intTypePromotion=1

câu hỏi ôn tập lịch sử hành chính

Chia sẻ: Khanh Minh | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:2

0
283
lượt xem
53
download

câu hỏi ôn tập lịch sử hành chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Anh (chị) hãy trình bày và phân tích những nét cơ bản về cơ sở kinh tế-xã hội của sự hình thành nhà nước thời hung vương? 2. Anh (chị) hãy trình bày khai quát về cơ cấu tổ chức hành chính thời hung vươngan dương vương?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: câu hỏi ôn tập lịch sử hành chính

  1. Câu hỏi ôn tập lịch sử hành chính hung vương 1. Anh (chị) hãy trình bày và phân tích những nét cơ b ản về c ơ s ở kinh t ế-xã h ội của sự hình thành nhà nước thời hung vương? 2. Anh (chị) hãy trình bày khai quát về cơ cấu tổ chức hành chính th ời hung v ương- an dương vương? Bắc thuộc 1. Anh (chị) hãy trình bày nhũng đặc trưng cơ bản về hành chính nhà n ước c ủa chính quyền tự chủ nhà nước Vạn Xuân thời tiền lý (544-602)? 2. Anh (chị) hãy trình bày nhũng nét chủ yếu hành chính n ước ta th ời đô h ộ tùy- đường? 3. Anh (chị) hãy trình bày nhũng nét khái quát về chính sách cai tr ị c ủa đô h ộ phong kiến phương bắc áp đặt ở nước ta trong mười mấy thế kỷ đầu công nguyên? Thế kỷ X 1. Anh (chị) hãy trình bày vai btrof của ĐInh Bộ Lĩnh trong vi ệc xây d ựng và c ủng cố nền hành chính nước ta cuối thế kỷ X? 2. Anh (chị) hãy trình bày nhũng nét cơ bản về những cải cách hành chính d ưới thời họ Khúc đầu thế kỷ X? 3. Anh (chị) hãy trình bày nhũng nét chủ yếu về thực trạng cát c ứ hành chính c ủa 12 sứ quân ở nước ta sau thời Hậu Ngô Vương? 4. Anh (chị) hãy trình bày và phân tích những đặc điểm cơ bản hành chính nhà nước ta thời Tiền Lê(cuối thế kỷ X đầu thế kỷ XI)? Lý 1. Anh (chị) hãy trình bày vai trò của Lý Công Uẩn trong vi ệc xây d ựng và c ủng c ố hành chính nhà nước ta đầu thế kỷ XI? 2. Anh (chị) hãy trình bày và phân tích nhũng n ội dung c ơ b ản c ủa các chính sách quản lý hành chính nhà nước triều đại nhà Lý? Trần 1. Anh (chị) hãy trình bày nhũng nét đặc trưng cơ bản của hành chính nhà n ước ta thời trần? 2. Anh (chị) hãy trình bày nhũng chính sách cơ bản mà tri ều tr ần áp d ụng trong quản lý hành chính nhà nước? 3. Anh (chị) hãy trình bày nhũng nét cơ bản về chế độ quan ch ức và ph ương thức tuyển dụng quan lại thời trần? 4. Anh (chị) hãy trình bày khái quát về chính sách quản lý ru ộng đ ất và các chính sách bảo vệ phục hồi, phát trieenrsanr xuất nông nghiệp dưới triều Trần (t ừ theesv kỷ XII đến thế kỷ XIV)? Hồ Anh (chị) hãy trình bày nội dung chủ yếu của cuộc caỉ cách hành chính c ủa H ồ Qúy Ly và đánh giá nhũng nét cơ bản về hành chính nhà H ồ? Lê sơ
  2. 1. Anh (chị) hãy trình bày cơ cấu tổ chức hành chính nhà nuowcss ta d ưới th ời Lê Sơ? 2. Anh (chị) hãy trình bày chế độ quan chức và chính sách đào t ạo quan l ại th ời Lê Sơ? Mạc-Trịnh-Lê 1. Anh (chị) hãy trình bày và phân tích những nét ch ủ yếu của đ ặc đi ểm hành chính nhà nước ta trong thời nội chiến Nam-Bắc triều (1527-1592)? Tây Sơn 1. Anh (chị) hãy trình bày và phân tích cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính và những chính sách cải cách hành chính dưới triều Quang Trung (1788-1802)? Nhà Nguyễn 1. Anh (chị) hãy trình bày nhũng nét cơ bản về cơ cấu t ổ chúc b ộ máy hành chính nhà nước ở trung ương của triều Nguyễn (từ 1802-1858)? 2. Anh (chị) hãy trình bày những nét chủ yếu về phương thức đi ều hành tri ều chính nhà Nguyễn? 3. Anh (chị) hãy trình bày những nét cơ bản về cơ cấu t ổ chức hành chính nhà nước thời bNguyễn giai đoạn từ 1802 đén 1831? 4. Anh (chị) hãy trình bày nội dung chủ yếu về những thay đ ổi c ơ c ấu t ổ ch ức hành chính địa phương của triều Nguyễn từ cải cách vua Minh M ạng (1831- 1884)?
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2