Chỉ thị 146/CT-BVHTTDL

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
4
download

Chỉ thị 146/CT-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 146/CT-BVHTTDL về tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập ngành du lịch Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 146/CT-BVHTTDL

  1. B VĂN HÓA TH THAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ DU LNCH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 146/CT-BVHTTDL Hà N i, ngày 14 tháng 08 năm 2009 CH THN V VI C T CH C K NI M 50 NĂM THÀNH L P NGÀNH DU LNCH VI T NAM Ngành Du l ch Vi t Nam ư c thành l p ngày 09 tháng 7 năm 1960, năm 2010 v a tròn 50 năm xây d ng, ph n u và trư ng thành. Hàng năm, vào ngày truy n th ng c a Ngành, nhi u ho t ng ã ư c t ch c nh m ôn l i ch ng ư ng phát tri n. 50 năm qua, vư t qua nhi u khó khăn, th thách, ngành Du l ch luôn năng ng, sáng t o phát tri n, t ng bư c kh ng nh vai trò, v trí là ngành kinh t mũi nh n, óng góp quan tr ng vào s nghi p công nghi p hóa, hi n i hóa, xây d ng t nư c ta ngày càng văn minh, giàu p. T ch c t t các ho t ng hư ng t i k ni m 50 năm thành l p Ngành s góp ph n thi t th c phát huy truy n th ng t t p c a toàn Ngành, t p trung toàn l c vư t qua khó khăn thách th c, hoàn thành t t các nhi m v ư c giao. kh ng nh nh ng thành qu ngành Du l ch ã t ư c trong 50 năm qua và ti p t c phát huy trong th i gian t i, B trư ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch yêu c u các ơn v thu c B , s Văn hóa, Th thao và Du l ch các a phương, các doanh nghi p trong toàn Ngành t p trung tri n khai th c hi n t t các n i dung sau: Giao T ng c c Du l ch xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n các n i dung ho t ng k ni m 50 năm Thành l p ngành Du l ch, g n v i các ho t ng k ni m 1000 năm Thăng Long-Hà N i, t ch c Năm Du l ch Qu c gia 2010 t i Hà N i, b u ch n V nh H Long là m t trong b y kỳ quan thiên nhiên m i c a th gi i và các ho t ng chào m ng i h i ng các c p, ti n t i i h i toàn qu c l n th XI c a ng vào u năm 2011. Các cơ quan, ơn v thu c B Văn hóa, Th thao và Du l ch có trách nhi m hoàn thành nhi m v , k ho ch ư c giao, tích c c tham gia hư ng ng các ho t ng k ni m 50 năm Thành l p ngành Du l ch. T ch c phát ng và duy trì các phong trào thi ua sôi n i trong toàn Ngành qua ó l a ch n và bi u dương nh ng t p th và cá nhân i n hình tiên ti n. Các cơ quan, ơn v , các S Văn hóa, Th thao và Du l ch, các trư ng Du l ch t ch c các ho t ng theo k ho ch c a T ng c c Du l ch ã hư ng d n tri n khai, ng th i báo cáo k t qu v B (qua T ng c c Du l ch) úng th i h n.
  2. Trên cơ s t ch c các ơn v , a phương, ti p t c Ny m nh phong trào thi ua, tuyên truy n, qu ng bá, xúc ti n du l ch nh m nâng cao nh n th c cho các c p, các ngành và c ng ng v phát tri n du l ch. Các ho t ng k ni m ph i b o m ti t ki m, thi t th c, hi u qu , ch ng lãng phí, tăng cư ng xã h i hóa nh m huy ng ngu n tài chính t ch c các ho t ng theo k ho ch. B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch yêu c u các cơ quan, ơn v liên quan th c hi n t t Ch th này./. B TRƯ NG Hoàng Tu n Anh
Đồng bộ tài khoản