Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND-VP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
58
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND-VP về việc tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2009 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND-VP

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T HUY N C CHI NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 02/2009/CT-UBND-VP C Chi, ngày 25 tháng 3 năm 2009 CH THN V VI C T CH C PHÁT NG PHONG TRÀO THI UA YÊU NƯ C NĂM 2009 Trong năm 2008, huy n C Chi ã t p trung huy ng m i ngu n l c c a toàn xã h i, phát ng nhi u phong trào thi ua yêu nư c trên các lĩnh v c chính tr , kinh t , văn hóa, xã h i, an ninh - qu c phòng; ng viên các c p, các ngành và các t ng l p nhân dân quy t tâm, n l c ph n u hoàn thành ch tiêu kinh t - xã h i ã ra, t o ti n th c hi n th ng l i k ho ch 5 năm (2006 - 2010). Phong trào thi ua yêu nư c ã khơi d y m i cá nhân, m i t p th và ông o nhân dân huy n C Chi tính ch ng, sáng t o, dám nghĩ, dám làm, dám ch u trách nhi m, t t c vì s nghi p xây d ng quê hương C Chi anh hùng, văn minh, hi n i. Năm 2009 là năm kinh t toàn c u ư c d báo s ti p t c g p nhi u khó khăn thách th c, thành ph H chí Minh và huy n C Chi không tránh nh ng h qu do ti n trình h i nh p và toàn c u hóa. M c dù huy n C Chi có nh ng thu n l i v tình hình an ninh chính tr , tr t t xã h i n nh, an sinh xã h i ư c m b o, bư c u thành ph ki m ch ư c l m phát, nhưng ho t ng s n xu t, kinh doanh, c bi t là xu t khNu s g p r t nhi u khó khăn. Thiên tai, d ch b nh có kh năng bùng phát cùng nh ng tác ng c a s bi n i khí h u toàn c u ti p t c gây nh hư ng x u n s n xu t và i s ng c a nhân dân. M t s lĩnh v c xã h i còn b t c p; t n n xã h i di n bi n ph c t p; tình tr ng ùn t c, tai n n giao thông; các công trình h t ng k thu t ch m ti n ; công tác c i cách hành chính, phòng, ch ng tham nhũng, lãng phí chưa t m c tiêu ra… là nh ng y u t b t l i n vi c ph n u duy trì t c tăng trư ng kinh t cao và b n v ng trong năm 2009. Ti p t c phát huy nh ng thành tích ã t ư c trong t ch c th c hi n Ch th s 17/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v phát ng thi ua th c hi n th ng l i nhi m v phát tri n kinh t - xã h i năm 2006 và k ho ch 5 năm (2006 - 2010) theo Ngh quy t i h i toàn qu c l n th X c a ng, t th c ti n phong trào thi ua yêu nư c c a thành ph và yêu c u i m i công tác thi ua, khen thư ng trong giai o n m i, nh m t p trung tháo g khó khăn, vư ng m c, thúc Ny phát tri n s n xu t kinh doanh, huy ng và s d ng có hi u qu các ngu n v n u tư phát tri n; ngăn ch n suy gi m kinh t ; n nh kinh t - xã h i, ngăn ch n l m phát; th c hi n t t các m c tiêu an sinh xã h i, b o m i s ng nhân dân, b o v môi trư ng, tri n khai m nh m các ho t ng xã h i hóa trên các lĩnh v c; tăng cư ng ho t ng i ngo i, ch ng h i nh p kinh t qu c t ; m b o qu c phòng - an ninh và tr t t an toàn xã h i; Ny m nh công tác c i cách hành chính, tăng cư ng công tác phòng, ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí.
