intTypePromotion=1

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cán bộ quản lý tại Tổng công ty Hóa chất và phân bón dầu khí

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Hà | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
31
lượt xem
7
download

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cán bộ quản lý tại Tổng công ty Hóa chất và phân bón dầu khí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cán bộ quản lý tại Tổng công ty Hóa chất và phân bón dầu khí đã nêu lên thực trạng cán bộ quản lý của nhà máy hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu cả về số lượng và chất lượng. Vì vậy, trong những năm tới đất nước hội nhập sâu vào kinh tế thế giới thì nhà máy thật sự thiếu những cán bộ quản lý giỏi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cán bộ quản lý tại Tổng công ty Hóa chất và phân bón dầu khí

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> <br /> Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, Việt Nam đang từng bước hội nhập<br /> vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Chúng ta đã là thành viên thứ 150 của tổ<br /> chức thương mại thế giới WTO (07/11/2006). Gia nhập WTO các doanh<br /> nghiệp công nghiệp Việt Nam đứng trước những cơ hội mới cùng những<br /> thách thức mới. Cùng với các Tổng công ty khác, các doanh nghiệp, Tổng<br /> công ty Hóa chất và phân bón cần sớm có các giải pháp cơ bản, đột phá, đồng<br /> bộ vượt qua thử thách để tồn tại và phát triển. Đó là các giải pháp về sản<br /> phẩm - khách hàng, về công nghệ, về nhân lực và về phương pháp quản lý.<br /> Luận văn thạc sỹ: Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cán bộ quản<br /> lý tại Tổng công ty Hóa chất và phân bón dầu khí đã nêu lên thực trạng cán bộ<br /> quản lý của nhà máy hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu cả về số lượng và<br /> chất lượng. Vì vậy, trong những năm tới đất nước hội nhập sâu vào kinh tế thế<br /> giới thì nhà máy thật sự thiếu những cán bộ quản lý giỏi.<br /> Do đó trong nội dung luận văn đã nêu lên ba giải pháp nhằm nâng cao<br /> chất lượng cán bộ quản lý của Tổng công ty Hóa chất và Phân bón Dầu khí.<br /> + Đổi mới tiêu chuẩn và qui trình bổ nhiệm CBQL của Tổng công ty.<br /> + Đổi mới chính sách thu hút và giữ CBQL giỏi tại Tổng công ty.<br /> + Đổi mới đào tạo nâng cao trình độ cho từng loại CBQL đến 2015.<br /> Như vậy để tồn tại và phát triển tốt trong những năm tới thì Tổng công<br /> ty Hóa chất và Phân bón Dầu khí phải thực hiện thật tốt ba giải pháp nêu trên<br /> và đồng thời nên thực hiện tốt ba kiến nghị là:<br /> + Bổ sung chính sách tuyển dụng.<br /> + Bổ sung ngân sách và chương trình đào tạo cho toàn PVFCCo.<br /> + Đánh giá cán bộ hàng năm và có chính sách luân chuyển cán bộ.<br /> <br /> Trang 1/3<br /> <br /> RIEF THESIS<br /> Along with socioeconomic development, step by step VietNam have<br /> been integrated in to area economy and world economy. VietNam became the<br /> WTO’s 150th member on 7 November 2006. Join WTO, Vietnam industrial<br /> enterprises stand in front of new opportunities and challenges. As well as<br /> other companies of industrial sector Vietnam Phu My Fertilizer Plant should<br /> early take basic, broken through, synchronous solutions overcoming<br /> challenges to exist and develop. Those are solutions on products-clients,<br /> technology, human resource and management method.<br /> Master thesis: "Solutions to intensify qualification of PetroVietnam<br /> Fertilizer and Chemicals Corporation " indicated that current manager have not<br /> <br /> yet met requirements on number and qualification. Therefore, in coming years<br /> the country deeply enter world's economic integration, the plant will be short<br /> of good manager.<br /> Content of thesis stated 03 solutions to intensify qualification of manager<br /> at Phu My Fertilizer Plant.<br /> + Renovate standards and procedures on appointment of managing<br /> positions of Phu My Fertilizer Plant.<br /> + Renovate policy to retain and further attract good manager for<br /> PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation .<br /> <br /> + Renovate training method to intensify qualification for each category<br /> of PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation to 2015.<br /> Therefore to exist and well develop in next years PetroVietnam Fertilizer<br /> and Chemicals Corporation has to implement three aforesaid solutions and<br /> <br /> synchrony has to carry out three petition below:<br /> <br /> Trang 2/3<br /> <br /> + Complete recruit personnel policy.<br /> + Complete budget and training program for all plant.<br /> + Evaluate cadres per year and has rotate cadres policy.<br /> <br /> Trang 3/3<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản