Chỉ thị số 09/2009/CT-UBND về tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm học 2008 – 2009 và công tác tuyển sinh năm 2009 - 2010 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
57
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 09/2009/CT-UBND về tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm học 2008 – 2009 và công tác tuyển sinh năm 2009 - 2010 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 09/2009/CT-UBND về tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm học 2008 – 2009 và công tác tuyển sinh năm 2009 - 2010 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 09/2009/CT-UBND về tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm học 2008 – 2009 và công tác tuyển sinh năm 2009 - 2010 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p – T do – H nh phúc ------- ---------- TP. H Chí Minh, ngày 09 tháng 5 năm 2009 S : 09/2009/CT-UBND CH TH V T CH C CÁC KỲ THI T T NGHI P PH THÔNG NĂM H C 2008 – 2009 VÀ CÔNG TÁC TUY N SINH NĂM 2009 - 2010 TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH H C HÍ MINH Thành ph H Chí Minh là m t đ a phương có quy mô phát tri n giáo d c và đào t o và s thí sinh thi t t nghi p hàng năm cao nh t c nư c. V i s quan tâm c a lãnh đ o, ch đ o c a các C p y Đ ng và chính quy n đ a phương, s n l c c a ngành giáo d c và đào t o cùng s h tr r t trách nhi m c a các s - ngành, đoàn th , vi c t ch c các kỳ thi t t nghi p và tuy n sinh t i thành ph H Chí Minh trong nh ng năm qua đã di n ra an toàn, nghiêm túc và ch t lư ng. Nh m phát huy t t nh ng thành qu đã đ t đư c, ti p t c th c hi n Ch th s 33/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v ch ng tiêu c c và kh c ph c b nh thành tích trong giáo d c, Quy t đ nh s 3859/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 7 năm 2006 c a B trư ng B Giáo d c và Đào t o v th c hi n cu c v n đ ng “Nói không v i tiêu c c trong thi c và b nh thành tích trong giáo d c” và Ch th s 03-CT/TU ngày 25 tháng 9 năm 2006 c a Ban Thư ng v Thành y v ch n ch nh và nâng cao ch t lư ng hi u qu công tác giáo d c - đào t o trên đ a bàn thành ph ; y ban nhân dân thành ph ch th Th trư ng các s - ngành, Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n, Ban Ch đ o các kỳ thi t t nghi p ph thông, b túc văn hóa năm h c 2008 - 2009 và tuy n sinh các l p đ u c p năm h c 2009 - 2010, các H i đ ng thi, H i đ ng tuy n sinh nghiêm túc th c hi n m t s nhi m v như sau: 1. Th c hi n t t công tác chu n b cho các kỳ thi t t nghi p và công tác tuy n sinh; b trí cán b , giáo viên đ tiêu chu n tham gia công tác thi; chu n b các đi u ki n v tài chính, cơ s v t ch t, đ a đi m thi, đ m b o tuy t đ i an toàn cho các kỳ thi t t nghi p và công tác tuy n sinh theo đúng quy ch c a B Giáo d c và Đào t o. 2. T ch c t t vi c ra đ thi, in sao đ thi, coi thi, ch m thi, phúc kh o, xét duy t t t nghi p, trúng tuy n và c p phát văn b ng, lưu tr h sơ theo đúng quy đ nh. Đ thi ph i n m trong chương trình quy đ nh c a B Giáo d c và Đào t o; phù h p v i yêu c u c a t ng kỳ thi, đ m b o chính xác và tuy t đ i bí m t. 3. Th c hi n đúng ch đ , chính sách v thi, tuy n sinh và thu - chi tài chính theo đúng quy đ nh, đ m b o nguyên t c công khai, công b ng. 4. Th trư ng các s - ngành, Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n c n có k ho ch ph i h p t ch c th c hi n t t m t s công vi c c th như sau: a) S Giáo d c và Đào t o ch u trách nhi m ch đ o toàn di n và tri n khai th c hi n k ho ch t ch c các kỳ thi cho toàn ngành, đ m b o an toàn, nghiêm túc và đúng quy ch thi; ph i h p v i các đ a phương, các s - ngành liên quan t ch c các ho t đ ng ph c v các kỳ thi đ t k t qu t t; b) Công an thành ph ch đ o Công an qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n ph i h p b o đ m an toàn tuy t đ i các kỳ thi t vi c cách ly, sao in đ thi đ n vi c b o v các H i đ ng coi thi, ch m thi, áp t i và b o v đ thi, bài thi theo yêu c u c a S Giáo d c và Đào t o và các H i đ ng thi;
  2. Ch đ o l c lư ng C nh sát giao thông có k ho ch tr c ch t và ph i h p v i các l c lư ng c a S Giao thông v n t i, L c lư ng Thanh niên xung phong đ m b o lưu thông các tuy n đư ng, gi i t a nhanh các khu v c k t xe trong các ngày thi, t o đi u ki n cho giáo viên và h c sinh đ n trư ng đúng gi thi quy đ nh; c) S C nh sát Phòng cháy và Ch a cháy thành ph có k ho ch ki m tra an toàn phòng cháy, ch a cháy t i các H i đ ng thi, b trí tr c 24/24 trên các đ a bàn có H i đ ng thi đ k p th i gi i quy t s c x y ra n u có; d) Công ty Đi n l c thành ph ưu tiên đ m b o đ ngu n đi n trong nh ng ngày làm vi c c a H i đ ng sao in đ thi, các H i đ ng thi và ch m thi theo k ho ch do S Giáo d c và Đào t o đã thông báo; đ) Bưu đi n thành ph ch đ o công tác đ m b o thông tin liên l c và ph i h p v i S Giáo d c và Đào t o đ m b o chuy n đ thi, bài thi theo đúng quy đ nh c a B Giáo d c và Đào t o, đ m b o an toàn tuy t đ i; cung c p các s đi n tho i ph c v cho các H i đ ng và công tác ch đ o thi; e) S Tài chính hư ng d n th c hi n các ch đ thu - chi tài chính theo quy đ nh c a B Tài chính, B Giáo d c và Đào t o và y ban nhân dân thành ph ; g) S Thông tin và Truy n thông, các cơ quan thông tin và báo - đài thành ph thông tin tuyên truy n, hư ng d n, đưa tin v các kỳ thi t t nghi p ph thông, b túc văn hóa, k ho ch tuy n sinh, đ ph huynh và nhân dân bi t, h p tác v i ngành giáo d c và đào t o th c hi n t t quy t đ nh c a B Giáo d c và Đào t o v th c hi n cu c v n đ ng “Nói không v i tiêu c c trong thi c và b nh thành tích trong giáo d c”, nghiêm túc th c hi n quy ch c a H i đ ng thi; h) S Y t ch đ o các tuy n y t cơ s , các b nh vi n trên đ a bàn ph i h p v i các H i đ ng thi th c hi n t t vi c c p c u và chăm sóc s c kh e cho h c sinh khi có nh ng b t tr c x y ra trong quá trình thi; i) L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph có k ho ch b trí tr c ph i h p v i l c lư ng C nh sát giao thông gi i t a ùn t c giao thông; ưu tiên b trí các tuy n phà t i b n phà Bình Khánh, huy n C n Gi ph c v nhanh chóng cho công tác chuy n giao đ thi, bài thi và đi l i c a các h c sinh d thi trong nh ng ngày di n ra kỳ thi; k) Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n ch u trách nhi m ch đ o các H i đ ng thi t i đ a phương theo đúng k ho ch và quy ch thi; b trí l c lư ng gi i t a và n đ nh tr t t trư c c ng trư ng và xung quanh khu v c H i đ ng thi; t o đi u ki n cho các H i đ ng thi ph i h p tri n khai phương án d phòng máy phát đi n khi có s c m t đi n b t kh kháng do mưa bão; l) Các H i đ ng thi ph i thông báo công khai, đ y đ , rõ ràng và nghiêm túc các quy đ nh v kỳ thi (k ho ch t ch c thi: th i gian thi, môn thi, n i quy, quy ch thi…) cho h c sinh bi t đ th c hi n và ph huynh h c sinh đ h tr nh c nh con em mình; có k ho ch ph i h p v i chính quy n đ a phương đ b o đ m tr t t khu v c H i đ ng thi; có phương án k ho ch d phòng máy phát đi n khi có s c m t đi n do mưa bão. 5. S Giáo d c và Đào t o ch đ ng ph i h p và t o đi u ki n cho Đoàn Thanh tra c a B Giáo d c và Đào t o th c hi n t t nhi m v trong quá trình t ch c các kỳ thi t t nghi p và b túc văn hóa trên đ a bàn thành ph . 6. Th trư ng các s - ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, Ban Ch đ o các kỳ thi t t nghi p ph thông, b túc văn hóa năm h c 2008 - 2009 và tuy n sinh năm h c 2009 - 2010, các H i đ ng thi, H i đ ng tuy n sinh có trách nhi m tri n khai th c hi n nghiêm túc n i dung Ch th này./.
  3. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH T CH PHÓ CH T CH Nguy n Th Thu Hà
Đồng bộ tài khoản