Câu hỏi tự luận tư tưởng Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Hoang Van Huong Huong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

2
939
lượt xem
210
download

Câu hỏi tự luận tư tưởng Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Trình bày khái niệm, hệ thống và giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh được nêu trong Báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng CSVN (4/2001) . 2. Trình bày điều kiện lịch sử-xã hội của Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi tự luận tư tưởng Hồ Chí Minh

  1. Câu hỏi tự luận tư tưởng hồ chí minh 1. Trình bày khái niệm, hệ thống và giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh được nêu trong Báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng CSVN (4/2001) . 2. Trình bày điều kiện lịch sử-xã hội của Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. 3. Những yếu tố thời đại đầu thế kỉ XX ảnh hưởng đến sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. 4. Nội dung những yếu tố giá trị của tư tưởng văn hoá truyền thống Việt Nam được Hồ Chí Minh kế thừa. 5. Hồ Chí Minh đã kế thừa những yếu tố tích cực nào trong tư tưởng Nho giáo. 6. Hồ Chí Minh đã kế thừa những yếu tố tích cực nào trong tư tưởng Phật giáo. 7. Hồ Chí Minh đã kế thừa những giá trị tiến bộ nào của tư tưởng và văn hoá phương Tây. 8. Trình bày điều kiện lịch sử-xã hội hình hành tư tưởng Hồ Chí Minh. 9. Vai trò của Chủ nghĩa Mác- Lênin đối với sự hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. 10. Những nhân tố chủ quan thuộc về phẩm chất cá nhân Hồ Chí Minh là cơ sở hình thành tư tưởng của Người. 11. Quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh có mấy thời kỳ. Tên gọi của các thời kỳ đó. 12. Trình bày nội dung cơ bản của thời kỳ hình thành tư tưởng yêu nước thương dân trong quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. 13. Trình bày nội dung cơ bản của thời kỳ tìm tòi con đường cứu nước trong quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. 1
  2. 14. Vì sao thời kỳ 1921-1930 được xác định là thời kỳ hình thành cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam. 15. Trình bày những nội dung của thời kỳ 1930-1945 trong quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. 16. Những vấn đề chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh được bổ sung, phát triển trong thời kỳ 1945- 1969. 17. ý nghĩa cơ bản của việc học tập, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh đối với học sinh, sinh viên. 18. Phân tích nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. 19. Phân tích quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. 20. Những vấn đề cơ bản trong lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc. 21. Quan điểm và hành động của Hồ Chí Minh về vấn đề độc lập, tự do. 22. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc giải quyết vấn đề độc lập, tự do như thế nào? 23. Nội dung và giá trị của vấn đề chủ nghĩa dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh. 24. Mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc. 25. Mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và CNXH trong tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc. 26. Vì sao Hồ Chí Minh đặt sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam đi theo con đường của cách mạng vô sản. 27. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cách mạng giải phóng dân tộc. 28. Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng cách mạng trong cách mạng giải phóng dân tộc. 2
  3. 29. Sự khác nhau cơ bản giữa quan điểm của Quốc tế Cộng sản và của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa với cách mạng vô sản ở chính quốc. Vì sao có sự khác nhau đó. 30. Quan điểm của Hồ Chí Minh về sử dụng bạo lực trong cách mạng giải phóng dân tộc. 31. Nội dung vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc vào công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay. 32. Về sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc, Hồ Chí Minh viết: “Chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn của đất nước.” Vận dụng quan điểm trên đây của Người vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 33. Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa với cách mạng vô sản ở chính quốc. 34. Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản đối với cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam. 35. Phân tích những nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc. 36. Những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc. 37. Hãy phân tích cơ sở khoa học và ý nghĩa thực tiễn về quan đểm của Hồ Chí Minh: cách mạng thuộc địa có khả năng thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc. 38. Phân tích con đường hình thành tư duy Hồ Chí Minh về CNXH ở Việt Nam 39. Phân tích quan niệm của Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất của CNXH 3
  4. 40. Phân tích quan niệm của Hồ Chí Minh về mục tiêu và động lực của CNXH 41. Phân tích quan niệm của Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam 42. Nội dung vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH vào công cuộc đổi mới ở Việt Nam 43. Hãy phân tích quan niệm của Hồ Chí Minh về mục tiêu của CNXH 44. Hãy phân tích quan niệm của Hồ Chí Minh về động lực của CNXH 45. Hãy phân tích bước đi và biện pháp xây dựng CNXH ở Việt Nam theo quan niệm của Hồ Chí Minh 46. Hãy nêu nội dung vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH vào công cuộc đổi mới ở Việt Nam 47. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc 48. Nêu cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc 49. Phân tích những quan điểm của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. 50. Nội dung vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc trong bối cảnh hiện nay 51. Nội dung vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong bối cảnh hiện nay. 52. Hãy phân tích quan điểm đại đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược, bảo đảm thành công của cách mạng và quan điểm đại đoàn kết dân tộc vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng trong Hồ Chí Minh. 53. Hãy phân tích quan điểm đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân và quan điểm đại đoàn kết dân tộc phải biến thành sức mạnh vật chất, có tổ chức là Mặt trận dân tộc thống nhất của Hồ Chí Minh. 4
  5. 54. Hãy phân tích quá trình nhận thức của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại 55. Hãy phân tích những nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại sau đây: đặt cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam trong sự gắn bó với cách mạng vô sản thế giới; kết hợp chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. 56. Hãy phân tích những nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại sau đây: dựa vào sức mình là chính,tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế, đồng thời tích cực thực hiện nghĩa vụ quốc tế của mình; có quan hệ hữu nghị, hợp tác, sẵn sàng “làm bạn với tất cả mọi nước dân chủ”. 57. Hãy trình bày nội dung vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong bối cảnh hiện nay? 58. Phân tích tưởng Hồ Chớ Minh về vai trũ lónh đạo của Đảng cộng sản đối với cách mạng Việt Nam. 59. Phõn tớch tư tưởng Hồ Chí Minh về tính tất yếu phải có Đảng lónh đạo đối với cách mạng Việt Nam. 60. Phõn tớch tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trũ của chủ nghĩa Mác-Lênin đối với Đảng cộng sản Việt Nam. 61. Nội dung của nguyờn tắc tập trung dõn chủ trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam. 62. Nội dung của nguyờn tắc tập thể lónh đạo, cá nhân phụ trách trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam. 63. Nội dung của nguyờn tắc tự phờ bỡnh và phờ bỡnh trong tư tưởng Hồ Chớ Minh về xõy dựng Đảng cộng sản Việt Nam. 5
  6. 64. Nội dung của nguyờn tắc kỷ luật nghiờm minh tự giỏc trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xõy dựng Đảng cộng sản Việt Nam. 65. Nội dung của nguyên tắc đoàn kết thống nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xõy dựng Đảng cộng sản Việt Nam. 66. Phân tích nội dung quan điểm sau đây của Hồ Chí Minh: “Đảng vừa là người lónh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhõn dõn”. 67. Cơ sở khoa học để Hồ Chí Minh đưa ra quan điểm: Đảng phải thường xuyên tự chỉnh đốn, tự đổi mới. 68. Để thường xuyên chăm lo xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân, theo tư tưởng Hồ Chí Minh thỡ phải làm gỡ? 69. Nội dung của vấn đề chỉnh đốn đổi mới Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. 70. Quan điểm của Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, do dân, vỡ dõn. 71. Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của Nhà nước cách mạng. 72. Hiểu thế nào là Nhà nước pháp quyền. Nhà nước phỏp quyền gồm cú những quyền lực gỡ? 73. Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của Nhà nước. 74. Hãy trình bày cơ sở và nội dung luận điểm của Hồ Chí Minh: Đảng phải thường xuyên tư chỉnh đốn, tự đổi mới. 75. Theo Hồ Chớ Minh, để phỏp luật cú hiệu lực phỏp lý mạnh mẽ trong thực tế cần phải thực hiện cỏc biện phỏp nào? 76. Những biện phỏp quan trọng nhất nhằm xõy dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh và cú hiệu quả theo tư tưởng Hồ Chớ Minh. 77. Theo Hồ Chớ Minh, những căn bệnh của bộ mỏy nhà nước cần phải chống là gỡ? Những căn bệnh nào được Người coi là “giặc nội xõm”. 6
  7. 78. Về quy luật hình thành Đảng cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh viết: chủ nghĩa Mác- Lênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã dẫn tới việc thành lập Đảng cộng sản Đông Dương vào đầu năm 1930. Hãy phân tích sự sáng tạo của Người trong luận điểm trên. 79. Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về những nguyên tắc xây dựng Đảng CSVN. 80. Theo Hồ Chí Minh, những biện pháp quan trọng nhất nhằm xây dựng một nhà nước trong sạch, vững mạnh và có hiệu quả là gì? Nêu nội dung cơ bản của các biện pháp đó. 81. Theo Hồ Chí Minh: Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Hãy giải thích luận điểm trên. 82. Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức. 83. Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân văn. 84. Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá. 85. Hãy phân tích vai trò của đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. 86. Những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam trong thời đại mới là gì? Hãy phân tích nội dung của những phẩm chất đạo đức đó. 87. Những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới của Hồ Chí Minh? Hãy phân tích nội dung của những nguyên tắc đó. 88. Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh bao gồm những nội dung gì? Hãy phân tích. 89. Hãy phân tích những quan điểm chung của Hồ Chí Minh về văn hoá. 90. Hãy phân tích những quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hoá giáo dục. 91. Hồ Chí Minh đã đề ra những quan điểm gì về văn hoá văn nghệ? Hãy phân tích. 7
  8. 92. Văn hoá đời sống bao gồm những bộ phận nào? Hãy phân tích. 93. Hãy phân tích nội dung vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức vào xây dựng con người Việt Nam mới hiện nay. 94. Hãy phân tích nội dung vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân văn vào việc xây dựng con người Việt Nam mới hiện nay. 95. Hãy phân tích nội dung vận dung tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá vào việc xây dựng con người Việt Nam mới hiện nay 96. Phân tích những quan điểm cơ bản có ý nghĩa phương pháp luận đối với việc vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh 97. Phân tích phương hướng và một số nội dung vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay 98. Hãy trình bày đặc điểm tình hình thế giới và trong nước hiện nay 8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản