intTypePromotion=1

Câu hỏi ôn tập ngành MARKETING

Chia sẻ: Nhan Nhan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
436
lượt xem
191
download

Câu hỏi ôn tập ngành MARKETING

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Marketing là gì? Tiếp thị là một trong những thuật ngữ trong giới học viện mà chưa có sự đồng ý chung cho một định nghĩa. Ngay cả sau phần lớn của cả một thế kỷ cuộc tranh luận vẫn tiếp tục. Một cách vắn tắt nó gồm có các quá trình xã hội và quản lý nhờ đó mà những sản phẩm, các dịch vụ và giá trị được trao đổi nhằm thực hiện nguyện vọng các điều thiết cần và mong muốn của một cá nhân hoặc một nhóm người. Những quá trình này bao gồm nhưng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi ôn tập ngành MARKETING

 1. Câu 1: Công viêc cua ngươi lam Marketing kêt thuc ngay sau khi khach hang mua san phâm hay dich ̣ ̉ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̉ ̉ ̣ vu. ̣ Câu 2: Kênh phân phôi câp môt con đươc goi là kênh gian tiêp ́ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ́ Câu 3: Nhiêm vụ cua Marketing là cố găng phat hiên nhưng xu hương biên chuyên cua nên văn hoa ̣ ̉ ́ ́ ̣ ́ ̉ ̉ ̀ ́ để kip thơi đề xuât nhưng san phâm phù hơp. ̣ ́ ̉ ̉ Câu 4: Hanh vi mua hang phưc tap là hanh vi mua hang mà mưc độ tham gia cua ngươi mua vao ̀ ̀ ̣ ̀ ̀ ̉ ̀ trong tiên trinh mua cao và cac nhan hiêu khac nhau it. ́ ̀ ́ ̃ ̣ ́ ́ Câu 5: Hang hang không có mưc giá vé khac nhau cho chuyên sang hay đêm nghia là hang hang ̃ ̀ ́ ́ ́ ̃ ̃ ̀ không đinh giá phân biêt theo nhom khach hang. ̣ ̣ ́ ́ ̀ Câu 6: Đinh giá theo giá tâm lý là viêc sư dung mưc giá chăn để đinh giá cac san phâm hay dich vu. ̣ ̣ ̣ ̃ ̣ ́ ̉ ̉ ̣ ̣ Câu 7: Theo quan điêm Marketing thì doanh nghiêp cân san xuât và kinh doanh nhưng san phâm và ̉ ̣ ̀ ̉ ́ ̉ ̉ dich vụ theo khả năng săn có cua minh. ̣ ̃ ̉ ̀ Câu 8: Bà A hiên 5.000.000 đông cho chiên dich gop tiên lâp quỹ hỗ trơ trẻ em bị chât đôc mau da ́ ̀ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ cam. Viêc gop tiên cua bà A đươc coi là môt thương vu. ̣ ́ ̀ ̉ ̣ ̣ Câu 9: Giá trị cua môt san phâm hoăc dich vụ tuỳ thuôc vao sư cam nhân cua khach hang . ̉ ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ ̉ ́ ̀ Câu 10: Nhân viên ban hang cua doanh nghiêp tiêp xuc trưc tiêp vơi ngươi mua trên thị trương là ́ ̀ ̉ ̣ ́ ́ ́ hinh thưc thể hiên cua kênh giơi thiêu. ̀ ̣ ̉ ̣ Câu 11: Phân tich môi trương kinh doanh là điêm xuât phat cua viêc nhân đinh thị trương để đề ra ́ ̉ ́ ́ ̉ ̣ ̣ ̣ chiên lươc Marketing cho doanh nghiêp ́ ̣ Câu 12: Doanh nghiêp san xuât môt loai san phâm nhât đinh để ban cho môt số phân đoan thị trương ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ̣ là hinh thưc thâm nhâp thị trương theo phương phap chuyên môn hoá có chon loc. ̀ ̣ ́ ̣ ̣ Câu 13: Mong muôn là sư cụ thể hoá cua nhu câu. ́ ̉ ̀ Câu 14: Chiên lươc giá trị tôt là chiên lươc đinh giá thâp cho nhưng san phâm cai tiên có chât lương ́ ́ ́ ̣ ́ ̉ ̉ ̉ ́ ́ trung binh. ̀ Câu 15: Đôi vơi hang tư liêu san xuât thì doanh nghiêp sư dung kênh phân phôi cang dai cang tôt. ́ ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ̀ ́ Câu 16: Trong ma trân SWOT, ô bò sưa (tui tiên) bao gôm cac SBU có tôc độ tăng trương tăng ̣ ́ ̀ ̀ ́ ́ trương thị trương cao và thị phân tương đôi cua doanh nghiêp thâp. ̀ ́ ̉ ̣ ́ Câu 17: Phong vân qua điên thoai là phương phap phong vân có độ linh hoat cao nhât. ̉ ́ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ̣ ́ Câu 18: Bộ môn Marketing xuât hiên đâu tiên ơ châu Âu ́ ̣ ̀ Câu 19: Trong giai đoan bao hoà cua chu kỳ sông san phâm, giá ban san phâm phai tương đôi ôn ̣ ̃ ̉ ́ ̉ ̉ ́ ̉ ̉ ̉ ́ ̉ đinh. ̣ Câu 20: Không thể đo lương đươc chât lương cua dich vụ vì chung là san phâm vô hinh. ́ ̉ ̣ ́ ̉ ̉ ̀ PHÂN III: (3 điêm) ̀ ̉ Câu 1: Có mây cach đăt tên cho nhan hiêu san phâm? Ưng vơi môi cach cho ví dụ minh hoa ? (1 ́ ́ ̣ ̃ ̣ ̉ ̉ ̃ ́ ̣ điêm) ̉ Câu 2: Môt doanh nghiêp san xuât may vi tinh có tinh hinh san xuât như sau: ̣ ̣ ̉ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̉ ́ ĐVT: 1.000 đông ̀ - Tông chi phí san xuât: 9.000.000 ̉ ̉ ́ - Tông đinh phi: ̉ ̣ ́ 6.000.000 - Chi phí biên đôi trung binh: 3.000 ́ ̉ ̀ A.Nêu doanh nghiêp ban san phâm vơi giá 9.900.000 đông/may thì tỉ lệ lơi nhuân đinh trươc ́ ̣ ́ ̉ ̉ ̀ ́ ̣ ̣ là bao nhiêu ? (1 điêm) ̉ B.Nêu doanh nghiêp duy trì mưc san lương như cũ nhưng giá ban là 8.000.000 đông/may thì ́ ̣ ̉ ́ ̀ ́ doanh nghiêp có đat đươc muc tiêu tôn tai hay không ? Tim doanh thu tai điêm đó ? (1 điêm) ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ̣ ̉ ̉ Phân II: Trả lời Đung hay Sai cho cac nhân đinh sau ̀ ́ ́ ̣ ̣ 1. S 6. S 11. Đ 16. S 2. Đ 7. S 12. S 17. S 3. Đ 8. S 13. Đ 18. S 4. S 9. Đ 14. Đ 19. Đ 5. S 10. Đ 15. S 20. S
 2. Phân III: ̀ Câu 1: Cac cach đăt tên cho nhan hiêu san phâm (SV tư tim ví du) ́ ́ ̣ ̃ ̣ ̉ ̉ ̀ ̣  Tên nhan hiêu san phâm trung tên vơi tên cua chủ sơ hưu ̃ ̣ ̉ ̉ ̀ ̉  Tên nhan hiêu san phâm trung tên vơi but danh hoăc bí danh cua chủ sơ hưu ̃ ̣ ̉ ̉ ̀ ́ ̣ ̉  Tên nhan hiêu trung tên vơi tên cua đia danh ̃ ̣ ̀ ̉ ̣  Tên nhan hiêu san phâm trung tên vơi tên cua môt số loai đông, thưc vât ̃ ̣ ̉ ̉ ̀ ̉ ̣ ̀ ̣ ̣  Tên nhan hiêu san phâm trung tên vơi tên viêt tăt cua công ty ̃ ̣ ̉ ̉ ̀ ́ ́ ̉  Tên nhan hiêu san phâm gân vơi tinh chât đăc trưng hoăc ham ý noi về lơi ich cua hang hoá ̃ ̣ ̉ ̉ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ́ ̉ ̀  Tên nhan hiêu san phâm trung tên vơi tên cua công ty ̃ ̣ ̉ ̉ ̀ ̉  Tên nhan hiêu san phâm trung tên vơi tên ghep cua cac nhà san xuât ̃ ̣ ̉ ̉ ̀ ́ ̉ ́ ̉ ́  Tên nhan hiêu san phâm trung tên vơi tên cua cac nhân vât lich sư nôi tiêng ̃ ̣ ̉ ̉ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ́  Tên nhan hiêu san phâm đươc lưa chon tư do dung môt số danh tư đep và hâp ̃ ̣ ̉ ̉ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ Câu 2: TC = 9.109 VC = TC - FC = 9.109 - 6.109 = 3.109 FC = 6.109 Q = VC/AVC = 3.109/3.106 = 103 AVC= 3.106 AC = FC/Q + AVC = 6.109/103 + 3.106 = 9.106 a. Theo đề bai: P = 9,9.106 ̀ P = AC x (1+m) -> m = P/AC - 1 = 0,1 hay m = 10% b. P’ = 8.106 m = P’/AC - 1 < 0 tức là doanh nghiêp không đat được muc ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ tiêu tôn tai TR = P’ x Q = 8.106 x 103 = 8.109 PHÂN II: Trả lơi Đung hay Sai cho môi câu nhân đinh sau (Không cân giai thich) (3 điêm) ̀ ́ ̃ ̣ ̣ ̀ ̉ ́ ̉ Câu 1: Marketing là câp nhât cac ý tương cua khach hang vao thiêt kế san phâm ̣ ̣ ́ ̉ ́ ̀ ̀ ́ ̉ ̉ Câu 2: Hanh vi mua thông thương là loai hanh vi mua đơn gian nhât trong trương hơp mua cac mon hang giá ̀ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ́ ̀ re, mua thương xuyên. ̉ Câu 3: Nhưng thư không thể sơ mó đươc như dich vụ tư vân cua nhưng ngươi môi giơi buôn ban chưng ̣ ́ ̉ ́ khoan không đươc coi là san phâm ́ ̉ ̉ Câu 4: Giá trị cua môt san phâm hoăc dich vụ tuỳ thuôc vao sư khả năng cua nhà san xuât. ̉ ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ ̉ ́ Câu 5: Đăc điêm cơ ban để xac đinh môt ngươi có phai là khach hang hay không là liêu ngươi đó có đủ thu ̣ ̉ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ ̣ nhâp để mua môt san phâm hoăc môt dich vụ trên thị trương không. ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ Câu 6: Nhan hiêu lam giam hiêu quả mua hang vì chung có vô số cac loai khac nhau. ̃ ̣ ̀ ̉ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ́ Câu 7: Hâu như cach lam tôt nhât đôi vơi doanh nghiêp là trươc tiên phai ra đươc quyêt đinh về giá ban sau ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ́ đó căn cư vao giá để ra cac quyêt đinh khac về hệ thông Marketing - Mix ̀ ́ ́ ̣ ́ ́ Câu 8: Kênh phân phôi môt câp con đươc goi là kênh trưc tiêp ́ ̣ ́ ̀ ̣ ́ Câu 9: Quan hệ công chung có thể tao đươc uy tin cao cho doanh nghiêp ́ ̣ ́ ̣ Câu 10: Đinh giá theo giá trị nhân thưc đươc thưc chât là theo triêt lý đinh giá “Tiên nao cua nây” ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ́ Câu 11: Trong chiên lươc đây, cac nỗ lưc Marketing chủ yêu nhăm vao nhưng trung gian phân phôi ́ ̉ ́ ́ ̀ ̀ ́ Câu 12: Dich vụ không bao giơ có tôn kho. ̣ ̀ Câu 13: Hang chuyên dung là loai hang mà khach hang it biêt hoăc it nghĩ đên viêc mua săm no. ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́ Câu 14: Chiên lươc giá trị thâp gian dôi là chiên lươc đinh giá thâp cho nhưng san phâm cai tiên có chât ́ ́ ́ ́ ̣ ́ ̉ ̉ ̉ ́ ́ lương trung binh. ̀ Câu 15: Văn hoá là nhân tố thuôc môi trương vi mô có anh hương đên tâm ly, thoi quen mua săm và quyêt ̣ ̉ ́ ́ ́ ́ ́ đinh mua cua ngươi tiêu dung . ̣ ̉ ̀
 3. Câu 16: Trong ma trân SWOT, ô châm hoi bao gôm cac SBU có tôc độ tăng trương tăng trương thị trương cao ̣ ́ ̉ ̀ ́ ́ và thị phân tương đôi cua doanh nghiêp thâp. ̀ ́ ̉ ̣ ́ Câu 17: Dư liêu thư câp bao gôm nhưng thông tin đã có trong tai liêu nao đo, đã đươc thu thâp cho môt muc ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ́ đich khac. ́ Câu 18: Trao đôi là nguôn gôc tao nên thị trương ̉ ̀ ́ ̣ Câu 19: Viêc sư dung môt số chư không phai tât cả nhưng trung gian châp thuân viêc ban san phâm cua ngươi ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̉ ̉ ̉ san xuât là phân phôi đôc quyên. ̉ ́ ́ ̣ ̀ Câu 20: Đôi vơi cac loai hinh dich vụ thì chinh sach cổ đông, khuêch trương đươc xem là chinh sach quan ́ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́ ́ trong hanh đâu quyêt đinh đên sư tôn tai và phat triên cua doanh nghiêp ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ̉ ̉ ̣ ̀ PHÂN III: (3 điêm) ̉ Câu 1: Trinh bay cac tiêu thưc cơ ban để phân đoan thị trương. Giả sư san phâm là xà phong tăm thì có thể ̀ ̀ ́ ̉ ̣ ̉ ̉ ̀ ́ phân đoan theo nhưng tiêu thưc nao và phân đoan ra sao ? (1 điêm) ̣ ̀ ̣ ̉ Câu 2: Môt doanh nghiêp san xuât may vi tinh có tinh hinh san xuât như sau: ̣ ̣ ̉ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̉ ́ ĐVT: 1.000 đông ̀ - Tông chi phí san xuât: 15.000.000 ̉ ̉ ́ - Tông đinh phi:̉ ̣ ́ 12.000.000 - Chi phí biên đôi trung binh: 2.000 ́ ̉ ̀ 1. Môt nhà ban sỉ mua lai may cua doanh nghiêp và để lơi đươc 5% trên giá mua ̣ ́ ̣ ́ ̉ ̣ vao thì họ đã ban ra vơi giá 11.550.000 đông/may. Vây tỉ lệ lơi nhuân đinh trươc cua doanh nghiêp san xuât ̀ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ ̉ ́ may vi tinh là bao nhiêu ? (1 điêm) ́ ́ ̉ 2. Nêu doanh nghiêp san xuât duy trì mưc san lương như cũ nhưng giá ban là ́ ̣ ̉ ́ ̉ ́ 10.200.000 đông/may thì doanh nghiêp có đat đươc muc tiêu tôn tai hay không ? (1 điêm) ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ Phân II: Trả lơi Đung hay Sai cho cac nhân đinh sau ̀ ́ ́ ̣ ̣ 1. Đ 6. S 11. Đ 16. S 2. Đ 7. S 12. S 17. Đ 3. S 8. S 13. S 18. Đ 4. S 9. Đ 14. S 19. S 5. Đ 10. Đ 15. S 20. S ̀ Phân III: Câu 1: Nhưng tiêu thưc cơ ban để phân đoan thị trương la: ̉ ̣ ̀ 6. Tiêu chuân đia lý ̉ ̣ 7. Tiêu chuân tâm lý ̉ ̉ 8. Tiêu chuân hanh vi ̀ ̉ 9. Tiêu chuân nhân khâu hoc ̉ ̣ Xà phong tăm có thể phân đoan theo tiêu thưc tâm lý (tinh cach băng cach đưa thêm chiêt xuât tư môt ̀ ́ ̣ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ̣ số loai hương thơm thể hiên cá tinh), tiêu chuân nhân khâu hoc (giơi tinh, độ tuôi, thu nhâp, quy mô gia đinh...) ̣ ̣ ́ ̉ ̉ ̣ ́ ̉ ̣ ̀ Câu 2: TC = 15.109 VC = TC - FC = 15.109 - 12.109 = 3.109 FC = 12.109 Q = VC/AVC = 3.109/2.106 = 1,5.103 AVC= 2.106 AC = FC/Q + AVC = 12.109/1,5.103 + 2.106 = 10.106 10. Theo đề bai: P = 11,55.106 m = 5% ̀ bs Pbs = AC bs x (1+ m ) -> AC = P = P /(1+m) = 11.106 bs bs dn bs Pdn = AC dn x (1+ m ) -> m = P / AC - 1 = 0,1 hay 10% dns dns dn dn 11. P' = 10,2.106 dn m’ = P' dn / AC - 1 > 0 tức là doanh nghiêp đat được muc tiêu dn ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ tôn tai
 4. PHÂN II: Trả lơi Đung hay Sai cho môi câu nhân đinh sau (Không cân giai thich) 3 điêm ̀ ́ ̃ ̣ ̣ ̀ ̉ ́ ̉ Câu 1: Hanh vi mua thông thương là hanh vi mua hang mà mưc độ tham gia cua ngươi mua vao trong tiên ̀ ̀ ̀ ̉ ̀ ́ trinh mua thâp và cac nhan hiêu khac nhau it. ̀ ́ ́ ̃ ̣ ́ ́ Câu 2: Không có san phâm thì không có sư trao đôi ̉ ̉ ̉ Câu 3: Để đat đươc muc tiêu tôi đa hoa thị lơi nhuân, phân lơn cac doanh nghiêp thương có xu hương giam ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̉ giá ban san phâm hay dich vụ trong giai đoan tung san phâm ra thị trương. ́ ̉ ̉ ̣ ̣ ̉ ̉ Câu 4: Thị trương đông nghiêp bao gôm toan bộ khach hang hiên tai và tương lai cua doanh nghiêp và cac đôi ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ̣ ́ ́ thủ canh tranh hơp lai theo môt loai san phâm hoăc dich vụ nhât đinh . ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ Câu 5: Hang tiên dung là loai san phâm mà khach hang mua săm thương xuyên và it bỏ công sưc tim kiêm. ̀ ̣ ̣ ̣ ̉ ̉ ́ ̀ ́ ́ ̀ ́ Câu 6: Lơi thế canh tranh là nhân tố mà công ty đat thăng lơi cao nhât. ̣ ̣ ́ ́ Câu 7: Phân đoan thị trương có lơi cho doanh nghiêp ơ chỗ giup cho doanh nghiêp mơ rông thị phân ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ Câu 8: Quan trị Marketing là quan trị sưc cung. ̉ ̉ Câu 9: Kêt quả cua Marketing hiên đai là lơi nhuân thông qua sư thoa man cua khach hang ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ̉ ̃ ̉ ́ ̀ Câu 10: Ban hang tai siêu thị là môt loai hinh ban sỉ hiên đai. ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ Câu 11: Giá ban quy đinh mưc giá tôi thiêu, giá thanh quy đinh mưc giá tôi đa. ́ ̣ ́ ̉ ̀ ̣ ́ Câu 12: Khach hang không mua san phâm mà mua lơi ich có trong san phâm đo. ́ ̀ ̉ ̉ ́ ̉ ̉ ́ Câu 13: Dư liêu thư câp gôm nhưng thông tin gôc đươc thu thâp cho muc đich nhât đinh ̣ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̣ Câu 14: Công tac đanh giá nhân viên ban hang chỉ đươc đanh giá thông qua doanh số ban trong nhưng thơi kỳ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ nhât đinh ́ ̣ Câu 15: Marketing chỉ có lơi cho san phâm tiêu dung ̉ ̉ ̀ Câu 16: Để giam tinh thơi vụ cho san phâm và dich vu, doanh nghiêp có thể tăng cương quang cao hay tim ̉ ́ ̉ ̉ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ kiêm môt phân lơp thị trương mơi vao mua trai vụ. ́ ̣ ̀ ̀ ́ Câu 17: Trong giai đoan tai đăt hang, doanh nghiêp cân tăng cương chi phí cho công cụ ban hang trưc tiêp . ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ́ Câu 18: Văn hoá không phai là đăc điêm cá nhân có anh hương đên quyêt đinh mua cua ngươi tiêu dung ̉ ̣ ̉ ̉ ́ ́ ̣ ̉ ̀ Câu 19: Thông thương hang tư liêu san xuât có kênh phân phôi dai hơn hang tiêu dung. ̀ ̣ ̉ ́ ́ ̀ ̀ ̀ Câu 20: Quang cao có khả năng lưa chon đôi tương truyên thông cao ̉ ́ ̣ ́ ̀ ̀ Phân III: (3 điêm) ̉ Câu 1: Trinh bay câu tao san phâm theo quan điêm Marketing. Lây môt san phâm cụ thể lam ví dụ minh hoa. (1 ̀ ̀ ́ ̣ ̉ ̉ ̉ ́ ̣ ̉ ̉ ̀ ̣ điêm) ̉ Câu 2: Môt doanh nghiêp san xuât may giăt có tinh hinh san xuât như sau: ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ĐVT: 1.000 đông ̀ - Tông chi phí san xuât: 4.500.000 ̉ ̉ ́ - Tông đinh phi: ̉ ̣ ́ 3.000.000 - Chi phí biên đôi trung binh: 1.000 ́ ̉ ̀ a. Nêu doanh nghiêp ban san phâm vơi giá 3.150.000 đông/may thì tỉ lệ lơi nhuân đinh trươc ́ ̣ ́ ̉ ̉ ̀ ́ ̣ ̣ là bao nhiêu ? (1 điêm) ̉ b. Giả sư doanh nghiêp giam số lương san phâm san xuât xuông con 80% so vơi mưc san ̣ ̉ ̉ ̉ ̉ ́ ́ ̀ ̉ lương cũ thì doanh nghiêp phai ban vơi giá bao nhiêu để hoa vôn ? Tim doanh thu tai điêm đó ? (1 điêm) ̣ ̉ ́ ̀ ́ ̀ ̣ ̉ ̉ Phân II: Trả lơi Đung hay Sai cho cac nhân đinh sau ̀ ́ ́ ̣ ̣ 6. Đ 6. Đ 11. S 16. Đ 7. S 7. S 12. Đ 17. Đ 8. S 8. S 13. S 18. Đ 9. Đ 9. S 14. S 19. S 10. S 10. Đ 15. S 20. S ̀ Phân III: Câu 1: Câu tao san phâm theo quan điêm Marketing gôm có 3 mưc sau: ́ ̣ ̉ ̉ ̉ ̀ 1. Mưc 1: San phâm côt loi. Đây là phân cơ ban cua san phâm, gôm nhưng lơi ich chủ yêu mà ngươi ̉ ̉ ́ ̃ ̀ ̉ ̉ ̉ ̉ ̀ ́ ́ mua nhân đươc. ̣ 2. Mưc 2: San phâm cụ thê. San phâm cụ thể bao gôm 5 yêu tô: Nhưng thuôc tinh, kiêu dang, chât lương, ̉ ̉ ̉ ̉ ̉ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̉ ́ ́ ̃ ̣ nhan hiêu, bao bi. ̀ 3. Mưc 3: San phâm hoan chinh. Đó là nhưng công viêc, dich vụ hoan chinh thêm để đap ưng nhưng nhu ̉ ̉ ̀ ̉ ̣ ̣ ̀ ̉ ́ câu mong đơi cua ngươi tiêu dung như giao hang, vân chuyên hang tơi nha, lăp đăt, cac dich vụ sau khi ban ̀ ̉ ̀ ̀ ̣ ̉ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̉ ̀ hang, bao hanh, thanh toan ... ́ Sinh viên tư tim ví dụ ̀
 5. Câu 2: TC = 4,5.109 VC = TC - FC = 4,5.109 - 3.109 = 1,5.109 FC = 3.109 Q = VC/AVC = 1,5.109/106 = 1,5.103 AVC= 106 AC = FC/Q + AVC = 3.10 9/1,5.103 + 106 = 3.106 c. Theo đề bai: P = 3,15.106 ̀ P = AC x (1+m) -> m = P/AC - 1 = 0,05 hay m = 5% d. Q’ = 1,5.103 x 80% = 1,2.103 P’ = FC/Q’ + AVC = 3.109/1,2.103 + 106 = 3,5.106 TR = P’ x Q’ = 3,5.106 x 1,2.103 = 4,2.109 Phân II: Trả lơi Đung hay Sai cho môi câu nhân đinh sau (Không cân giả thich) 3 điêm ̀ ́ ̃ ̣ ̣ ̀ ́ ̉ Câu 1: Hanh vi mua tim kiêm sư đa dang là hanh vi mua hang mà mưc độ tham gia cua ngươi mua vao trong ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ̀ tiên trinh mua cao và cac nhan hiêu khac nhau nhiêu. ́ ̀ ́ ̃ ̣ ́ ̀ Câu 2: Nhu câu đa dang hơn mong muôn rât nhiêu ̀ ̣ ́ ́ ̀ Câu 3: Để đat đươc muc tiêu tôi đa hoa thị phân, phân lơn cac doanh nghiêp thương có xu hương giam giá ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ̉ ban san phâm hay dich vụ ́ ̉ ̉ ̣ Câu 4: Thị trương tiêu thu, thị trương ngươi ban lai và thị trương kỹ nghệ hơp lai tao thanh thị trương tổ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ chưc . Câu 5: Viêc đăng ký mã số và mã vach không phai là quy đinh băt buôc cho tât cả cac doanh nghiêp khi tung ̣ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̣ san phâm ra thị trương nươc ngoai. ̉ ̉ ̀ Câu 6: Khi mua bât cư môt san phâm gi, trong giai đoan đanh giá phương an, ngươi ta đêu sư dung phương ́ ̣ ̉ ̉ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̣ phap cho điêm có trong sô. ́ ̉ ̣ ́ Câu 7: Trong giai đoan ra đơi cua san phâm hay dich vu, doanh nghiêp cân ap dung biên phap phân phôi đôc ̣ ̉ ̉ ̉ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̀ quyên hoăc chon loc ̣ ̣ ̣ Câu 8: Trong suôt quá trinh kinh doanh cua minh, môt doanh nghiêp không bao giơ đươc ban san phâm vơi ́ ̀ ̉ ̀ ̣ ̣ ́ ̉ ̉ giá thâp hơn giá thanh san xuât. ́ ̀ ̉ ́ Câu 9: Kêt quả cua Marketing truyên thông là lơi nhuân thông qua sư thoa man cua khach hang ́ ̉ ̀ ́ ̣ ̉ ̃ ̉ ́ ̀ Câu 10: Trong giai đoan phat triên cua san phâm, cac doanh nghiêp có thể căt giam dân chi phí danh cho hoat ̣ ́ ̉ ̉ ̉ ̉ ́ ̣ ́ ̉ ̀ ̀ ̣ đông cổ đông, khuêch trương. ̣ ̣ ́ Câu 11: Theo cach tiêp cân mơi, san phâm đươc xem là “giai phap” nhăm thoả man nhu câu. ́ ́ ̣ ̉ ̉ ̉ ́ ̀ ̃ ̀ Câu 12: Trong môt sân vân đông, tai môi vị trí ngôi khac nhau thì mưc giá vé khac nhau. Đây là cach đinh giá ̣ ̣ ̣ ̣ ̃ ̀ ́ ́ ́ ̣ theo nhom khach hang. ́ ́ ̀ Câu 13: Dư liêu sơ câp gôm nhưng thông tin gôc đươc thu thâp cho muc đich nhât đinh ̣ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̣ Câu 14: Môi nên văn hoá bao gôm cac nhom, nhanh văn hoá và đăc điêm cá nhân rõ net hơn cua cac thanh ̃ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̉ ́ ̉ ́ ̀ viên trong nhom ́ Câu 15: Marketing chỉ tâp trung vao quang cao, khuyên mai cho san phâm ̣ ̀ ̉ ́ ́ ̣ ̉ ̉ Câu 16: Thị trương muc tiêu là môt bộ phân cua thị trương hiên hưu mà doanh nghiêp quyêt đinh theo đuôi. ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ Câu 17: Cac công ty có thị trương ơ nươc ngoai thì trong cơ câu tổ chưc thương có thêm phong kinh doanh. ́ ̀ ́ ̀ Câu 18: Sư hai long cua khach hang không chỉ mang lai lơi ich tưc thơi mà là con đương tât yêu dân đên sư ̀ ̀ ̉ ́ ̀ ̣ ́ ́ ́ ̃ ́ tăng trương lâu dai và phôn vinh cua doanh nghiêp ̀ ̀ ̉ ̣ Câu 19: Tât cả cac doanh nghiêp đêu thưc hiên 2 chưc năng hoat đông chinh đó là san xuât hang hoá hoăc dich ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ̀ ̣ ̣ vụ và Marketing nhưng hang hoá và dich vụ đo. ̀ ̣ ́ Câu 20: Marketing trưc tiêp có khả năng lưa chon đôi tương truyên thông cao ́ ̣ ́ ̀ Phân II: Trả lơi Đung hay Sai cho cac nhân đinh sau ̀ ́ ́ ̣ ̣ 11. S 6. S 11. Đ 16. Đ 12. S 7. Đ 12. S 17. S
 6. 13. Đ 8. S 13. Đ 18. Đ 14. S 9. S 14. S 19. Đ 15. S 10. Đ 15. S 20. Đ ̀ Phân III: Câu 1: Câu tao san phâm theo quan điêm Marketing gôm có 3 mưc sau: ́ ̣ ̉ ̉ ̉ ̀ 1. Mưc 1: San phâm côt loi. Đây là phân cơ ban cua san phâm, gôm nhưng lơi ich chủ yêu mà ngươi ̉ ̉ ́ ̃ ̀ ̉ ̉ ̉ ̉ ̀ ́ ́ mua nhân đươc. ̣ 2. Mưc 2: San phâm cụ thê. San phâm cụ thể bao gôm 5 yêu tô: Nhưng thuôc tinh, kiêu dang, chât lương, ̉ ̉ ̉ ̉ ̉ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̉ ́ ́ ̃ ̣ nhan hiêu, bao bi. ̀ 3. Mưc 3: San phâm hoan chinh. Đó là nhưng công viêc, dich vụ hoan chinh thêm để đap ưng nhưng nhu ̉ ̉ ̀ ̉ ̣ ̣ ̀ ̉ ́ câu mong đơi cua ngươi tiêu dung như giao hang, vân chuyên hang tơi nha, lăp đăt, cac dich vụ sau khi ban ̀ ̉ ̀ ̀ ̣ ̉ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̉ ̀ hang, bao hanh, thanh toan ... ́ Sinh viên tư tim ví dụ ̀ Câu 2: TC = 4,5.109 VC = TC - FC = 4,5.109 - 3.109 = 1,5.109 FC = 3.109 Q = VC/AVC = 1,5.109/106 = 1,5.103 AVC= 106 AC = FC/Q + AVC = 3.10 9/1,5.103 + 106 = 3.106 Theo đề bai: P = 3,15.106 e. ̀ P = AC x (1+m) -> m = P/AC - 1 = 0,05 hay m = 5% f. Q’ = 1,5.103 x 80% = 1,2.103 P’ = FC/Q’ + AVC = 3.109/1,2.103 + 106 = 3,5.106 TR = P’ x Q’ = 3,5.106 x 1,2.103 = 4,2.109 Phân II: Trả lơi Đung hay Sai cho môi câu nhân đinh sau (3 điêm) ̀ ́ ̃ ̣ ̣ ̉ Câu 1: Mã số và mã vach là yêu tố băt buôc trên nhan hiêu san phâm khi tung chung ra thị trương ̣ ́ ́ ̣ ̃ ̣ ̉ ̉ ́ Câu 2: Dich vụ tin dung là môt trong nhưng dich vụ năm trong hoat đông hâu mai cua doanh nghiêp ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ̃ ̉ ̣ Câu 3: Bao bì gop phân lam tăng giá trị cho hang hoá ́ ̀ ̀ ̀ Câu 4: Hanh vi mua hang hai hoà là hanh vi mua hang mà mưc độ tham gia cua ngươi mua vao trong tiên trinh ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̉ ̀ ́ ̀ mua thâp và cac nhan hiêu khac nhau it. ́ ́ ̃ ̣ ́ ́ Câu 5: Thuât ngư Marketing lân đâu tiên xuât hiên ơ Tây Âu. ̣ ̀ ̀ ́ ̣ Câu 6: Để tôi đa hoá thị phân, doanh nghiêp tiên hanh tăng giá ban san phâm và dich vụ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ̉ ̉ ̣ Câu 7: Dư liêu thư câp gôm nhưng thông tin gôc đươc thu thâp cho muc đich nhât đinh. ̣ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̣ Câu 8: Muc tiêu duy trì đươc ap dung cho cac SBU năm trên ô bò sưa ̣ ́ ̣ ́ ̀ Câu 9: Tiêu chuân tâm lý là môt trong nhưng tiêu chuân cơ ban để phân loai thị trương. ̉ ̣ ̉ ̉ ̣ Câu 10: Phân phôi phai giai quyêt 3 vân đề là thơi gian, đia điêm và chât lương. ́ ̉ ̉ ́ ́ ̣ ̉ ́ Câu 11: Trong chu kỳ sông cua san phâm ngươi ta phân loai thanh 4 giai đoan khac nhau là giai đoan ra đơi, ́ ̉ ̉ ̉ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ giai đoan phat triên, giai đoan bao hoà và giai đoan suy thoai. ̣ ́ ̉ ̣ ̃ ̣ ́ Câu 12: Đôi vơi hang tư liêu san xuât (hang kỹ nghê), chiêu dai cua kênh phân phôi thương ngăn hơn so vơi ́ ̀ ̣ ̉ ́ ̀ ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ́ ̀ ̀ ̉ chiêu dai cua kênh phân phôi hang tiêu dung. ́ ̀ ̀ Câu 13: Giai đoan 1930-1945, Marketing hương vao hoat đông ban hang, chú trong đên doanh số và lơi nhuân ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ̣ trươc măt. ́ Câu 14: Trong giai đoan phat triên cua chu kỳ sông san phâm, doanh nghiêp có thể căt giam bơt chi phí đâu tư ̣ ́ ̉ ̉ ́ ̉ ̉ ̣ ́ ̉ ̀ cho marketing trưc tiêp. ́ Câu 15: Marketing chỉ là trach nhiêm cua phong Marketing trong doanh nghiêp ́ ̣ ̉ ̀ ̣
 7. Câu 16: Cung môt kiêu dang, chât liêu vai, nhan hiêu và chât lương như nhau, môt chiêc ao đươc ban trong ̀ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ̉ ̃ ̣ ́ ̣ ́ ́ ́ cac shop thơi trang giá ban thương đăt hơn nêu chung chỉ đươc bay ban ơ chơ. Đây là phương phap đinh giá ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ̣ phân biêt dưa vao đôi tương khach hang. ̣ ̀ ́ ́ ̀ Câu 17: Tai trơ là môt trong nhưng chưc năng hoan thiên cac giao dich trong hoat đông phân phôi. ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ́ Câu 18: Khi đi phân tich nguôn lưc cua doanh nghiêp tưc là chung ta đang đi phân tich môt yêu tố năm trong ́ ̀ ̉ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̀ môi trương vi mô Câu 19: Khi doanh nghiêp tim cach sơ hưu hoăc gia tăng sư kiêm soat lên hệ thông nhưng nhà cung câp cua ̣ ̀ ́ ̣ ̉ ́ ́ ́ ̉ minh nghia là doanh nghiêp đang thưc hiên chiên lươc hôi nhâp phia trươc. ̀ ̃ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ́ Câu 20: Trong môt số trương hơp đăc biêt, dich vụ vân có thể có tôn kho. ̣ ̣ ̣ ̣ ̃ ̀ Phân III: Anh (chi) hay trả lơi ngăn gon nhưng câu hoi sau: (3 điêm) ̀ ̣ ̃ ́ ̣ ̉ ̉ Câu 1: Trinh bay khai niêm và nêu ưu, nhươc điêm cua ban hang trưc tiêp ? (1 điêm) ̀ ̀ ́ ̣ ̉ ̉ ́ ̀ ́ ̉ Câu 2: Hang tiêu dung đươc phân lam mây loai ? Nêu khai niêm cua tưng loai (1 điêm) ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ̉ Câu 3: Thế nao là phân đoan thị trương ? (1 điêm) ̀ ̣ ̉ Phân II: Trả lơi Đung hay Sai cho cac nhân đinh sau ̀ ́ ́ ̣ ̣ 16. S 6. S 11. S 16. S 17. Đ 7. S 12. Đ 17. Đ 18. Đ 8. Đ 13. Đ 18. Đ 19. S 9. S 14. S 19. S 20. S 10. S 15. S 20. S Phân III: Anh (chi) hay trả lơi ngăn gon nhưng câu hoi sau ̀ ̣ ̃ ́ ̣ ̉ Câu 1: Ban hang trưc tiêp là hthưc giao tiêp trưc tiêp vơi khach hang nhăm mđich ban hang. ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̀  Ưu điêm ̉ - Tinh năng đông cao, có sư tương tac trưc tiêp giưa ngươi ban và ngươi mua. ́ ̣ ́ ́ ́ - Ngươi ban và ngươi mua có thể xây dưng đươc môi quan hê, hiêu biêt lân nhau ́ ́ ̣ ̉ ́ ̃ - Là công cụ hiêu quả nhât về chi phí trong giai đoan cuôi cua quá trinh mua săm, tao dưng sư ̣ ́ ̣ ́ ̉ ̀ ́ ̣ ưa thich cua ngươi mua, niêm tin dân đên hanh đông mua hang. ́ ̉ ̀ ̃ ́ ̀ ̣ ̀  Nhươc điêm: ̉ - Mât nhiêu thơi giań ̀ - Đoi hoi môt khoan chi phí lâu dai lơn hơn so vơi quang cao ̀ ̉ ̣ ̉ ̀ ̉ ́ - Qmô cua lưc lương ban hang rât khó thay đôi con qcao thì có thể băt đâu và kêt thuc. ̉ ́ ̀ ́ ̉ ̀ ́ ́ ̀ ́ ́ Câu 2: Hang tiêu dung đươc phân thanh 4 loai la: ̀ ̀ ̀ ̣ ̀ - Hang tiên dung: Là loai san phâm mà khach hang phai mua săm thương xuyên tưc thơi và it ̀ ̣ ̣ ̣ ̉ ̉ ́ ̀ ̉ ́ ́ bỏ công sưc tim kiêm. ̀ ́ - Hang lưa chon: Là loai san phâm mà trong quá trinh mua săm khach hang phai so sanh và lưa ̀ ̣ ̣ ̉ ̉ ̀ ́ ́ ̀ ̉ ́ chọ về cac măt chât lương, giá ca, kiêu dang...để chon đươc san phâm thich hơp nhât. ́ ̣ ́ ̉ ̉ ́ ̣ ̉ ̉ ́ ́ - Hang chuyên dung: Là loai san phâm có nhưng đăc tinh đôc đao hay đăc điêm nhan hiêu danh ̀ ̣ ̣ ̉ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̃ ̣ ̀ cho môt nhom khach hang mua nao đó thương săn sang bỏ công sưc để tim kiêm mua băng đươc chinh san ̣ ́ ́ ̀ ̀ ̃ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̉ ̉ phâm đo. ́ - Hang năm: Là loai san phâm mà khach hang it biêt hoăc it nghĩ đên viêc mua săm no. ̀ ̀ ̣ ̉ ̉ ́ ̀ ́ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́ Câu 3: Phân đoan thị trương là tiên hanh phân chia thị trương thanh nhưng bộ phân ngươi tiêu dung theo môt ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ̀ ̣ số tiêu chuân nao đó trên cơ sơ nhưng quan điêm khac biêt về nhu câu ̉ ̀ ̉ ́ ̣ ̀ Phân II: Trả lơi Đung hay Sai cho môi câu nhân đinh sau (3 điêm) ̀ ́ ̃ ̣ ̣ ̉ Câu 1: Lơi chao mơi đao đưc là lơi chao mơi gơi lên cam xuc thuc đây mua hang ̀ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ̉ ̀ Câu 2: Nhu câu chỉ găn liên vơi quá trinh sinh lý cua cơ thể con ngươi ̀ ́ ̀ ̀ ̉ Câu 3: Cổ đông là môt trong nhưng chưc năng cua hoat đông phân phôi nhăm hoan thiên cac giao dich ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ Câu 4: Giá trị cua môt san phâm hoăc dich vụ tuỳ thuôc vao khả năng cua nhà san xuât. ̉ ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ ̉ ́ Câu 5: Thông thương trong giai đoan phat triên cua chu kỳ sông san phâm, doanh nghiêp có thể tiên hanh căt ̣ ́ ̉ ̉ ́ ̉ ̉ ̣ ́ ̀ ́ giam bơt chi phí đâu tư cho quang cao.. ̉ ̀ ̉ ́ Câu 6: Nhân thưc là nhân tố thuôc nhom yêu tố cá nhân có anh hương lơn đên hanh vi mua săm cua ngươi ̣ ̣ ́ ́ ̉ ́ ̀ ́ ̉ ̀ tiêu dung Câu 7: Ban hang thông qua thư đăt hang thuôc loai hinh kênh phân phôi câp 0. ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ́
 8. Câu 8: Kênh phân phôi môt câp con đươc goi là kênh trưc tiêp ́ ̣ ́ ̀ ̣ ́ Câu 9: Khi thưc hiên công cụ khuyên mai, moi nỗ lưc Marketing đêu tâp trung chủ yêu vao ngươi tiêu dung. ̣ ́ ̃ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ Câu 10: Marketing là hoat đông chỉ đat đươc hiêu quả đôi vơi cac hoat đông kinh doanh. ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̣ Câu 11: Bao bì chỉ là nhưng bao phủ vât chât bên ngoai cua san phâm. ̣ ́ ̀ ̉ ̉ ̉ Câu 12: Dich vụ không bao giơ có tôn kho. ̣ ̀ Câu 13: Hang năm là loai hang mà khach hang it biêt hoăc it nghĩ đên viêc mua săm no. ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́ Câu 14: Trang thai thư 4 trong 6 trang thai cua ngươi mua là hiêu. ̣ ́ ̣ ́ ̉ ̉ Câu 15: Cac nhà san xuât san phâm chinh thương đinh giá chung cao hơn cac san phâm phụ và san phâm hỗ ́ ̉ ́ ̉ ̉ ́ ̣ ́ ́ ̉ ̉ ̉ ̉ trơ để thu hut khach hang sư dung và dôn mưc lơi nhuân cao cho nhưng san phâm phụ và liên quan khi sư ́ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ̉ ̉ dung.̣ Câu 16: Trong ma trân SWOT, ô con chó bao gôm cac SBU có tôc độ tăng trương thị trương thâp và thị phân ̣ ̀ ́ ́ ́ ̀ tương đôi cua doanh nghiêp thâp ́ ̉ ̣ ́ Câu 17: Muc đich cua viêc ap dung triêt lý trong san xuât là ban đươc nhưng gì đã lam chư không phai lam ra ̣ ́ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ́ ̀ ̉ ̀ nhưng gì có thể ban đươc. ́ Câu 18: Để xac đinh đơn vị mâu, doanh nghiêp cân trả lơi câu hoi “Ai là đôi tương điêu tra ?” ́ ̣ ̃ ̣ ̀ ̉ ́ ̀ Câu 19: Đôi vơi nhom khach hang có đăc điêm mua hang vơi khôi lương lơn, tân suât mua thương xuyên, ́ ́ ́ ̀ ̣ ̉ ̀ ́ ̀ ́ doanh nghiêp cân tăng cương số lương trung gian phân phôi. ̣ ̀ ́ Câu 20: Xe Toyota là ví dụ điên hinh cua nhan hiêu san phâm trung vơi tên cua chủ sơ hưu.. ̉ ̀ ̉ ̃ ̣ ̉ ̉ ̀ ̉ Phân III: Anh (chi) hay trả lơi ngăn gon nhưng câu hoi sau: (3 điêm) ̀ ̣ ̃ ́ ̣ ̉ ̉ Câu 1: Trinh bay khai niêm và nêu ưu, nhươc điêm cua Marketing trưc tiêp ? (1 điêm) ̀ ̀ ́ ̣ ̉ ̉ ́ ̉ Câu 2: Nhu câu có nhưng đăc điêm gì ? (1 điêm) ̀ ̣ ̉ ̉ Câu 3: Thế nao là thị trương muc tiêu ? Khi đanh giá cac phân đoan thị trương để lưa chon thị trương muc ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̣ tiêu thương dưa trên cac yêu tố nao ? (1 điêm) ́ ́ ̀ ̉ Phân II: Trả lơi Đung hay Sai cho cac nhân đinh sau ̀ ́ ́ ̣ ̣ 21. S 6. S 11. S 16. Đ 22. S 7. Đ 12. Đ 17. Đ 23. S 8. S 13. Đ 18. Đ 24. S 9. S 14. S 19. S 25. Đ 10. S 15. S 20. S Phân III: Anh (chi) hay trả lơi ngăn gon nhưng câu hoi sau ̀ ̣ ̃ ́ ̣ ̉ Câu 1: Là hinh thưc sư dung thư tin, điên thoai và nhưng công cụ liên lac gian tiêp khac để thông tin cho ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ́ nhưng khach hang hiên có và khach hang tiêm năng hay yêu câu họ có phan ưng đap lai ́ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ ̀ ̉ ́ ̣  Ưu điêm ̉ - Khả năng lưa chon đôi tương cao ̣ ́ - Tao dưng đươc môi quan hệ lâu dai vơi khach hang ̣ ́ ̀ ́ ̀  Nhươc điêm: ̉ - ̣ Pham vi truyên thông hep ̀ ̣ - Mang tinh ngăn han ́ ́ ̣ ̣ Câu 2: Đăc điêm cua nhu câu: ̉ ̉ ̀ - Không có giơi han, muôn hinh muôn vẻ và thương xuyên tăng lên về cả số lương, chât ̣ ̀ ́ lương lân chung loai san phâm hay dich vụ đap ưng. ̃ ̉ ̣ ̉ ̉ ̣ ́ - Nhu câu có thể đươc con ngươi nhân thưc hoăc chưa nhân thưc, có thể thoa man hoăc chưa ̀ ̣ ̣ ̣ ̉ ̃ ̣ thoa man, có thể ôn đinh hoăc biên đông, có thể liên quan, bổ sung hoăc chuyên đôi... ̉ ̃ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ̉ - Sư thoa man nhu câu bao giơ cung có giơi han ̉ ̃ ̀ ̃ ̣ Câu 3: Thị trương muc tiêu bao gôm môt nhom khach hang (cá nhân và tổ chưc) mà chương trinh Marketing ̣ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̀ cua ngươi ban hang hoá nhăm vao ̉ ́ ̀ ́ ̀ Khi đanh giá cac phân đoan thị trương để lưa chon thị trương muc tiêu thương dưa trên cac yêu tô: ́ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ́ - Quy mô và tôc độ tăng trương cua thị trương ́ ̉ - Sưc hâp dân cua thị trương ́ ̃ ̉ - Nguôn lưc và muc tiêu kinh doanh cua doanh nghiêp ̀ ̣ ̉ ̣ Phân II: Trả lời Đung hay Sai cho môi câu nhân đinh sau (Không cân giai thich) 3 điêm ̀ ́ ̃ ̣ ̣ ̀ ̉ ́ ̉
 9. Câu 1: Hâu như cach lam tôt nhât đôi vơi doanh nghiêp là trươc tiên phai ra đươc quyêt đinh về giá ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ban sau đó căn cư vao giá để ra cac quyêt đinh khac về hệ thông Marketing - Mix ́ ̀ ́ ́ ̣ ́ ́ Câu 2: Cac quyêt đinh liên quan đên nơi tiêu thụ hang tương đôi khó thay đôi vì chung liên quan đên ́ ́ ̣ ́ ̀ ́ ̉ ́ ́ nhưng cam kêt lâu dai đôi vơi cac doanh nghiêp khac. ́ ̀ ́ ́ ̣ ́ Câu 3: Để đơn gian cho viêc mua săm, nhiêu ngươi mua thương thich mua hang tư đâu môi cung ̉ ̣ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ưng duy nhât. ́ Câu 4: Môt công ty vân dung quan điêm Marketing có thể chủ đông chia thị trương chung thanh cac ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ ̀ ́ đoan thị trương con và xây dưng hệ thông Marketing - Mix cho môi đoan thị trương con đo. ̣ ́ ̃ ̣ ́ Câu 5: Nhân cach là đăc điêm sinh lý riêng biêt cua môt cá nhân khiên anh ta có nhưng phan ưng ́ ̣ ̉ ̣ ̉ ̣ ́ ̉ tương đôi nhât quan và it thay đôi trươc môi trương xung quanh. ́ ́ ́ ́ ̉ Câu 6: Nôi dung và cach diên đat câu hoi trong bang câu hoi thì quan trong con thư tư câu hoi thì ̣ ́ ̃ ̣ ̉ ̉ ̉ ̣ ̀ ̉ không quan trong ̣ Câu 7: Thị trương có thể mơ rông hoăc không con khả năng mơ rông tuỳ thuôc vao mưc độ mà nó ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ chiu tac đông cua cac nỗ lưc Marketing. ̣ ́ ̣ ̉ ́ Câu 8: Ban lẻ là tât cả cac hoat đông về ban hang hoá và dich vụ trưc tiêp đên tay ngươi tiêu dung ́ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̀ cuôi cung để họ ban lai. ́ ̀ ́ ̣ Câu 9: Điêm khac biêt về chât chủ yêu cua hệ thông Marketing doc so vơi hệ thông Marketing thông ̉ ́ ̣ ́ ́ ̉ ́ ̣ ́ thương là cac thanh viên trong kênh hanh đông như môt hệ thông thông nhât ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ́ Câu 10: Giá trị cua môt san phâm hoăc dich vụ tuỳ thuôc vao nhà san xuât. ̉ ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ ́ Câu 11: Sư hai long cua khach hang không chỉ mang lai lơi ich tưc thơi mà là con đương tât yêu dân ̀ ̀ ̉ ́ ̀ ̣ ́ ́ ́ ̃ đên sư tăng trương lâu dai và phôn vinh cua doanh nghiêp ́ ̀ ̀ ̉ ̣ Câu 12: Quá trinh phân loai khach hang thanh nhưng nhom có nhu câu, đăc điêm và hanh vi khac ̀ ̣ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̣ ̉ ̀ ́ nhau đươc goi là xac đinh thị trương muc tiêu ̣ ́ ̣ ̣ Câu 13: Hang năm là loai hang mà khach hang it biêt hoăc it nghĩ đên viêc mua săm no. ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́ Câu 14: Trang thai thư 3 trong 6 trang thai cua ngươi mua là hiêu. ̣ ́ ̣ ́ ̉ ̉ Câu 15: Môt doanh nghiêp lân đâu tiên mua 1 san phâm nao đó đươc goi là mua lăp lai có điêu chinh. ̣ ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ Câu 16: San phâm côt loi là câp độ mang tinh chât nên tang nhât và trả lơi cho câu hoi “Khach hang ̉ ̉ ́ ̃ ́ ́ ́ ̀ ̉ ́ ̉ ́ ̀ thưc sư mua cai gì ?” ́ Câu 17: Muc đich cua viêc ap dung triêt lý trong Marketing là ban đươc nhưng gì đã lam ra chư ̣ ́ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̀ không phai lam ra nhưng gì có thể ban đươc. ̉ ̀ ́ Câu 18: Để xac đinh đơn vị mâu, doanh nghiêp cân trả lơi câu hoi “Phai lưa chon nhưng ngươi trả ́ ̣ ̃ ̣ ̀ ̉ ̉ ̣ lơi như thế nao?” ̀ Câu 19: Dich vụ du lich không bao giơ sư dung trung gian phân phôi. ̣ ̣ ̣ ́ Câu 20: Để tac đông đên ngươi tiêu dung lam cho họ mua san phâm cua minh, doanh nghiêp có thể ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̉ ́ ̉ ̀ ̣ sư dung cach lưu ý đên cac thuôc tinh trong san phâm ̣ ́ ́ ́ ̣ ́ ̉ ̉ Phân III: Anh (chi) hay trả lời ngăn gon những câu hoi sau (3 điêm) ̀ ̣ ̃ ́ ̣ ̉ ̉ Câu 1: Trinh bay cac nguyên lý cua Marketing ? (1 điêm) ̀ ̀ ́ ̉ ̉ Câu 2: Nêu khai niêm tưng loai san phâm căn cư theo đăc tinh sư dung ? (1 điêm) ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ̣ ́ ̣ ̉ Câu 3: Trinh bay khai niêm về bao bì ? (1 điêm) ̀ ̀ ́ ̣ ̉ Phân II: Trả lời Đung hay Sai cho cac nhân đinh ̀ ́ ́ ̣ ̣ 1. S 6. S 11. Đ 16. Đ 2. Đ 7. Đ 12. S 17. S 3. S 8. S 13. S 18. S 4. Đ 9. Đ 14. S 19. S 5. S 10. S 15. S 20. Đ Phân III: Anh (chi) hay trả lời ngăn gon những câu hoi ̀ ̣ ̃ ́ ̣ ̉ Câu 1: Cac nguyên lý cua Marketing: ́ ̉ - Coi trong khâu tiêu thụ san phâm và dich vụ hoăc ưu tiên danh cho ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ ̀ nó môt vị trí cao ̣ nhât trong chiên lươc cua công ty. ́ ́ ̉
 10. - Chỉ san xuât và kinh doanh nhưng san phâm và dich vụ mà thị trương cân chư không ̉ ́ ̉ ̉ ̣ ̀ san xuât kinh doanh nhưng san phâm, dich vụ theo khả năng săn co, hay noi cach khac san xuât kinh ̉ ́ ̉ ̉ ̣ ̃ ́ ́ ́ ́ ̉ ́ doanh phai đap ưng nhu câu, mong muôn cua khach hang, đanh đung tâm lý cua khach hang. ̉ ́ ̀ ́ ̉ ́ ̀ ́ ́ ̉ ́ ̀ - Muôn biêt thị trương cân cai gi, ngươi tiêu dung cân cai gì thì phai tổ chưc điêu tra, ́ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̉ ̀ nghiên cưu tỉ mỉ và phai có nhưng phan ưng linh hoat. ̉ ̉ ̣ - Hoat đông Marketing đi liên vơi tổ chưc và quan ly, đoi hoi cac doanh nghiêp phai đưa ̣ ̣ ̀ ̉ ́ ̀ ̉ ́ ̣ ̉ nhanh tiên bộ khoa hoc công nghệ vao san xuât và kinh doanh. ́ ̣ ̀ ̉ ́ Câu 2: Căn cư vao đăc tinh sư dung, san phâm đươc phân lam 3 mây loai ̀ ̣ ́ ̣ ̉ ̉ ̀ ́ ̣ - Hang không bên: Là nhưng san phâm cụ thể thương ̀ ̀ ̉ ̉ chỉ qua môt hay vai lân sư dung. Đó là nhưng san phâm tiêu thụ nhanh và thương xuyên phai mua lai. ̣ ̀ ̀ ̣ ̉ ̉ ̉ ̣ - Hang lâu bên: Là nhưng san phâm cụ thể thương đươc sư dung rât ̀ ̀ ̉ ̉ ̣ ́ nhiêu lân và trong thơi gian tương đôi dai. ̀ ̀ ́ ̀ - Dich vu: Là san phâm vô hinh, là moi kêt quả và hanh đông mà môt bên ̣ ̣ ̉ ̉ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ có thể cung câp cho bên kia mà không liên quan đên quyên sơ hưu. Dich vụ có thể găn liên hoăc ́ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ không găn liên vơi san phâm vât chât. ́ ̀ ̉ ̉ ̣ ́ Câu 3: Bao bì là cai bao phủ vât chât hoăc là cai chưa đưng cho san phâm, là trung gian giưa san ́ ̣ ́ ̣ ́ ̉ ̉ ̉ phâm và ngươi tiêu dung. ̉ ̀ Phân II: Trả lơi Đung hay Sai cho môi câu nhân đinh sau (3 điêm) ̀ ́ ̃ ̣ ̣ ̉ Câu 1: Công viêc cua ngươi lam Marketing kêt thuc ngay sau khi khach hang mua san phâm hay dich vu. ̣ ̉ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̉ ̉ ̣ ̣ Câu 2: Nhiêm vụ cua Marketing là cố găng phat hiên nhưng xu hương biên chuyên cua nên văn hoa để kip ̣ ̉ ́ ́ ̣ ́ ̉ ̉ ̀ ́ ̣ thơi đề xuât nhưng san phâm phù hơp. ́ ̉ ̉ Câu 3: Để xac đinh đơn vị mâu, doanh nghiêp cân trả lơi câu hoi “Ai là đôi tương điêu tra ?” ́ ̣ ̃ ̣ ̀ ̉ ́ ̀ Câu 4: Hanh vi mua hang phưc tap là hanh vi mua hang mà mưc độ tham gia cua ngươi mua vao trong tiên ̀ ̀ ̣ ̀ ̀ ̉ ̀ ́ trinh mua cao và cac nhan hiêu khac nhau it. ̀ ́ ̃ ̣ ́ ́ Câu 5: Hang hang không có mưc giá vé khac nhau cho chuyên sang hay đêm nghia là hang hang không đinh ̃ ̀ ́ ́ ́ ̃ ̃ ̀ ̣ giá phân biêt theo nhom khach hang. ̣ ́ ́ ̀ Câu 6: Đinh giá theo giá tâm lý là viêc sư dung mưc giá chăn để đinh giá cac san phâm hay dich vu. ̣ ̣ ̣ ̃ ̣ ́ ̉ ̉ ̣ ̣ Câu 7: Theo quan điêm Marketing thì doanh nghiêp cân san xuât và kinh doanh nhưng san phâm và dich vụ ̉ ̣ ̀ ̉ ́ ̉ ̉ ̣ theo khả năng săn có cua minh. ̃ ̉ ̀ Câu 8: Trang thai thư 4 trong 6 trang thai cua ngươi mua là hiêu. ̣ ́ ̣ ́ ̉ ̉ Câu 9: Giá trị cua môt san phâm hoăc dich vụ tuỳ thuôc vao sư cam nhân cua khach hang . ̉ ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ ̉ ́ ̀ Câu 10: Nhân viên ban hang cua doanh nghiêp tiêp xuc trưc tiêp vơi ngươi mua trên thị trương là hinh thưc ́ ̀ ̉ ̣ ́ ́ ́ ̀ thể hiên cua kênh giơi thiêu. ̣ ̉ ̣ Câu 11: Phân tich môi trương kinh doanh là điêm xuât phat cua viêc nhân đinh thị trương để đề ra chiên lươc ́ ̉ ́ ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ́ Marketing cho doanh nghiêp ̣ Câu 12: Doanh nghiêp san xuât môt loai san phâm nhât đinh để ban cho môt số phân đoan thị trương là hinh ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ thưc thâm nhâp thị trương theo phương phap chuyên môn hoá có chon loc. ̣ ́ ̣ ̣ Câu 13: Cac nhà san xuât san phâm chinh thương đinh giá chung cao hơn cac san phâm phụ và san phâm hỗ ́ ̉ ́ ̉ ̉ ́ ̣ ́ ́ ̉ ̉ ̉ ̉ trơ để thu hut khach hang sư dung và dôn mưc lơi nhuân cao cho nhưng san phâm phụ và liên quan khi sư ́ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ̉ ̉ dung. ̣ Câu 14: Chiên lươc giá trị tôt là chiên lươc đinh giá thâp cho nhưng san phâm cai tiên có chât lương trung ́ ́ ́ ̣ ́ ̉ ̉ ̉ ́ ́ ̀ binh. Câu 15: Đôi vơi hang tư liêu san xuât thì doanh nghiêp sư dung kênh phân phôi cang dai cang tôt. ́ ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ̀ ́ Câu 16: Trong ma trân SWOT, ô bò sưa (tui tiên) bao gôm cac SBU có tôc độ tăng trương tăng trương thị ̣ ́ ̀ ̀ ́ ́ trương cao và thị phân tương đôi cua doanh nghiêp thâp. ̀ ́ ̉ ̣ ́ Câu 17: Phong vân qua điên thoai là phương phap phong vân có độ linh hoat cao nhât. ̉ ́ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ̣ ́ Câu 18: Bộ môn Marketing xuât hiên đâu tiên ơ châu Âu ́ ̣ ̀ Câu 19: Trong giai đoan bao hoà cua chu kỳ sông san phâm, giá ban san phâm phai tương đôi ôn đinh. ̣ ̃ ̉ ́ ̉ ̉ ́ ̉ ̉ ̉ ́ ̉ ̣ Câu 20: Không thể đo lương đươc chât lương cua dich vụ vì chung là san phâm vô hinh. ́ ̉ ̣ ́ ̉ ̉ ̀
 11. Phân III: Anh (chi) hay trả lơi ngăn gon nhưng câu hoi sau (3 điêm) ̀ ̣ ̃ ́ ̣ ̉ ̉ Câu 1: Phân tich môt mâu quang cao mà anh (chi) tâm đăc nhât ? (1 điêm) ́ ̣ ̉ ̉ ́ ̣ ́ ́ ̉ Câu 2: Trinh bay nhưng chưc năng thuôc nhom chưc năng thưc hiên giao dich cua hoat đông phân phôi ? (1 ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ ̉ điêm) Câu 3: Thế nao là triêt lý (quan điêm) trong san xuât? (1 điêm) ̀ ́ ̉ ̣ ̉ ́ ̉ Phân II: Trả lơi Đung hay Sai cho cac nhân đinh sau ̀ ́ ́ ̣ ̣ 6. S 6. S 11. Đ 16. S 7. Đ 7. S 12. S 17. S 8. Đ 8. S 13. S 18. S 9. S 9. Đ 14. Đ 19. Đ 10. S 10. Đ 15. S 20. S Phân III: Anh (chi) hay trả lơi ngăn gon nhưng câu hoi sau ̀ ̣ ̃ ́ ̣ ̉ Câu 1: Sinh viên tư chon và phân tich ̣ ́ Câu 2:.Nhưng chưc năng thuôc nhom chưc năng thưc hiên giao dich cua hoat đông phân phôi: ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ - Điêu tra và nghiên cưu ̀ - Cổ đông ̣ ́ - Tiêp xuc ́ - Cân đôi ́ - Thương thao ̉ Câu 3: Triêt lý san xuât chủ trương răng ngươi tiêu dung sẽ ưa chuông nhưng san phâm có săn để dung và ́ ̉ ́ ̀ ̀ ̣ ̉ ̉ ̃ ̀ đươc phân phôi rông rai vơi giá thâp. Vì vây, quan trị Marketing tâp trung vao viêc đây manh san xuât cung ́ ̣ ̃ ́ ̣ ̉ ̣ ̀ ̣ ̉ ̣ ̉ ́ ̃ như phân phôi san phâm. ́ ̉ ̉ Phân II: Trả lời Đung hay Sai cho môi câu nhân đinh sau (3 điêm) ̀ ́ ̃ ̣ ̣ ̉ Câu 1: Mã số và mã vach là yêu tố băt buôc trên nhan hiêu san phâm khi tung chung ra thị trương ̣ ́ ́ ̣ ̃ ̣ ̉ ̉ ́ Câu 2: Dich vụ tin dung là môt trong nhưng dich vụ năm trong hoat đông hâu mai cua doanh nghiêp ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ̃ ̉ ̣ Câu 3: Bao bì gop phân lam tăng giá trị cho hang hoá ́ ̀ ̀ ̀ Câu 4: Hanh vi mua hang hai hoà là hanh vi mua hang mà mưc độ tham gia cua ngươi mua vao trong ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̉ ̀ tiên trinh mua thâp và cac nhan hiêu khac nhau it. ́ ̀ ́ ́ ̃ ̣ ́ ́ Câu 5: Thuât ngư Marketing lân đâu tiên xuât hiên ơ châu My. ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̃ Câu 6: Để tôi đa hoá thị phân, doanh nghiêp tiên hanh tăng giá ban san phâm và dich vụ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ̉ ̉ ̣ Câu 7: Dư liêu thư câp gôm nhưng thông tin gôc đươc thu thâp cho muc đich nhât đinh. ̣ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̣ Câu 8: Muc tiêu duy trì đươc ap dung cho cac SBU năm trên ô bò sưa ̣ ́ ̣ ́ ̀ Câu 9: Tiêu chuân tâm lý là môt trong nhưng tiêu chuân cơ ban để phân loai thị trương. ̉ ̣ ̉ ̉ ̣ Câu 10: Phân phôi phai giai quyêt 3 vân đề là thơi gian, đia điêm và số lương. ́ ̉ ̉ ́ ́ ̣ ̉ Câu 11: Trong chu kỳ sông cua san phâm ngươi ta phân loai thanh 4 giai đoan khac nhau là giai đoan ́ ̉ ̉ ̉ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ra đơi, giai đoan phat triên, giai đoan bao hoà và giai doan suy thoai. ̣ ́ ̉ ̣ ̃ ̣ ́ Câu 12: Đôi vơi hang tư liêu san xuât (hang kỹ nghê), chiêu dai cua kênh phân phôi thương ngăn ́ ̀ ̣ ̉ ́ ̀ ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ́ hơn so vơi chiêu dai cua kênh phân phôi hang tiêu dung. ̀ ̀ ̉ ́ ̀ ̀ Câu 13: Giai đoan 1930-1945, Marketing hương vao hoat đông ban hang, chú trong đên doanh số và ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ́ lơi nhuân trươc măt. ̣ ́ Câu 14: Trong giai đoan phat triên cua chu kỳ sông san phâm, doanh nghiêp có thể căt giam bơt chi ̣ ́ ̉ ̉ ́ ̉ ̉ ̣ ́ ̉ phí đâu tư cho marketing trưc tiêp. ̀ ́ Câu 15: Marketing chỉ là trach nhiêm cua phong Marketing trong doanh nghiêp ́ ̣ ̉ ̀ ̣ Câu 16: Cung môt kiêu dang, chât liêu vai, nhan hiêu và chât lương như nhau, môt chiêc ao đươc ̀ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ̉ ̃ ̣ ́ ̣ ́ ́ ban trong cac shop thơi trang giá ban thương đăt hơn nêu chung chỉ đươc bay ban ơ chơ. Đây là ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ phương phap đinh giá phân biêt dưa vao đôi tương khach hang. ́ ̣ ̣ ̀ ́ ́ ̀ Câu 17: Tai trơ là môt trong nhưng chưc năng hoan thiên cac giao dich trong hoat đông phân phôi. ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ́ Câu 18: Khi đi phân tich nguôn lưc cua doanh nghiêp tưc là chung ta đang đi phân tich môt yêu tố ́ ̀ ̉ ̣ ́ ́ ̣ ́ năm trong môi trương vi mô ̀
 12. Câu 19: Khi doanh nghiêp tim cach sơ hưu hoăc gia tăng sư kiêm soat lên hệ thông nhưng nhà cung ̣ ̀ ́ ̣ ̉ ́ ́ câp cua minh nghia là doanh nghiêp đang thưc hiên chiên lươc hôi nhâp phia trươc. ́ ̉ ̀ ̃ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ́ Câu 20: Trong môt số trương hơp đăc biêt, dich vụ vân có thể có tôn kho. ̣ ̣ ̣ ̣ ̃ ̀ Phân III: Anh (chi) hay trả lời ngăn gon những câu hoi sau (3 điêm) ̀ ̣ ̃ ́ ̣ ̉ ̉ Câu 1: Hay nêu nhưng điêu kiên ap dung đinh giá phân biêt ? (1 điêm) ̃ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ Câu 2: Thế nao là kênh (hệ thông) Marketing doc ? (1 điêm) ̀ ́ ̣ ̉ Câu 3: Trinh bay nhưng đăc điêm cơ ban cua dich vụ ? (1 điêm) ̀ ̀ ̣ ̉ ̉ ̉ ̣ ̉ Phân II: Trả lời Đung hay Sai cho cac nhân đinh sau ̀ ́ ́ ̣ ̣ 11. S 6. S 11. S 16. S 12. Đ 7. S 12. Đ 17. Đ 13. Đ 8. Đ 13. Đ 18. Đ 14. S 9. S 14. S 19. S 15. Đ 10. Đ 15. S 20. S Phân III: Anh (chi) hay trả lời ngăn gon những câu hoi sau ̀ ̣ ̃ ́ ̣ ̉ Câu 1: Điêu kiên ap dung đinh giá phân biêt ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ - Thị trương có thể phân đoan đươc và cac đoan thị trương đó phai có nhu câu vơi cương độ khac ̣ ́ ̣ ̉ ̀ ́ nhau. - Nhưng ngươi mua hang ơ đoan thị trương giá thâp không có khả năng ban lai hang hoá ơ đoan ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̣ thị trương giá cao hơn để kiêm lơi. ́ - Cac đôi thủ canh tranh không có khả năng ban hang rẻ hơn ơ đoan thị trương giá cao. ́ ́ ̣ ́ ̀ ̣ - Chi phí cho viêc phân đoan thị trương và theo doi giam sat thị trương không vươt quá số tiên ̣ ̣ ̃ ́ ́ ̀ thu thêm đươc do phân biêt gia. ̣ ́ - Viêc đinh giá phân biêt không gây ra sư bât binh và khó chiu cho khach hang. ̣ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ̀ - Cac hinh thưc phân biêt giá cụ thể không đươc trai vơi phap luât. ́ ̀ ̣ ́ ́ ̣ Câu 2: Hệ thông Marketing doc bao gôm nhà san xuât, nhà ban sỉ và nhà ban lẻ hoat đông như môt ́ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̣ thể thông nhât. Hoăc môt thanh viên nay là chủ sơ hưu cua cac thanh viên khac hoăc trao cho họ đôc ́ ́ ̣ ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ̀ ́ ̣ ̣ quyên kinh tiêu hoăc có quyên lưc manh đên nôi cac thanh viên kia phai hơp tac ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ̃ ́ ̀ ̉ ́ Câu 3: Nhưng đăc điêm cơ ban cua dich vụ ̣ ̉ ̉ ̉ ̣ ́ - Tinh không ôn đinh ̉ ̣ - Tinh không tach rơi ́ ́ ́ - Tinh vô hinh ̀ - Dich vụ không có tôn kho ̣ ̀ Phân II: Trả lơi Đung hay Sai cho môi câu nhân đinh sau (3 điêm) ̀ ́ ̃ ̣ ̣ ̉ Câu 1: Quang cao có khả năng lưa chon đôi tương truyên thông cao ̉ ́ ̣ ́ ̀ Câu 2: Hanh vi mua thông thương là hanh vi mua hang mà mưc độ tham gia cua ngươi mua vao trong tiên ̀ ̀ ̀ ̉ ̀ ́ trinh mua thâp và cac nhan hiêu khac nhau it. ̀ ́ ́ ̃ ̣ ́ ́ Câu 3: Văn hoá không phai là đăc điêm cá nhân có anh hương đên quyêt đinh mua cua ngươi tiêu dung ̉ ̣ ̉ ̉ ́ ́ ̣ ̉ ̀ Câu 4: Kêt quả cua Marketing hiên đai là lơi nhuân thông qua sư thoa man cua khach hang ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ̉ ̃ ̉ ́ ̀ Câu 5: Không có san phâm thì không có sư trao đôi ̉ ̉ ̉ Câu 6: Dư liêu thư câp gôm nhưng thông tin gôc đươc thu thâp cho muc đich nhât đinh ̣ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̣ Câu 7: Để đat đươc muc tiêu tôi đa hoa thị lơi nhuân, phân lơn cac doanh nghiêp thương có xu hương giam ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̉ giá ban san phâm hay dich vụ trong giai đoan tung san phâm ra thị trương. ́ ̉ ̉ ̣ ̣ ̉ ̉ Câu 8: Hang tiên dung là loai san phâm mà khach hang mua săm thương xuyên và it bỏ công sưc tim kiêm. ̀ ̣ ̣ ̣ ̉ ̉ ́ ̀ ́ ́ ̀ ́ Câu 9: Giá ban quy đinh mưc giá tôi thiêu, giá thanh quy đinh mưc giá tôi đa. ́ ̣ ́ ̉ ̀ ̣ ́ Câu 10: Lơi thế canh tranh là nhân tố mà công ty đat thăng lơi cao nhât. ̣ ̣ ́ ́ Câu 11: Phân đoan thị trương có lơi cho doanh nghiêp ơ chỗ giup cho doanh nghiêp mơ rông thị phân ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ Câu 12: Công tac đanh giá nhân viên ban hang chỉ đươc đanh giá thông qua doanh số ban trong nhưng thơi kỳ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ̣ nhât đinh
 13. Câu 13: Quan trị Marketing là quan trị sưc cung. ̉ ̉ Câu 14: Ban hang tai siêu thị là môt loai hinh ban sỉ hiên đai. ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ Câu 15: Marketing chỉ có lơi cho san phâm tiêu dung ̉ ̉ ̀ Câu 16: Thị trương đông nghiêp bao gôm toan bộ khach hang hiên tai và tương lai cua doanh nghiêp và cac ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ̣ ́ đôi thủ canh tranh hơp lai theo môt loai san phâm hoăc dich vụ nhât đinh . ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ Câu 17: Để giam tinh thơi vụ cho san phâm và dich vu, doanh nghiêp có thể tăng cương quang cao hay tim ̉ ́ ̉ ̉ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ kiêm môt phân lơp thị trương mơi vao mua trai vụ. ́ ̣ ̀ ̀ ́ Câu 18: Trong giai đoan tai đăt hang, doanh nghiêp cân tăng cương chi phí cho công cụ ban hang trưc tiêp . ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ́ Câu 19: Khach hang không mua san phâm mà mua lơi ich có trong san phâm đo. ́ ̀ ̉ ̉ ́ ̉ ̉ ́ Câu 20: Thông thương hang tư liêu san xuât có kênh phân phôi dai hơn hang tiêu dung. ̀ ̣ ̉ ́ ́ ̀ ̀ ̀ Phân III: Anh (chi) hay trả lơi ngăn gon nhưng câu hoi sau (3 điêm) ̀ ̣ ̃ ́ ̣ ̉ ̉ Câu 1: Trinh bay khai niêm và cac đăc điêm cơ ban cua dich vụ ? (1 điêm) ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̉ ̉ ̣ ̉ Câu 2: Anh (chi) hay phân đoan thị trương cho dich vụ giai khat ? (1 điêm) ̣ ̃ ̣ ̣ ̉ ́ ̉ Câu 3: Nêu cac muc tiêu cua viêc đinh giá ? (1 điêm) ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ̉ Phân II: Trả lơi Đung hay Sai cho cac nhân đinh sau ̀ ́ ́ ̣ ̣ 26. S 6. Đ 11. S 16. S 27. Đ 7. S 12. S 17. Đ 28. Đ 8. Đ 13. S 18. S 29. Đ 9. S 14. S 19. Đ 30. S 10. Đ 15. S 20. S Phân III: Anh (chi) hay trả lơi ngăn gon nhưng câu hoi sau ̀ ̣ ̃ ́ ̣ ̉ Câu 1: Khai niêm và cac đăc điêm cơ ban cua dich vụ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̉ ̉ ̣ Dich vụ là moi hanh đông và ket quả mà môt bên có thể cung câp cho bên kia và chủ yêu là vô hinh mà không ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̀ dân đên quyên sơ hưu môt cai gì đo. Dich vụ có cac đăc điêm sau: ̃ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ́ - Tinh vô hinh ̀ - Tinh không tach rơi ́ ́ ́ - Tinh không ôn đinh ̉ ̣ - Không có tôn kho ̀ Câu 2: Phân đoan thị trương cho dich vụ giai khat: ̣ ̣ ̉ ́ - Theo tiêu chuân hanh vi: Lơi ich tim kiêm (dich vu, tinh kinh tê..) ̉ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ́ - Theo tiêu chuân nhân khâu:Thu nhâp, lưa tuôi... ̉ ̉ ̣ ̉ - Theo tiêu chuân tâm ly: Tinh cach, lôi sông.. ̉ ́ ́ ́ ́ ́ ́ Câu 3: Cac muc tiêu cua viêc đinh gia: ̣ ̉ ̣ ̣ ́ - Bao đam không phai đong cưa san xuât ̉ ̉ ̉ ́ ̉ ́ - Tôi đa hoá lơi nhuân ́ ̣ - Tôi đa hoá doanh thu ́ - Tôi đa hoá thị phân ́ ̀ - Dân đâu về chât lương ̃ ̀ ́ - Muc tiêu khac: Lơi ich xã hôi, chiên lươc doanh nghiêp .... ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ B .Chọn đáp án đúng hoặc sai: 1.Trong xn mkt chi có thể liên quan tơi các hoạt động mậu dịch mà thôi 2.Ta cần phải xác định nhưng nhu cầu của ngươi tiêu thụ và dư tính tất cả các hoạt đọng sx 3.Trình bày sp hơp lý cũng là một bộ phận của Mkt 4.Việc xác đinh thói quen mua sắm của ngươi tiêu thụ sẽ ít quan trọng hơn so vơi việc xác định diểm bán cụ thể cho sp nào đó 5.Các sp và dịch vụ sẽ ít tốn kém hơn bỏ đi các chi phí khác 6.Khi tăng sx chi phí cố định sẽ đươc phân bổ cho một số lương lơn hơn các đơn vị sp 7.Mkt là lĩnh vưc mà số nhân viên không cần nhiều 8.Bán hàng cho một ngươi tiêu thụ đã có sẵn nhưng hàng cần thiết dễ hơn bán cho nhưng ngươi có nhu cầu că n bản 9.Mkt trươc hết là phải xác định nhưng thư mà ngươi tiêu thụ có nhu cầu 10.Nền kinh tế của Pháp là nền kinh tế phồn thịnh
 14. 11.Mkt tác dụng đáng kể nên mưc độ tạo công ăn việc làm ,nên mưc thu nhạp và mưc sống mỗi ngươi dân và mỗi quốc gia 12.Mkt xuất hiện cùng các hoạt động trao đổi 13.Thơi kỳ phồn vinh ít đòi hỏi tìm kiếm đầu ra vì mưc cầu về hh và dịch vụ về căn bản là lơn hơn mưc cung 14.Vai trò của Mkt là xđ chiến lươc hoạt động của xí nghiệp(xn) 15.Trong xã hội hậu công nghiệp vai trò của Mkt luôn luôn là thích ưng sp vơi nhu cầu dư kiến trươc của ngươi tiêu thụ .Tuy nhiên mỗi xn sẽ phụ thuộc lẫn nhau và sẽ cùng tham gia vào một xh khong có cưỡng chế gò bó ngươi tiêu thụ 16.Bốn thông số mkt là sản phẩm ,địa điểm ,quảng cáo ,sản xuất 17.Sản phẩm là một tổng thể các đăc trưng thưc tế 18.Giá cả tốt là giá cả tạo ra nhiều lơi nhuận cho xn 19.Giá cả phải thích ưng vơi thị trương đươc hương tơi và vào loại sp cung ưng 20.Đa số các hàng hóa đều trưc tiếp và tư động đi tư ngươi sản xuất tơi ngươi tiêu dùng 21. Thông số địa diểm bao hàm cả việc pp vật lý qua các kênh pp 22.Sư phân bố thu nhập giưa tiền nhà ,tiền ăn uống và tiền dịch chuyển thể hiện mưc cạnh tranh giưa các sp 23.Trong trương hơp cạnh tranh toàn phần ,giá cả đươc định đoạt bơi các thế lưc thị trương 24.Các thay đổi trong môi trương tư nhiên có ảnh hương đến các dạng tiêu thụ của công chúng 25.Thị trương có thể có nghĩa là nơi ( hoặc vùng địa lý )diễn ra các cuộc giao dịch thương mại 26.Tiềm năng của một xn luôn luôn thấp hơn nhu cầu một thị trương 27.Khi hoạch định một tt rất hiếm khi mỗi khu vưc đều có một quy mô giống nhau 28.Việc hoạch định một thị trương là không giơi hạn 29.Việc nghiên cưu Mkt không nhất thiết phải hương vào thỏa mãn ngươi tiêu dùng 30.Giai doạn đầu tiên của nghiên cưu Mkt là xác định các vấn đề 31.Phương pháp tính phần trăm doanh số căn cư vào khối lương bán hàng của xn hay vơi sư tham gia của xn 32.Thương ngươi bán là một ngươi trong hãng gần gũi nhất vơi tt,vơí sư cạnh tranh và vơi ngươi tiêu thụ 33.Các nguồn dư liệu thư cấp sẽ tiết kiệm thơi gian và tiền bạc cho ngưoi ohụ trách mkt 34.Cần phải thương xuyên ưng dụng các dư liệu thư cấp cho nhu cầu của chung ta 35.Các dư liệu sơ cấp thuơng ơ dạng nguyên thủy trong tt 36.Hình ảnh về sp là một trong các đặc tính của biểu tương 37.Khi một khách hàng mua một sp chủ yếu là do sư hài lòng 38.Khách hàng tiêu thụ hình ảnh trên nhãn khi mua hàng 39;Một tên nhãn có thể trơ thành tên của cả một chủng loại sp 40.Ta nên sư dụng các nhãn gia đình khi các sp không có chất lương mẫu mưc Các đáp án sai:1,3,4,5,7,10,13,14,17,18,20,22,26,28,29,30,34,37,38,39,40
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2