intTypePromotion=3

Cẩm nang công tác quản lý môi trường dành cho cán bộ quản lý doanh nghiệp: Phần 1

Chia sẻ: Sinh Nhân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
78
lượt xem
19
download

Cẩm nang công tác quản lý môi trường dành cho cán bộ quản lý doanh nghiệp: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn công tác quản lý môi trường dành cho cán bộ quản lý doanh nghiệp giới thiệu và cung cấp cho các nhà quản lý doanh nghiệp, các cán bộ làm công tác quản lý môi trường tại doanh nghiệp một số quy định về pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được cập nhật tới năm 2012 và các thông tin cần thiết khác có liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 Tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cẩm nang công tác quản lý môi trường dành cho cán bộ quản lý doanh nghiệp: Phần 1

 1. ,..? SO lAY HUong dan cOng lac Quan Iy Moi Iruong
 2. u'll Cfi~1(J.V R,," !Jip" rl;ijJxiII {(Iii lui (',im ellI d,,111 rhll"iJ teti I'li(' C(1 'I"Hn. rl,f" vi. Cal' nlla kh(Jl' 1",)(', ("i(' 111,>11 sf rl,i CUIlg ('Iii, tIl Jifll, Mnh nnh ('un{( nhu' rlJi doug gUll Ilh,'tllg f' kiitll qu.(' lUll/ II'''']/{ qua triniJ :niy (/I/I/I! "9i dUIlJ!, J!jlip ehlml! f'''; hUlillliJ,iflll clIoi,I,H Jj('u tuytlll frllyt" miy. chi dr.to n{li dung Ph''''l V,ln f\h,inh t Bien so~n .VI!Il.n!l] Vtln [,.I', Xr:n 'fh,ii X"m Bien t~p [,,> 71lllllh Tllli)'. Tang Thi HOllg LWrIl, /lu,in/! OUtU A.1lh, l'IUlIJ Thi "I'I; PhullK Thie't ke' va trinh bay 1I1/IIg DiJl •
 3. SO TAl NGUYEN V A 1\.101TRUONG HA "01 CHI Cr.;C8,\0 V~ .\101 TRU'c.'1r\G TNMTHN -' SO TAY HI/IlHG DAN CONG TAc QUAN LY MOl TRI/IlNG DANH CND cAc CAN Gjj QuliN LY DDANN NGNI~P 1I\r-.()j.~1!12
 4. Mve Lve PHAN 1: QUAM LV VA sAo ve: MOl TRIJClNG TRONG OIAI £lo.;N CHUAH 81 OAU TlI x.h DI,fNG 1. Doanh nghi~p c~n phal lam gl (!~ QuanIy va BVMT Irong lI,a; do,1n chua:n bi d~u hI xtty dlJng? " .. " 9 2, Ouy trlnh. ttlll tve h~mh ehlnll Ih
 5. 4, Chu dl,l an phai lam gi sau ~hl ban cam k61 BVMT rN
 6. PHAN 5: H6 TRQ Tid CHiNH T(I our BAO v~ M61TRUONGHA NO. 1. Nguon vbn hoal dOng ......... 55 2. Muc dich ho"t dong ... .. , 56 3, D6Itl/(lrg dU(lc h6 Irq .. . " ,.. __ __ ,56 4 DII an d\iQC vay von vol la' xuati./U dai... ,"" 56 5 Cae dll an. hoat d(lOg dlIOC IIu li!'!n lili trQ ho,,"c d6ng tili trQ .. "" " , 57 6. TiAuchi Iva chon dl,lan hO tra Ill; chinh. . """ 58 7. H;nh thue h6 IrQIlliehin~ ,' . . ..... ,..... 59 DANH MI,IC cAc cd aUAN QUAN l'i' v~ BAo vI!. MOl TRUONG TREN £lIA BAN THANH PH6 HA NOL ,.60 TAl LIEU THAM KHAO ........................... , ,.,63 • • •, • ,
 7. •, cAe CHU VIET TAT an " ". 0
 8. LCJI MCJ DAu T...F ,\'?i hj~n lil m~t r""wg nhilng thanh pM/c6 roc u{i phM lltrii!n kinh U;: xu h(li nhllnh cu..•en ntfOC, wan thilllh phe) hirn eO 8 khu ding nghj~p Vii 47 ('!,1m ding 11ghi~'Pvm khOling 1O.0(JUcd ad san xuar, kinh daanh vII
 9. nAo Iron!!" qu.1 (rlnll tim hii" ,'j; Iri
 10. PHAN 1 OUANLYVABADV~M:i~~::/::: GJAIBO~NCHUAHIt 1. DOANH NGHltp CAN PH';'I LAM Gi £IE QUAN LyvA BVMT TRONG GIAI £lOAN CHUAN BI £lAU TU Xiv clING? 1.1. Lap . DTM hOI'", . Cam k,,'t BY:'oIT - Do, tUQng'cac dl,lim phiii I~p hrto cao DTM neu tlji Oieu 12. Phu ll,lc II NO 29.1:l011/:-JD-lT ngay 181412011quydjnh ve danh gia moi lnrimg chien h(
 11. j , 1.1.2. Cat' dll.il, d,1u til pbJii liJp Cam kef R\'MT 1 _ Ca~ dl! an thu(K: dOl tli
 12. 2. OUV TRINH. THU Tue HANH CHINH THAN DINH VA PH~ DUVtT sA.o eA.o DTM CHO DI,f AN 2.1. CAn cit philp I).: - LlI~t 1I\'MT nl:ily 291111200,,; - Kghj nde •••. n BV~lT chi ti,;'!. 2.2. Trinh tl! thl!c bi(!o: - Tii chllC.di nM.n n(>phe. ~dtheo dtinl'(quy dinll va nh:)n giiiy h~n t\li b
 13. J 2.a. Thilllh phau. so hf,!ng h& HI1: •• "Thill1h ph~n 116 S
 14. 01 quyl"1 dinh cua VB:"O Thanh l,h"HIt :-':~iph'; tluy~1 !liio ciio DTM. 2.6. Phi. I';' Jlhi: Phi: 5.(){)()J)O() d[,n;:; I"" phi: .,()f).OOO don;:. l«I~. ndu Cd n~g dllW cflj,,~. may dIfj """"'*dung Jog• .Jtt b~n etla C
 15. •• - Cll quan himh chinh: Tie"p nhlj.n h6 ~d th
 16. - 01 ban thuyet minh v~ phuT:'I1 quy dinh t>,li,li,im h khoan 1 Dieu 11)Th6nJ;( lU 2612011n r_BT!\lIIT, T - Ngoili cae viln him 'Iuy dinh I,,; {m••• " J ho~c m••• " 2 ni'" lrenl. h6 Slld!tng ky hiln cam ki't HVMT ]>hilikern th ••• " 01 ban >;"0v,'m bim chung minh han cam ke't R~IT dii dul}c dAng ky hOl).Cgiay XilCnh,)n ban dang ky dllt Iii'" ehu:i:n m6i tn.liJnJ;(ho,(iegiay x;,e nht)n de an RVMT el'a ell so san X\lat. kinh doanh, dieh v•••dang vJ).nhimh . •. SU'IUl]lll!' hti O
 17. 3.0. Ii(,t quii tho;c hi~n thi, t",c hanh ("hinh: 01 thling hlirl ~eI'i~{"ehip nll\in ho,,"c kM1l1( ch,,1' nMIl dang ky han cam ket IIVMT. 3.6.Phi.l~ ph;: h.nong co 4. TRUONG HQP NoAOPHAI L~P l~1 BAo cAo DTM HO~C BAN CAM KET BVMT • l .. du illl Ilhiii l,ipla; 4.1. T •.uong hdp .. bitu "'10 nT!\!: ~ Thay
 18. S. auy £IINH xv PH~T £161VOl TRUONG HQP KH6NG c6 flTM HO~C BAN CAM Klh BVMT A. I)a, v
 19. PHAN 2 OOiN LY VA BAD Vi 11101fRlflJN& fRONG Gill DO~HmiEN lNll Tlli CliNG lAY DI!NG 1. CHU 01} AN PHAl LAM Gi SAU KHI BAD CAD flTM DUl;lc PHE DUYt;T? L Chu dli fm phi,l eo traeh nhi~>mcong khlli thong lin vi dli iin dii dllQCph? duy(!t bill>eu" D1'M. 2. '['rlloc khi dua dli an vao vl).nhimh chinh thuc, chu dli an phili cOcac [,«ch nhiem: ~1'6 "huc thJ,ichi~n cil,' hi~n plll\p IWi\I1' tronl( giai d",.m ehuin h~ ",I de lll(hj ki6rn tra. xac nh(m vi~' hw v\ll'(iai dO;lnv(m hanh "",a dlj 1mvii gi1icrJlIlwn
 20. - Hqp!.lie va tl).Odieu ki.;\n thu:)n [nphap BV?lfT. phimg ngUa "a ung ph6 AVc6 moi trUoJng; eung clip dAy dil cae thong tin. sil1iof'u lien

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản