Cài đặt các ứng dụng web với Windows Web Platform-P3

Chia sẻ: TRẨN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
62
lượt xem
12
download

Cài đặt các ứng dụng web với Windows Web Platform-P3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thiết lập website thử nghiệm Khi quá trình cài đặt kết thúc, bạn cần phải điền thông tin về trang web của bạn. Đơn giản chấp nhận phương án mặc định hoặc tùy chọn điền thông tin, sau đó nhấn Continue:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cài đặt các ứng dụng web với Windows Web Platform-P3

 1. Cài t các ng d ng web v i Windows Web Platform Thi t l p website th nghi m Khi quá trình cài t k t thúc, b n c n ph i i n thông tin v trang web c a b n. n gi n ch p nh n ph ng án m c nh ho c tùy ch n i n thông tin, sau ó nh n Continue: Ti p theo là c s d li u MySQL, nh ng i v i vi c ki m tra trên local thì không th c s c n thi t. Ch n Continue:
 2. Ch 1 lúc Web Platform Installer cài t WordPress và MySQL. Khi k t thúc, h th ng s ho t ng v i m c tùy ch nh t i thi u nh t: B ng thông báo s hi n th nh ng thành ph n nào c cài t thành công ho c b l i. Trong bài ki m tra này, Visual Web Developer 2010 Express g p l i và không th cài t thành công. ôi khi v n này do quá trình k t n i Internet, nh n Finish và ti n hành cài t ng d ng ó 1 l n n a.
 3. Ch n ng d n Launch WordPress và nh p a ch http://localhost:80/wordpress vào trình duy t c a b n b t u: Ti p theo, i n tên blog và a ch email. Sau ó nh n Install WordPress:
 4. Khi cài t thành công, WordPress s hi n th thông báo qua trang Success! V i tên !ng nh p và m t kh"u t m th i (ghi nh l i #i b c sau). Nh n Log In: i n tên !ng nh p admin và m t kh"u l u l i bên trên, nh n Log In:
 5. Sau khi !ng nh p, WordPress s nh c nh b n thay #i m t kh"u hi n t i, nh n vào ng d n Yes, Take me to my profile page: i n m t kh"u tùy b n r$i ch n Update Profile:
 6. V y là ã hoàn thành các b c cài t WordPress trên Windows. Ti p theo, b n có th thêm các hi u ng h tr plugin, theme ho c b t c th gì trên 1 trang WordPress thông th ng. Sau ây là b ng i u khi n chính ch y trên localhost: Và ây là giao di n n gi n: Thi t l p website th nghi m Khi quá trình cài t k t thúc, b n c n ph i i n thông tin v trang web c a b n. n gi n ch p nh n ph ng án m c nh ho c tùy ch n i n thông tin, sau ó nh n Continue:
 7. Ti p theo là c s d li u MySQL, nh ng i v i vi c ki m tra trên local thì không th c s c n thi t. Ch n Continue:
 8. Ch 1 lúc Web Platform Installer cài t WordPress và MySQL. Khi k t thúc, h th ng s ho t ng v i m c tùy ch nh t i thi u nh t: B ng thông báo s hi n th nh ng thành ph n nào c cài t thành công ho c b l i. Trong bài ki m tra này, Visual Web Developer 2010 Express g p l i và không th cài t thành công. ôi khi v n này do quá trình k t n i Internet, nh n Finish và ti n hành cài t ng d ng ó 1 l n n a. Ch n ng d n Launch WordPress và nh p a ch http://localhost:80/wordpress vào trình duy t c a b n b t u:
 9. Ti p theo, i n tên blog và a ch email. Sau ó nh n Install WordPress:
 10. Khi cài t thành công, WordPress s hi n th thông báo qua trang Success! V i tên !ng nh p và m t kh"u t m th i (ghi nh l i #i b c sau). Nh n Log In: i n tên !ng nh p admin và m t kh"u l u l i bên trên, nh n Log In: Sau khi !ng nh p, WordPress s nh c nh b n thay #i m t kh"u hi n t i, nh n vào ng d n Yes, Take me to my profile page:
 11. i n m t kh"u tùy b n r$i ch n Update Profile: V y là ã hoàn thành các b c cài t WordPress trên Windows. Ti p theo, b n có th thêm các hi u ng h tr plugin, theme ho c b t c th gì trên 1 trang WordPress thông th ng. Sau ây là b ng i u khi n chính ch y trên localhost: Và ây là giao di n n gi n:
 12. Thi t l p website th nghi m Khi quá trình cài t k t thúc, b n c n ph i i n thông tin v trang web c a b n. n gi n ch p nh n ph ng án m c nh ho c tùy ch n i n thông tin, sau ó nh n Continue: Ti p theo là c s d li u MySQL, nh ng i v i vi c ki m tra trên local thì không th c s c n thi t. Ch n Continue:
 13. Ch 1 lúc Web Platform Installer cài t WordPress và MySQL. Khi k t thúc, h th ng s ho t ng v i m c tùy ch nh t i thi u nh t: B ng thông báo s hi n th nh ng thành ph n nào c cài t thành công ho c b l i. Trong bài ki m tra này, Visual Web Developer 2010 Express g p l i và không th cài t thành công. ôi khi v n này do quá trình k t n i Internet, nh n Finish và ti n hành cài t ng d ng ó 1 l n n a.
 14. Ch n ng d n Launch WordPress và nh p a ch http://localhost:80/wordpress vào trình duy t c a b n b t u: Ti p theo, i n tên blog và a ch email. Sau ó nh n Install WordPress:
 15. Khi cài t thành công, WordPress s hi n th thông báo qua trang Success! V i tên !ng nh p và m t kh"u t m th i (ghi nh l i #i b c sau). Nh n Log In: i n tên !ng nh p admin và m t kh"u l u l i bên trên, nh n Log In:
 16. Sau khi !ng nh p, WordPress s nh c nh b n thay #i m t kh"u hi n t i, nh n vào ng d n Yes, Take me to my profile page: i n m t kh"u tùy b n r$i ch n Update Profile:
 17. V y là ã hoàn thành các b c cài t WordPress trên Windows. Ti p theo, b n có th thêm các hi u ng h tr plugin, theme ho c b t c th gì trên 1 trang WordPress thông th ng. Sau ây là b ng i u khi n chính ch y trên localhost: Và ây là giao di n n gi n:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản