Cần có không khí đàm phán như thế nào?

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
57
lượt xem
9
download

Cần có không khí đàm phán như thế nào?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để có được một cuộc đàm phán thành công, nhất thiết cần nghiên cứu rất nhiều yếu tố, thiết lập một hoàn cảnh giao tiếp và không khí đàm phán tốt là rất quan trọng. Không khí đàm phán căng thẳng rất dễ gây cho đôi bên đàm phán cảm giác phòng bị, nghi ngờ lẫn nhau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cần có không khí đàm phán như thế nào?

  1. C n có không khí àm phán như th nào? có ư c m t cu c àm phán thành công, nh t thi t c n nghiên c u r t nhi u y u t , thi t l p m t hoàn c nh giao ti p và không khí àm phán t t là r t quan tr ng. Không khí àm phán căng th ng r t d gây cho ôi bên àm phán c m giác phòng b , nghi ng l n nhau. xây d ng m t không khí àm phán t t cũng c n nghiên c u nhi u y u t , ví d như l a ch n a i m àm phán, b trí, s p x p hoàn c nh àm phán, cũng như hình tư ng, ngôn ng và thái ôi bên àm phán. Chúng ta có th v n d ng các bi n pháp sau: 1, L a ch n a i m àm phán thích h p. L a ch n a i m àm phán tương i linh ho t, có th căn c vào s thích và thói quen c a ngư i àm phán l a ch n văn phòng, phòng h i ngh , cũng như nhà hàng, nhà khách, quán cafe hay h i trư ng là nơi ti n hành àm phán. Thông thư ng, căn c vào cu c h n trư c ó c a ôi bên thì m t cu c àm phán có th thay i a i m m t ho c nhi u l n. 2, S p x p hoàn c nh àm phán thích h p và lý tư ng nh t. Ngư i àm phán có th s p x p hoàn c nh àm phán, vi c s p x p không có gi i h n quá nghiêm kh c, yêu c u ph i thích h p, c i m và rõ
  2. ràng. Hoàn c nh àm phán ư c s p x p m t cách trang nhã, yên tĩnh, ư ng hoàng, l ch s . B t lu n là vi c s p x p như th nào i n a nhưng nh t nh ph i nghiên c u n phương di n s ch s , g n gàng, l ch s . N u như trên sàn nhà, trên tư ng hay b trà ti p khách có v t b n, c s p x p b a bãi r t d nh hư ng nc m xúc c a ngư i àm phán. Ngư c l i, m t không khí àm phán vui v , tho i mái s khi n cho ôi bên àm phán c m th y nh nhõm, d ch u. 3, Ngư i àm phán cũng c n nghiên c u các phương di n v ngo i hình, c ch , tâm lý àm phán tho i mái, tình c m i ãi i tác àm phán nhi t tình. L n u g p m t, s nhi t tình và chân thành c a i phương có th d dàng rút ng n kho ng cách tâm lý ôi bên, vì v y c n thi t ph i s p x p hoàn c nh àm phán c i m , nhi t thành. N u như i phương không cư i không nói s t o ra kho ng cách gi a ôi bên, thêm vào ó là ngôn ng àm phán thi u văn hoá s nh hư ng n không khí àm phán. thi t l p m t không khí àm phán ngoài hai y u t nêu trên, u tiên ph i có thái àm phán thân thi n, i ãi nhi t tình. M t m t ch ng b t tay i phương, quan tâm h i han s c kho , ng th i nhi t tình i ã, rót trà m i khách, ây là n n t ng cơ b n trong quan h hai bên i tác. L a ch n phương th c hàn huyên tâm s , trò chuy n trư c khi àm phán, c ch t nhiên, tho i mái s phát huy r t nhi u trong
  3. cu c àm phán, m t khác áp l c và căng th ng s gây ra sai l m cho ngư i àm phán. Trong khi i tho i có th t do l a ch n ch àm phán, có th bày t c m nghĩ v các s v t trong hoàn c nh àm phán, ví như ưa ra nh ng cách nhìn nh n v cách s p x p bài trí trong văn phòng c a i phương và nh n xét v b c v trên tư ng hay thăm h i tình hình i tác, ng th i ưa ra nh ng l i khen v nh ng thành tích và danh hi u c a i phương v.v…..tuy nhiên không nên b t u nói t i nh ng v n thu c v b n ch t, i u này d gây ra không khí căng th ng. b, Bi t l ng nghe ti ng nói c a i phương. Trong giao ti p, thi t l p ư c s i dây liên k t gi a ôi bên thì nên t o cơ h i i phương ưa ra ý ki n c a mình, l ng nghe ti ng nói và tìm hi u nh ng suy nghĩ c a h , không nên nêu ra nh ng ý ki n khác thư ng, hay th m chí quá nh n m nh quan i m c a mình, i u này s không t ư c m c ích giao ti p. Vì v y, trong quá trình àm phán, i phương nói lên suy nghĩ c a mình, l ng nghe suy nghĩ c a h thì m i có ư c s i dây liên k t àm phán t t nh t và không nh hư ng t i không khí h p tác hoà thu n gi a ôi bên. M t khác, trong khi nghe không nên c t ngang hay nói leo, ây b coi là hành vi m t l ch s r t d gây ra hi u l m. c, Chú tr ng xoay quanh ch chính. Khi àm phán chú tr ng tri n khai tài chính, tránh l c hay b quên n cư i t o c m giác thân thi n. Ch t l c n i dung àm phán ch y u, hay nh c nh
  4. i phương không quá i l c . Mau chóng kí k t tho thu n v i i tác, tránh không khí àm phán n ng n , căng th ng kéo dài . 4, Hình th c àm phán không gi ng nhau, vì n i dung, m c ích, i tác àm phán không gi ng nhau cũng như không khí àm phán. Ví d như không khí àm phán ôi bên có l i hay không khí àm phán n y sinh mâu thu n là không gi ng nhau. Ngoài ra, khi i tác là ngư i l n tu i, c n có thái tôn tr ng i phương, không khí àm phán ph i trang tr ng, l ch s , àm phán v i nh ng ngư i tr thì tho i mái và t do hơn. M t khác, không khí àm phán v i i tác là nam và n cũng có s khác bi t tương i l n. Ngư i àm phán nên căn c vào nh ng tình hu ng khác nhau ng bi n sao cho linh ho t, nh m t ư c m c ích i u ti t không khí àm phán cu i cùng. Giai o n àm phán khác nhau thì không khí àm phán cũng khác nhau. Thông thư ng, giai o n àm phán ban u l y s hoà h p, nhi t tình làm tr ng. Không khí àm phán nghiêm túc, chân thành, th m chí có m t chút căng th ng. Khi t ư c tho thu n chung, không khí s tr nên nh nhàng, d ch u hơn.
Đồng bộ tài khoản