Chỉ thị 16/2003/CT-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
48
lượt xem
4
download

Chỉ thị 16/2003/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 16/2003/CT-TTg về việc tăng cường quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa (Chương trình 135) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 16/2003/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 16/2003/CT-TTg Hà N i, ngày 18 tháng 6 năm 2003 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG QU N LÝ, CH O, T CH C TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I CÁC XÃ C BI T KHÓ KHĂN VÙNG NG BÀO DÂN T C MI N NÚI, BIÊN GI I VÀ VÙNG SÂU, VÙNG XA (CHƯƠNG TRÌNH 135) Trong nh ng năm qua, các B , ngành, a phương ã tích c c ch o và t ch c th c hi n Chương trình 135. Chương trình ã t ư c k t qu quan tr ng, góp ph n phát tri n kinh t - xã h i, tăng cư ng oàn k t các dân t c, c ng c qu c phòng, gi v ng an ninh chính tr và tr t t an toàn xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c mi n núi, biên gi i và vùng sâu, vùng xa c a t nư c. Tuy nhiên, vi c th c hi n chương trình v n còn b c l m t s thi u sót: u tư th c hi n 5 nhi m v c a chương trình chưa ng b , còn n ng v u tư xây d ng cơ s h t ng, các nhi m v khác c a chương trình chưa ư c quan tâm u tư úng m c; có nhi u ngu n l c u tư trên cùng a bàn nhưng qu n lý, i u hành l ng ghép còn h n ch ; không ít a phương còn l i, trông ch vào v n u tư b ng ngân sách Trung ương. Nh ng nguyên t c ch y u qu n lý chương trình chưa ư c th c hi n y . Công tác ch o, ki m tra, ôn c c a các B , ngành Trung ương, c a U ban nhân dân các c p i v i vi c th c hi n chương trình t i các a phương chưa thư ng xuyên, chưa sâu sát. Vì v y, k t qu t ư c chưa toàn di n và v ng ch c. th c hi n Chương trình 135 t hi u qu cao và hoàn thành ư c m c tiêu vào năm 2005, Th tư ng Chính ph ch th : 1. i v i U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i t t là U ban nhân dân t nh): a. T p trung ch o, t ch c th c hi n t t các d án xây d ng công trình h t ng thu c Chương trình 135, c th là: - Th c hi n y các nguyên t c qui nh t i Thông tư liên t ch s 666/2001/TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD ngày 23 tháng 8 năm 2001 c a Liên b : K ho ch và u tư, U ban Dân t c và Mi n núi, Tài chính, Xây d ng v hư ng d n qu n lý u tư và xây d ng công trình h t ng thu c Chương trình 135. - Trong năm 2003 và các năm ti p theo c n ưu tiên u tư cho vi c khai hoang có t b trí cho nh ng h thi u t s n xu t, t và ph c v qui ho ch b trí dân cư; xây d ng công trình th y l i v a và nh cung c p nư c cho s n xu t; trư ng h c, tr m xá ph i xây d ng ki n c , ng b c trang thi t b , nhà công v cho giáo viên,
  2. cán b y t , tuỳ theo c i m, i u ki n c a t ng a phương th c hi n xây d ng theo thi t k m u nh m gi m chi phí. - Ny m nh vi c phân c p cho c p huy n ho c c p xã quy t nh qu n lý u tư. Các cơ quan ch c năng c p t nh, c p huy n ch u trách nhi m giúp , hư ng d n v qu n lý u tư, qu n lý tài chính, chuyên môn k thu t cho c p xã nh m m b o ch t lư ng công trình và hi u qu u tư. - T năm 2003 tr i không tình tr ng s d ng v n xây d ng các công trình năm trư c kéo dài sang năm sau (tr các d án ư c phê duy t th c hi n trong hai năm); các a phương ph i ch ng trong vi c l p, thNm nh, phê duy t d án và quy t nh u tư hoàn thành trong quí IV năm trư c, t ch c th c hi n u tư ngay t tháng u quí I năm k ho ch. b. T p trung ào t o, b i dư ng cán b xã, b n, làng, phum, sóc v các n i dung: qu n lý kinh t , xã h i; an ninh qu c phòng; công tác t ch c, v n ng nhân dân th c hi n xoá ói gi m nghèo; qu n lý, ch o và t ch c th c hi n chương trình; nâng cao năng l c c a i ngũ cán b xã có kh năng làm ch u tư d án; t p hu n nghi p v cho Ban giám sát xã kh năng giám sát công trình t khâu chuNn b u tư, th c hi n u tư n thanh quy t toán, nghi m thu, bàn giao công trình ưa vào s d ng. c. Tăng cư ng ch o và th c hi n nhi m v phát tri n s n xu t nông, lâm nghi p g n v i ch bi n và tiêu th s n phNm; có bi n pháp giúp , t o i u ki n cho kinh t h và kinh t t p th phát tri n; xây d ng m t s mô hình m u v i quy mô nh (h ho c nhóm h ) v phát tri n s n xu t, b o qu n, ch bi n, tiêu th nông lâm s n. d. Ti n hành rà soát vi c xây d ng cơ s h t ng các xã và trung tâm c m xã theo qui ho ch và k ho ch. Nh ng xã ã công trình h t ng thì t p trung u tư tr c ti p cho phát tri n s n xu t nh ng xã này có i u ki n chuy n sang giai o n phát tri n m i v i yêu c u trình cao hơn. Nh ng xã thu c chương trình ã vư t qua ói nghèo m t cách cơ b n, v ng ch c thì H i ng nhân dân và U ban nhân dân t nh xu t công nh n xã t m c tiêu Chương trình 135. . Ch t ch U ban nhân dân t nh có bi n pháp tích c c ch o các c p, các ngành trong t nh th c hi n vi c huy ng, b trí các ngu n l c, l ng ghép ngu n v n c a các chương trình, d án khác trên a bàn v i Chương trình 135, c bi t là các t nh thu c các vùng: Tây Nguyên, ng b ng sông C u Long, các t nh c bi t khó khăn mi n núi phía B c ang th c hi n các quy t nh c a Th tư ng Chính ph v phát tri n kinh t - xã h i th i kỳ 2001 - 2005. 2. i v i các B , ngành Trung ương: a. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch o U ban nhân dân các t nh Ny m nh s n xu t gi ng cây tr ng, v t nuôi (k c nh p khNu gi ng) có hi u qu kinh t cao phù h p v i i u ki n t nhiên, phù h p v i chuy n i cơ c u s n xu t c a t ng a phương cung c p cho nông dân. H tr , hư ng d n nông dân v b o qu n và ch bi n s n phNm nông, lâm, ngư nghi p theo qui mô h và nhóm h ; phát tri n a
  3. d ng hoá các hình th c t ch c s n xu t và tiêu th nông s n cho nông dân; Ny m nh vi c th c hi n Quy t nh s 80/2002/Q -TTg ngày 24 tháng 6 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v chính sách khuy n khích tiêu th nông s n hàng hoá thông qua h p ng. b. U ban Dân t c ph i h p v i các B , ngành có liên quan và các a phương th c hi n các nhi m v : - Xây d ng chính sách u tư h tr phát tri n kinh t - xã h i các thôn, b n c bi t khó khăn thu c các xã khu v c II trình Th tư ng Chính ph phê duy t vào quí IV năm 2003. - Xây d ng Thông tư liên t ch v tiêu chí ánh giá các xã ã hoàn thành m c tiêu Chương trình 135, hư ng d n các a phương th c hi n. - T ch c H i ngh sơ k t th c hi n k ho ch năm 2002 và 6 tháng u năm 2003 c a Chương trình 135 t i mi n B c và mi n Nam, ng th i chuNn b các n i dung c n thi t báo cáo Th tư ng Chính ph t ch c H i ngh sơ k t 5 năm th c hi n Chương trình vào u năm 2004. 3. Công tác ki m tra th c hi n Chương trình 135: - Công tác ki m tra th c hi n chương trình ph i ư c ti n hành thư ng xuyên cho n khi k t thúc chương trình, thành viên Ban Ch o các c p ph i i ki m tra cơ s ít nh t m i năm m t l n. K t thúc t ki m tra các thành viên Ban Ch o ph i báo cáo k t qu ki m tra cho cơ quan thư ng tr c chương trình cùng c p t ng h p chung và báo cáo c p trên ( huy n báo cáo Ch t ch huy n, t nh báo cáo Ch t ch t nh, Trung ương báo cáo Th tư ng Chính ph ). - U ban Dân t c có trách nhi m xây d ng n i dung ki m tra Chương trình 135 và hư ng d n các a phương th c hi n; ng th i phân công các thành viên Ban Ch o Chương trình 135 Trung ương i ki m tra các t nh th c hi n Chương trình 135 năm 2003. Các công vi c nêu trên U ban Dân t c hoàn thành trong tháng 7 năm 2003. 4. Th tư ng Chính ph yêu c u các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào ch c năng, nhi m v ch o và t ch c th c hi n nghiêm túc Ch th này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản