intTypePromotion=1

Chỉ thị 41/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
95
lượt xem
6
download

Chỉ thị 41/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 41/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tổ chức thực hiện các luật thuế mới

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 41/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA ChØ thÞ cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 41/1998/CT-TTg ngµy 17 th¸ng 12 n¨m 1998 VÒ viÖc tiÕp tôc tæ chøc thùc hiÖn c¸c luËt thuÕ míi LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ c¸c luËt thuÕ míi cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ®Çu n¨m 1999, ®©y lµ bíc quan träng trong ch¬ng tr×nh c¶i c¸ch thuÕ bíc 2 mµ ChÝnh phñ ®ang tiÕn hµnh nh»m thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. C¸c luËt thuÕ míi ®îc triÓn khai thùc hiÖn trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ trong níc vµ thÕ giíi ®ang cã nhiÒu biÕn ®éng nªn khã tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n, víng m¾c ban ®Çu. ViÖc chuÈn bÞ thùc hiÖn c¸c luËt thuÕ míi ®îc triÓn khai tÝch cùc, ®· so¹n th¶o vµ ban hµnh c¸c v¨n b¶n híng dÉn díi luËt, cÊp m· sè cho ®èi tîng nép thuÕ, cñng cè bé m¸y tæ chøc thu, tuyªn truyÒn c¸c luËt thuÕ míi... song, cßn nhiÒu c«ng viÖc cÇn ph¶i tiÕp tôc tiÕn hµnh hÕt søc khÈn tr¬ng. XuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn vµ yªu cÇu trªn, ®ång thêi ®Ó thùc hiÖn tèt ChØ thÞ sè 44/CT-TW ngµy 04 th¸ng 11 n¨m 1998 cña Bé ChÝnh trÞ vÒ t¨ng cêng sù l·nh ®¹o cña §¶ng trong viÖc thùc hiÖn LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ c¸c luËt thuÕ míi, Thñ tíng ChÝnh phñ yªu cÇu c¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng triÓn khai gÊp c¸c viÖc sau ®©y: 1. C¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng tiÕn hµnh ngay viÖc thµnh lËp Ban ChØ ®¹o thùc hiÖn c¸c luËt thuÕ míi do mét ®ång chÝ l·nh ®¹o c¬ quan Bé, ngµnh, ñy ban nh©n d©n tØnh lµm Trëng ban, thµnh viªn bao gåm ®¹i diÖn c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc vµ trùc thuéc liªn quan. 2. Ban ChØ ®¹o triÓn khai c¸c luËt thuÕ míi cña Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng cã tr¸ch nhiÖm: a) Tæ chøc nghiªn cøu, qu¸n triÖt quan ®iÓm, môc tiªu, yªu cÇu cña c«ng cuéc c¶i c¸ch bíc hai hÖ thèng chÝnh s¸ch thuÕ; träng t©m lµ néi dung cña tõng luËt thuÕ míi cho c¸n bé chñ chèt trong ngµnh vµ ®Þa ph¬ng. b) Tæ chøc híng dÉn, tuyªn truyÒn, gi¸o dôc cho mäi tÇng líp nh©n d©n hiÓu vÒ môc ®Ých, ý nghÜa vµ néi dung c¸c luËt thuÕ míi lµm cho ®èi tîng nép thuÕ hiÓu vµ chÊp hµnh tèt viÖc më vµ ghi chÐp sæ s¸ch kÕ to¸n, h¹ch to¸n kÕ to¸n c¸c lo¹i thuÕ míi, thùc hiÖn nghiªm chØnh viÖc sö dông, ghi chÐp hãa ®¬n, chøng tõ, ®¨ng ký thuÕ; tù kª khai, tÝnh thuÕ vµ nép thuÕ vµo Kho b¹c Nhµ níc theo th«ng b¸o thuÕ. c) ChØ ®¹o gi¶i quyÕt c¸c khã kh¨n, víng m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c luËt thuÕ míi theo thÈm quyÒn. Trêng hîp vît qu¸ thÈm quyÒn ph¶i b¸o c¸o ®Ò xuÊt biÖn ph¸p xö lý víi Ban ChØ ®¹o triÓn khai c¸c luËt thuÕ míi cña ChÝnh phñ. d) X©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p æn ®Þnh gi¸ c¶, kh«ng lµm ¶nh hëng ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®êi sèng nh©n d©n, híng dÉn c¸c doanh nghiÖp trùc thuéc tÝnh to¸n l¹i gi¸ thµnh, ®¶m b¶o nép ®ñ thuÕ mµ kh«ng ®- îc t¨ng gi¸. 3. C¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh cã tr¸ch nhiÖm :
  2. 2 a) Tæ chøc phæ biÕn, häc tËp cho c¸n bé nh©n viªn qu¶n lý doanh nghiÖp vÒ môc ®Ých, ý nghÜa, néi dung c¸c luËt thuÕ míi ®Ó c¸n bé qu¶n lý thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh cña luËt. b) Tæ chøc s¾p xÕp l¹i ph¬ng ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh, ®æi míi c«ng nghÖ, n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm chi phÝ ®¶m b¶o thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô thuÕ theo quy ®Þnh cña c¸c luËt thuÕ míi. c) KiÖn toµn bé m¸y kÕ to¸n tµi chÝnh trong doanh nghiÖp ®Ó thùc hiÖn nghiªm chØnh chÕ ®é hãa ®¬n, chøng tõ, sæ s¸ch kÕ to¸n theo chÕ ®é quy ®Þnh. d) Tù gi¸c tÝnh thuÕ, kª khai thuÕ vµ nép thuÕ qua Kho b¹c Nhµ níc theo th«ng b¸o cña c¬ quan thuÕ c¸c cÊp. ®) Rµ so¸t l¹i chi phÝ, x¸c ®Þnh l¹i gi¸ b¸n hîp lý, tuyÖt ®èi kh«ng ®îc lîi dông viÖc ¸p dông thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Ó t¨ng gi¸, ph¶i thùc hiÖn ®¨ng ký, niªm yÕt gi¸ vµ b¸n theo gi¸ niªm yÕt, kh«ng ®Ó x¶y ra ®ét biÕn vÒ gi¸ lµm t¸c ®éng xÊu ®Õn kinh tÕ - x· héi. 4. Bé Tµi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm: a) Tæ chøc tËp huÊn c¸c luËt thuÕ míi cho c¸n bé trong vµ ngoµi ngµnh. b) KiÖn toµn tæ chøc, s¾p xÕp l¹i bé m¸y ngµnh thuÕ tõ Trung ¬ng ®Õn ®Þa ph¬ng nh»m n©ng cao n¨ng lùc, ý thøc tr¸ch nhiÖm, ph¸t huy vai trß qu¶n lý nhµ níc trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô thu, híng dÉn, kiÓm tra viÖc thi hµnh c¸c luËt thuÕ, xö lý nghiªm theo ph¸p luËt c¸c trêng hîp gian lËn, trèn thuÕ hoÆc chèng ®èi viÖc thùc hiÖn c¸c luËt thuÕ míi. c) Phèi hîp víi c¸c cÊp, c¸c ngµnh thùc hiÖn nghiªm chØnh ChØ thÞ sè 26/1998/CT-TTg ngµy 11 th¸ng 7 n¨m 1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ t¨ng cêng c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc ph¸p luËt thuÕ. d) ChuÈn bÞ ®iÒu kiÖn phôc vô cho viÖc qu¶n lý thuÕ míi nh in Ên hãa ®¬n b¸n hµng, cung cÊp cho c¬ së kinh doanh, x©y dùng quy tr×nh qu¶n lý thuÕ b»ng m¸y vi tÝnh, ®µo t¹o c¸n bé, trang bÞ m¸y tÝnh cho c¸c c¬ quan thuÕ phôc vô viÖc qu¶n lý thuÕ. ®) TËp hîp vµ gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n víng m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c luËt thuÕ míi. NÕu vît qu¸ thÈm quyÒn th× ®Ò xuÊt biÖn ph¸p gi¶i quyÕt, b¸o c¸o Ban ChØ ®¹o triÓn khai c¸c luËt thuÕ míi cña ChÝnh phñ. 5. Tæng côc H¶i quan cã tr¸ch nhiÖm: a) Híng dÉn cô thÓ viÖc ¸p dông thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi hµng hãa nhËp khÈu; tæ chøc tËp huÊn c¸c luËt thuÕ míi cho c¸n bé trong ngµnh; s¾p xÕp l¹i bé m¸y thu thuÕ phï hîp víi viÖc qu¶n lý c¸c lo¹i thuÕ míi. b) Phèi hîp víi Bé Th¬ng m¹i, Bé Tµi chÝnh, Bé C«ng an vµ ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p chèng bu«n lËu cã hiÖu qu¶ nh t¨ng cêng kiÓm tra kiÓm so¸t trªn biÓn, biªn giíi ®Êt liÒn, tiÕp tôc d¸n tem c¸c mÆt hµng nhËp khÈu... 6. Ban VËt gi¸ ChÝnh phñ cã tr¸ch nhiÖm: a) Híng dÉn c¸c doanh nghiÖp rµ so¸t l¹i chi phÝ, tÝnh to¸n vµ xö lý gi¸ b¸n hîp lý trªn nguyªn t¾c:
  3. 3 - §èi víi nh÷ng hµng hãa, dÞch vô thuéc danh môc Nhµ níc qu¶n lý gi¸ th× kh«ng ®iÒu chØnh t¨ng gi¸ trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 1999, gi¸ do Nhµ níc quy ®Þnh lµ gi¸ ®· bao gåm c¶ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. - §èi víi hµng hãa, dÞch vô thuéc thÈm quyÒn tù ®Þnh gi¸ cña c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh th× chØ ®¹o, híng dÉn c¸c doanh nghiÖp rµ so¸t l¹i chi phÝ, x¸c ®Þnh gi¸ b¸n hîp lý ®îc thÞ trêng chÊp nhËn theo nguyªn t¾c gi÷ møc gi¸ ®· h×nh thµnh cuèi n¨m 1998, gi¸ nµy ®· bao gåm c¶ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. b) Phèi hîp víi Bé Th¬ng m¹i, Bé Tµi chÝnh, ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chØ ®¹o Së Tµi chØnh VËt gi¸, c¬ quan qu¶n lý thÞ trêng, c¬ quan thuÕ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn niªm yÕt gi¸ vµ b¸n theo gi¸ niªm yÕt cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ®èi víi mét sè mÆt hµng thiÕt yÕu cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn ®êi sèng cña nh©n d©n. c) Phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh ban hµnh v¨n b¶n híng dÉn nguyªn t¾c, chÕ ®é h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó cã c¬ së kiÓm so¸t chi phÝ cña c¸c doanh nghiÖp nhÊt lµ nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt s¶n phÈm ®éc quyÒn vµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nh÷ng hµng hãa quan träng nh»m ng¨n chÆn kÞp thêi hiÖn tîng ®Çu c¬, t¨ng gi¸, kiÕm lêi bÊt chÝnh. d) Theo dâi s¸t diÔn biÕn gi¸ c¶ mét sè mÆt hµng nhËp khÈu ®Ó ®Ò xuÊt biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi. 7. Bé Th¬ng m¹i cã tr¸ch nhiÖm: a) Theo dâi qu¶n lý t×nh h×nh diÔn biÕn thÞ trêng, cã biÖn ph¸p dù tr÷ vËt t hµng hãa ®¶m b¶o cung cÊp ®ñ cho s¶n xuÊt vµ lu th«ng, nhÊt lµ trong dÞp TÕt Nguyªn ®¸n. b) Phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh, Tæng côc H¶i quan ban hµnh v¨n b¶n híng dÉn vÒ x¸c ®Þnh tiªu chuÈn xuÊt xø hµng hãa ®Ó ¸p dông thuÕ suÊt th«ng thêng, thuÕ suÊt u ®·i, thuÕ suÊt u ®·i ®Æc biÖt, danh môc mÆt hµng tiªu dïng ph¶i nép thuÕ ngay. 8. Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i trêng phèi hîp Bé Th¬ng m¹i, Bé Tµi chÝnh ban hµnh quy ®Þnh c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn trong viÖc gi¸m ®Þnh kiÓm tra chÊt lîng hµng hãa xuÊt nhËp khÈu vµ thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh cuèi cïng trong trêng hîp x¶y ra khiÕu n¹i. 9. Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh nghiªn cøu c¸c biÖn ph¸p hç trî gi¶i quyÕt khã kh¨n vÒ vèn cho c¸c doanh nghiÖp nh : h- íng dÉn thùc hiÖn viÖc b¶o l·nh nép thuÕ nhËp khÈu, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi hµng nhËp khÈu; cho vay nhËp khÈu hµng hãa bao gåm c¶ c¸c lo¹i thuÕ ph¶i nép ®èi víi hµng nhËp khÈu. 10. Ban ChØ ®¹o triÓn khai c¸c luËt thuÕ míi cña ChÝnh phñ cã tr¸ch nhiÖm bè trÝ c¸c ®oµn c¸n bé thêng xuyªn theo dâi b¸m s¸t t×nh h×nh triÓn khai thùc hiÖn ë c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng, tæng hîp b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ. NhËn ®îc ChØ thÞ nµy, Thñ tíng ChÝnh phñ ®Ò nghÞ c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng triÓn khai ngay c¸c c«ng viÖc ®îc giao, b¶o ®¶m thùc hiÖn tèt c¸c luËt thuÕ míi nh»m phôc vô thùc hiÖn th¾ng lîi c¸c môc tiªu, nhiÖm vô kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vµ dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 1999, t¹o ®µ ph¸t triÓn cho nh÷ng n¨m sau.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2