Chỉ thị số 02/1999/CT-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
8
download

Chỉ thị số 02/1999/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 02/1999/CT-TTg về việc tăng cường quản lý tài sản Nhà nước tại khu vực hành chính sự nghiệp sau tổng kiểm kê đánh giá lại tài sản cố định theo Quyết định số 466/TTg ngày 2/7/1997 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 02/1999/CT-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 02/1999/CT-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 1999 CHỈ THN VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI KHU VỰC HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP SAU TỔNG KIỂM KÊ ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN CỐ ĐNN H THEO QUYẾT ĐNN H SỐ 466/TTG N GÀY 02 THÁN G 7 N ĂM 1997 Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tài sản N hà nước tại khu vực hành chính sự nghiệp không ngừng tăng lên và đã đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý hành chính N hà nước và hoạt động sự nghiệp, góp phần nâng cao hiệu suất công tác của các cơ quan, đoàn thể. Qua tổng kiểm kê đánh giá lại tài sản cố định tại khu vực hành chính sự nghiệp vào 0h ngày 01/01/1998 theo Quyết định số 466/TTg ngày 02 tháng 7 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ cho thấy số tài sản cố định của N hà nước giao cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp đang quản lý và sử dụng rất lớn, song công tác quản lý có phần buông lỏng, thiếu chặt chẽ; nhiều nơi sử dụng còn lãng phí, không đúng mục đích, kém hiệu quả, thậm chí còn để thất thoát, hư hỏng tài sản của N hà nước khá lớn. Để khắc phục những tồn tại nêu trên và đưa việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo đúng chế độ, có hiệu quả và tiết kiệm, góp phần thực hiện Pháp lệnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị: 1. Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (gọi tắt là cơ quan hành chính, sự nghiệp), căn cứ vào kết quả kiểm kê đánh giá lại tài sản cố định vào 0h ngày 01 tháng 01 năm 1998, hạch toán tài sản theo đúng chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp hiện hành; tiến hành đăng ký những tài sản nhà nước là nhà, đất, các công trình xây dựng khác gắn liền với đất đai, phương tiện vận tải và các tài sản cố định khác có giá trị lớn với cơ quan tài chính theo đúng quy định tại Điều 9 N ghị định số 14/1998/N Đ-CP ngày 06 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ về quản lý tài sản nhà nước và hướng dẫn của Bộ Tài chính; kịp thời báo cáo cơ quan nhà nước có thNm quyền để xử lý các tài sản đang sử dụng không đúng mục đích, tiêu chuNn, định mức do nhà nước quy định, các tài sản không có nhu cầu sử dụng, hoặc không còn sử dụng được. 2. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổ chức đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm: - Quyết định xử lý các tường hợp sử dụng tài sản nhà nước không đúng mục đích và tiêu chuNn, định mức sử dụng tài sản và các tài sản cần thanh lý theo quy định tại Điều 13, Điều 15 N ghị định số 14/1998/N Đ-CP ngày 6 tháng 3 năm 1998 của Chính
  2. - Xác định nhu cầu đầu tư, mua sắm tài sản cho các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Bộ, ngành và địa phương quản lý còn thiếu tài sản so với tiêu chuNn, định mức sử dụng tài sản do N hà nước quy định, để đưa vào dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo Luật N gân sách nhà nước; - Chỉ đạo, kiểm tra việc quản lý và sử dụng tài sản cố định của các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc cấp mình quản lý nhằm bố trí, sử dụng tài sản nhà nước đúng mục đích, tiêu chuNn, định mức sử dụng tài sản do nhà nước quy định. 3. Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài sản sau kiểm kê đánh giá lại tài sản cố định, quyết định theo thNm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ quyết định xử lý theo đề nghị của các Bộ, ngành và địa phương; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khNn trương triển khai những việc cần làm theo quy định tại N ghị định số 14/1998/N Đ-CP ngày 06 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ về quản lý tài sản nhà nước. 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổ chức đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Chỉ thị này. Nguyễn Tấn Dũng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản