Các ví dụ ứng dụng

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
63
lượt xem
10
download

Các ví dụ ứng dụng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tính mối ghép chêm Sơ đồ tính toán: mối ghép chêm sử dụng để nối ống với trục Trục và ống chịu kéo và dập tại chỗ tiếp xúc với chêm Chêm chịu uốn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các ví dụ ứng dụng

  1. Ch−¬ng 7: C¸c vÝ dô øng dông 1. tÝnh mèi ghÐp chªm 1.1. S¬ ®å tÝnh to¸n - Mèi ghÐp chªm sö dông ®Ó nèi èng víi trôc. - Trôc vμ èng chÞu kÐo vμ dËp t¹i chç tiÕp xóc víi chªm. - Chªm chÞu uèn ≤ [σ ]T 1.2. TÝnh to¸n P σk = 2 §iÒu kiÖn bÒn kÐo cña trôc: πd1 − bd 1 4 ≤ [σ ]O P §iÒu kiÖn bÒn kÐo cña èng: σ k = π 4 (D 2 ) − d12 − 2bδ §iÒu kiÖn bÒn uèn cña chªm: P ⎛ d1 ⎞ ⎜ +δ ⎟ σz = Mx 4 ⎝ 2 = ⎠ = 3P(0,5d1 + δ ) ≤ [σ ] c Wx bh 2 2bh 2 6
  2. S¬ ®å mÆt c¾t däc trôc cña m«i ghÐp vμ biÓu ®å m« men uèn cña chªm
  3. 2. tÝnh bu l«ng chÞu lùc lÖch t©m 2.1. S¬ ®å tÝnh to¸n - Bu l«ng chÞu lùc lÖch t©m do ®ai èc bÞ kªnh, cÊu t¹o ®Æc biÖt cña mèi ghÐp
  4. KÐo lÖch t©m ⇒ bu l«ng chÞu uèn vμ kÐo ®ång thêi. - øng suÊt ph¸p do lùc kÐo P: σ zk = P = 4 P πd12 πd12 4 - øng suÊt ph¸p max do uèn (m« men Pe): Pe Pe 32 Pe σ u = = 3 = Wx πd1 πd13 z max - øng suÊt ph¸p max tæng hîp: 32 36 P 4P σ z max = σ +σ ≈ k u = 9 2 = 9σ zk πd12 πd1 z z - NÕu kÓ ®Õn ¶nh h−ëng cña m« men xo¾n trªn ren khi xiÕt: σ z max = σ zk + σ zu ≈ 9,3σ zk - §iÒu kiÖn bÒn cña th©n bu l«ng: = 2 ≤ [σ ] 9,3P σ z max k πd1 / 4
  5. 3. TÝnh søc bÒn uèn cña b¸nh r¨ng trô trßn r¨ng th¼ng 3.1. Ph©n tÝch t×nh tr¹ng chÞu lùc cña r¨ng - Kh¶o s¸t ®«i r¨ng ¨n Khíp, dêi lùc vÒ t©m ¨n khíp P. - TÝnh m« men xo¾n vμ ph©n lùc t¸c dông lªn r¨ng. 9,55.106 W M 1, 2 = (N .m ) n1, 2 W c«ng suÊt (KW), n lμ vËn tèc gãc (vßng/phót). - C¸c ph©n lùc: M1 M2 Pv = = d1 / 2 d 2 / 2 Pr = PnsinαL Pv Pn = cos α L
  6. r Ph©n lùc Pn thμnh hai thμnh phÇn vu«ng gãc vμ däc theo b¸n kÝnh ®èi xøng cña r¨ng. Pz = Pncosα’ P’ = Pnsinα’ - D−íi t¸c dông cña Pz vμ P’ r¨ng sÏ chÞu uèn vμ nÐn ®ång thêi. 3.2. TÝnh to¸n r¨ng theo søc bÒn uèn - VÏ biÓu ®å Nz do Pz vμ Mx do P’ g©y ra däc theo chiÒu cao r¨ng, tiÕt diÖn ch©n r¨ng lμ tiÕt diÖn nguy hiÓm. - T¹i c¸c ®iÓm nguy hiÓm vÒ kÐo ta cã: σzmax = N z M x max Pn sin α ' Pn cos α ' l − + =− + F Wx bs bs 2 / 6 Pv ⎛ 6ml cos α ' m sin α ' ⎞ ≤ [σ ] Pv σz = ⎜ 2 − ⎟= mb ⎝ s cos α s cos α ⎠ mbY

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản