Cách trồng cà chua, khoai tây

Chia sẻ: Nguyễn Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
284
lượt xem
98
download

Cách trồng cà chua, khoai tây

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Từ việc ghép ngọn cây cà chua trên gốc cây khoai tây, cô tân kỹ sư công nghệ sinh học Nguyễn Thị Trang Nhã, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM đã cho ra đời loại cây trồng mới vừa cho thu hoạch củ khoai tây lại vừa cho trái cà chua với năng suất cao, đồng thời hàm lượng các chất trong củ khoai tây cũng như quả cà chua đều cao hơn loại cây đơn (cây chưa ghép).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách trồng cà chua, khoai tây

 1. S¸ch h−íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói C¸ch trång cµ chua, khoai t©y 1
 2. Môc lôc C©y cµ chua............................................................................................................ 3 C©y khoai t©y ....................................................................................................... 20 2
 3. C©y cµ chua ♦ Cµ chua chøa nhiÒu vitamin vµ kho¸ng chÊt dïng ¨n t−¬i, nÊu canh, lµm t−¬ng.... ♦ Trång cµ chua cã thu nhËp cao, ®Æc biÖt cµ chua tr¸i vô.
 4. Cã hai nhãm gièng cµ chua: ♦ Cµ chua h÷u h¹n: c©y bÐ, ra qu¶ tËp trung, chÝn sím, cã chïm hoa trªn ®Ønh ngän. ♦ Cµ chua v« h¹n: c©y to, ph©n nhiÒu nh¸nh, ra qu¶ kh«ng tËp trung, chÝn muén, kh«ng cã chïm hoa trªn ®Ønh ngän. 4
 5. ♦ Cµ chua kh«ng chÞu ®−îc nãng hay s−¬ng muèi. NhiÖt ®é phï hîp lµ 180C - 250C. 5
 6. ♦ §Êt v−ên −¬m ph¶i ®−îc thu gom, ®èt s¹ch c©y s©u bÖnh, cá d¹i. Sau ®ã lµm nhá ®Êt, lªn luèng cao 20 cm - 30 cm, r·nh luèng 30 cm, mÆt luèng 1,1 - 1,2m, trén ®Òu ®Êt víi ph©n chuång môc. 6
 7. ♦ Gieo h¹t cã thÓ r¹ch hµng ®Ó gieo hay gieo v·i, gieo trong khay ♦ Gieo xong kho¶ nhÑ trªn mÆt luèng ®Ó h¹t xuèng khÏ ®Êt vµ t−íi n−íc gi÷ Èm. 7
 8. ♦ Trong v−ên −¬m ph¶i nhæ c©y cßi, c©y bÖnh. Phun thuèc phßng trõ s©u bÖnh cho c©y gièng theo ®óng quy c¸ch. 8
 9. Lu©n canh c©y trång ♦ Nªn lu©n canh cµ chua víi c¸c c©y ®Ëu ®ç, lóa,... ®Ó h¹n chÕ s©u bÖnh vµ lµm tèt ®Êt. ♦ Kh«ng lu©n canh cµ chua víi ít, cµ tÝm, khoai t©y,...do c¸c c©y nµy cã nhiÒu lo¹i s©u bÖnh gièng nhau. 9
 10. ♦ §Êt trång cµ chua cÇy bõa kü, lªn luèng cao 20 -30cm, r·nh 30 cm, mÆt luèng 1,2 m. ♦ Trªn luèng bæ hai hµng hèc c¸ch nhau 70 cm, c¸c hèc c¸ch nhau 40 cm. 10
 11. ♦ Bãn lãt tr−íc khi trång: 1 tÊn ph©n chuång môc, 20 kg l©n, 4kg kali cho 1 sµo (360 m2-1200 c©y ). Cã thÓ bãn thªm v«i cho vïng ®Êt bÞ xãi mßn nhiÒu. 11
 12. ♦ C©y gièng cã 5-6 l¸ thËt, to khoÎ kh«ng s©u bÖnh sÏ ®−îc nhæ, cÊy vµo chiÒu m¸t, sau khi cÊy ph¶i t−íi n−íc ngay ®Ó c©y mau håi xanh. 12
 13. ♦ Cµ chua cÇn nhiÒu n−íc nhÊt lóc ra qu¶ ré vµ qu¶ lín. Nªn t¸t n−íc vµo r·nh ë c¸c thêi kú nµy. 13
 14. ♦ Th−êng xuyªn tØa l¸ giµ, l¸ bÖnh. Lµm giµn vµ buéc c©y lªn giµn sau trång 20-25 ngµy. 14
 15. ♦ Bãn thóc cho cµ chua 4 lÇn, c¸c lÇn c¸ch nhau 20 ngµy víi l−îng ph©n lµ: 4 kg kali, 8 kg ®¹m cho 1200 c©y (360 m2) 15
 16. ♦ BÖnh s−¬ng mai do nÊm g©y ra, th−êng xuÊt hiÖn khi trêi l¹nh m−a phïn. H¹n chÕ bÖnh b»ng c¸ch c¾t bít l¸ giµ t¹o ruéng th«ng tho¸ng, hoÆc phun thuèc trõ nÊm khi bÖnh xuÊt hiÖn. ♦ BÖnh hÐo xanh do vi khuÈn g©y ra, xuÊt hiÖn khi trêi Èm, Êm. Phßng trõ chñ yÕu lµ lu©n canh c©y trång, c©y bÖnh ph¶i nhæ vµ r¾c v«i vµo quanh gèc. 16
 17. ♦ BÖnh xo¨n l¸ cµ chua do siªu vi trïng g©y ra. BÖnh truyÒn nhê rÖp, bä phÊn... ♦ Phßng trõ: nhæ c©y bÖnh, phun thuèc s©u diÖt bä phÊn, rÖp,...Bãn ph©n c©n ®èi gi÷a ®¹m, l©n, kali sÏ h¹n chÕ ®−îc bÖnh. 17
 18. ♦ S©u ®ôc qu¶ cµ chua lµ lo¹i s©u h¹i chÝnh. Chóng chuyÓn thµnh nhéng trong ®Êt. ♦ Phßng trõ: Phun thuèc s©u khi s©u non. Lu©n canh víi c©y trång n−íc (lóa ) ®Ó diÖt s©u bÖnh trong ®Êt. 18
 19. ♦ Thu qu¶ gièng cµ chua ph¶i chän c©y khoÎ, s¹ch bÖnh. Qu¶ chÝn ®á v¾t h¹t vµo khay men, nhùa, ®Ó 1-2 ngµy ®·i lÊy h¹t. Ph¬i h¹t trong n¾ng nhÑ. B¶o qu¶n h¹t chç kh«, m¸t. ♦ NhiÒu n¬i v¾t h¹t vµo tro bÕp sau ®ã ®¾p lªn v¸ch, ®Õn vô ®em gieo. C¸ch nµy ®¬n gi¶n nh−ng h¹t gièng kh«ng tèt. 19
 20. C©y khoai t©y Khoai t©y cã thÓ trång b»ng cñ gièng hay h¹t. NÕu gieo h¹t vô ®Çu chñ yÕu thu ho¹ch cñ gièng cho vô sau. Cñ gièng tèt khi cã 2-3 mÇm khoÎ, s¹ch s©u bÖnh. 20
Đồng bộ tài khoản