intTypePromotion=1

Cần thận trọng với phản ứng có hại (ADR) của Phenylpropanolamin

Chia sẻ: Sunshine_6 Sunshine_6 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
61
lượt xem
1
download

Cần thận trọng với phản ứng có hại (ADR) của Phenylpropanolamin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phenylpropanolamin (viết tắt: PPA) là norephedrin c-ờng gia c.m có cấu trúc liên quan tới các admin làm co mạch (nh- adrenalin, norephedrin, ephedrin) hoặc kích thích thần kinh trung -ơng (nh- ephedrin, amphetamin). Th-ờng dùng PPA chống c.m lạnh, gi.m ho, chống xung huyết mũi, viêm mũi dị ứng, còn gây chán ăn chống béo phì. Tr-ớc đây, hàng năm đã có nhiều tủ liều dùng đ-ợc phân phối khắp thế giới, khiến PPA là một trong những thuốc không kê đơn đ-ợc dùng phổ biến nhất. Ph.n ứng có hại của PPA rất đ-ợc quen biết, không có...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cần thận trọng với phản ứng có hại (ADR) của Phenylpropanolamin

  1. TCNCYH 34 (2) - 2005 CÇn thËn träng víi ph¶n øng cã h¹i (ADR) cña Phenylpropanolamin (Be aware of adverse reactions of Phenylpropanolamin) GS. Hoµng TÝch HuyÒn 1 Bé m«n D−îc lý – Tr−êng §¹i häc Y Hµ Néi Phenylpropanolamin (viÕt t¾t: PPA) lµ néi sä, nhÞp tim nhanh, ®¸nh trèng ngùc, norephedrin c−êng gia c¶m cã cÊu tróc viªm m¹ch t¹i chç, cã khi g©y lo¹n thÇn, liªn quan tíi c¸c admin lµm co m¹ch (nh− nhøc ®Çu nghiªm träng (do ch¶y m¸u adrenalin, norephedrin, ephedrin) hoÆc n·o). Trong khi ng−êi lín hay bÞ kÝch kÝch thÝch thÇn kinh trung −¬ng (nh− thÝch, nh− buån n«n, n«n, lo ©u, mÊt ngñ, ephedrin, amphetamin). Th−êng dïng dÞ c¶m, run, ®au c¬, th× trÎ em hay gÆp rèi PPA chèng c¶m l¹nh, gi¶m ho, chèng lo¹n hµnh vi (hiÕu ®éng, kÝch øng, g©y gæ, xung huyÕt mòi, viªm mòi dÞ øng, cßn g©y rèi lo¹n giÊc ngñ), cã khi co giËt, mª ch¸n ¨n chèng bÐo ph×. Tr−íc ®©y, hµng s¶ng, ¶o gi¸c thÝnh gi¸c vµ thÞ gi¸c. n¨m ®· cã nhiÒu tñ liÒu dïng ®−îc ph©n NÕu uèng qu¸ liÒu, sÏ gÆp t¨ng huyÕt phèi kh¾p thÕ giíi, khiÕn PPA lµ mét ¸p m¹nh vµ thÊt th−êng, nhÞp tim qu¸ rèi trong nh÷ng thuèc kh«ng kª ®¬n ®−îc lo¹n, ch¶y m¸u n·o, triÖu chøng thÇn kinh, dïng phæ biÕn nhÊt. t©m thÇn (lo¹n thÇn cÊp tÝnh, kÝch ®éng). Ph¶n øng cã h¹i cña PPA rÊt ®−îc Còng cã gÆp mét sè tr−êng hîp riªng quen biÕt, kh«ng cã g× míi! biÖt, nh− tô m¸u (ë tr¸n, nh©n vá hÕn, Ngay tõ n¨m 1979, cã 30 tr−êng hîp d−íi mµng nhÖn), bÖnh c¬ tim, m¹ch t©m ch¶y m¸u néi sä do uèng PPA, ngay víi thÊt nhÞp ®«i, t¨ng huyÕt ¸p phæi hoÆc liÒu dïng PPA, ®ßi hái ph¶i cã ®¬n kª cña lo¹n thÇn d¹ng paranid, ¶o gi¸c bÞ ng−îc b¸c sÜ khi dïng qu¸ liÒu mét lÇn 25mg. ®·i, h−ng phÊn qu¸ ®é, hµnh vi tù vÉn. Theo thèng kª dÞch tÔ häc t¹i Hoa Kú CÇn l−u ý lµ ngay víi "liÒu thÊp" 75mg, (1977 - 1981), PPA cã thÓ g©y ch¶y m¸u tuy chèng xung huyÕt râ ë niªm m¹c mòi n·o ë bÖnh nh©n d−íi 65 tuæi, ngay c¶ khi ch÷a c¶m l¹nh, còng cã khi cã thÓ g©y khi ch−a hÒ cã tiÒn sö t¨ng huyÕt ¸p hoÆc t¨ng huyÕt ¸p vµ nhiÒu ph¶n øng kh¸c. ch¶y m¸u néi sä. GÇn ®©y, ®· cã r¶i r¸c nh÷ng tr−êng Tõ nh÷ng n¨m 1985, - 1987, Anh quèc, hîp ph¶i cÊp cøu vµ sö dông Hång K«ng, §øc ®· h¹n chÕt hoÆc rót giÊy Phenylpropanolamin (PPA) ë n−íc ta, phÐp l−u hµnh c¸c s¶n phÈm chøa PPA, PPA n»m trong c«ng thøc thuèc chèng ngay c¶ khi chØ ding ®Ó chèng c¶m l¹nh. c¶m cóm hoÆc thuèc g©y ch¸n ¨n chèng T×nh h×nh tõ n¨m 2000, nhËn ®−îc qu¸ bÐo ph× (®· ngõng l−u hµnh, nh−ng cßn nhiÒu b¸o c¸o vÒ ®é quþ do PPA, nªn C¬ tr«i næi trªn thÞ tr−êng). Xin l−u ý b¹n ®äc quan Thùc - D−îc phÈm (FDA) Hoa Kú ®Õn ph¶n øng cã h¹i cña häat chÊt nµy, ®· quyÕt ®Þnh rót thuèc nµy khái thÞ ngay c¶ khi dïng liÒu th«ng th−êng ®Ó tr−êng vµ c¶nh b¸o cÇn thay ®æi b»ng ch÷a c¶m cóm. nh÷ng c«ng thøc thuèc Ph¸p, Croatia, Tµi liÖu tham kh¶o chÝnh Tunisia, Th¸i Lan, Céng hßa SÐc, 1. Dukes, M.N.G.: Meyler's Side Iceland, Ykr©in, Singapore, Bå §µo Nha, effects of Drugs (Elsevier; 1992; 12. NhËt B¶n ®· cÊm dïng h¼n hoÆc chØ h¹n Edition. chÕ dïng PPA ë hµm l−îng d−íi 50mg (nh− ë Philippin, Na Uy). 2. Vigimef@lists.wh.umc.org PPA ®· g©y nh÷ng ph¶n øng qu¸ quen 3. Reactions Weekly; 2001 - 2003 biÕt cña mét chÊt c−êng giao c¶m, nh− 4. Medline; 1995 - 2004. t¨ng huyÕt ¸p, lo¹n nhÞp tim, t¨ng ¸p lùc 128
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2