Chỉ thị số 08/2008/CT-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
46
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 08/2008/CT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 08/2008/CT-BXD về thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo sự phát triển ổn định và tăng trưởng bền vững đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 08/2008/CT-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 08/2008/CT-BXD Hà N i, ngày 17 tháng 11 năm 2008 CH THN V TH C HI N CÁC GI I PHÁP NH M Y M NH VÀ NÂNG CAO HI U QU HO T NG, M B O S PHÁT TRI N N NNH VÀ TĂNG TRƯ NG B N V NG I V I CÁC ƠN VN THU C B XÂY D NG Th c hi n nhi m v k ho ch s n xu t kinh doanh và u tư phát tri n năm 2008, cùng v i n n kinh t c nư c, các doanh nghi p thu c ngành Xây d ng ã ph i i m t v i nhi u khó khăn, thách th c l n do nh ng bi n ng ph c t p, khó lư ng c a n n kinh t th gi i và trong nư c; song v i s ch o sát sao c a B và n l c, ph n u quy t li t c a các ơn v trong vi c th c hi n ng b các gi i pháp ã ra ngay t u năm, s n xu t kinh doanh c a các doanh nghi p thu c B v n t t c tăng trư ng khá. Trong 10 tháng u năm 2008, giá tr s n xu t kinh doanh t 82,1% k ho ch năm, tăng 24,4% so v i cùng kỳ năm 2007; giá tr th c hi n u tư t x p x 70% k ho ch năm, ti n th c hi n c a các d án tr ng i m nhìn chung ư c m b o, c bi t trong lĩnh v c s n xu t, u tư xi măng, các ơn v ã khNn trương, t p trung huy ng m i ngu n l c hoàn thành các d án, s m ưa vào ho t ng trong năm 2008 và 2009 nh m m b o k ho ch huy ng công su t theo Quy ho ch, góp ph n bình n th trư ng xi măng. Bên c nh nh ng k t qu t ư c, hi u qu s n xu t kinh doanh c a m t s ơn v t th p, nh t là trong lĩnh v c xây l p; tình hình tài chính còn khó khăn; vi c rà soát, ánh giá hi u qu u tư các d án còn ch m tr , n ng v hình th c và hi u qu chưa cao, ti n th c hi n c a m t s d án b ch m ã gây lãng phí, làm gi m hi u qu u tư; công tác qu n tr doanh nghi p v n còn m t s b t c p, t n t i; m t s ơn v chưa th c s quan tâm n vi c qu ng bá thương hi u và xây d ng Chi n lư c phát tri n toàn di n, lâu dài; mô hình t ch c qu n lý và vi c c ngư i i di n ph n v n nhà nư c c a T ng công ty t i các doanh nghi p khác m t s ơn v còn mang tính hình th c, chưa th c hi n úng theo ch o c a B nên chưa phát huy ư c tính ch ng, t ch u trách nhi m c a các doanh nghi p này; v n còn tình tr ng m t ngư i i di n tham gia kiêm nghi m qu n lý, i u hành cùng m t lúc t i nhi u doanh nghi p. Nh m hoàn thành t t nh t các m c tiêu, nhi m v k ho ch năm 2008; ti p t c Ny m nh và nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh, u tư phát tri n, m b o s phát tri n n nh và tăng trư ng b n v ng c a các ơn v thu c B trong năm 2009 và hoàn thành k ho ch 05 năm 2006 - 2010, B trư ng Xây d ng ch th Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c các T ng công ty, Giám c các Công ty c l p và Th trư ng các ơn v thu c B Xây d ng t p trung th c hi n nh ng nhi m v , gi i pháp ch y u sau ây :
  2. 1. Ti p t c th c hi n t t các nhi m v , gi i pháp ã nêu t i các Ch th c a B trư ng B Xây d ng: s 03/2008/CT-BXD ngày 31/3/2008 v m t s gi i pháp tri n khai th c hi n k ho ch s n xu t kinh doanh, u tư phát tri n và k ho ch ngân sách nhà nư c năm 2008 c a B Xây d ng; s 06/2008/CT-BXD ngày 08/5/2008 v vi c tri n khai th c hi n các gi i pháp th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí trong các ơn v thu c B Xây d ng. 2. Th c hi n nghiêm vi c rà soát, c t gi m các kho n u tư, các d án kém hi u qu ho c chưa c n thi t t p trung v n cho các d án công trình quan tr ng, có kh năng s m mang l i hi u qu , hoàn thành trong năm 2008 - 2009, nh t là các d án trong lĩnh v c s n xu t công nghi p ( i n, xi măng, s n xu t v t li u xây d ng...); ti t ki m t i a chi phí nâng cao hi u qu u tư và s c c nh tranh. T p trung ch o hoàn thi n các th t c, h sơ thanh toán Ny nhanh ti n gi i ngân v n u tư cho các d án; ng th i Ny nhanh vi c phê duy t, i u ch nh d toán, t ng m c u tư các d án g n v i vi c áp d ng các bi n pháp kh c ph c nh ng t n th t do ng ng ho c giãn ti n thi công nh ng công trình ang u tư v a Ny nhanh ti n , v a gi m th t thoát, lãng phí. 3. T p trung gi i quy t hàng t n kho, ng, s n phNm d dang, Ny m nh tiêu th , thu h i v n; th c hi n vi c rà soát, phân lo i, i chi u các kho n n , t ó có các gi i pháp c th ki m soát và thanh toán n k p th i nh m Ny nhanh t c luân chuy n v n. Ph i coi vi c ôn c thanh toán n , nh t là nh ng kho n n x u là m t trong nh ng gi i pháp v a có tính c p thi t trư c m t, v a mang tính thư ng xuyên, lâu dài, m b o cho vi c s d ng v n ti t ki m và có hi u qu ; k p th i báo cáo B tình hình công n các công trình, d án tr ng i m hi n có vư ng m c v th t c thanh toán có hư ng xem xét, gi i quy t. 4. Th c hi n ch ki m toán, ánh giá, minh b ch tài chính doanh nghi p; không x y ra các v vi c tiêu c c. Ki m soát ch t ch vi c huy ng v n thông qua vi c phát hành ch ng khoán c a các Công ty nhà nư c ho c Công ty c ph n có v n nhà nư c; vi c phát hành ch ng khoán huy ng v n ph i có phương án m b o v n huy ng s d ng có hi u qu theo úng quy nh c a pháp lu t, ph i báo cáo ư c B ch p thu n trư c khi tri n khai th c hi n. Trư ng h p các Công ty nhà nư c, doanh nghi p có v n nhà nư c khi phát hành ch ng khoán huy ng v n trên th trư ng ch ng khoán ph i báo cáo b ng văn b n g i v B Xây d ng (V K ho ch - Tài chính) và B Tài chính (C c Tài chính doanh nghi p, U ban Ch ng khoán nhà nư c) xem xét, b trí l ch u giá cho phù h p v i tình hình chung c a th trư ng. 5. T p trung rà soát, xây d ng Chi n lư c u tư, phát tri n toàn di n nâng cao hi u qu ho t ng; ưu tiên phát tri n, u tư vào các ngành ngh kinh doanh chính, mũi nh n, có l i th c nh tranh và phát tri n thương hi u c a doanh nghi p. V n cho yêu c u c a s n xu t kinh doanh chính ph i chi m t tr ng l n trong t ng s v n hi n có c a doanh nghi p. V u tư c a các doanh nghi p vào các lĩnh v c tài chính, ngân hàng, ch ng khoán ph i ư c cân nh c k lư ng, m b o hi u qu , trình B xem xét báo cáo Th tư ng Chính ph ch p thu n trư c khi th c hi n.
  3. 6. Ti p t c hoàn thi n, i m i phương th c qu n tr doanh nghi p phù h p v i mô hình Công ty m - Công ty con; c i cách các th t c hành chính nâng cao tính t ch , năng ng c a các doanh nghi p thành viên : 6.1. Hoàn thi n Quy ch ho t ng c a H i ng qu n tr , ban Ki m soát T ng công ty; trong ó xác nh rõ ch c năng, nhi m v , quy n h n, trách nhi m c a t ng u viên H i ng qu n tr , t ng thành viên Ban Ki m soát; ng th i xác nh rõ m i quan h gi a H i ng qu n tr , ban Ki m soát v i Ban T ng giám c và b máy giúp vi c c a T ng công ty. Trên cơ s ó, theo dõi, ki m tra, ánh giá tình hình th c hi n c a các t ch c và thành viên tham gia qu n lý, i u hành c a T ng công ty. 6.2. Hoàn thi n Quy ch ho t ng c a ngư i qu n lý ph n v n c a T ng công ty t i các doanh nghi p khác phù h p v i các quy nh c a pháp lu t và i u ki n qu n lý kinh doanh c a T ng công ty. Trong Quy ch c n ph i làm rõ ư c các tiêu chuNn c a ngư i i di n; ch c năng, nhi m v , quy n h n, trách nhi m, nghĩa v c th c a t ng ngư i i di n tương ng v i t ng v trí ư c giao. c bi t quan tâm n ch báo cáo c a ngư i i di n t i doanh nghi p khác. 6.3. KhNn trương rà soát, l p phương án và t ch c th c hi n vi c c ngư i i di n ph n v n nhà nư c c a T ng công ty vào t t c các doanh nghi p có v n góp c a mình theo hư ng : - Ch m d t tình tr ng c Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c, y viên H i ng qu n tr , Phó T ng giám c, K toán trư ng T ng công ty làm ngư i i di n t i các doanh nghi p thành viên khi c ph n hoá; trư ng h p th c s c n thi t, ch c ngư i i di n t i các doanh nghi p c ph n m i thành l p khi có d án u tư c a T ng công ty ng th i ph i báo cáo B trư c khi tri n khai th c hi n. - Vi c l a ch n, c ngư i i di n và vi c l a ch n mô hình qu n lý doanh nghi p theo mô hình Ch t ch H i ng qu n tr kiêm hay không kiêm T ng giám c (Giám c) Công ty c ph n ph i m b o nguyên t c: t o s ch ng cho doanh nghi p và ngư i i di n; xác nh rõ ư c ch c năng, nhi m v , quy n h n, trách nhi m c th c a ngư i i di n; g n ư c quy n l i, trách nhi m c a ngư i i di n v i hi u qu ho t ng c a doanh nghi p. Tùy theo qui mô, v trí, vai trò c a doanh nghi p khác trong T ng công ty mà quy t nh s lư ng ngư i c làm i di n m c c n thi t. Vi c giao s v n qu n lý cho t ng ngư i i di n ph i phù h p, tương x ng v i ch c danh ư c b nhi m, giao theo t l (%) trong t ng s v n góp c a T ng công ty t i doanh nghi p n nh trách nhi m khi doanh nghi p có s thay i m c v n i u l . Tăng cư ng c ngư i i di n ho t ng chuyên trách và h n ch c ngư i i di n ho t ng kiêm nhi m. - Ngư i i di n ư c c ph i m b o các tiêu chuNn theo quy nh c a Nhà nư c và c a B Xây d ng, áp ng ư c yêu c u c a công tác qu n tr doanh nghi p. M i cán b không ư c giao kiêm nhi m làm ngư i i di n quá 3 doanh nghi p. Các ơn v ph i hoàn thành vi c rà soát và l p phương án c ngư i i di n ph n v n nhà nư c c a T ng công ty t i các doanh nghi p khác, báo cáo k t qu v Thư ng tr c Ban i m i và phát tri n doanh nghi p B Xây d ng (V T ch c cán b ) trư c ngày 15/12/2008.
