intTypePromotion=1
ADSENSE

Các quan điểm đầu tư

Chia sẻ: Tieng Tran | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

77
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cho đến nay, vẫn có hai quan điểm khác nhau về đầu tư công.Cuộc “tranh cãi” về khái niệm đầu tư công với hai quan điểm khác nhau diễn ra từ năm 2007 đến nay và chưa có hồi kết. Bởi, đầu tư công là khái niệm có nội hàm rất khác nhau tùy theo góc nhìn của từng đối tượng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các quan điểm đầu tư

  1. 1/7/2013 CÁC QUAN I M U TƯ Trình bày: ThS.Tr n Bá Vinh E-mail: vinhtbv@yahoo.com 1 CÁC THÀNH PH N LIÊN QUAN ND ÁN QUAN I M TÀI CHÍNH (FINACIAL VIEWPOINTS) QUAN I M KINH T (ECONOMIC PERSPECTIVE) QUAN I M NGÂN SÁCH (GOVERNMENT BUDGET OFFICE) M I QUAN H GI A CÁC QUAN I M U TƯ 2 1
  2. 1/7/2013 CH S H U VÀ CÁC CÁC I TÁC NHÀ TÀI TR (OWNERS, (PARTNERS) SPONSORS) Ch u tư Ngân hàng Các t ch c h p tác T ch c tín d ng kinh doanh v i nhau. C ông BT, BOT, BOOT (Build-Own-Operate- Transfer), BOO 3 CÁC NHÀ H TR NH NG BÊN LIÊN QUAN (SUPPORTERS) N D ÁN (STAKEHOLDERS) Nhà th u (CONTRACTORS): Nhà thi t k LABOUR (DESIGNERS) Nhà th u qu n lý Nhà v n chuy n (MANAGING (SHIPPERS) CONTRACTORS) Nhà tài chính Nhà cung c p (FINANCIERS) (SUPPLIERS): MATERIALS Nhà b o hi m (INSURERS) Nhà tư v n (CONSULTANTS) Chính ph (GOVERNMENT) 4 2
  3. 1/7/2013 QUAN I M TÀI CHÍNH (FINACIAL VIEWPOINTS) Quan i m toàn b v n ch s h u (All Equity Point of View - AEPV) Quan i m ngân hàng còn g i là Quan i m t ng u tư (Banker or Total Investment Point of View - TIP) Quan i m ch s h u (Equity Owner Point of View - EPV) 5 Quan i m toàn b v n ch s h u (All Equity Point of View - AEPV) Xem xét kh năng sinh l i c a d án trong trư ng h p không có tài tr . Ngân lưu không có lá ch n thu t lãi vay. Su t chi t kh u ρ. NCF = Th c thu b ng ti n – Th c chi b ng ti n – Chi phí cơ h i + tr c p – Thu * Ch tiêu thu TNDN ư c tính theo EBIT (K ho ch lãi l ). 6 3
  4. 1/7/2013 Quan i m ngân hàng còn g i là Quan i m t ng u tư (Banker or Total Investment Point of View - TIP) Xem xét m t d án dư i góc an toàn cho ph n v n vay (kh năng tr n vay) và kh năng sinh l i c a d án. D án có s d ng m t ph n v n vay (WD), m t ph n v n CSH (WE). Ngân lưu có lá ch n thu t lãi vay và không tính dòng ti n t vay và tr n vay, lãi su t vay rD (KD). Su t chi t kh u WACC. NCF = Th c thu b ng ti n – Th c chi b ng ti n – Chi phí cơ h i + tr c p – Thu * Ch tiêu thu TNDN ư c tính theo EBT (K ho ch lãi l ) 7 Quan i m ch s h u (Equity Owner Point of View - EPV) Xem xét kh năng sinh l i c a d án và r i ro c a ph n v n ch s h u (WE) trong trư ng h p d án có s d ng v n vay. D án có s d ng m t ph n v n vay (WD), m t ph n v n CSH (WE). Ngân lưu có lá ch n thu t lãi vay và có tính dòng ti n t vay và tr n vay, lãi su t vay rD (KD). Su t chi t kh u rE (KE). NCF = Th c thu b ng ti n – Th c chi b ng ti n – Chi phí cơ h i + tr c p – Thu + Ngân lưu tài tr (+Vay-Tr n ) * Ch tiêu thu TNDN ư c tính theo EBT (K ho ch lãi l ) 8 4
  5. 1/7/2013 QUAN I M KINH T (ECONOMIC PERSPECTIVE) Quan tâm n giá tr c a c i ròng mà d án mang l i cho toàn b n n kinh t , toàn xã h i, còn g i là quan i m toàn xã h i. Ngân lưu không tính n các kho n tài tr , thu , tr c p. Ngân lưu có tính n tác ng tích c c hay tiêu c c c a các ngo i tác (m t d án s n xu t, d án công…). NCF = Th c thu b ng ti n – Th c chi b ng ti n – Chi phí cơ h i + Tác ng c a ngo i tác * Ch s CF (Conversion Factor) = Giá kinh t / Giá tài chính 9 QUAN I M NGÂN SÁCH (GOVERNMENT BUDGET OFFICE) Xem xét n tác ng ròng c a d án n thu chi c a ngân sách. Ngân lưu không tính n các th c thu, th c chi, chi phí cơ h i, ngo i tác. Ngân lưu ch tính n các kho n tài tr (t ngu n c a Chính ph ), thu , tr c p. NCF = Thu - Tr c p - Vay + Tr n 10 5
  6. 1/7/2013 Ví d ngân lưu các quan i m 1. M t d án kéo dài 2 năm (năm 0, 1). D án ư c xây d ng vào năm 0, b t u ho t ng vào năm 1, k t thúc vào cu i năm 1. 2. Trong năm 0, chi phí mua máy móc là 1.000USD. 3. tài chính cho d án, ch doanh nghi p mu n vay ngân hàng tương ương 50% chi phí u tư ban u. Hoàn tr lãi su t và n g c vào năm 1. Lãi su t 10%/năm. 4. Trong năm 1, d án t o ra doanh thu 300 USD và nh n tr c p m t kho n b ng 50% giá tr doanh thu. Chi phí ho t ng trong năm 1 là 140USD. T ng thu ph i n p là 100USD. 5. Giá tr thanh lý c a d án vào cu i năm 1 là 950USD. 6. D án gây ra ô nhi m nư c, chi phí x lý nư c th i ô nhi m ư c tính kho n 50USD/năm ho t ng. Chính ph không yêu c u nhà u tư ph i x lý nư c th i ô nhi m khi k t thúc d án. 7. t s d ng cho d án này có chi phí cơ h i là 30USD/năm (vì n u không s d ng t cho d án này, s có th cho thuê thu ư c là 30USD/năm). Hãy xem xét l i ích c a d án t các quan i m u tư khác nhau? 11 Ví d ngân lưu các quan i m Quan i m Ch u tư Ngân hàng Ngân sách Qu c gia Năm 0 1 0 1 0 1 0 1 Doanh thu 300 300 300 Cp h. ng -140 -140 -140 Máy móc -1000 950 -1000 950 -1000 950 Tr c p 150 150 -150 Thu -100 -100 100 Vay 500 -500 x x Lãi su t -50 x Ngo i tác -50 Cp cơ h i -30 -30 -30 -30 -30 -30 L i ích thu n -530 580 -1030 1130 -50 -1030 1030 x: Ngu n vay vay không ph i t chính ph ph i c p v n, tr giá hay cho vay ưu ãi. 12 6
  7. 1/7/2013 13 7
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2