intTypePromotion=1

các nguyên tắc phát âm và luyện phát âm tiếng Hàn phần 8

Chia sẻ: Thái Duy Ái Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
282
lượt xem
153
download

các nguyên tắc phát âm và luyện phát âm tiếng Hàn phần 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'các nguyên tắc phát âm và luyện phát âm tiếng hàn phần 8', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: các nguyên tắc phát âm và luyện phát âm tiếng Hàn phần 8

 1. ¡ ¢ £   ¡ ¢ ¢ £ £ ¤ ¥ ¢ ¥ ¦ ¥ § ¨ © £      ¤  ¥   * ) $ 0,2 $ '\ ] \] ! * * '$ + _ $0 #& ( 2* $ ' )$ = $0 $ 4 ' +* 3 $0 _ ' $ + & 6 $ 0,# 1$ '\ ] _ \ ]- 6 ( * ) $0,2 $ '   2 \] \ ]: *8 & 3* $0 #& 1 # * ) $0,2 :   2
 2. X X Q Q P I I ] 5 \ m m ^ H H 8 G 8 G 7 G 5 5 ] 5 \ m m ^ F F % % § § § $ ¡ ¡ ] 5 \ m m ^ A A 8 E 8 E 7 E 4 4 4 4 4 5 5 ] 5 \ m m ^ 2 2 D @ 0 D B 0 C B 0 A 0 @ 0 ] 5 \ m m ^ 9 9 8 6 8 6 7 6 5 5 ] 5 \ m m ^ y 3 y 3 y 2 y 4 V V ] 5 \ m m ^ 1 ' 1 0 ( 0 ( ) ( ' ] 5 \ m m ^ & & % % ¢ ¢ $ ¢ ¡ ¡ ] 5 \ m m ^ P   P $ $ #   i i i ] 5 \ m m ^  " ! !   ] \ m m ^      ] 5 \ m m ^ ¨¨   ©© ¨¨   ©© : 5 5 `55 $ -0,2 ¨¨ §§ 22 11 ¨¨ ¨¨ §§ 22 11 ¨¨ $4 5 5 5 `5 $ ' ( 3 $0 & 6 Q ! * ' - . $* 2 2* ( ): ,2& # * . $ 0, 1 * h5 $ -0,2 $ ' g 1 & 2 '$ 4 ; 3 $0 & 6 $ 0,# 8 +$ $ # +* ,2& ' $ 0, ¦¦ ¦¦ '` a M: M: ¥¥ ¥¥ ¤¤ ¤¤ ££ ££ ¡¡ ¡¡ ¢¢    ¢¢    ¡¡ ¡¡       \] '\ ] R * MO   ¥  ¤      £ © ¨ § ¥ ¦ ¥ ¢ ¥ ¤ £ £ ¢ ¢ ¡   £ ¢ ¡
 3. ¡ ¢ £   ¡ ¢ ¢ £ £ ¤ ¥ ¢ ¥ ¦ ¥ § ¨ © £      ¤  ¥   ^ m m \ 5 ]     ¡ ¢ ¢ £ £ %$ - . Q >A' - . $* 3 $0 $* +& $ ; ' 01 $ `5 $4 ¤¤ ¤¤       ¨¨ ¨¨ -0,2 - . # & 2 ': ` -0,2 & #$ ' $ \ ]:       22 ¨¨ 22 ¨¨ ^ m m \ 5 ] ¥ ¦ ¥ § ¥ ¨ ¥ © ¥ ^ m m \ 5 ]  5 5 5 5 5 ^ m m \ 5 ] 5 b & 7 b & 8 b & b & b & ^ m m \ 5 ] ! !  ! ! ! " ! ^ m m \ 5 ] # # # # % # & $ $ $ $ $ ' ) 0 ^ m m \ 5 ] ' 1 ) 0 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ^ m m \ ] V   2 2 3 ^ m m \ ] 5 3 3 3 3 7 8 ^ m m \ ] V 2 ' 2 ' 3 ' ' ^ m m \ ] 5  4 7 4 8 4  5 ^ m m \ 5 ] # # # # % # % I ' P ) P 0 Q Q X X O: '` a 66 66 0 & 6 $ 0,# 8 +$ $ # ; &2' $0 & 6 %$ - . ; '\ 5 5 5 5 ]$ 4$ '` a & #$ ' $ \5 5 5 5 ]: 9   7 s ¨ 8 9 @ A B $0 %$ - . Q & $7*' ( $0 ; `a  k C $7*' CC CC $ 0, ,2& $ 4` a -0,2 - . #& 2 ' $ 0,# ` a   § & #$ ' $ \ ]: D ^ m \ ] G E G F G H ^ m \ ] I I P P Q
