intTypePromotion=1

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ TIỆT TRÙNG KHÔNG KHÍ part 2

Chia sẻ: Safskj Aksjd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
76
lượt xem
8
download

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ TIỆT TRÙNG KHÔNG KHÍ part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tách bụi và khôi phục các tính chất lọc, các bộ lọc bị bẩn phải rửa bằng natri cacbonat nóng hay trong dung dịch 10% natri hydroxyt và sau khi sấy cần nhúng các bộ lọc vào dầu. Trong những năm gần đây, các bộ lọc tẩm dầu và các bộ lọc cuộn tự động thường được sử dụng rộng rãi. 7.2.1. Các bộ lọc dạng ô mạng được thống nhất hoá Bộ lọc dạng ô mạng thống nhất hoá tác động tuần hoàn có các dạng ô mạng chứa xơ thuỷ tinh đàn hồi và ô mạng có...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ TIỆT TRÙNG KHÔNG KHÍ part 2

  1. Âãø taïch buûi vaì khäi phuûc caïc tênh cháút loüc, caïc bäü loüc bë báøn phaíi ræía bàòng natri cacbonat noïng hay trong dung dëch 10% natri hydroxyt vaì sau khi sáúy cáön nhuïng caïc bäü loüc vaìo dáöu. Trong nhæîng nàm gáön âáy, caïc bäü loüc táøm dáöu vaì caïc bäü loüc cuäün tæû âäüng thæåìng âæåüc sæí duûng räüng raîi. 7.2.1. Caïc bäü loüc daûng ä maûng âæåüc thäúng nháút hoaï Bäü loüc daûng ä maûng thäúng nháút hoaï taïc âäüng tuáön hoaìn coï caïc daûng ä maûng chæïa xå thuyí tinh âaìn häöi vaì ä maûng coï polyuretan boüt xäúp. Chuïng âæåüc duìng âãø laìm saûch buûi khoíi khäng khê bàòng phæång phaïp khä khi âäü buûi cuía khäng khê nhoí hån 5 ÷10 mg/m3. Bäü loüc daûng coï xå thuyí tinh khäng taïi sinh âæåüc vaì khi âaût âæåüc mäüt khäúi læåüng buûi tåïi haûn thç thay låïp loüc måïi. Sæû taïi sinh cuía caïc ä maûng loüc coï polyuretan âæåüc thæûc hiãûn bàòng phæång phaïp ræía trong næåïc laûnh khi buûi daûng khä hay trong næåïc áúm khi buûi åí daûng nhåït. Caïc bäü loüc cuäün tæû âäüng hoaìn haío hån âãø laìm saûch så bäü khäng khê træåïc khi cho vaìo caïc maïy neïn. 7.2.2. Bäü loüc táøm dáöu âãø laìm saûch Bäü loüc âãø laìm saûch khäng khê coï âäü buûi dæåïi 10 mg/m3. Laìm saûch buûi trong khäng khê âæåüc thæûc hiãûn trong quaï trçnh khäng khê qua hai maûng læåïi chuyãøn âäüng liãn tuûc coï táøm dáöu. Täúc âäü cuía maûng læåïi âáöu laì 16, maûng thæï hai -7 cm/phuït. Âãø cho bäü loüc hoaût âäüng bçnh thæåìng, khäng khê cáön qua tiãút diãûn cuía caïc táúm loüc våïi täúc âäü nhoí hån 3 m/s. Caïc læåïi âæåüc càng ra giæîa caïc truûc truyãön âäüng vaì truûc keïo. Thäng qua bäü truyãön truûc vêt 2 cáúp vaì bäü truyãön baïnh ràng laìm cho caïc truûc cuía maïy chuyãøn âäüng quay. Buûi baïm trãn læåïi âæåüc taïch ra khi caïc maûng læåïi chuyãøn âäüng qua bãø chæïa dáöu. Bäü loüc dáöu tæû laìm saûch âæåüc saín xuáút theo nàng suáút tæì 20, 40, 60, 80 vaì 120 ngaìn m3/h. Caïc pháön tæí loüc cuía caïc bäü loüc naìy bao gäöm caïc baín âënh hçnh coï nhiãöu raînh våïi kêch thæåïc 3,5 mm. Thåìi gian hoaût âäüng cuía bäü loüc táøm dáöu coï nàng suáút 4000 m3/(m2.h) phuû thuäüc vaìo haìm læåüng buûi ban âáöu trong khäng khê khoaíng tæì 800 h âãún 70 h khi haìm læåüng buûi ban âáöu tæång æïng tæì 0,5 ÷ 5 mg/m3. Hãû säú laìm saûch khäng khê 80 ÷ 90%. 7.3. BÄÜ LOÜC SAÛCH KHÄNG KHÊ BÀÒNG PHÆÅNG PHAÏP SINH HOÜC Caïc bäü loüc tinh âæåüc phán loaûi theo så âäö trong hçnh 7.2. 124
  2. Bäü loüc saûch khäng khê bàòng phæång phaïp tiãût truìng. Taïc âäüng liãn tuûc Taïc âäüng tuáön hoaìn Loüc Thiãút Thiãút Thiãút bë Âäúi våïi Âäúi våïi tinh bë loüc bë loüc loüc coï loîi khäng khäng khê naûp khê thaíi kiãøu phäúi äúng bàòng âéa håüp cháút deío chæïa flo Täø håüp loüc Täø håüp loüc Täø håüp loüc tæì caïc pháön tæì caïc pháön tæì caïc pháön tæí kim loaûi tæí kim loaûi tæí kim loaûi âãø loüc tinh âãø loüc thä Hçnh 7.2 7.3.1. Thiãút bë loüc sáu Thiãút bë loüc sáu âæåüc æïng duûng räüng raîi âãø laìm saûch khäng khê bàòng phæång phaïp sinh hoüc. Noï coï aïo håi bao phuí bãn ngoaìi bäü chæïa (hçnh 7.3), caïc maûng âäüt läù bãn trong. Váût liãûu såüi âæåüc âàût giæîa caïc maûng. Phuû thuäüc vaìo aïp suáút khê neïn vaì täúc âäü cuía noï (0,1 ÷ 0,3 m/s) máût âäü sàõp xãúp xå thuyí tinh khoaíng 100 ÷ 500 kg/m3. Ngoaìi váût liãûu bàòng xå thuyí tinh coìn æïng duûng váût liãûu tæì bazan siãu mën, våïi låïp coï chiãöu cao 6 cm khi máût âäü goïi 100 kg/m3, sau âoï âoïng kên bäü loüc vaì tiãût truìng bàòng håi. Hiãûu suáút laìm saûch khäng khê 99,999%. Ngoaìi ra coìn æïng duûng nhæîng bäü loüc coï kãút cáúu khaïc nhau: häüp (hçmh 7.4), màût bêch (hçnh 7.5) vaì bäü pháûn bãn trong hçnh chæî nháût (hçnh 7.6). 125
  3. Æu âiãøm cuía bäü loüc coï såüi bazan siãu mën laì coï âäü bãön nhiãût cao vaì coï caïc tênh cháút loüc täút. Nhæåüc âiãøm laì máût âäü xãúp cuía váût liãûu loüc khäng thãø khäi phuûc laûi âæåüc, taûo raînh, phaíi thay âäøi váût liãûu trong quaï trçnh loüc. Hçnh 7.3. Bäü loüc coï maûng âäüt läù Hçnh 7.4. Bäü loüc daûng häüp bãn trong: âãø tiãût truìng khäng khê: 1- Nàõp aïo håi; 2- Nàõp thiãút bë; 1- Vêt cáúy; 2- Voí thiãút bë; 3- Khåïp näúi âãø thaíi khäng khê; 3- Màût bêch; 4- Táúm loüc; 4- Khåïp näúi âãø naûp håi thæï; 5- Voí 5- Gäúi tæûa aïo håi; 6- Voí thiãút bë; 7- Maûng læåïi; 8- Låïp bäng hay xå thuyí tinh; 9- Khåïp näúi âãø naûp khäng khê 126
  4. Hçnh 7.5. Bäü loüc kiãøu màût bêch âãø tiãût truìng khäng khê: 1- Váût liãûu loüc; 2- Màût bêch; 3- Chãm; 4- Voí; 5,7- Caïc âéa âäüt läù; 6- Låïp âãûm Hçnh 7.6. Bäü loüc âãø tiãût truìng khäng khê coï pháön tæí loüc daûng hçnh chæî nháût: 1- Læåïi theïp khäng gè; 2- Khung keûp; 3,8- Khåïp näúi âãø naûp vaì thaíi khäng khê; 4- Voí bäü loüc; 5- Khung âäüt läù; 6- Vêt; 7- Váût liãûu loüc 127
  5. 7.3.2. Bäü loüc phäúi håüp Bäü loüc phäúi håüp gäöm thán truû bàòng theïp coï âaïy hçnh baïn cáöu hay phàóng vaì nàõp thaïo âæåüc. Giæîa caïc maûng læåïi åí bãn trong coï váût liãûu loüc. Bäü loüc coï aïo håi bãn ngoaìi. Trong bäü loüc phäúi håüp âáöu tiãn coï caïc låïp xå thuyí tinh coìn bãn trong coï låïp xå bäng. Sæïc caín cuía xå thuyí tinh khi máût âäü xãúp 10 kg/m2, chiãöu cao cuía låïp 50 mm vaì taíi troüng riãng cuía khäng khê 1500 m3/(h.m2) bàòng 0,24 kPa, coìn khi bãö daìy cuía låïp loüc 500 mm - 2,4 kPa. Bäng thuyí tinh âæåüc sæí duûng nhæ laì cháút loüc så bäü. Khi âæåìng kênh cuía bäü loüc laì 500 mm thç bäng thuyí tinh chæïa trong âoï laì 500 g vaì 10.000 g bäng; nàng suáút cuía bäü loüc 500 m3 khäng khê /h. Nãúu âæåìng kênh bäü loüc 220 mm thç cáön mäüt læåüng bäng thuyí tinh laì 100 g vaì 2000 g bäng, nàng suáút 100 m3 khäng khê/h. Cho nãn trong mäüt thiãút bë coï thãø täön taûi hai mæïc laìm saûch khaïc nhau. Bäü loüc âæåüc tiãût truìng bàòng håi åí aïp suáút dæ 0,4 MPa trong 2h. Sau khi tiãût truìng tiãún haình sáúy khä bäü loüc bàòng khäng khê tiãût truìng. 7.3.3. Bäü loüc bàòng vaíi Petrianova Âãø loaûi træì vi khuáøn trong khäng khê, ngæåìi ta sæí duûng bäü loüc bàòng vaíi Petrianova. Vaíi Petrianova laì loaûi vaíi mën âæåüc bãûn mäüt caïch tæû do åí daûng bàng trãn nãön xäúp tæì caïc såüi peclovinyl (ΦПП-15 vaì ΦПП-25) xenluloza axetat (ΦПА-15), polystirol (ΦЯС-15), polyftostirol (ΦПФС) coï chiãöu daìy 1,5 vaì 2,5 µm. Loaûi træì caïc såüi ΦПА, caïc váût liãûu täøng håüp naìy coï âäü bãön nhiãût giåïi haûn vaì âoìi hoíi tiãût truìng bàòng håi giaïn tiãúp hay bàòng khê formaldehyt. Vç âäü bãön cå hoüc cuía váût liãûu khäng cao cho nãn bäü loüc duìng vaíi Petrianova seî coï hiãûu quaí hån trong hãû loüc coï khäng khê thäøi qua våïi täúc âäü chuyãøn âäüng khäng låïn. Âãø laìm saûch vi khuáøn trong doìng khäng khê coï täúc âäü cao ngæåìi ta âaî thiãút kãú ra nhæîng kãút cáúu loüc coï nhiãöu låïp. Bäü loüc duìng vaíi Petrianova ΦПП-15 (hçnh 7.7) gäöm xilanh bàòng theïp coï nàõp thaïo âæåüc vaì âaïy hçnh noïn. Coï 73 xilanh âäüt läù åí bãn trong bäü loüc âãø hçnh thaình nãn maûng äúng. Mäüt säú låïp vaíi boüc quanh caïc äúng xilanh. Khi qua låïp vaíi ΦПП-15, vi sinh váût âæåüc loaûi khoíi khäng khê. Tiãût truìng bäü loüc bàòng håi våïi håüp cháút formalin. 128
  6. Hçnh 7.7. Bäü loüc bàòng vaíi Petrianova: 1- Nàõp; 2- Voí thiãút bë; 3- ÄÚng loït; 4-Van âãø naûp håi formalin; 5- Khåïp näúi âãø thaíi khäng khê; 6- ÄÚng näúi âãø naûp khäng khê Âàûc tênh kyî thuáût cuía bäü loüc bàòng vaíi petriarova: Nàng suáút tênh theo khäng khê, m3/h: 1000 Täúc âäü khäng khê, m/s: bãn trong bäü loüc: 0,016 khi vaìo vaì khi ra: 35,4 Bãö màût loüc, m2: täøng: 17,5 cuía mäüt xilanh: 0,24 Säú xilanh loüc: 73 Trong cäng nghiãûp vi sinh âãø phuûc vuû cho kháu lãn men, ngæåìi ta thæåìng duìng nhæîng bäü loüc tinh (baíng 7.3). Baíng 7.3. Âàûc tênh kyî thuáût cuía caïc bäü loüc tinh Loaûi bäü loüc Nàng suáút tênh theo Diãûn têch bãö màût loüc, Sæïc caín doìng khäng khê, khäng khê, m3/h m2 Pa ΦT0-60 470 ÷ 600 60 1 ΦT0-500 500 5 800 ΦT0-750 750 10 400 ΦT0-1000 1000 10 800 Thuäüc loaûi naìy gäöm caïc bäü loüc coï bäü pháûn uäún soïng, giæîa caïc nãúp uäún cuía váût liãûu loüc coï caïc baín gåün soïng. Cäú âënh váût liãûu åí pháön trãn vaì dæåïi xilanh. Loüc khäng khê xaíy ra tæì bãn ngoaìi bäü pháûn loüc vaìo khoang bãn trong cuía noï, tæì âáy khäng khê tiãût truìng theo âæåìng äúng dáùn vaìo näöi lãn men. Nhæåüc âiãøm cuía loaûi naìy laì khäng coï khaí nàng tiãût truìng bäü loüc bàòng håi træûc tiãúp trong dáy chuyãön cäng nghãû, phæïc taûp hoaï viãûc kiãøm tra vaì taûo âäü kên, âäü bãön cå hoüc cuía bàng loüc quaï keïm. Æu âiãøm: hiãûu suáút cuía váût liãûu loüc cao (låïn hån 99,999%), âäúi våïi caïc pháön tæí haût 0,3 µm coï sæïc caín cuía doìng khäng khê nhoí (0,1 MPa), täúc âäü loüc 0,05 m/s. 129
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2