Các triều đại Việt Nam

Chia sẻ: Bich Ngoc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

4
1.883
lượt xem
1.227
download

Các triều đại Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung Các Triều đại Việt Nam là bài viết tóm tắt các triều đại, vua, chúa, các thủ lãnh, các thế lực bảo hộ ngoại bang có ảnh hưởng lớn trong một giai đoạn lịch sử trị vì nước Việt Nam từ thời Kinh Dương Vương và các vua Hùng cho đến hết triều đại nhà Nguyễn và tiếp nối các chế độ chính trị sau thời kỳ phong kiến cho tới nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các triều đại Việt Nam

  1. Các tri u i Vi t Nam Th b y, 13 Tháng 12 2008 16:56 N i dung Các Tri u i Vi t Nam là bài vi t tóm t t các tri u i, vua, chúa, các th lãnh, các th l c b o h ngo i bang có nh hư ng l n trong m t giai o n l ch s tr vì nư c Vi t Nam t th i Kinh Dương Vương và các vua Hùng cho n h t tri u i nhà Nguy n và ti p n i các ch chính tr sau th i kỳ phong ki n cho t i nay. Có r t nhi u tri u i ư c cho là không úng b n ch t vì nhi u lý do. Chúng tôi hy v ng v i s khái quát theo di n ti n th i gian c a các tri u i, các th h t ng l p cai tr ..., m i ngư i có th tham kh o và bàn lu n thêm. Bài t ng h p có th còn nh ng i m chưa ư c hoàn thi n r t mong ư c s góp ý c a quý c gi , m i ý ki n ch nh s a cho bài vi t vui lòng comment phía dư i bài vi t ho c email qua a ch email: baiviet@vinhanonline.com H NG BÀNG & VĂN LANG: (Kho ng th k 7 n th k 3 trư c CN) 1. Kinh Dương Vương (~3054-~2839 TCN) 2. L c Long Quân 3. Hùng Vương (18 i) ÂU L C & NAM VI T: (Th k 3 trư c CN) 1. An Dương Vương (257-207 TCN) THU C TÂY HÁN : (Th k 2 trư c CN n năm 25) 1. Tri u Vũ Vương Tri u à 207-137 TCN 2. Tri u Văn Vương Tri u H 137-125 TCN 3. Tri u Minh Vương Tri u Anh T 125-113 TCN 4. Tri u Ai Vương Tri u Hưng 113-112 TCN 5. Tri u Thu t Dương Vương Tri u Ki n c 112-111 TCN Các vua nhà Tri u là ngư i Hán, không ph i ngư i Vi t. THU C ÔNG HÁN: (25 - 226)
  2. 1. Hai Bà Trưng: Trưng Tr c - Trưng Nh (40 - 43) THU C ÔNG NGÔ: (220 - 265) 1. Bà Tri u: Tri u Th Trinh (246 - 248) THU C LƯ NG T N : (265 - 420) THU C NAM B C TRI U : (420 - 589) NHÀ LÝ & NHÀ TRI U : (541-602) 1. Lý Nam Lý Bí còn g i là Lý Bôn 541-548 2. Tri u Vi t Vương Tri u Quang Ph c 549-571 3. H u Lý Nam Lý Ph t T 571-602 THU C TÙY : (602 - 617) THU C Ư NG : (618 - 907) 1. Mai H c : Mai Thúc Loan 722 1. Phùng Hưng : Phùng An 791 THU C NGŨ I : (907 - 938) NHÀ KHÚC (Tĩnh H i Ti t s ): (905 - 939) 1. Khúc Th a D 906-907 2. Khúc Th a H o 907-917 3. Khúc Th a M 917-923/930 4. Dương ình Ngh 931-937 5. Ki u Công Ti n 937-938 NHÀ NGÔ : (939 - 967) 1. Ti n Ngô Vương Ngô Quy n 939-944 2. Dương Bình Vương Dương Tam Kha 944-950 3. H u Ngô Vương Ngô Xương Ng p 950-965 H u Ngô Vương Ngô Xương Văn 950-965 Dương Tam Kha cư p ngôi c a nhà Ngô và làm vua trong 6 năm. Th i H u Ngô Vương g m hai v vua Nam T n Vương Ngô Xương Văn và Thiên Sách Vương Ngô Xương Ng p cùng tr vì. LO N 12 S QUÂN NHÀ INH : (968 - 980) 1. inh Tiên Hoàng inh B Lĩnh 968-979 2. inh Ph inh Toàn 979-980
  3. NHÀ TI N LÊ : (980 - 1010) 1. Lê i Hành Lê Hoàn 980-1005 2. Lê Trung Tông Lê Long Vi t 1005 (3 ngày) 3. Lê Ngo Tri u Lê Long ĩnh 1005-1009 NHÀ LÝ : (1010 - 1225) 1. Lý Thái T Lý Công U n 1010 - 1028 2. Lý Thái Tông Lý Ph t Mã 1028 - 1054 3. Lý Thánh Tông Lý Nh t Tôn 1054 - 1072 4. Lý Nhân Tông Lý Càn c 1072 - 1127 5. Lý Th n Tông Lý Dương Hoán 1128 - 1138 6. Lý Anh Tông Lý Thiên T 1138 - 1175 7. Lý Cao Tông Lý Long Trát 1176 - 1210 8. Lý Hu Tông Lý S m 1211 - 1224 9. Lý Chiêu Hoàng Lý Ph t Kim 1224 n 1225 Lý Chiêu Hoàng là N vương duy nh t trong l ch s phong ki n Vi t Nam. NHÀ TR N : (1225 - 1400) 1. Tr n Thái Tông Tr n C nh 1225-1258 2. Tr n Thánh Tông Tr n Ho ng 1258-1278 3. Tr n Nhân Tông Tr m Khâm 1279-1293 4. Tr n Anh Tông Tr n Thuyên 1293-1314 5. Tr n Minh Tông Tr n M nh 1314-1329 6. Tr n Hi n Tông Tr n Vư ng 1329-1341 7. Tr n D Tông Tr n H o 1341-1369 8. Hôn c Công Dương Nh t L 1369-1370 9. Tr n Ngh Tông Tr n Ph 1370-1372 10. Tr n Du Tông Tr n Kính 1372-1377 11. Tr n Ph Tr n Hi n 1377-1388 12. Tr n Thu n Tông Tr n Ngung 1388-1398 13. Tr n Thi u Tr n Án 1398-1400 NHÀ H : (1400 - 1407)
  4. 1. H Quý Ly H Quý Ly 1400 2. H Hán Thương H Hán Thương 1401-1407 NHÀ H U TR N : (1407 - 1414) 1. Gi n nh Tr n Ng i 1407 - 1409 2. Tr n Trùng Quang Tr n Quý Khoáng 1407 - 1414 THU C MINH : (1407-1427) 1. Tr n C o Tr n C o 1426-1428 NHÀ LÊ : (1428 - 1788) 1. Lê Thái T Lê L i 1428-1433 2. Lê Thái Tông Lê Nguyên Long 1433-1442 3. Lê Nhân Tông Lê Bang Cơ 1442-1459 4. L c H u (L ng Sơn Vương) Lê Nghi Dân 1459-1460 5. Lê Thánh Tông Lê Tư Thành (Lê H o) 1460-1497 6. Lê Hi n Tông Lê Tranh 1497-1504 7. Lê Túc Tông Lê Thu n 6/1504-12/1504 8. Lê Uy M c Lê Tu n 1505-1509 9. Lê Tương D c Lê Oanh 1510-1516 10. Lê Chiêu Tông Lê Y 1516-1522 11. Lê Cung Hoàng Lê Xuân 1522-1527 NAM B C TRI U B c Tri u - Nhà M c : (1527 - 1593) 1. M c Thái T M c ăng Dung 1527-1529 2. M c Thái Tông M c ăng Doanh 1530-1540 3. M c Hi n Tông M c Phúc H i 1541-1546 4. M c Tuyên Tông M c Phúc Nguyên 1546-1561 5. M c M u H p M c M u H p 1562-1592 6. M c Toàn M c Toàn 1592 7. M c Kính Ch (1592-1593) 8. M c Kính Cung (1593-1625) 9. M c Kính Khoan (1623-1638)
  5. 10. M c Kính Vũ (M c Kính Hoàn) (1638-1677) T i M c Kính Ch , con cháu nhà M c rút lên Cao B ng, t n t i cho n năm 1677 m i b di t h n: Nam Tri u - Lê Trung Hưng (1533 - 1788) 1. Lê Trang Tông Lê Duy Ninh 1533-1548 2. Lê Trung Tông Lê Huyên 1548-1556 3. Lê Anh Tông Lê Duy Bang 1556-1573 4. Lê Th Tông Lê Duy àm 1573-1599 TR NH NGUY N PHÂN TRANH - Lê Trung Hưng (Trên Danh Nghĩa) 1. Lê Kính Tông Lê Duy Tân 1600-1619 2. Lê Th n Tông Lê Duy Kỳ 1619-1643 3. Lê Chân Tông Lê Duy H u 1643-1649 4. Lê Th n Tông Lê Duy Kỳ 1649-1662 5. Lê Huy n Tông Lê Duy Vũ 1663-1671 6. Lê Gia Tông Lê Duy H i (Lê Duy C i, Lê Duy Khoái) 1672-1675 7. Lê Hy Tông Lê Duy H p 1676-1704 8. Lê D Tông Lê Duy ư ng 1705-1728 9. Hôn c Công Lê Duy Phư ng 1729-1732 10. Lê Thu n Tông Lê Duy Tư ng 1732-1735 11. Lê Ý Tông Lê Duy Th n 1735-1740 12. Lê Hi n Tông Lê Duy Diêu 1740-1786 13. Lê M n Lê Duy Khiêm (Lê Duy Kỳ) 1787-1789 - Chúa Tr nh: (1545 - 1787) 1. Th T Minh Khang Thái Vương Tr nh Ki m 1545-1570 2. Bình An Vương Tr nh Tùng 1570-1623 3. Thanh ô Vương Tr nh Tráng 1623-1652 4. Tây nh Vương Tr nh T c 1653-1682 5. nh Nam Vương Tr nh Căn 1682-1709 6. An ô Vương Tr nh Cương 1709-1729 7. Uy Nam Vương Tr nh Giang 1729-1740 8. Minh ô Vương Tr nh Doanh 1740-1767
  6. 9. Tĩnh ô Vương Tr nh Sâm 1767-1782 10. i n ô Vương Tr nh Cán 1782 (2 tháng) 11. oan Nam Vương Tr nh Kh i 1782-1786 12. Án ô Vương Tr nh B ng 1786-1787 - Chúa Nguy n: (1600 - 1802) 1. Tiên vương (Chúa Tiên) Nguy n Hoàng 1600-1613 2. Sãi vương (Chúa B t) Nguy n Phúc Nguyên 1613-1635 3. Thư ng vương Nguy n Phúc Lan 1635-1648 4. Hi n vương Nguy n Phúc T n 1648-1687 5. Nghĩa vương Nguy n Phúc Trăn 1687-1691 6. Minh vương Nguy n Phúc Chu 1691-1725 7. Ninh vương Nguy n Phúc Chú 1725-1738 8. Vũ Vương Nguy n Phúc Khoát 1738-1765 9. nh Vương Nguy n Phúc Thu n 1765-1777 10. Nguy n Ánh Nguy n Phúc Ánh 1781-1802 NHÀ TÂY SƠN : (1788 - 1802) 1. Thái c Hoàng Nguy n Nh c 1778-1793 2. Thái T Vũ Hoàng Nguy n Hu 1788-1792 3. C nh Th nh Hoàng Nguy n Quang To n 1792-1802 NHÀ NGUY N : (1802 - 1945) 1. Gia Long Nguy n Th T - Nguy n Phúc Ánh 1802-1819 2. Minh M ng Nguy n Thánh T - Nguy n Phúc m 1820-1840 3. Thi u Tr Nguy n Hi n T - Nguy n Phúc Miên Tông 1841-1847 4. T c Nguy n D c Tông - Nguy n Phúc H ng Nh m 1848-1883 5. D c c Nguy n Cung Tông - Nguy n Phúc Ưng Chân 1883 (3 ngày) 6. Hi p Hoà Nguy n Phúc H ng D t 6/1883-11/1883 7. Ki n Phúc Nguy n Gi n Tông - Nguy n Phúc Ưng ăng 12/1883-8/1884 8. Hàm Nghi Nguy n Phúc Ưng L ch - 8/1884-8/1885 9. ng Khánh Nguy n C nh Tông - Nguy n Phúc Ưng ư ng 1885-1888 10. Thành Thái Nguy n Phúc B u Lân 1889-1907 11. Duy Tân Nguy n Phúc Vĩnh San 1907-1916
  7. 12. Kh i nh Nguy n Ho ng Tông Nguy n Phúc B u o 1916-1925 13. B o i Nguy n Phúc Vĩnh Thu 1926-1945 PHÁP THU C: (1858 - 1945) CHI N TRANH ÔNG DƯƠNG: NAM B C: (1954 - 1975) - Vi t Nam C ng Hòa T ng Th ng: 1. Ngô ình Di m 26/10/1955 - 2/11/1963 2. Nguy n Văn Thi u 1/9/1967 - 21/4/1975 3. Tr n Văn Hương 21/4/1975 - 28/4/1975 4. Dương Văn Minh 28/4/1975 - 30/4/1975 - Vi t Nam Xã H i Ch Nghĩa: VI T NAM: (1975 - NAY) - Danh sách T ng bí thư ng qua các th i kỳ. - Danh sách Ch t ch nư c qua các th i kỳ. - Danh sách Th tư ng chính ph qua các th i kỳ.
Đồng bộ tài khoản