  2. y ban nhân dân huy n ch th Th trư ng các phòng, ban, ơn v , Ch t ch y ban nhân dân các xã, th tr n t ch c phát ng các phòng trào thi ua trong năm 2009 th c hi n t t nh ng n i dung tr ng tâm sau ây: I. T CH C PHONG TRÀO THI UA 1. Ti p t c th c hi n Ch th s 17/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v phát ng thi ua th c hi n th ng l i nhi m v phát tri n kinh t - xã h i năm 2006 và k ho ch 5 năm (2006 - 2010) theo Ngh quy t i h i toàn qu c l n th X c a ng; Ch th s 03/2007/CT-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2007 c a y ban nhân dân huy n; trên cơ s xây d ng n i dung phát ng phong trào thi ua c n bám sát ư ng l i, ch trương c a ng, chính sách pháp lu t c a Nhà nư c, sát v i tình hình th c ti n và nhi m v chính tr c a t ng c p, t ng ngành, t ng ơn v , góp ph n th c hi n hoàn thành, t và vư t k ho ch các ch tiêu ch y u kinh t - xã h i, qu c phòng an ninh năm 2009 c a huy n, t o à th c hi n hoàn thành th ng l i ch tiêu 5 năm (2006 - 2010) m c tăng trư ng kinh t bình quân hàng năm là 18,76%. Trong ó m c tăng trư ng công nghi p - ti u th công nghi p 20,76%, thương m i - d ch v 18,89% và nông - lâm nghi p - th y s n 5,44%/năm. T ng thu ngân sách nhà nư c trên a bàn huy n t 468,499 t ng. T ng kinh phí u tư t kho ng 3.002 t ng. 2. Ny m nh công tác tuyên truy n, v n ng m i t ch c, cá nhân tích c c hư ng ng giai o n 2 cu c v n ng “H c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh” th c hi n ng b 9 nhi m v và 7 nhóm gi i pháp tri n khai cu c v n ng trong năm 2009 v i ch “Nâng cao ý th c trách nhi m, h t lòng h t s c ph ng s T qu c, ph c v nhân dân” g n v i 40 năm th c hi n Di chúc c a Bác. Chú tr ng phát huy vai trò và nêu cao trách nhi m c a i ngũ cán b , ng viên trong h c t p và làm theo t m gương o c c a Bác; tăng cư ng các ho t ng nghiên c u, h c t p, tìm hi u tư tư ng H Chí Minh v thi ua ái qu c, nh m nâng cao nh n th c v vai trò, tác d ng c a phong trào thi ua yêu nư c và công tác khen thư ng, bi n nh n th c thành hành ng c th , t o ng l c m nh m trong các phong trào thi ua yêu nư c trên a bàn huy n. 3. Ti p t c t ch c th c hi n ch “Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ”, các ngành, các c p, các cơ quan, ơn v , a phương xây d ng k ho ch, ra các n i dung và gi i pháp c th , thi t th c; ti p t c phát huy nh ng k t qu t ư c trong năm 2008, ng th i tăng cư ng các gi i pháp m nh m hơn, quy t li t hơn, t o s chuy n bi n rõ nét trong th c hi n n p s ng văn minh ô th trong c ng ng dân cư. 4. Ny m nh các phong trào thi ua th c hi n có hi u qu công tác c i cách hành chính, ưa công ngh thông tin vào qu n lý hành chính nhà nư c. Ti p t c áp d ng H th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuNn TCVN 9001:2000 vào th c hi n các quy trình th t c hành chính có liên quan n công dân và t ch c v i phương châm “T o i u ki n t t nh t m i ngư i dân và t ch c ư c th hư ng d ch v hành chính công m t cách úng lu t, úng h n, d dàng và thu n ti n” áp ng yêu c u i m i c a s nghi p công nghi p hóa - hi n i hóa t nư c và s phát tri n c a huy n. 5. T ch c tuyên truy n và tri n khai th c hi n t t Lu t Thu thu nh p cá nhân n các t ch c, cá nhân; ng th i ti p t c quán tri t th c hi n nghiêm túc Lu t Phòng, ch ng tham nhũng, Lu t Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. ng th i tăng cư ng
  3. s giám sát c a các cơ quan ch c năng, y ban M t tr n T qu c, các oàn th và qu n chúng nhân dân i v i ho t ng qu n lý nhà nư c c a chính quy n các c p. 6. Gi v ng an ninh - chính tr , tr t t - an toàn xã h i trên a bàn và xây d ng n n qu c phòng toàn dân v ng m nh; t ch c phát ng sâu r ng phong trào thi ua “Vì an ninh T qu c” g n v i phòng trào “Qu n chúng b o v an ninh T qu c”, nh m ph n u gi m các v tr ng án, ph m pháp hình s , t n n xã h i, nh t là t n n ma túy, m i dâm, gi m thi u tai n n giao thông và b o m t t v sinh môi trư ng. II. T CH C TH C HI N: 1. Các c p y ng c n t p trung lãnh o, ch o vi c t ch c, xây d ng và phát ng phong trào thi ua yêu nư c v i phương châm: phong trào thi ua yêu nư c ph i g n v i cu c v n ng xây d ng và ch nh n ng, làm cho t ch c ng và h th ng chính tr th c s trong s ch v ng m nh và th t s là nhân t quy t nh trong s lãnh o th c hi n các phong trào yêu nư c. c bi t là phát huy tri t tinh th n i oàn k t toàn dân, l y l c lư ng qu n chúng nh n th c và hư ng ng tham gia phong trào m t cách t nguy n, t giác và hi u qu . 2. Ch t ch y ban nhân dân các xã, th tr n, Th trư ng các phòng, ban, ơn v thu c huy n căn c tình hình th c ti n c a ơn v mình xây d ng k ho ch, phát ng phong trào thi ua v i nh ng n i dung thi t th c, hư ng vào nh ng nhi m v tr ng tâm, nh ng vi c khó, nh ng khâu và lĩnh v c y u kém; ph n u hoàn thành các ch tiêu, tiêu chí ã ký k t giao ư c thi ua năm 2009. T ch c t t vi c sơ k t, t ng k t ánh giá rút kinh nghi m t th c ti n các phong trào thi ua, trên cơ s ó làm t t vi c ph bi n tuyên truy n, gi i thi u các gương i n hình h c t p, nhân r ng, t o ng l c lan t a thành các phong trào hành ng cách m ng trong cán b , công ch c, viên ch c, cán b - chi n sĩ l c lư ng vũ trang và t ng l p nhân dân trên a bàn huy n. 3. Phòng N i v , Thư ng tr c thi ua khen thư ng huy n, ph i h p v i các thành viên H i ng Thi ua - Khen thư ng huy n t ch c ki m tra, ôn c và báo cáo thư ng xuyên, k p th i v tình hình tri n khai th c hi n phong trào thi ua c a các cơ quan, ơn v , tham mưu cho y ban nhân dân huy n và H i ng Thi ua - Khen thư ng huy n trong vi c t ch c h i ngh sơ k t, t ng k t phong trào thi ua yêu nư c năm 2009, k p th i tham mưu cho y ban nhân dân huy n bi u dương khen thư ng và ngh c p trên khen thư ng cho t p th , cá nhân có thành tích xu t s c, có k ho ch phát tri n và nhân r ng i n hình tiên ti n trong các phong trào cơ s , k p th i bi u dương khen thư ng nh ng t p th , cá nhân có thành tích xu t s c óng góp tích c c cho phong trào thi ua yêu nư c c a huy n năm 2009. 4. ngh y ban M t tr n T qu c huy n, các oàn th huy n ph i h p ch t ch v i y ban nhân dân các xã, th tr n các ngành liên quan có k ho ch quán tri t trong toàn th h i viên và các t ng l p nhân dân trên a bàn huy n nh m th ng nh t trong nh n th c và hành ng, ti p t c phát huy tinh th n năng ng, sáng t o, oàn k t, n l c ph n u vư t qua khó khăn thách th c; t ch c tri n khai th c hi n t t các n i dung, phong trào thi ua yêu nư c c a huy n ã ra, phong trào thi ua yêu nư c t ư c hi u qu thi t th c, th t s là phong trào hành ng cách m ng c a qu n chúng; góp ph n cùng huy n, thành ph và c nư c hoàn thành các ch tiêu, nhi m v kinh t xã h i năm 2009, t o à th c hi n th ng l i k ho ch 5 năm (2006 - 2010).
  4. y ban nhân dân huy n yêu c u Th trư ng các các cơ quan, ơn v , Ch t ch y ban nhân dân các xã, th tr n t ch c th c hi n nghiêm túc Ch th này và thư ng xuyên báo cáo k t qu th c hi n cho Thư ng tr c y ban nhân dân huy n và Thư ng tr c H i ng Thi ua - Khen thư ng huy n ph c v k p th i cho vi c sơ k t, t ng k t phong trào thi ua./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Lê Minh T n
Đồng bộ tài khoản