: Caùc cheá ñoä phaùt noùng 2
  3. Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông T©B III.1.3. Quá trình phát nóng và ngu i τ τ τoñ τoñ 1 τo 2 t t 0 0 Quá trình phát nóng Quá trình ngu i III.2. S truy n nhi t c a v t th phát nóng ch ñ xác l p III.2.1. S truy n nhi t V t th cách ñi n V t th d n ñi n dQ I x dS Hình veõ Chöông 3: Caùc cheá ñoä phaùt noùng 3
  4. Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông T©B III.2.2. S truy n nhi t qua vách ph ng RT ΦT θ1 θ2 ∆θ 2 1 ΦT x ð ng nhi t θ1 θ2 ð ng nhi t θ1 Kim lo i, θ2 θ ∆θ θ1 1m2 θ0 θ1 θ2 θ2 x III.2.3. S truy n nhi t qua vách tr A-A dr A r R2 R1 A θ1 l θ2 Hình veõ Chöông 3: Caùc cheá ñoä phaùt noùng 4
  5. Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông T©B III.3. Các ch ñ làm vi c c a thi t b ñi n III.3.1. Ch ñ làm vi c dài h n Hình veõ Chöông 3: Caùc cheá ñoä phaùt noùng 5
  6. Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông T©B III.3.2. Ch ñ làm vi c ng n h n τ Pnh τnh 2 τdh=τoñ Pdh 1 τ1 t tlv 0 III.3.3. Ch ñ làm vi c ng n h n l p l i I τ Pnhll τnl Inl 2 Pdh τmax τdh τmin 1 tng tlv tlv t tng tlv tck t 0 tlv tng Hình veõ Chöông 3: Caùc cheá ñoä phaùt noùng 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản