Cẩm nang lâm nghiệp- Chương 4 Hành chính về thể chế ngành lâm nghiệp Phần 4

Chia sẻ: Minh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:90

0
105
lượt xem
34
download

Cẩm nang lâm nghiệp- Chương 4 Hành chính về thể chế ngành lâm nghiệp Phần 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các khoản thu chi ngân sách trong nông nghiệp và phát triển nông thôn (trong đó có lâm nghiệp) là một bộ phận của ngân sách nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cẩm nang lâm nghiệp- Chương 4 Hành chính về thể chế ngành lâm nghiệp Phần 4

 1. PhÇn 6 Qu¶n lý Tµi chÝnh l©m nghiÖp Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 209
 2. 210 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004
 3. 1. Qu¶n lý c¸c kho¶n thu chi Ng©n s¸ch Nhµ n−íc cho c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý vµ ph¸t triÓn L©m nghiÖp C¸c kho¶n thu chi ng©n s¸ch trong n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n (trong ®ã cã l©m nghiÖp) lµ mét bé phËn cña ng©n s¸ch nhµ n−íc (NSNN), viÖc qu¶n lý nguån thu chi nµy thùc hiÖn theo LuËt Ng©n s¸ch nhµ n−íc cïng c¸c v¨n b¶n cô thÓ triÓn khai h−íng dÉn LuËt. 1.1. HÖ thèng ng©n s¸ch nhµ n−íc 1.1.1. Tæng quan Ng©n s¸ch nhµ n−íc lµ toµn bé c¸c kho¶n thu, chi cña Nhµ n−íc ®· ®−îc c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh vµ ®−îc thùc hiÖn trong mét n¨m ®Ó b¶o ®¶m thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô cña nhµ n−íc. NSNN gåm ng©n s¸ch trung −¬ng vµ ng©n s¸ch ®Þa ph−¬ng. Thu, chi NSNN ®−îc minh ho¹ qua s¬ ®å sau: S¬ ®å 1: Tæng quan vÒ thu chi NSNN ThuÕ, phÝ, Ho¹t ®éng §ãng gãp Thu kh¸c lÖ phÝ kinh tÕ cña c¸c tæ cña Nhµ chøc vµ n−íc c¸ nh©n Thu Ng©n s¸ch nhµ n−íc Chi Ph¸t triÓn Quèc Ho¹t Tr¶ nî ViÖn trî kinh tÕ, phßng, ®éng bé vµ chi x· héi an ninh m¸y Nhµ kh¸c n−íc Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 211
 4. C¸c kho¶n thu chi NSNN ph¶i ®−îc h¹ch to¸n kÕ to¸n, quyÕt to¸n ®Çy ®ñ, kÞp thêi, ®óng chÕ ®é. QuÜ NSNN lµ toµn bé c¸c kho¶n tiÒn cña Nhµ n−íc, kÓ c¶ tiÒn vay, cã trªn tµi kho¶n cña NSNN c¸c cÊp. QuÜ NSNN ®−îc qu¶n lý t¹i Kho b¹c Nhµ n−íc. 1.1.2. LËp dù to¸n ng©n s¸ch HÖ thèng ng©n s¸ch nh×n chung t−¬ng ®èi phøc t¹p, ph¶n ¸nh mét ng©n s¸ch thèng nhÊt bao trïm lªn c¶ 4 cÊp chÝnh quyÒn trung −¬ng, tØnh, huyÖn vµ x·. HÖ thèng nµy ®ßi hái sù phèi hîp tõ trªn xuèng vµ tõ d−íi lªn víi sù tham kh¶o ý kiÕn ®¸ng kÓ gi÷a c¸c cÊp. Nã còng ®ßi hái sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a Bé Tµi chÝnh - Bé chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ph©n bæ ng©n s¸ch chi th−êng xuyªn víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− - Bé chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ph©n bæ ng©n s¸ch ®Çu t−. Qui tr×nh lËp dù to¸n ng©n s¸ch cho n¨m tµi chÝnh ®−îc thùc hiÖn tõ n¨m tr−íc n¨m tµi chÝnh (vÝ dô dù to¸n ng©n s¸ch cña n¨m tµi chÝnh 200N+1 ®−îc b¾t ®Çu chuÈn bÞ tõ n¨m 200N), cã thÓ kh¸i qu¸t theo tr×nh tù sau: Thêi gian Néi dung c«ng viÖc Tr−íc ngµy ⇒ Thñ t−íng ChÝnh phñ ban hµnh chØ thÞ v/v x©y 31/5/200N dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vµ dù to¸n ng©n s¸ch n¨m N+1 Tr−íc ngµy ⇒ Bé Tµi chÝnh ban hµnh th«ng t− h−íng dÉn vÒ yªu 10/6/200N cÇu, néi dung, thêi h¹n lËp dù to¸n NSNN vµ th«ng b¸o sè kiÓm tra vÒ dù to¸n NSNN cho c¸c bé, c¬ quan trung −¬ng vµ c¸c tØnh. ⇒ MPI ban hµnh th«ng t− h−íng dÉn vÒ yªu cÇu, néi dung, thêi h¹n x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, kÕ ho¹ch ®Çu t− ph¸t triÓn, vµ phèi hîp víi MOF th«ng b¸o sè kiÓm tra vèn ®Çu t− ph¸t 212 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004