 4. e H d H c b b 4 a ] \ m ^ 8 ` 8 Y X X X W ] \ m ^ V 8 E T U D T S R ] \ m ^ 8 Q 8 P P P © " ] \ m ^ H I F H E F ] \ m ^ 8 I 8 H G G G F ] \ m ^ E D ! P P C ] \ m ^ B 8 A @ 9 8  7 ] \ m ^   ]: \ & #$ ' $   ¨ h 2 ' $ 0,# g #& h -0,2 - . $ 4g ,2& $ 0, 66 66 k C $7*' ! P 5 5 ] \ ^ H 4 3 3 ] \ ^ ! 2 2 P ] \ ^ ! 1 1 P ] \ ^ ! 0 0 P ] \ ^ )) )) )) )) 'g h $ 4$ k C $7*' ( ' ! P P P & & ] \ m m ^ % $ ! P P P # # ] \ m m ^ ! "  P P ] \ m ^   ¥  ¤      £ © ¨ § ¥ ¦ ¥ ¢ ¥ ¤ £ £ ¢ ¢ ¡   £ ¢ ¡
 5. ¡ ¢ £   ¡ ¢ ¢ £ £ ¤ ¥ ¢ ¥ ¦ ¥ § ¨ © £      ¤  ¥   k C $7*'       $ 0, ,2& g h -0,2 - . #& 2' g h ¡   & #$ ' $ gh ¡ ^ m \ ] ¢ ¢ ¢ £ E H ^ m \ ] ¤ ¤ P ¤ ¦ ! ¥ ¥ ¥ ^ m \ ] § § P § ¦ ! ^ m \ ] P ¦ ¨ ¨ ¨ ! ^ m \ ] © © © b b S U e ^ m \ 5 ]  £ £ 4 b b H e e k C $7*' ( $ 4$ ' g h: )) )) ^ m \ ]  8 ^ m \ ]  P ! ^ m \ ]   8 ^ m \ ]  X X 8 ^ m \ ]  G X G X 8 k C $7*' g h- . #& 2 ' $ 0,# g h & #$ ' $ \ ]: ¤ ! " ^ m \ ] # # P P ! $ ^ m \ ] % % P P ! & ^ m \ ] % ' 8 & 8 k C $7*' $ 4$ 'g h ( )) )) ^ m \ ] ) ) P P E H ^ m \ ] P P E E 8
 6. V W V U S T R R ] \ m m ^ @ & @ & & C C C ] \ m ^ Q 4 2 B 3 P 1 P 1 ] \ m ^ ' @ D H I H I H E & & ] \ m ^ ! G F $ F $ F $ ] \ m ^ 2 B E E E 3 ] \ m ^ @ D X X X C C C ] \ m ^ 2 B A A A 3 ] \ m ^ @ @ @ G G G 9 9 ] \ m ^ @ 8 @ @ G G G G 7 6 6 ] \ o m ^ 5 V 4 T 2 T 3 1 1 ] \ m ^ @ @ 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( ] \ m ^ ' @ @ % $ & % $ & % $ ] \ m ^ @ @ " " " # # # ] \ m ^ @ @ G G G 5 5 5 ] \ m ^  !  ] \ m ^     ] \ m ^ B B  B   ] \ m ^ ¨    © © ] \ m ^ ¨ © I © § I § I ] \ m ^ "" 77 "" 77 ¦¦ ¦¦ ¥¥ ¥¥  $ 0, '\ ] 4 ]$ 4$ 5 5 \5 ; & $7*'5 Q b%$ - . H E ¤ ¤ ] \ m ^   ¥  ¤      £ © ¨ § ¥ ¦ ¥ ¢ ¥ ¤ £ £ ¢ ¢ ¡   £ ¢ ¡
 7. & ( & & % ) $ ' $ # $ # ] \ m ^ ¦ " ! ! ! ] \ m ^ B   ¦  ] \ m ^     ] \ m ^ A A ¥  ] \ m ^ A A © © © ¥ ¨ ¨ ¨ ] \ m ^ ! A ! A ! ¥    ] \ m ^ § ¦ ¤ £ ¥ £ ¥ ¢ £ ¤ ¢ ¡ ] \ m ^ 5 2 ¤ ¤ ¤ 3 ] \ m ^ V V S     T     ] \ m m ^   ¥  ¤      £ © ¨ § ¥ ¦ ¥ ¢ ¥ ¤ £ £ ¢ ¢ ¡   £ ¢ ¡
 8. Q P $+   ¥  ¤      £ © ¨ § ¥ ¦ ¥ ¢ ¥ ¤ £ £ ¢ ¢ ¡   £ ¢ ¡
 9. ¡ ¢ £   ¡ ¢ ¢ £ £ ¤ ¥ ¢ ¥ ¦ ¥ § ¨ © £      ¤  ¥   R * MS H ) = *5 '2 3 ' 5 5    ¡¡ ¢¢    ¡¡ ¢¢ ££ ¤¤ ¥¥ ¤¤ ¦¦ §§ ££ ¤¤ ¥¥ ¤¤ ¦¦ §§ M: M: H ) = * 3 ' H ) = * 3 ' 6 ( $ ,* * & #$ '$ : $ - )= * % 3 '' i 3 $0 -0,2 & * )$ 8 # : >A' % '= * $ 0, 7 +$ * ) - +* ,#* # ' $ * ) ,3 ' $* +$ - . $* 3 $0: C #$ ' 8 # = * C #$ ' b% ¨  ©  ©  ¨ ¨ E    b      b !      b " ) # " ¨ % & b & $ b & £ ' P £ ' b b ( ) 0 1 
 10. ¡ ¢ £   ¡ ¢ ¢ £ £ ¤ ¥ ¢ ¥ ¦ ¥ § ¨ © £      ¤  ¥   O: O: H ) 3 ' H) 3 ' 6 ( $. + 3$ 9 35 + $. + *. $4 - #( ' 5$ . + $ +& $ 4 - # ( ' $ +&: 01 * ) - 2* $ 4 - ) $ +& 3 $0 ' $* +$ - 1 * + ' +$ $ *) $ 9 -) $ +& 3 $ $ b: H) $ +& 3 & . +* b6 ($ *) $ #* - ) 3 0,* #*5 $ $ 0, ,2& ( # $ 3 (,*5 9 +$ - _ * 35 b 3 ' )$ * ) 4 - # $ 4 - ) 3& . +* b($ +& 7 + : 6 = 2 ,#* 01 3* .$ 3 (,* & 3* = $0 g $ 4- )   ¡ ¢ £ 3&. +* -0,2 ( 5 ,#* 01 3* 8 & 3* $ 3 (,* ; $0 - # $ 4 - ) 3&. 8 +$ $ # -* 7 + : "$ $ 0, ,2& b -0,2 $* +& +* $ 4- ) 3 +* ,3 '0# $ 4: H) 3 ' -0,2 * ; S $ 0# 5 $ *) ; # ' 1* ¤ ¤ $ 5( P Q5 7 + P Q $ PQ0 ¥ ¦ ¤ § P Q( 01 * + . $ 3 (,* # _8 : ¥ J + PQ ## * +5 . 5' ) () 5$ . $ )$: ¦ 4 P Q ## i $* +& $ 2 $* +& =* I : § p P( Q ¨  ¡ ¦ © ¥ p P( Q P7 + Q  ) $ ¡ ¥ ¦ : P7 + Q ¨  $ ¡ b ¦ : P7 + Q  ¢ B ¦ : P7 + Q  b ¦ ::: P 5$ 4 Q ¦ ! " # §
 11. ¡ ¢ £   ¡ ¢ ¢ £ £ ¤ ¥ ¢ ¥ ¦ ¥ § ¨ © £      ¤  ¥   $ 0, ,2& ( 3* (02 2$ ( *2 P Q ,3 +* -. ¤ ¥ $* 7 + * 2 ,3 +* $ 0# *P Q¦ 5 p ¡ E 4 ¡ 4 ¡    ¥ ¦ 5 p ¢ £ ¤ P § $ ¥ ¥ ¥ ¥ ¦ ¦ S: S: H ) ' 2 3 'P + '2 Q =$ ' 5-) ) 3 ' & #$ + (,# $ 4 - # ( ' $ (,# 5 - ) ) 3 '& #$ 3$ 4 '$ 35 1 # i ( 0# ' 2 3 ' (,# _ 3: 01 #* 3 #$ # (# #$ + ' 2 5 #( # 2 $0 - # 01 -* ) & #$ ': , 01 -* ) ' #$ #$ $ *) 1 0 %' %$ 01 i 3 $0 = I = ,: & -* ) $* 3 $* + / + 7 +$ & #$ $0 ' & #$ : $ =* % : 4 $ 0# 3 & -* ) #$ *$ g' 2 o + o +h _ g + o ' 2 o + h: •D 2 o +o + ¨ © ©  ¨ 1  :  ¡ b :  ¡ b
 12. ¡ ¢ £   ¡ ¢ ¢ £ £ ¤ ¥ ¢ ¥ ¦ ¥ § ¨ © £      ¤  ¥   + o' 2 o + •     " B 0 ¡ £ © :  ¡ b : ¢ 4 ¡ b ¡ :H)'2 + & #$ ' $ $* + 8 # ,#* 01 -* ) $ $* + > 8 + '2 ' )$ $0 - _ * )$ - #$ :"1 8 -0,2 & * )$ ' )$ # - _ * )$ K 7 +$ *) = + ' 2 ' )$ ) & ) - # . ' _$ $4 3' _ $ #* - ) ' $ *: ` ` ` : C ! P 1 © & ¡ b @ £ ` ` ` : C ! P 1 © & ¡ b @ £ ` ` : ) $ © © & ¢ ¢ B ¤ ¥ # ` ` : ) $ © © & ¢ ¢ B ¤ ¥ # : ! P ) © b ¦ ¡ b @ ¦
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2