Chỉ thị 16/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
34
lượt xem
1
download

Chỉ thị 16/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 16/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001-2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 16/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA CHØ   Þ   TH C ñ a  T h ñ  tíng C h Ý n h  p h ñ  S è  16/2000/CT­T T g    n g µ y 19 th¸ng 9 n¨ m  2000 V Ò  x © y  d ù n g  k Õ  h o¹ch p h¸t triÓn kinh tÕ ­  x∙ h éi 5 n¨ m  2001­ 2005  KÕ  ho¹ch ph¸ttr     iÓn kinh  ­ x∙ héi 5  tÕ        n¨m  2001­ 2005 nh»m   thóc ®Èy  qu¸ tr×nh ®æi        míi,®Èy  nhanh  nghiÖp  sù  c«ng  nghiÖp    ho¸,hiÖn      ®¹iho¸ ®Êt  níc,t¨ng cêng      thÕ  lùccña      vµ    nícta trong héinhËp      kinh tÕ    quèc    vËy, tÕ.V×    kÕ  ho¹ch  n¨m  i 5  tí ph¶i thu    îc tr× tuÖ    hót ®     cña  toµn §¶ng, toµn    d©n,  mäi  thµnh  phÇn  kinh tÕ    cho    iÓn ®Êt    môc    ph¸ttr   níc,v×  tiªud©n  giµu,nícm¹nh,x∙         héi c«ng    b»ng, d©n    chñ, v¨n    minh. §Ó         ®¹t dîc chÊt l vµ   îng  tÝnh  kh¶    thicña  kÕ ho¹ch  n¨m  5  2001­ 2005, Thñ íng ChÝnh    t   phñ chØ  thÞ      c¸c Bé, ngµnh, Uû    ban  nh©n  d©n tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  thùc hiÖn    mét  viÖc  sè  sau: 1.§¸nh      gi¸t×nh  h×nh thùc hiÖn  ho¹ch 5      kÕ    n¨m  1996­2000 TËp trung ®¸nh        gi¸s¸t®óng  t×nh  h×nh  thùc hiÖn  ho¹ch    kÕ  qua  n¨m  10  ®æi    míi,trong   ®ã cÇn  b¸m      s¸tc¸c NghÞ   quyÕt  cña  §¶ng, ® Æc     biÖt lµ c¸c       NghÞ  quyÕt  Trung  ¬ng lÇn  4, 5, 6    s©u  thø      ®Ó ®i  ph©n  tÝch  viÖc  thùc hiÖn    c¸c môc      tiªu, nhiÖm   chñ  vô  yÕu  cña  ho¹ch  n¨m  kÕ  5  1996­ 2000  cña  ngµnh,   ®Þa   ph¬ng  m×nh;  ®¸nh   gi¸ viÖc  thùc  hiÖn  c¸c  quyÕt  ®Þnh   cña  Thñ  íng t   ChÝnh  phñ  ®Þnh  vÒ  híng quy    ho¹ch  tæng  thÓ    iÓn kinh tÕ          ph¸ttr     ­ x∙héic¸c vïng,c¸c khu      vùc.Chó  lµm  mét  néidung  viÖc    ý  râ  sè    nh  thùc hiÖn    môc    tiªu t¨ng tr   ëng  trong tõng    ngµnh, tõng    ®Þa   ph¬ng; t×nh    h×nh  khaith¸cc¸c nguån        lùc ph¸ttr       iÓn cña    c¸c ngµnh, c¸c vïng      kinh tÕ, kÕt      qu¶  thùc hiÖn      c¸c chñ  ­tr ¬ng  chÝnh  s¸ch    vÒ ph¸ttr  iÓn  kinh  nhiÒu  tÕ  thµnh  phÇn,  ®æi    ph¸t míi vµ    tr   iÓn khu vùc  kinh tÕ    nhµ    ph¸thuy  níc vµ    tiÒm  n¨ng   c¸c thµnh  phÇn  kinh tÕ    kh¸c;chuyÓn    dÞch  cÊu  c¬  kinh tÕ    trong tõng    ngµnh, tõng    vïng    l∙nhthæ;  vÒ  ph¸ttr   iÓn  kinh  biÓn, ph¸ttr   tÕ      iÓn kinh  ®èi  tÕ  ngo¹i  ,xuÊt  nhËp  khÈu; huy    ®éng  sö  vµ  dông    c¸cnguån  vèn  ®Çu   tcho    iÓn(bao  ph¸ttr   gåm   nguån  c¶  vèn  ODA   nguån  vµ  vèn  ®Çu      ttrùctiÕp cña      nícngoµi);  viÖc  khaith¸cnguån      ®Êt  ®ai  thùc  vµ  tr¹ng sö    dông  ®Êt; nguån      lao ®éng  sö vµ  dông    lao ®éng;  khai   th¸cvµ  dông    së      sö  c¸cc¬  vËt chÊtkü    thuËt,® æi      míic«ng  nghÖ;  lÜnh  vÒ  vùc  v¨n hãa,gi¸odôc          ­ ®µo    tÕ,x∙héi,gi¶i t¹o, y          quyÕt viÖc    lµm,phßng,chèng      tÖ  n¹n x∙héi,           ®ãi,gi¶m  xo¸ nghÌo,.  ninh,quèc  .an  .   phßng  thu,ching©n  vµ      s¸ch. Ngoµi ra,c¸c tØnh,thµnh          phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  cÇn nªu    râ kÕt qu¶  thùc hiÖn    c¸c NghÞ  quyÕt cña TØnh    ñy, Thµnh  vµ  ñy  Héi  ®ång  nh©n d©n  vÒ    iÓnkinh tÕ       dù    ph¸ttr     ­x∙héi, vÒ  to¸nng©n  s¸ch hµng    n¨m  cña ®Þa ph¬ng  m×nh. Khi ®¸nh        gi¸c¸c vÊn    ®Ò trªn, cÇn  ph©n  tÝch s©u  nh÷ng  Æt   m lµm  îc, ®   cha  lµm  îc,c¸c nguyªn  ®     nh©n  tr¸chnhiÖm   vµ    cña  tõng ngµnh, tõng    cÊp; tõ     ®ã     bµi häc  rótra    kinh nghiÖm     trong x©y    dùng  ho¹ch,tæ  kÕ    chøc, chØ    ®¹o  thùc  hiÖn. §ång      thêix¸c  ®Þnh   môc     râ  tiªuph¸t tr   iÓn  trong  n¨m  i kiÕn  5  tí   , nghÞ  nh÷ng  chÕ,  c¬  chÝnh s¸ch  cÇn  ph¶i söa  æi, bæ     ®   sung  c¸c biÖn  vµ    ph¸p cô    thÓ  thùc hiÖn  ho¹ch 5    kÕ    n¨m  2001­ 2005. 2.Nh÷ng    ®Ó     c¨n cø  x©y  dùng  ho¹ch 5  kÕ    n¨m  2001­2005
  2. 2 ­§êng      lèi quan  , ®iÓm   æi    ® míicña  §¶ng  îcthÓ  ®   hiÖn trong chiÕn îc10    l  n¨m 2001­ 2010, nhiÖm   c«ng    vô  nghiÖp    ho¸,hiÖn      ®¹iho¸ ®Êt    níc,x©y  dùng  nÒn  kinh  ®éc  tÕ  lËp    tù chñ, chñ    ®éng    héi nhËp; thóc ®Èy h×nh  thµnh c¬  cÊu kinh tÕ      hiÖu    hîp lý, cã  qu¶;g¾n    iÓn kinh tÕ      iÓn v¨n ho¸ ­   ph¸ttr     víi ph¸ttr         x∙héi.   ­ Theo  th¶o  dù  ®Þnh  híng    kÕ ho¹ch ph¸ttr     iÓn kinh  ­      n¨m  tÕ  x∙ héi 5  2001­ 2005,cÇn      b¸m    s¸tmôc    tiªutæng qu¸t,     chØ  , c¸c tiªu nhiÖm  ph¸ttr   vô    iÓn kinh  ­        tÕ  x∙ héi,c¸c c©n  ®èi    líntrong nÒn  kinh  ®Ó     tÕ  x¸c ®Þnh  híng    ph¸t tr   iÓncho tõng ngµnh,tõng lÜnh        vùc  c¸cgi¶i vµ      ph¸p thùc hiÖn  ho¹ch.     kÕ  Thùc tr¹ngkinh tÕ            ­ x∙héicña tõng  ngµnh,tõng    vïng,kh¶    n¨ng    më réng  thÞ  êng  tr trong nícvµ  ngoµiníc;kh¶      ë      n¨ng  huy  ®éng      néilùccña  tõng ngµnh,     tõng ®Þa    ph¬ng  thu hótvèn    vµ      nícngoµi. ­ Dù    th¶o ®Þnh    híng kÕ    ho¹ch ph¸ttr       iÓncña     c¸cBé, ngµnh,®Þa    ph¬ng  vµ  quy  ho¹ch ph¸ttr       iÓn cña  tõng  vïng l∙nhthæ, tõng        ngµnh,s¶n    phÈm   ® îc ®∙    x©y dùng,cËp    nhËt,hiÖu    chØnh. 3.Dù        b¸o c¸cc©n    x©y  ®èi vµ  dùng    c¸cph¬ng    trÝkÕ  ¸n bè    ho¹ch.   Dùa    trªnnh÷ng  b¸o  mét  c©n    m«   ® îc®Ò     dù  vÒ  sè  ®èi vÜ  ®∙    ra trong dù    th¶o §Þnh  híng kÕ    ho¹ch ph¸ttr       iÓn kinh tÕ        n¨m    ­ x∙héi5  2001­ 2005,c¸c Bé,      ngµnh  ®Þa   vµ  ph¬ng tÝnh  to¸n,dù    b¸o   c¸c c©n  ®èi  nguån      iÓn vÒ  lùc ph¸ttr   cña ngµnh  ®Þa   vµ  ph¬ng  m×nh   tËp trung vµo mét  c©n  sè  ®èi    línnh lao  ®éng, vèn  ®Çu    ph¸ttr     t   iÓn trªn ®Þa  bµn  trong  vµ  tõng  ngµnh  kinh      tÕ, tµi chÝnh    ­ ng©n  s¸ch.Trong  ho¹ch  n¨m  icÇn    kÕ  5  tí   , tËp trung vµo    nh÷ng vÊn  ®Ò  chñ yÕu  sau: nh  a)  thÓ    Cô  ho¸ chiÕn îcc«ng  l   nghiÖp    ho¸,hiÖn      ®¹iho¸ n«ng  nghiÖp  vµ  n«ng  th«n, ®Èy     nhanh  tèc    ®é chuyÓn  dÞch  cÊu  c¬  n«ng  nghiÖp  ph¸t vµ    triÓn kinh  n«ng  tÕ  th«n; x¸c    ®Þnh  môc     tiªuph¸t tr   iÓn c©y  trång,vËt    nu«i  trong tõng    vïng,h×nh    thµnh    c¸c vïng c©y    c«ng  nghiÖp tËp trung,c©y      ¨n qu¶  vµ m¹ng íic«ng  l  nghiÖp  chÕ   biÕn; ph¸ttr       iÓn ch¨n  nu«i,ph¸ttr     iÓn  kinh tÕ  biÓn,®¸nh    b¾t,nu«itrång thñy,h¶is¶n            g¾n      víi dÞch  vµ  c¸c vô  c«ng  nghiÖp  chÕ  biÕn;tiÕp tôctr         iÓnkhaithùc hiÖn  ¸n trång 5  iÖuha      dù      tr   rõmg. b)  b¸o  tËp  Dù  vµ  trung ph¸ttr       iÓn nh÷ng  s¶n phÈm  c«ng  nghiÖp  yªu cã    cÇu, cã      lî thÕ, nhÊt lµ s¶n  i       phÈm   kh¶  cã  n¨ng n©ng  cao  îcsøc  ®   c¹nh  tranh.   Ph¸ttr     iÓn c«ng  nghiÖp chÕ  biÕn, c«ng    nghiÖp  dông  sö  nhiÒu    lao ®éng  vµ  c«ng  nghiÖp s¶n xuÊt hµng    xuÊtkhÈu;ph¸ttr         iÓnc«ng  nghiÖp  c«ng  cã  nghÖ  cao,hiÖn      ®¹i;tiÕp tôcs¾p      xÕp  ®æi    ph¸ttr   míivµ    iÓndoanh  nghiÖp  Nhµ    níc; khuyÕn  khÝch    iÓn doanh  ph¸ttr   nghiÖp  võa  nhá; t¨ng cêng      vµ      thu hót ®Çu    t nícngoµi.   c) X©y    dùng  ch¬ng  tr×nh xuÊt,nhËp      khÈu  hµng hãa theo    lé tr×nh chñ    ®éng    héinhËp  khu vùc  quèc    vµ  tÕ;cÇn  Æc   ® biÖtquan    t©m  ®Õn  viÖc  n©ng  cao  chÊtl   søc   îng vµ  c¹nh tranh cña      s¶n  phÈm  s¶n xuÊttrongníc.     d) X©y    dùng  ho¹ch tµichÝnh    kÕ      ­ ng©n s¸ch,kÕ    ho¹ch ®Çu      iÓn   tph¸ttr   b»ng  nhiÒu nguån  vèn    víiph¬ng  huy  ¸n  ®éng  bè    vµ  trÝ nguån  vèn  thÓ  cô  cho    ¸n ®Çu    c¸cdù    ttheo  tù u    thø    tiªntõng  n¨m; ®ång    gi¶iph¸p cô    thêicã      thÓ  vµ  chÕ  c¬  chÝnh s¸ch b¶o    ®¶m   cho viÖc  thùc hiÖn      c¸c ph¬ng  ®∙      ¸n  ®Ò ra; ®Ò  xuÊt c¸c c¬      chÕ  chÝnh  s¸ch,gi¶iph¸p      nh»m   tiÕp    tôc hoµn  thiÖn m«i  ­ tr êng ®Çu    vµ  t kinh doanh, huy    ®éng      tèi®a nguån    lùc cña    c¸c thµnh phÇn  kinhtÕ.  
  3. 3 ®) X©y  dùng    c¸c ch¬ng  tr×nh ph¸ttr   së  tÇng      iÓn c¬  h¹  kinh tÕ          ­ x∙ héi, ph¸ttr       iÓn gi¸odôc  ®µo      iÓn khoa  t¹o,ph¸ttr   häc,®æi      míic«ng  nghÖ,  b¶o vÖ  m«i  êng. X©y  tr   dùng    c¸c ch¬ng  tr×nh gi¶iquyÕt      c«ng    ¨n,viÖc lµm, xo¸ ®ãi,       gi¶m nghÌo,n©ng    cao    ®êi sèng  cña nh©n d©n. Ph¸ttr       iÓnkinh tÕ         ­x∙héiph¶i   g¾n      liÒn víi cñng  an  cè  ninh,quèc    phßng. e) §Èy    m¹nh    iÓn c¸c ngµnh  ph¸ttr     kinh tÕ    dÞch  nh  vô  vËn  , chÝnh  t¶i bu  viÔn th«ng,du    lÞch,th   ¬ng      i m¹i,c¸c lo¹ h×nh dÞch  tµichÝnh, ng©n  vô      hµng,  dÞch  khoa  vô  häc c«ng nghÖ,   tvÊn ph¸p luËt. .   .. g)  X©y  dùng  ch¬ng tr×nh, biÖn    ph¸p  chøc  tæ  thùc hiÖn      vÒ c¶i c¸ch  hµnh chÝnh  trong Bé,    ngµnh, ®Þa     ph¬ng; n©ng    cao chÊt l    îng,hiÖu      lùc ho¹t ®éng  cña  m¸y  bé  qu¶n    lý,t¨ng cêng  c¬ng  kû  luËt ph¸p  chÕ       vµ  ®é tr¸ch  nhiÖm    c¸nh©n. 4. X¸c    ®Þnh môc    tiªu,nhiÖm   cô  vô  thÓ  cña  ho¹ch 5  kÕ    n¨m  2001­2005  cña    bé,ngµnh  ®Þa  vµ  ph¬ng a) Trªn c¬  dù    së  th¶o  ChiÕn îc ph¸ttr   l     iÓn kinh tÕ      n¨m    x∙ héi 10  2001­ 2010, ph¬ng    híng nhiÖm   cña    2001­   vô  thêikú  2005  nh÷ng  vµ  ph©n tÝch,dù    b¸o  xu  vÒ  thÕ    iÓn cña  níccòng  cña  ph¸ttr   c¶    nh  ngµnh,®Þa    ph¬ng,cÇn      x¸c ®Þnh  môc   tiªu,nhiÖm   cô  vô  thÓ, x©y    dùng    c¸c ph¬ng      iÓn kinh tÕ    ¸n ph¸ttr     ­ x∙héicña      ngµnh,®Þa    ph¬ng,vïng l∙nhthæ        trong 5    n¨m        lùachän  tí ®Ó tõ®ã    i ph¬ng        ¸n phïhîp;®ång  thêi,  ph©n    bæ môc    thÓ  tiªucô  cho  tõng n¨m    iÓn ®Ó tr   khaithùc hiÖn.     b) C¸c      Bé, ngµnh kinh tÕ    thuËt,c¸c Tæng    ­ kü      c«ng    tynhµ    níccÇn  tËp  trung tÝnh to¸n dù    b¸o   c¸c chØ     tiªuph¸ttr     iÓn cña ngµnh  Tæng   vµ  c«ng    ty, møc     ®é t¨ng tr   ëng, kh¶    n¨ng thu      hót lao ®éng  t¹o viÖc  vµ    lµm; c¬    cÊu  s¶n  phÈm,  s¶n îng mét  s¶n  l   sè  phÈm   chñ yÕu  ®Õn   n¨m 2005. c) C¸c      Bé, ngµnh  qu¶n    lýlÜnh  vùc    x∙héi, .cÇn  thÓ      . . cô  ho¸ c¸c môc    tiªu ph¸t tr   iÓn  ® îc nªu  ®∙    trong  th¶o  dù  ®Þnh   híng ph¸t tr   iÓn    kÕ ho¹ch  n¨m  5  2001­ 2005,tËp    trung vµo    nhiÖm   n©ng  vô  cao chÊt l    îng nguån  nh©n      lùc,ph¸t triÓn gi¸o dôc  ®µo     khoa    ­  t¹o vµ  häc, c«ng    nghÖ;    gi¶iquyÕt  hiÖu  cã  qu¶  nh÷ng  vÊn    ®Ò bøc  xóc cña        x∙héi:xo¸ ®ãi,gi¶m    nghÌo,chèng  n¹n      tÖ  x∙héi.   .. Ph¸ttr     iÓnm¹nh      v¨n ho¸,th«ng    tÕ,thÓ  tin,y    dôc thÓ  thao,thùc hiÖn      tÝch cùc  ch¬ng  tr×nh d©n  kÕ    sè  ho¹ch      ho¸ gia ®×nh, nh»m       æn ®Þnh,  n©ng  cao    ®êi sèng    vËtchÊtvµ      tinhthÇn  cña nh©n  d©n. d) C¸c  ®Þa  ph¬ng  cÇn  tËp trung tÝnh    to¸n vµ  b¸o      dù  c¸c chØ     tiªuph¸t  tr   iÓn kinh tÕ          ­ x∙héitæng      hîp,c¸c môc    chuyÓn  tiªuvÒ  dÞch  cÊu  c¬  kinh tÕ,     c¬ cÊu    lao ®éng, ph¸ttr     Æt             iÓn c¸c m x∙ héi,xo¸ ®ãi,gi¶m    nghÌo.. §èivíic¸c         . vïng kinh  träng  tÕ  ®iÓm,  cÇn  phÊn  ®Êu     ®¹t møc   t¨ng tr   ëng  GDP   cao  h¬n  møc  b×nh  qu©n  níc;c¸c vïng  c¶      cßn khã  kh¨n  cÇn  phÊn  ®Êu     ph¸thuy      c¸c tiÒm n¨ng  lî thÕ  vµ   i trong vïng,®¹t møc    ëng        t¨ng tr kinh tÕ    cao  h¬n    5  thêikú  n¨m  íc. tr 5.TiÕn  x©y    ®é  dùng  ho¹ch kÕ  ViÖc  x©y dùng  ho¹ch  n¨m  kÕ  5  2001­2005 ph¶itiÕn hµnh      ®ång      thêivíi x©y  dùng  ChiÕn îcph¸ttr   l     iÓnkinhtÕ       n¨m    ­x∙héi10  2001­2010. Trong  th¸ng 9  th¸ng 10    vµ    n¨m  2000, c¸c Bé,      ngµnh, ®Þa     ph¬ng tiÕn  hµnh x©y dùng  ho¹ch ph¸ttr   kÕ      iÓn kinh tÕ        n¨m    ­ x∙héi5  2001­ 2005 cña Bé,  ngµnh,®Þa     ph¬ng m×nh;  chËm  nhÊt ®Õn   th¸ng 10    15    n¨m  2000    c¸o göib¸o    kÕ ho¹ch nµy  Bé      vÒ  KÕ ho¹ch vµ    §Çu     t®Ó kÞp  tæng    hîp tr×nh ChÝnh    phñ.
  4. 4 6.Tæ     chøc  thùc hiÖn   Giao  tr Bé  ëng  KÕ   Bé  ho¹ch vµ   §Çu   thíng dÉn, ®«n      ®èc, kiÓm      traviÖc  x©y dùng  ho¹ch  kÕ  cña    c¸c Bé, ngµnh, ®Þa     ph¬ng; phèihîp      quan      víic¸c c¬  chøc n¨ng  li   cã  ªnquan  x©y  dùng    kÕ ho¹ch ph¸ttr     iÓn kinh tÕ        n¨m    ­ x∙ héi 5  2001    ­ 2005 cña  níc ®Ó   c¶    tr×nh ChÝnh  phñ  ®óng  tiÕn    nªu  ®é ®∙  trªn.Bé    KÕ  ho¹ch  §Çu   tr¸chnhiÖm   vµ  t cã    cung  cÊp nh÷ng  th«ng    tincÇn  thiÕtvÒ    ®Þnh  híng chiÕn îc,kh¶  l   n¨ng  hót nguån    trong,ngoµiníc,xu  thu    lùc ë        híng   ph¸ttr     iÓncña  kinh tÕ    thÕ    khu  giívµ  i vùc        ®Ó c¸cBé, ngµnh,®Þa    ph¬ng  tham  kh¶o trongqu¸ tr×nh x©y        dùng  ho¹ch. kÕ  C¸c Bé, ngµnh, ®Þa     ph¬ng  chÞu  tr¸ch nhiÖm   chøc    tæ  x©y dùng  kÕ  ho¹ch 5    n¨m 2001­2005 cña    Bé, ngµnh,®Þa    ph¬ng m×nh  theo ®óng      yªu cÇu  vµ tiÕn ®é  trongChØ   nµy.   nªu    thÞ 
Đồng bộ tài khoản