 5. Thêi gian Néi dung c«ng viÖc triÓn thuéc NSNN, vèn tÝn dông ®Çu t−. Cuèi th¸ng ⇒ C¸c bé, ®Þa ph−¬ng nhËn ®−îc th«ng t− h−íng dÉn, 6 sè kiÓm tra sÏ lËp dù to¸n ng©n s¸ch. ⇒ T¹i MARD Vô Tµi chÝnh cïng c¸c ®¬n vÞ chøc n¨ng kh¸c (§−îc Bé giao) lËp ph−¬ng ¸n ph©n bæ sè kiÓm tra vµ sè nhu cÇu cña c¸c ®¬n vÞ thô h−ëng (víi mçi ®¬n vÞ thô h−ëng ng©n s¸ch chi tiÕt theo tõng néi dung chi) Th¸ng 7 T¹i mçi cÊp, c¸c c¬ quan cã nhu cÇu chi sÏ so¹n th¶o mét dù to¸n chi dùa trªn h−íng dÉn vµ ®Þnh møc chi: ⇒ CÊp x·, huyÖn hoµn thµnh viÖc lËp vµ göi dù to¸n ng©n s¸ch cÊp m×nh lªn tØnh. ⇒ C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Bé hoµn thµnh viÖc lËp vµ göi dù to¸n ng©n s¸ch ®¬n vÞ m×nh lªn bé chñ qu¶n. Tr−íc 20 ⇒ C¸c bé, ®Þa ph−¬ng göi dù to¸n ng©n s¸ch ®Õn Bé th¸ng 7 Tµi chÝnh, MPI vµ th¶o luËn vßng 1 víi Bé Tµi chÝnh. VÒ c¬ b¶n c¸c néi dung dù to¸n ng©n s¸ch ®−îc thèng nhÊt trong th¶o luËn vßng 1. §Çu th¸ng 9 ⇒ Th¶o luËn vßng 2 gi÷a Bé Tµi chÝnh víi c¸c bé vµ ®Þa ph−¬ng vÒ c¸c vÊn ®Ò cßn tån t¹i sau vßng 1. NÕu cã vÊn ®Ò cßn ch−a thèng nhÊt ®−îc Bé Tµi chÝnh sÏ b¸o c¸o Thñ t−íng ChÝnh phñ trong th¸ng 9. Cuèi th¸ng ⇒ Bé Tµi chÝnh hoµn chØnh, tæng hîp dù to¸n ng©n 9 s¸ch tr×nh Thñ t−íng ChÝnh phñ. Th¸ng 10 ⇒ ChÝnh phñ tr×nh dù to¸n ng©n s¸ch lªn Quèc héi ®Ó phª duyÖt. Th¸ng 11 ⇒ C¨n cø dù to¸n ng©n s¸ch nhµ n−íc ®· ®−îc Quèc (tr−íc ngµy héi phª duyÖt, Thñ t−íng ChÝnh phñ giao kÕ ho¹ch Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 213
 6. Thêi gian Néi dung c«ng viÖc 15) chÝnh thøc cho c¸c bé, ®Þa ph−¬ng. Th¸ng 12 ⇒ C¸c bé, ®Þa ph−¬ng th«ng b¸o sè dù to¸n ®· ®−îc phª duyÖt xuèng cÊp d−íi, ®ång thêi göi cho Bé Tµi chÝnh ®Ó Bé Tµi chÝnh ®èi chiÕu víi kÕ ho¹ch tæng thÓ vµ cÊp ph¸t cô thÓ trong n¨m tµi chÝnh. Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT tham gia vµo qui tr×nh lËp ng©n s¸ch vÒ chi tiªu cña ngµnh ë cÊp trung −¬ng vµ cÊp tØnh. Trong ph¹m vi Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT Vô Tµi chÝnh , Vô KÕ ho¹ch cïng Côc x©y dùng qu¶n lý c«ng tr×nh chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ng©n s¸ch cña ngµnh. 1.1.3. Ph−¬ng thøc cÊp ph¸t vµ thanh to¸n NSNN 1.1.3.1 Qui ®Þnh chung. TÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ, c¸c chñ dù ¸n sö dông kinh phÝ NSNN ph¶i më tµi kho¶n t¹i Kho b¹c nhµ n−íc, chÞu sù kiÓm tra, kiÓm so¸t cña c¬ quan tµi chÝnh, Kho b¹c nhµ n−íc trong qu¸ tr×nh lËp dù to¸n, ph©n bæ h¹n møc, cÊp ph¸t, thanh to¸n, h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ quyÕt to¸n NSNN. Bé Tµi chÝnh, së Tµi chÝnh VËt gi¸ tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung −¬ng, phßng tµi chÝnh quËn, huyÖn, thÞ x· (gäi chung lµ c¬ quan tµi chÝnh) cã tr¸ch nhiÖm thÈm ®Þnh dù to¸n vµ th«ng b¸o h¹n møc kinh phÝ quÝ cho c¸c ®¬n vÞ sö dông kinh phÝ ng©n s¸ch, kiÓm tra viÖc sö dông kinh phÝ, xÐt duyÖt quyÕt to¸n chi cña c¸c ®¬n vÞ vµ tæng hîp quyÕt to¸n chi NSNN. Kho b¹c Nhµ n−íc cã tr¸ch nhiÖm kiÓm so¸t c¸c hå s¬, chøng tõ, ®iÒu kiÖn chi vµ thùc hiÖn cÊp ph¸t, thanh to¸n. 1.1.3.2. §iÒu kiÖn cÊp ph¸t, thanh to¸n. C¸c kho¶n chi chØ ®−îc Kho b¹c nhµ n−íc cÊp ph¸t thanh to¸n khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: - §· cã trong dù to¸n chi NSNN n¨m ®−îc phª duyÖt; - §óng chÕ ®é, tiªu chuÈn, ®Þnh møc; - §· ®−îc chuÈn chi; - Cã ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ liªn quan. 214 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004
 7. Ngoµi c¸c ®iÒu kiÖn qui ®Þnh trªn, ®èi víi nh÷ng kho¶n chi cho c«ng viÖc cÇn ph¶i ®Êu thÇu th× cßn ph¶i tæ chøc ®Êu thÇu theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu. 1.1.3.3. Ph−¬ng thøc cÊp ph¸t vµ thanh to¸n ViÖc cÊp ph¸t, thanh to¸n sÏ ®−îc thùc hiÖn theo nguyªn t¾c cÊp trùc tiÕp ®Õn c¸c ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch vµ thanh to¸n trùc tiÕp tõ Kho b¹c Nhµ n−íc cho ng−êi h−ëng l−¬ng, trî cÊp x· héi vµ ng−êi cung cÊp hµng ho¸, dÞch vô. Mét sè h×nh thøc cÊp ph¸t: a) CÊp ph¸t c¸c kho¶n chi th−êng xuyªn cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp: 1) C¨n cø dù to¸n NSNN ®−îc giao, tiÕn ®é triÓn khai c«ng viÖc vµ ®iÒu kiÖn chi NS, thñ tr−ëng ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch quyÕt ®Þnh chi göi kho b¹c nhµ n−íc n¬i giao dÞch, kÌm theo c¸c liªn quan. 2) KBNN kiÓm tra vµ thùc hiÖn viÖc thanh to¸n chi tr¶. b) CÊp ph¸t b»ng h×nh thøc lÖnh chi tiÒn cho c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc kinh tÕ, x· héi kh«ng cã quan hÖ th−êng xuyªn víi ng©n s¸ch; chi bæ sung ng©n s¸ch cÊp trªn cho ng©n s¸ch cÊp d−íi. Trong tr−êng hîp nµy Kho b¹c nhµ n−íc thùc hiÖn xuÊt quÜ ng©n s¸ch theo lÖnh chi tr¶ cña c¬ quan tµi chÝnh, chuyÓn tiÒn vµo tµi kho¶n hoÆc cÊp tiÒn cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ®−îc h−ëng ng©n s¸ch. c) CÊp ph¸t kinh phÝ uû quyÒn ®−îc ¸p dông trong tr−êng hîp c¬ quan qu¶n lý nhµ n−íc cÊp trªn uû quyÒn cho c¬ quan qu¶n lý nhµ n−íc cÊp d−íi thùc hiÖn nhiÖm vô thuéc chøc n¨ng cña m×nh. Trong tr−êng hîp nµy c¬ quan tµi chÝnh cÊp trªn chuyÓn kinh phÝ uû quyÒn cho c¬ quan tµi chÝnh cÊp d−íi. C¬ quan tµi chÝnh nhËn uû quyÒn thùc hiÖn viÖc ph©n phèi h¹n møc uû quyÒn cho c¸c ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch nh− qui ®Þnh t¹i ®iÓm (a) nªu trªn. d) CÊp ph¸t vèn ®Çu t− XDCB: C¨n cø dù to¸n ng©n s¸ch ®−îc giao, gi¸ trÞ khèi l−îng c«ng viÖc ®· thùc hiÖn vµ ®iÒu kiÖn chi ng©n s¸ch, chñ ®Çu t− lËp hå s¬ thanh to¸n göi c¬ quan cÊp ph¸t vèn; C¬ quan cÊp ph¸t vèn kiÓm tra vµ thùc hiÖn thanh to¸n. 1.1.4. KÕ to¸n vµ quyÕt to¸n NSNN §èi t−îng thùc hiÖn kÕ to¸n NSNN, ®èi víi ®¬n vÞ dù to¸n c¸c cÊp gåm: Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 215
 8. a) §¬n vÞ dù to¸n cÊp I lµ ®¬n vÞ trùc tiÕp nhËn dù to¸n ng©n s¸ch n¨m do c¸c cÊp chÝnh quyÒn giao (Thñ t−íng ChÝnh phñ hoÆc UBND tØnh, ph©n bæ dù to¸n ng©n s¸ch cho ®¬n vÞ cÊp d−íi; chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc Nhµ n−íc vÒ viÖc tæ chøc, thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n vµ quyÕt to¸n ng©n s¸ch cña cÊp m×nh vµ c«ng t¸c kÕ to¸n vµ quyÕt to¸n ng©n s¸ch cña c¸c ®¬n vÞ dù to¸n cÊp d−íi trùc thuéc. Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT lµ ®¬n vÞ dù to¸n cÊp I. b) §¬n vÞ dù to¸n cÊp II lµ ®¬n vÞ cÊp d−íi ®¬n vÞ dù to¸n cÊp I vµ, ®−îc ®¬n vÞ dù to¸n cÊp I giao dù to¸n vµ ph©n bæ dù to¸n ng©n s¸ch cho ®¬n vÞ dù to¸n cÊp III, tæ chøc, thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n vµ quyÕt to¸n ng©n s¸ch cña cÊp m×nh vµ c«ng t¸c kÕ to¸n vµ quyÕt to¸n ng©n s¸ch cña c¸c ®¬n vÞ dù to¸n cÊp d−íi. Trong lÜnh vùc L©m nghiÖp thuéc Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT, ®¬n vÞ sù to¸n cÊp II gåm ViÖn Khoa häc L©m nghiÖp ViÖt Nam, ViÖn §iÒu tra qui ho¹ch rõng. c) §¬n vÞ dù to¸n cÊp III (c¸c trung t©m trùc thuéc c¸c viÖn) lµ ®¬n vÞ trùc tiÕp sö dông vèn ng©n s¸ch, nhËn dù to¸n ng©n s¸ch cña ®¬n vÞ dù to¸n cÊp II hoÆc cÊp I (nÕu kh«ng cã cÊp II nh− c¸c tr−êng ®¹i häc, trung häc, tr−êng c«ng nh©n kü thuËt) cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc, thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n vµ quyÕt to¸n ng©n s¸ch cña cÊp m×nh vµ ®¬n vÞ dù to¸n cÊp d−íi (nÕu cã). d) §¬n vÞ dù to¸n cÊp d−íi cña cÊp III (c¸c tr¹m tr¹i thuéc c¸c trung t©m, tr−êng) ®−îc nhËn kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn phÇn c«ng viÖc cô thÓ, khi chi tiªu ph¶i thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n vµ quyÕt to¸n víi ®¬n vÞ dù to¸n cÊp trªn nh− qui ®Þnh ®èi víi ®¬n vÞ dù to¸n cÊp III víi cÊp II vµ víi cÊp I. TÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ dù to¸n c¸c cÊp: cÊp I, cÊp II, cÊp III vµ d−íi cÊp III ®Òu ph¶i tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n, b¸o c¸o vµ kÕ to¸n vµ quyÕt to¸n NSNN theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n cña Nhµ n−íc. Niªn ®é kÕ to¸n b¾t ®Çu tõ ngµy 1/1 ®Õn hÕt ngµy 31/12 n¨m b¸o c¸o. Kú kÕ to¸n lµ th¸ng, quÝ, n¨m. KÕt thóc n¨m, ®¬n vÞ kÕ to¸n cÊp d−íi cã tr¸ch nhiÖm lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch n¨m göi ®¬n vÞ dù to¸n cÊp trªn. Kho b¹c nhµ n−íc ë cÊp cã thÈm quyÒn sÏ x¸c nhËn quyÕt to¸n nµy. §¬n vÞ dù to¸n cÊp trªn xÐt duyÖt b¸o c¸o quyÕt to¸n vµ th«ng b¸o kÕt qu¶ xÐt duyÖt cho c¸c ®în vÞ cÊp d−íi. §¬n vÞ dù to¸n cÊp I cã tr¸ch nhiÖm xÐt duyÖt quyÕt to¸n, tæng hîp vµ lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m (cña ®¬n vÞ vµ c¸c ®¬n vÞ dù to¸n 216 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004
 9. phô thuéc) göi c¬ quan tµi chÝnh ®ång cÊp. C¬ quan tµi chÝnh xÐt duyÖt vµ th«ng b¸o kÕt qu¶ xÐt duyÖt quyÕt to¸n n¨m cho ®¬n vÞ dù to¸n cÊp I. B¸o c¸o quyÕt to¸n thu chi ng©n s¸ch cña c¸c ®¬n vÞ dù to¸n c¸c cÊp vµ b¸o c¸o quyÕt to¸n cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn, theo qui ®Þnh, tr−íc khi tr×nh c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn phª chuÈn, ph¶i ®−îc c¬ quan kiÓm to¸n nhµ n−íc kiÓm to¸n. 1.1.5. Xö lý kÕt d− ng©n s¸ch C¸c kho¶n chi ng©n s¸ch ®−îc bè trÝ trong dù to¸n ng©n s¸ch n¨m nµo, chØ ®−îc cÊp ph¸t kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn trong niªn ®é kÕ to¸n n¨m ®ã. TÊt c¶ c¸c kho¶n chi ng©n s¸ch thuéc dù to¸n n¨m tr−íc ch−a thùc hiÖn kh«ng ®−îc chuyÓn sang n¨m sau cÊp ph¸t tiÕp. Tr−êng hîp ®Æc biÖt ®−îc Bé tr−ëng Bé Tµi chÝnh (®èi víi c¸c kho¶n chi cña ng©n s¸ch trung −¬ng) vµ Chñ tÞch UBND (®èi víi c¸c kho¶n chi cña ng©n s¸ch c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng) quyÕt ®Þnh cho cÊp ph¸t tiÕp th× ®¬n vÞ dù to¸n míi ®−îc gi÷ l¹i ®Ó chi. 1.2. Qu¶n lý sö dông nguån kinh phÝ chi cho c¸c ho¹t ®éng th−êng xuyªn cña c¬ quan qu¶n lý Nhµ n−íc vÒ N«ng nghiÖp vµ PTNT 1.2.1. §èi t−îng, ph¹m vi, néi dung chi - Nguån kinh phÝ chi cho c¸c ho¹t ®éng th−êng xuyªn cña c¬ quan qu¶n lý Nhµ n−íc vÒ N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n (trong ®ã cã l©m nghiÖp) c¸c cÊp tõ trung −¬ng (Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT: c¸c vô chøc n¨ng, Côc Ph¸t triÓn l©m nghiÖp, Côc KiÓm l©m, ...), ®Õn c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng (Së N«ng nghiÖp vµ PTNT, Chi côc KiÓm l©m, Chi côc Ph¸t triÓn l©m nghiÖp, Phßng n«ng nghiÖp vµ PTNT huyÖn, H¹t kiÓm l©m huyÖn...) n»m trong nhiÖm vô chi chung cña ng©n s¸ch trung −¬ng vµ ng©n s¸ch c¸c cÊp ®Þa ph−¬ng. - NhiÖm vô chi cña ng©n s¸ch nhµ n−íc. NhiÖm vô Ng©n s¸ch trung −¬ng Ng©n s¸ch ®Þa ph−¬ng chi 1.1. C¸c ho¹t ®éng sù 1.1. C¸c ho¹t ®éng sù 1. Chi nghiÖp gi¸o dôc, ®µo t¹o, nghiÖp gi¸o dôc, ®µo t¹o, th−êng d¹y nghÒ, y tÕ, x· héi, v¨n d¹y nghÒ, y tÕ x· héi, v¨n xuyªn ho¸, th«ng tin, thÓ dôc thÓ ho¸ th«ng tin, thÓ dôc, thÓ thao, khoa häc c«ng nghÖ thao, khoa häc, c«ng nghÖ, Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 217
 10. NhiÖm vô Ng©n s¸ch trung −¬ng Ng©n s¸ch ®Þa ph−¬ng chi vµ m«i tr−êng do trung m«i tr−êng do ®Þa ph−¬ng −¬ng qu¶n lý. qu¶n lý. 1.2. C¸c ho¹t ®éng sù 1.2. C¸c ho¹t ®éng sù nghiÖp kinh tÕ nh− khuyÕn nghiÖp kinh tÕ do ®Þa n«ng, khuyÕn l©m, phßng ph−¬ng qu¶n lý. ch÷a ch¸y rõng, ®iÒu tra quy ho¹ch...do trung −¬ng qu¶n lý. 1.3. Quèc phßng, an ninh 1.3. Quèc phßng, an ninh (trõ phÇn giao cho ®Þa do ®Þa ph−¬ng thùc hiÖn. ph−¬ng). 1.4. Ho¹t ®éng cña c¸c c¬ 1.4. Ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan trung −¬ng cña Nhµ quan ®Þa ph−¬ng cña Nhµ n−íc vµ c¸c tæ chøc chøc n−íc vµ c¸c tæ chøc chÝnh chÝnh trÞ-x· héi. trÞ-x· héi. 1.5. Trî gi¸ theo chÝnh 1.5. Thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch. s¸ch x· héi do ®Þa ph−¬ng qu¶n lý. 1.6. PhÇn chi th−êng xuyªn 1.6. PhÇn chi th−êng xuyªn trong ch−¬ng r×nh quèc gia trong c¸c ch−¬ng tr×nh do ChÝnh phñ giao cho tØnh quèc gia do trung −¬ng qu¶n lý. qu¶n lý. 1.7. Trî gi¸ theo chÝnh s¸ch nhµ n−íc. 1.7. Hç trî quü b¶o hiÓm 1.8. C¸c kho¶n chi kh¸c. x· héi. 1.8. Tr¶ l·i tiÕn do chÝnh phñ vay. … 2.1. §Çu t− x©y dùng c¸c 2.1. §Çu t− x©y dùng c¸c 2. Chi c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng ®Çu t− kinh tÕ-x· héi kh«ng cã do ®Þa ph−¬ng qu¶n lý. ph¸t kh¶ n¨ng thu håi vèn. triÓn. 2.2. §Çu t− vµ hç trî vèn 2.2. §Çu t− hç trî vèn cho cho c¸c danh nghiÖp nhµ c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ n−íc, c¸c tæ chøc kinh tÕ, chøc kinh tÕ, c¸c tæ chøc gãp cæ phÇn, liªn doanh víi tµi chÝnh cña nhµ n−íc. c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c 218 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004
 11. NhiÖm vô Ng©n s¸ch trung −¬ng Ng©n s¸ch ®Þa ph−¬ng chi lÜnh vùc cÇn thiÕt. 2.3 Chi hç trî tµi chÝnh, bæ 2.3 PhÇn chi ®Çu t− ph¸t sung vèn …cho c¸c doanh triÓn trong c¸c ch−¬ng nghiÖp, tæ chøc kinh tÕ. tr×nh môc tiªu quèc gia, dù ¸n nhµ n−íc do c¸c c¬ quan ®Þa ph−¬ng thùc hiÖn 2.4 PhÇn chi ®Çu t− ph¸t 2.4 Kh¸c triÓn trong c¸c ch−¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia, dù ¸n nhµ n−íc do c¸c c¬ quan TW thùc hiÖn. … 2.5 Dù tr÷ nhµ n−íc. 3. Chi tr¶ nî gèc tiÕn do 3. Chi tr¶ nî gèc tiÒn huy ChÝnh phñ vay. ®éng vèn ®Çu t− trong n−íc ®−îc Thñ t−íng 3. Chi ChÝnh phñ cho phÐp. kh¸c 4. Chi bæ sung quü dù tr÷ 4. Bæ sung quü dù tr÷ tµi tµi chÝnh. chÝnh. 5. Chi bæ sung cho ng©n 5. Bæ sung ng©n s¸ch cho s¸ch cÊp d−íi. cÊp d−íi 6. Chi kh¸c 6. Chi kh¸c - Néi dung chi: Ng©n s¸ch cÊp chi cho c¸c ho¹t ®éng th−êng xuyªn gåm c¸c kho¶n chi ®−îc s¾p xÕp theo hÖ thèng môc lôc NSNN, theo 4 nhãm môc: (i) chi thanh to¸n cho c¸ nh©n; (ii) Chi nghiÖp vô chuyªn m«n; (iii) Chia mua s¾m, söa ch÷a; vµ (iv) c¸c kh¶on chi kh¸c. 1.2.2. Thñ tôc qu¶n lý, sö dông Thùc hiÖn theo h−íng dÉn tõ môc 1.1 ®Õn 1.5, t¹i Th«ng t− sè cña Bé Tµi chÝnh h−íng dÉn viÖc ph©n cÊp, lËp, chÊp hµnh quyÕt to¸n NSNN vµ c¸c th«ng t− söa ®æi bæ sung; Th«ng t− sè 79/2003/TT/BTC ng y 13/8/2003 h−íng dÉn chÕ ®é qu¶n lý, cÊp ph¸t, thanh to¸n c¸c kho¶n chi NSNN qua Kho b¹c Nhµ n−íc; Th«ng t− sè 03/2004/TT- BTC ngµy cña Bé Tµi chÝnh h−íng dÉn kÕ to¸n c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp thùc hiÖn LuËt Ng©n s¸ch vµ kho¸n chi HCSN. Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 219
 12. S¬ ®å 3: S¬ ®å gi¶i ng©n nguån kinh phÝ chi th−êng xuyªn cña Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT ChÝnh phñ Bé Tµi ChÝnh Kho b¹c TW 1 2 3 4 4 Kho b¹c ®Þa Bé NN vµ PTNT ph−¬ng 5 6 7 §¬n vÞ HCSN 7 Nhµ thÇu, ng−êi thanh to¸n 1) ChÝnh phñ giao nhiÖm vô thu, chi ng©n s¸ch chÝnh thøc cho Bé hµng n¨m. 2) Bé lËp ph−¬ng ¸n ph©n bæ dù to¸n ng©n s¸ch göi Bé Tµi chÝnh. 3) Bé Tµi chÝnh chÊp thuËn 4) Bé ra quyÕt ®Þnh giao dù to¸n ng©n s¸ch tæng hîp göi Bé Tµi chÝnh vµ Kho b¹c Nhµ n−íc trung −¬ng. 5) Bé ra quyÕt ®Þnh giao dù to¸n chi tiÕt cho c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp (cã thÓ ®ång thêi göi cho Kho b¹c nhµ n−íc ®Þa ph−¬ng, hoÆc c¸c ®¬n vÞ HCSN nép cho Kho b¹c nhµ n−íc ®Þa ph−¬ng). 6) C¸c ®¬n vÞ HCSN thanh to¸n cho c¸c ®èi t−îng liªn quan hoÆc rót tiÒn vÒ chi tiªu t¹i ®¬n vÞ, hoÆc thanh to¸n cho nhµ thÇu, ng−êi h−ëng lîi … 220 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004
 13. 1.2.3. C¬ chÕ tµi chÝnh ®èi víi ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu Th«ng t− 25/2002/TT-BTC ngµy 21/3/2002 cña Bé Tµi chÝnh h−íng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 10/2002/N§-CP ngµy 16/11/2002 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tµi chÝnh ¸p dông cho ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu; Th«ng t− sè 121/2002/TT-BTC ngµy 31/12/2002 cña Bé Tµi chÝnh h−íng dÉn thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n, h−íng dÉn mét sè vÊn ®Ò cô thÓ sau: 1.2.3.1 §èi t−îng ¸p dông cho c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp do Nhµ n−íc thµnh lËp, ho¹t ®éng cã thu trong c¸c lÜnh vùc gi¸o dôc ®µo t¹o (c¸c c¬ së gi¸o dôc, tr−êng), y tÕ, khoa häc c«ng nghÖ vµ m«i tr−êng (c¸c tæ chøc nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ vµ m«i tr−êng), sù nghiÖp kinh tÕ (n«ng, l©m, ng−...nh− c¸c viÖn, v−ên quèc gia, khu b¶o tån, ban qu¶n lý rõng ®Æc dông), c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu thuéc c¸c tæng c«ng ty,... 1.3.3.2 Ph©n lo¹i c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu a) §¬n vÞ sù nghiÖp cã thu tù ®¶m b¶o toµn bé chi phÝ ho¹t ®éng th−êng xuyªn b) §¬n vÞ sù nghiÖp cã thu tù ®¶m b¶o mét phÇn chi phÝ ho¹t ®éng th−êng xuyªn. 1.2.4. QuyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu: - §−îc tù chñ tµi chÝnh, ®−îc chñ ®éng bè trÝ kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô, ®−îc æn ®Þnh kinh phÝ ho¹t ®éng th−êng xuyªn do NSNN cÊp ®èi víi ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu tù b¶o ®¶m mét phÇn chi phÝ theo ®Þnh kú 3 n¨m vµ hµng n¨m ®−îc t¨ng thªm theo tû lÖ do Thñ t−íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. - §−îc vay tÝn dông ng©n hµng hoÆc QuÜ hç trî ph¸t triÓn. - Qu¶n lý vµ sö dông tµi s¶n nhµ n−íc theo qui ®Þnh nh− ®èi víi ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp. §èi víi TSC§ sö dông vµo s¶n xuÊt, cung øng dÞch vô ®¬n vÞ thùc hiÖn trÝch khÊu hao thu håi vèn theo chÕ ®é ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp nhµ n−íc. Sè tiÒn trÝch khÊu hao TSC§ vµ tiÒn thu do thanh lý tµi s¶n thuéc nguån NSNN ®−îc ®Ó l¹i ®Çu t− t¨ng c−êng c¬ së vËt chÊt, ®æi míi trang thiÕt bÞ cña ®¬n vÞ. Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 221
 14. - §−îc chñ ®éng sö dông sè biªn chÕ ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn giao; s¾p xÕp vµ qu¶n lý lao ®éng phï hîp víi chøc n¨ng nhiÖm vô cña ®¬n vÞ. - Cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi NSNN vµ ®−îc h−ëng c¸c quyÒn lîi vÒ miÔn, gi¶m thuÕ theo qui ®Þnh cña Nhµ n−íc. 1.3. Qu¶n lý, sö dông nguån kinh phÝ thuéc ch−¬ng tr×nh, dù ¸n. 1.3.1. Qu¶n lý, sö dông nguån kinh phÝ c¸c Ch−¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia 1.3.1.1 §èi t−îng, ph¹m vi, néi dung chi Ch−¬ng tr×nh môc tiªu Quèc gia (theo QuyÕt ®Þnh 531/TTg ngµy 8/8/1996, ®−îc söa ®æi bæ sung t¹i QuyÕt ®Þnh sè 38/2000/Q§- TTg ngµy 24/5/2000 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ) lµ mét tËp hîp c¸c môc tiªu, nhiÖm vô vµ gi¶i ph¸p ®ång bé vÒ kinh tÕ, x· héi, khoa häc c«ng nghÖ, m«i tr−êng, c¬ chÕ chÝnh s¸ch, tæ chøc ®Ó thùc hiÖn mét sè môc tiªu ®· ®−îc x¸c ®Þnh trong chiÕn l−îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi chung cña ®Êt n−íc trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. ViÖc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c¸c ch−¬ng tr×nh ®−îc qui ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 42/2002/Q§-TTg ngµy 19/03/2002. Mét ch−¬ng tr×nh Quèc gia gåm nhiÒu dù ¸n kh¸c nhau ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña ch−¬ng tr×nh. §èi t−îng qu¶n lý vµ kÕ ho¹ch ho¸ ®−îc x¸c ®Þnh theo ch−¬ng tr×nh, ®Çu t− ®−îc thùc hiÖn theo dù ¸n. Néi dung cña Ch−¬ng tr×nh Quèc gia gåm: - §¸nh gi¸ thùc tr¹ng t×nh h×nh cña lÜnh vùc mµ ch−¬ng tr×nh sÏ xö lý, luËn chøng nh÷ng vÊn ®Ò cÊp b¸ch ph¶i gi¶i quyÕt b»ng Ch−¬ng tr×nh Quèc gia; - X¸c ®Þnh ph¹m vi, qui m« vµ môc tiªu chung cña ch−¬ng tr×nh, c¸c chØ tiªu c¬ b¶n ph¶i ®¹t ®−îc trong tõng kho¶ng thêi gian cô thÓ; - X¸c ®Þnh tæng møc vèn cña ch−¬ng tr×nh, bao gåm c¶ kho¶n kinh phÝ dù phßng ®Ó chi cho nh÷ng nhiÖm vô gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò khoa häc vµ c«ng nghÖ phôc vô trùc tiÕp cho Ch−¬ng tr×nh vµ nh÷ng nhiÖm vô ph¸t sinh ®ét xuÊt trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Ch−¬ng tr×nh, trong ®ã chia ra møc vèn theo tõng n¨m, ph−¬ng thøc huy ®éng c¸c nguån vèn; 222 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004
 15. - X¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi chung cña ch−¬ng tr×nh vµ cña c¸c dù ¸n ®Çu t−; - §Ò xuÊt kh¶ n¨ng lång ghÐp víi c¸c ch−¬ng tr×nh kh¸c; - KÕ ho¹ch, tiÕn ®é tæ chøc thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh, dù ¸n; - Sù hîp t¸c quèc tÕ (nÕu cã). 1.3.1.2 Thñ tôc qu¶n lý, sö dông Hµng n¨m, kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn Ch−¬ng tr×nh môc tiªu Quèc gia ®−îc c©n ®èi trong dù to¸n chi ng©n s¸ch trung −¬ng. Bé Tµi chÝnh cÊp trùc tiÕp cho c¸c Bé, c¬ quan trung −¬ng ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô cña Ch−¬ng tr×nh do Trung −¬ng qu¶n lý vµ cÊp bæ sung cã môc tiªu cho c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cña Ch−¬ng tr×nh do ®Þa ph−¬ng qu¶n lý. Ngoµi ra, cßn huy ®éng thªm nguån vèn tÝn dông trong vµ ngoµi n−íc, huy ®éng sù ®ãng gãp cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n. Thñ tôc qu¶n lý vµ sö dông ®−îc h−íng dÉn cô thÓ t¹i Th«ng t− sè 41/2000/TT-BTC ngµy 19/5/2000 cña Bé Tµi chÝnh h−íng dÉn qu¶n lý ®èi víi c¸c Ch−¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia vµ c¸c ch−¬ng tr×nh, môc tiªu ®−îc ¸p dông c¬ chÕ cña Ch−¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia. Riªng kinh phÝ ho¹t ®éng cña Ban chØ ®¹o, ban qu¶n lý Ch−¬ng tr×nh thùc hiÖn theo h−íng dÉn t¹i Th«ng t− sè 78/2000/TT-BTC ngµy 27/7/2000 cña Bé Tµi chÝnh. 1.3.2. Qu¶n lý, sö dông nguån vèn thuéc dù ¸n trång míi 5 triÖu ha rõng Ngµy 29/7/1998 Thñ t−íng ChÝnh phñ ban hµnh QuyÕt ®Þnh sè 661/Q§-TTg vÒ môc tiªu, nhiÖm vô, chÝnh s¸ch vµ tæ chøc thùc hiÖn Dù ¸n trång míi 5 triÖu ha rõng. §©y lµ mét trong c¸c Ch−¬ng tr×nh môc tiªu Quèc gia cña ChÝnh phñ. 1.3.2.1 §èi t−îng, ph¹m vi, néi dung chi Dù ¸n trång míi 5 triÖu ha rõng bao gåm tÊt c¶ c¸c lo¹i dù ¸n c¬ së vÒ b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn rõng. Vèn ®Çu t− dù ¸n bao gåm vèn cÊp ph¸t ®Çu t− b¶o vÖ khoanh nu«i t¸i sinh rõng, trång rõng phßng hé vµ rõng ®Æc dông, vèn cÊp ph¸t sù nghiÖp vµ vèn hç trî trång rõng s¶n xuÊt. Cô thÓ: a) Vèn ®Çu t− dù ¸n rõng phßng hé vµ ®Æc dông - Kho¸n b¶o vÖ rõng ®Æc dông, rõng phßng hé ë nh÷ng n¬i rÊt xung yÕu vµ xung yÕu, thêi h¹n dïng tiÒn ng©n s¸ch nhµ n−íc ®Ó Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 223
 16. kho¸n kh«ng qu¸ 5 n¨m, møc kho¸n 50.000®/ha/n¨m, sau ®ã ng−êi nhËn kho¸n ®−îc h−ëng lîi Ých tõ rõng. - Kho¸n khoanh nu«i t¸i sinh kÕt hîp trång bæ sung c©y c«ng nghiÖp, c©y lÊy qu¶, c©y ®Æc s¶n 50.000®/ha/n¨m, thêi h¹n dïng tiÒn ng©n s¸ch nhµ n−íc ®Ó kho¸n kh«ng qu¸ 5 n¨m; - Kho¸n khoanh nu«i t¸i sinh kÕt hîp trång bæ sung c©y l©m nghiÖp 1.000.000®/ha ë rõng ®Æc dông, rõng phßng hé rÊt xung yÕu vµ xung yÕu víi thêi gian thùc hiÖn 6 n¨m. Vèn ®−îc ph©n bæ hµng n¨m theo qui tr×nh khoanh nu«i t¸i sinh kÕt hîp trång bæ sung cña Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT; - Trång míi rõng phßng hé rÊt xung yÕu vµ xung yÕu 4.000.000®/ha ®Ó trång míi vµ ch¨m sãc 3 n¨m ®Çu; - X©y dùng mét sè c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng thiÕt yÕu phôc vô trùc tiÕp cho c«ng t¸c l©m sinh, víi møc ®Çu t− cho toµn bé ch−¬ng tr×nh tèi ®a kh«ng qu¸ 5% tæng vèn NSNN bè trÝ cho dù ¸n hµng n¨m. b) Kinh phÝ qu¶n lý dù ¸n C¸c c¬ quan ®−îc bè trÝ kinh phÝ qu¶n lý dù ¸n, gåm: Ban ®iÒu hµnh dù ¸n trung −¬ng; c¬ quan chñ qu¶n cña dù ¸n; hÖ thèng Kho b¹c nhµ n−íc; c¸c bé, c¬ quan ®oµn thÓ ë trung −¬ng, ®Þa ph−¬ng cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc thùc hiÖn dù ¸n; ban QLDA tØnh vµ c¸c Ban QLDA c¬ së (trõ ban QLDA trång rõng s¶n xuÊt). Néi dung chi qu¶n lý dù ¸n: - Kh¶o s¸t, x©y dùng, thÈm ®Þnh vµ xÐt duyÖt dù ¸n. - Nghiªn cøu khoa häc, khuyÕn n«ng, khuyÕn l©m, x©y dùng m« h×nh chuyÓn giao c«ng nghÖ. - TËp huÊn, kiÓm tra, tuyªn truyÒn, khen th−ëng, héi nghÞ s¬ kÕt, tæng kÕt. - Bæ sung mét sè trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt, v¨n phßng phÈm cho ho¹t ®éng chØ ®¹o qu¶n lý chung. - Chi cho c«ng t¸c qu¶n lý, ®iÒu hµnh cña Ban ®iÒu hµnh dù ¸n trung −¬ng vµ c¸c Ban QLDA. - Chi l−¬ng cho c¸c thµnh viªn cña Ban QLDA ch−a ®−îc h−ëng l−¬ng tõ NSNN, chi phô cÊp, trî cÊp, c«ng t¸c phÝ... theo chÕ ®é hµnh chÝnh sù nghiÖp cho c¸c thµnh viªn cña ban qu¶n lý. 224 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004
 17. c) Vèn hç trî trång rõng s¶n xuÊt C¸c tæ chøc, hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n tù bá vèn trång rõng s¶n xuÊt b»ng c¸c loµi c©y gç ®Æc biÖt quÝ hiÕm cã chu kú trªn 30 n¨m, −u tiªn c¸c loµi c©y cã thÓ trång ®−îc thuéc nhãm IA, IIA qui ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 18/H§BT ngµy 17/10/1992 cña Héi ®ång Bé tr−ëng (nay lµ ChÝnh phñ), cã dù ¸n vµ qui tr×nh kü thuËt ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt th× ®−îc Nhµ n−íc cÊp vèn hç trî 2 triÖu ®ång/ha ®Ó triÓn khai thùc hiÖn. 1.3.2.2 Thñ tôc qu¶n lý, sö dông Qui tr×nh lËp vµ giao kÕ ho¹ch cña dù ¸n lµ t−¬ng ®èi phøc t¹p, do ph¹m vi réng, liªn quan tíi nhiÒu bé, ngµnh vµ ®Þa ph−¬ng. S¬ ®å lËp vµ giao kÕ ho¹ch Dù ¸n nh− sau: Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 225
 18. Bé, ngµnh, C¸c tØnh Tæng c«ng ty … Ban §H dù ¸n tØnh Dù ¸n c¬ së Dù ¸n c¬ së Dù ¸n c¬ së Dù ¸n c¬ së Ghi chó: LËp kÕ ho¹ch Giao kÕ ho¹ch §èi t¸c S¬ ®å 2: Qui tr×nh lËp vµ giao kÕ ho¹ch Qui tr×nh lËp vµ giao kÕ ho¹ch, C¬ chÕ qu¶n lý, cÊp ph¸t vèn, h¹ch to¸n kÕ to¸n, kiÓm tra, b¸o c¸o vµ quyÕt to¸n ®−îc h−íng dÉn cô thÓ t¹i th«ng t− liªn tÞch sè 28/1999/TT-LT ngµy 3/2/1999 liªn tÞch Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT, Bé KH vµ §T, Bé Tµi chÝnh, cïng Th«ng t− sè 43/2002/TT-BTC ngµy 7/5/2002 cña Bé Tµi chÝnh. Cã thÓ kh¸i qu¸t nh− sau: a) ChÝnh phñ th«ng b¸o kÕ ho¹ch vèn ®−îc duyÖt; b) C¬ quan cÊp trªn cña chñ ®Çu t− (c¸c bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan trùc thuéc ChÝnh phñ ®èi víi dù ¸n do trung −¬ng qu¶n lý, UBND tØnh thµnh phè trùc thuéc trung −¬ng ®èi víi dù ¸n ®Þa ph−¬ng qu¶n lý) ph©n bæ chØ tiªu kÕ ho¹ch cho tõng dù ¸n; c) Bé Tµi chÝnh cÊp h¹n møc vèn §T XDCB sang hÖ thèng Kho b¹c nhµ n−íc; d) Kho b¹c nhµ n−íc kiÓm so¸t vµ cÊp ph¸t vèn cho c¸c chñ dù ¸n. Qui tr×nh giao vµ cÊp ph¸t vèn nh− sau: Bé Tµi chÝnh (1) (2a) (2b) KBNN TW (3) KBNN §P (4) Së TCVG 226 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 Chñ ®Çu t− Nhµ thÇu (ng−êi nhËn kho¸n)
 19. (6) (7b) (7a) (5) (7c) (7c) S¬ ®å 4: S¬ ®å gi¶i ng©n 1) KBNN trung −¬ng tæng hîp nhu cÇu thanh to¸n vèn göi Bé Tµi chÝnh (Vô §Çu t−) ®èi víi c¸c dù ¸n do c¸c bé ngµnh TW qu¶n lý. 2) Bé Tµi chÝnh 2a) Th«ng b¸o kÕ ho¹ch vèn, cÊp h¹n møc vèn ®Õn KBNNTW ®èi víi c¸c dù ¸n do c¸c bé ngµnh TW qu¶n lý. 2b) CÊp bæ sung cã môc tiªu cho ng©n s¸ch ®Þa ph−¬ng (Së TCVG ) ®èi víi c¸c dù ¸n do ®Þa ph−¬ng qu¶n lý. 3) KBNN trung −¬ng th«ng b¸o kÕ ho¹ch vèn, cÊp h¹n møc tíi KBNN ®Þa ph−¬ng ®èi víi c¸c dù ¸n do c¸c bé ngµnh TW qu¶n lý 4) Së TCVG th«ng b¸o kÕ ho¹ch vèn, cÊp h¹n møc tíi KBNN ®Þa ph−¬ng ®èi víi c¸c dù ¸n do ®Þa ph−¬ng qu¶n lý. 5) Nhµ thÇu (ng−êi nhËn kho¸n, ng−êi cung cÊp dÞch vô, nhµ thÇu ) ®Ò nghÞ t¹m øng hoÆc thanh to¸n vèn 6) Chñ ®Çu t− (dù ¸n c¬ së) göi hå s¬, chøng tõ (kÕ ho¹ch vèn, dù to¸n, hîp ®ång kinh tÕ, ...) tíi KBNN ®Ó t¹m øng hoÆc thanh to¸n vèn. 7) KBNN cÊp t¹m øng hoÆc cÊp ph¸t thanh to¸n: (7a) trùc tiÕp; (7b) vµ (7c) gi¸n tiÕp. 1.3.3. Qu¶n lý, sö dông nguån vèn thuéc Ch−¬ng tr×nh gièng c©y trång, vËt nu«i vµ gièng c©y l©m nghiÖp Ch−¬ng tr×nh gièng c©y trång vËt nu«i vµ gièng c©y l©m nghiÖp thêi kú 2000 - 2005 ®−îc Thñ t−íng ChÝnh phñ phª duyÖt t¹i QuyÕt ®Þnh sè 225/1999/Q§-TTg ngµy 10/12/1999. 1.4.3.1 §èi t−îng, ph¹m vi, néi dung chi Néi dung chi: Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 227
 20. §èi víi c¸c ®Ò tµi, dù ¸n do Bé §èi víi c¸c ®Ò tµi, dù ¸n do ®Þa N«ng nghiÖp vµ PTNT tæ chøc ph−¬ng tæ chøc thùc hiÖn thùc hiÖn - Nghiªn cøu khoa häc vÒ gièng, - Nghiªn cøu khoa häc vÒ gièng, bao gåm: Nghiªn cøu lai t¹o, bao gåm: Nghiªn cøu lai t¹o, chän läc thö nghiÖm, kh¶o chän läc thö nghiÖm, kh¶o nghiÖm khu vùc ho¸ c¸c gièng nghiÖm khu vùc ho¸ c¸c gièng míi, c«ng nhËn gièng míi, ®iÒu míi, c«ng nhËn gièng míi, ®iÒu tra x¸c ®Þnh gièng vµ phôc tra x¸c ®Þnh gièng vµ phôc tr¸ng l¹i nh÷ng gièng cã ®Æc tr¸ng l¹i nh÷ng gièng cã ®Æc tÝnh tèt, … tÝnh tèt, … - L−u tr÷ nguån gen c©y trång - L−u tr÷ nguån gen c©y trång vµ vËt nu«i t¹i c¸c ViÖn, Trung vµ vËt nu«i t¹i c¸c trung t©m, t©m nghiªn cøu n«ng l©m tr¹m, tr¹i s¶n xuÊt gièng c©y nghiÖp. trång, vËt nu«i vµ gièng c©y l©m nghiÖp. - S¶n xuÊt gièng gèc, gièng siªu - S¶n xuÊt gièng gèc, gièng siªu nguyªn chñng, gièng nguyªn nguyªn chñng, gièng nguyªn chñng, c©y ®Çu dßng. Hoµn chñng, c©y ®Çu dßng. Hoµn thiÖn c«ng nghÖ vµ qui tr×nh thiÖn c«ng nghÖ vµ qui tr×nh s¶n xuÊt gièng. s¶n xuÊt gièng. - NhËp nguån gen vµ nh÷ng gièng míi, nhËp c«ng nghÖ s¶n xuÊt gièng cÇn thiÕt ®Ó tiÕp thu nhanh nh÷ng thµnh tùu khoa häc kü thuËt cña thÕ giíi. - TËp huÊn kü thuËt s¶n xuÊt - TËp huÊn kü thuËt s¶n xuÊt gièng míi trong vµ ngoµi n−íc gièng cho c¸n bé lµm c«ng t¸c cho c¸n bé s¶n xuÊt gièng g¾n gièng, tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ víi tõng dù ¸n cña Bé N«ng nh©n s¶n xuÊt gièng cña ®Þa nghiÖp vµ PTNT. ph−¬ng. - ChuÈn bÞ ®Çu t− vµ XDCB, - ChuÈn bÞ ®Çu t− vµ XDCB, mua s¾m trang thiÕt bÞ... mua s¾m trang thiÕt bÞ... - ChØ ®¹o, kiÓm tra, gi¸m s¸t, s¬ - Hç trî mét phÇn cho viÖc s¶n kÕt, tæng kÕt thùc hiÖn ch−¬ng xuÊt c¸c lo¹i gièng ®ßi hái kü tr×nh. thuËt cao hç trî c¸c hé n«ng 228 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản