Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
57
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2009 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 01/2009/CT-UBND TP. H Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2009 CH THN V T P TRUNG TRI N KHAI CÁC GI I PHÁP CH Y U TH C HI N M C TIÊU, NHI M V PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I VÀ NGÂN SÁCH THÀNH PH NĂM 2009 Năm 2009 là năm th tư tri n khai th c hi n các m c tiêu nhi m v Ngh quy t i h i ng toàn qu c l n th X và Ngh quy t i h i ng b thành ph l n th VIII; là năm t nư c và thành ph s g p nhi u khó khăn hơn do suy gi m kinh t , tài chính toàn c u tác ng nh hư ng x u n kinh t nư c ta; trên cơ s nh ng k t qu t ư c v kinh t - xã h i và thu chi ngân sách thành ph năm 2008 và ti p t c phát huy tinh th n năng ng, sáng t o, t n d ng th i cơ, vư t qua khó khăn thách th c, ph n u hoàn thành th ng l i nhi m v tr ng tâm và các ch tiêu kinh t - xã h i và thu - chi ngân sách năm 2009; t o ti n hoàn thành các ch tiêu còn l i c a Ngh quy t i h i ng b thành ph trong 2 năm (2009 - 2010). y ban nhân dân thành ph ch th Th trư ng các s - ban - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n, Ch t ch H i ng qu n tr , T ng Giám c các T ng Công ty và doanh nghi p tr c thu c thành ph : 1. T ch c quán tri t trong i ngũ cán b , công ch c ang công tác t i cơ quan, ơn v v m c tiêu, yêu c u, n i dung tr ng tâm và nh ng gi i pháp ch y u c a Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph v nh ng gi i pháp c p bách nh m phát huy s c m nh t ng h p, n l c ph n u ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì tăng trư ng, b o m an sinh xã h i, Ngh quy t h i ngh Thành y l n th 14 Khóa VIII và Ngh quy t s 05/2008/NQ-H ND và s 06/2008/NQ-H ND ngày 05 tháng 12 năm 2008 c a H i ng nhân dân thành ph v nhi m v kinh t - xã h i và d toán ngân sách năm 2009, K ho ch ch o, i u hành phát tri n kinh t - xã h i thành ph năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph và các chương trình, k ho ch có liên quan; nâng cao nh n th c, xây d ng ý th c trách nhi m, n l c ph n u vư t qua m i th thách, hoàn thành xu t s c nhi m v ư c giao ngay t nh ng tháng u năm 2009. Ph n u hoàn thành t và vư t 20 ch tiêu ch y u v kinh t - xã h i và môi trư ng; n l c ph n u t c tăng trư ng kinh t (GDP) năm 2009 t t 10% tr lên. 2. Căn c K ho ch ch o, i u hành phát tri n kinh t - xã h i thành ph năm 2009, Th trư ng cơ quan, ơn v và a phương ch ng xây d ng k ho ch c th t ch c th c hi n và ban hành ngay tri n khai. N i dung k ho ch ph i bao quát ho t ng c a các ngành, các thành ph n kinh t trên a bàn, k t h p ch t ch gi a k ho ch phát tri n kinh t v i k ho ch phát tri n văn hóa - xã h i, gi v ng n nh chính tr , m b o qu c phòng - an ninh. Nh ng gi i pháp và bi n pháp t ch c th c hi n ph i c th , phân công trách nhi m rõ ràng cho t ng cơ quan ơn v ; xác nh rõ phương th c, i u ki n và th i gian t ch c th c hi n; ng th i ph i tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát, k p th i tháo g khó khăn, vư ng m c, thúc Ny hoàn thành nhi m v ư c giao. Hàng tháng ph i sơ k t rút kinh nghi m k p th i ch o kh c ph c các m t trì tr , thi u sót. 3. i v i các d án u tư nh t là các chương trình, công trình tr ng i m, òn bNy th c hi n Ngh quy t i h i ng b thành ph l n th VII, VIII, ph i th c thi ngay nh ng bi n pháp nh m nâng cao hi u qu u tư, m b o ti n thi công, ch t lư ng công trình, ch ng lãng phí, th t thoát. Ưu tiên b trí v n ngân sách cho các công trình tr ng i m, phát tri n h t ng giao thông, nông nghi p và nông thôn, giáo d c và ào t o, khoa h c công ngh và m t s lĩnh v c xã h i c p bách. T p trung ch o phát hành trái phi u theo k t lu n c a Th tư ng Chính ph t o v n cho công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng các d án u tư quy mô l n; Ny nhanh ti n l p, thNm nh, phê duy t d án, d toán, thi t k , tháo g khó khăn trong các khâu chuNn b u tư, gi i phóng m t b ng, th t c hành
  2. chính… kh c ph c tình tr ng gi i ngân ch m, t n ng v n u tư, nâng cao kh năng h p th v n u tư nư c ngoài trên a bàn thành ph . 4. Ti p t c th c hi n có hi u qu “Năm 2009 - Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ” t i t ng s - ngành, t ng cơ quan, ơn v , a phương và cơ s ; n i dung ph i c th , thi t th c, có tr ng tâm; ph i thư ng xuyên t ch c các cao i m ra quân l p l i tr t t lòng l ư ng, tr t t an toàn giao thông, xây d ng n p s ng văn minh ô th ; ph n u t o ra s chuy n bi n căn b n v nh n th c và hành ng trong nhân dân thành ph v ý th c tôn tr ng và ch p hành pháp lu t, xây d ng văn hóa ng x văn minh, l ch s t i công s và nơi công c ng. 5. Ny m nh th c hi n Chương trình C i cách hành chính, g n c i cách hành chính v i công tác u tranh phòng ch ng tham nhũng, quan liêu, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; gi i quy t k p th i ơn thư khi u n i, t cáo, t t p ông ngư i; t p trung th c hi n án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý Nhà nư c (2007 - 2010). Ny m nh công tác thanh tra công v , x lý nghiêm cán b , công ch c thi u tinh th n trách nhi m ho c có nh ng hành vi nhũng nhi u, tiêu c c trong khi thi hành công v . ChuNn b các i u ki n c n thi t tri n khai th c hi n án không t ch c H i ng nhân dân qu n - huy n, phư ng. Ti p t c c ng c t ch c và tăng cư ng nhân s có năng l c cho b ph n t ng h p, các b ph n tr c ti p th c hi n nhi m v tr ng tâm c a cơ quan, ơn v , a phương, nh ng khâu tr c ti p ti p xúc và gi i quy t th t c hành chính cho công dân và doanh nghi p, các Ban Qu n lý d án, Ban b i thư ng gi i phóng m t b ng qu n - huy n m b o th c hi n có hi u qu nhi m v ư c giao. 6. T p trung lãnh o th c hi n t t nhi m v qu c phòng và an ninh; gi v ng n nh chính tr , tr t t an toàn xã h i trên a bàn thành ph ; h n ch th p nh t tình tr ng cháy, n x y ra trên a bàn; ph n u kéo gi m tai n n giao thông trên c 03 m t (s v , s ngư i ch t và s ngư i b thương); hoàn thành ch tiêu tuy n quân năm 2009 c 3 c p; tăng cư ng u tranh, phòng ch ng có hi u qu các lo i t i ph m chính tr , kinh t , hình s , kéo gi m n m c th p nh t so v i năm 2008. Ti p t c th c hi n Chương trình m c tiêu 3 gi m ma túy, m i dâm và t i ph m theo Lu t Phòng ch ng ma túy s a i, b sung. 7. Phát ng m nh m phong trào thi ua yêu nư c, g n v i cu c v n ng “H c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh”; th c hi n t t các chính sách an sinh xã h i, các bi n pháp nh m chăm lo i s ng v t ch t và tinh th n cho nhân dân, trư c h t là di n chính sách, ng bào nghèo. T p trung ch o ch t ch , không x y ra ình n s n xu t, kinh doanh, doanh nghi p phá s n… quan tâm gi i quy t vi c làm, h n ch t i a ngư i m t vi c. Ny m nh các chương trình nhà xã h i, nhà cho công nhân, c i t o ho c xây d ng m i chung cư s p x p, xu ng c p; tăng cư ng các bi n pháp phòng, ch ng thiên tai, d ch b nh, ph n u không x y ra d ch b nh trên a bàn thành ph . 8. V t ch c th c hi n: 8.1. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph c th hóa K ho ch ch o, i u hành kinh t - xã h i và ngân sách năm 2009 thành Chương trình làm vi c c a Ch t ch, Phó Ch t ch và y viên y ban nhân dân thành ph ; thư ng xuyên theo dõi, ôn c quá trình chuNn b n i dung, s p x p, b trí Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph xem xét, thông qua các án và ban hành các cơ ch , chính sách, k ho ch th c hi n thu c thNm quy n thành ph . 8.2. Ch p hành nghiêm ch thông tin, báo cáo theo qui nh; nh kỳ hàng tháng, hàng quý, y ban nhân dân thành ph t ch c làm vi c v i các s - ban - ngành thành ph , y ban nhân dân các qu n - huy n và các T ng Công ty, Công ty tr c thu c thành ph qu n lý nghe báo cáo tình hình tri n khai th c hi n K ho ch ch o, i u hành kinh t - xã h i và ngân sách năm 2009, k p th i tháo g nh ng khó khăn vư ng m c thúc Ny tăng trư ng và phát tri n. 8.3. Th trư ng các s - ban - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n; Ch t ch H i ng qu n tr , T ng Giám c các T ng Công ty, Công ty tr c thu c thành ph qu n lý xây d ng k ho ch tri n khai th c hi n; tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát, gi i quy t tr c ti p và k p th i nh ng khó khăn vư ng m c trong quá trình th c hi n nhi m v kinh t - xã h i t i cơ s .
  3. y ban nhân dân thành ph yêu c u Th trư ng các s - ban - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n, Ch t ch H i ng qu n tr , T ng Giám c các T ng Công ty, Công ty tr c thu c thành ph qu n lý th c hi n nghiêm túc Ch th này góp ph n hoàn thành th ng l i ch tiêu phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách thành ph năm 2009./. TM. Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph ; - B K ho ch và u tư; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph ; Lê Hoàng Quân - Các /c thành viên y ban Nhân dân thành ph ; - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph ; - Các oàn th thành ph ; Lê Hoàng Quân - Các Ban ng Thành y; Văn phòng Thành y; - Các s - ban - ngành thành ph ; - H ND và UBND các qu n - huy n; - Các T ng Công ty tr c thu c; - Các báo, ài thành ph ; - VPH -UB: CPVP; - Các Phòng CV, TH-KH (5 b n); - Lưu:VT, (TH-KH/Hn)
Đồng bộ tài khoản