  4. 6.4. T ch c nh kỳ vi c ánh giá hi u qu qu n lý v n u tư c a T ng công ty doanh nghi p khác i v i nh ng cán b ư c c làm i di n; xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch ào t o i ngũ cán b ư c c làm i di n phát tri n các cán b có năng l c th c s , t o ngu n cán b tham gia các ch c danh qu n lý khác khi có nhu c u. K p th i thay th nh ng cán b không năng l c, không áp ng ư c yêu c u, nhi m v ư c giao. 6.5. Rà soát danh sách các doanh nghi p ã c ph n hóa, có i u ki n là Công ty i chúng ch o ngư i i di n ph n v n nhà nư c t i các doanh nghi p này ăng ký v i U ban Ch ng khoán nhà nư c và ch p hành nghiêm túc các quy nh c a pháp lu t i v i lo i hình Công ty này. 7. Cùng v i vi c t p trung ch o th c hi n th ng l i nhi m v s n xu t kinh doanh, u tư phát tri n năm 2008, các doanh nghi p, ơn v s nghi p thu c B ph i rà soát, xác nh c th các m c tiêu, nhi m v k ho ch s n xu t kinh doanh, u tư phát tri n và k ho ch ngân sách năm 2009 cho ơn v mình và các gi i pháp th c hi n, trong ó nhi m v tr ng tâm c a năm 2009 là: ch ng phòng ng a suy gi m, m b o phát tri n b n v ng v i m c tăng trư ng cao hơn t c tăng trư ng bình quân c a Ngành công nghi p và xây d ng c nư c mà Ngh quy t c a Qu c h i ã ra. Các ch tiêu k ho ch năm 2009 c a ơn v ph i m b o tính kh thi, k th a nh ng m t m nh, nh ng m t ã làm ư c c a năm 2008 và nh ng năm trư c ó cùng các gi i pháp nh m t o ra s chuy n bi n rõ r t v ch t lư ng, hi u qu và s c c nh tranh c a doanh nghi p và các s n phNm, d ch v ; c bi t chú ý n các ch tiêu l i nhu n/doanh thu, l i nhu n/v n. V k ho ch u tư phát tri n: phù h p v i kh năng huy ng, cân i các ngu n l c tri n khai th c hi n; t p trung v n và ngu n l c Ny nhanh ti n các d án s p hoàn thành, có kh năng mang l i hi u qu cao, nh t là trong lĩnh v c s n xu t công nghi p ( i n, xi măng, v t li u xây d ng...). c bi t ph i lưu ý ki m soát ch t ch và Ny nhanh ti n thi công xây d ng các nhà máy xi măng s m ưa vào ho t ng, tăng ngu n cung cho th trư ng, m b o vi c huy ng công su t theo Quy ho ch. 8. V t ch c th c hi n: Giao V K ho ch - Tài chính là u m i t ng h p; các V : T ch c cán b , Kinh t xây d ng, Qu n lý ho t ng xây d ng theo ch c năng ư c giao, hư ng d n, ôn c, ki m tra và báo cáo Lãnh o B k t qu th c hi n Ch th này. Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c các T ng công ty; Giám c các Công ty c l p, Chánh Văn phòng B và Th trư ng các ơn v thu c B Xây d ng ch u trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n nghiêm túc Ch th này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - B trư ng, các Th trư ng; - Ban Ch o M & PTDN; - VPCP (V MDN); - B Tư pháp; - Công báo;
  5. - Công oàn XDVN; - Các ơn v , DN thu c B XD; Nguy n H ng Quân - Các C c, V , VP, Thanh tra B ; - Các TV Ban M & PTDN B XD; - Lưu VP, KHTC, TCCB, PC
Đồng bộ tài khoản