Chỉ thị số 11/2009/CT-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
141
lượt xem
16
download

Chỉ thị số 11/2009/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 11/2009/CT-UBND về việc khai thực hiện Nghị định số 70/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 11/2009/CT-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 11/2009/CT-UBND TP. H Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 2009 CH THN V TRI N KHAI TH C HI N NGHN NNH S 70/2008/N -CP C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH M T S I U C A LU T BÌNH NG GI I TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Ngày 04 tháng 6 năm 2008, Chính ph ban hành Ngh nh s 70/2008/N -CP quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Bình ng gi i. Ngh nh này quy nh v trách nhi m th c hi n qu n lý nhà nư c v bình ng gi i và ph i h p th c hi n qu n lý nhà nư c v bình ng gi i. y ban nhân dân thành ph ch th tri n khai t ch c th c hi n Ngh nh s 70/2008/N -CP ngày 04 tháng 6 năm 2008 c a Chính ph trên a bàn thành ph như sau: 1. Th trư ng s , ban, ngành, t ch c chính tr - xã h i c a thành ph trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình, có trách nhi m: a) L ng ghép v n bình ng gi i trong xây d ng và t ch c th c hi n các chương trình, k ho ch ho t ng c a cơ quan, ơn v mình. b) Hư ng d n và t ch c th c hi n các bi n pháp thúc Ny bình ng gi i trong ngành, lĩnh v c ph trách. c) Tuyên truy n, ph bi n chính sách, pháp lu t v bình ng gi i trong ngành, lĩnh v c ph trách. d) T ch c nghiên c u khoa h c, ng d ng ti n b khoa h c v bình ng gi i trong ngành, lĩnh v c ph trách. ) T ch c sơ k t, t ng k t, báo cáo hàng năm và theo nh kỳ v tình hình th c hi n bình ng gi i trong ngành, lĩnh v c ph trách. 2. S Lao ng - Thương binh và Xã h i: a) Ch trì tham mưu cho y ban nhân dân thành ph trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành ho c ban hành theo thNm quy n các chương trình, k ho ch, án c a thành ph và t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, v bình ng gi i nh m c th hóa chi n lư c, chính sách, m c tiêu qu c gia v bình ng gi i; các bi n pháp thúc Ny bình ng gi i.
  2. b) Ph i h p v i S K ho ch và u tư hư ng d n các s , ban, ngành, t ch c chính tr - xã h i c a thành ph và y ban nhân dân qu n - huy n l ng ghép v n bình ng gi i vào vi c xây d ng và ánh giá k t qu th c hi n các ch tiêu trong chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph . c) Ch trì, ph i h p v i s , ban, ngành, t ch c chính tr - xã h i c a thành ph , y ban nhân dân qu n - huy n xây d ng, ào t o, b i dư ng i ngũ cán b ho t ng v bình ng gi i. d) Ch trì t ch c nghiên c u khoa h c, ng d ng ti n b khoa h c và th c hi n h p tác qu c t v bình ng gi i trong ph m vi thành ph và theo quy nh c a pháp lu t. ) Ch trì, ph i h p v i S K ho ch và u tư, C c Th ng kê thành ph và các s , ban, ngành, t ch c chính tr - xã h i c a thành ph , y ban nhân dân qu n - huy n thu th p và t ng h p thông tin, s li u v bình ng gi i; cung c p thông tin, s li u v bình ng gi i theo quy nh c a pháp lu t; xây d ng báo cáo sơ k t, t ng k t, ánh giá hàng năm và nh kỳ v tình hình th c hi n bình ng gi i trong ph m vi thành ph y ban nhân dân thành ph trình, báo cáo H i ng nhân dân thành ph , B Lao ng - Thương binh và Xã h i và Chính ph v vi c th c hi n m c tiêu qu c gia v bình ng gi i. e) T ch c ki m tra, thanh tra tình hình th c hi n pháp lu t v bình ng gi i, gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý ho c tham mưu y ban nhân dân thành ph x lý vi ph m pháp lu t v bình ng gi i trên a bàn thành ph . 3. S Tư pháp: a) Ch trì, ph i h p v i S Lao ng - Thương binh và Xã h i ánh giá vi c l ng ghép v n bình ng gi i trong xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t thu c thNm quy n ban hành c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph . b) Xây d ng, trình y ban nhân dân thành ph k ho ch ph bi n, giáo d c pháp lu t v bình ng gi i; ph i h p v i các s - ngành, qu n - huy n và các t ch c chính tr - xã h i t ch c th c hi n k ho ch sau khi ư c phê quy t. 4. S Văn hóa, Th thao và Du l ch: Ch trì tham mưu y ban nhân dân thành ph nghiên c u, xây d ng và tri n khai th c hi n án thông tin, giáo d c, truy n thông v gi i và bình ng gi i, c th : l ng ghép truy n thông v gi i, bình ng gi i, pháp lu t chính sách liên quan vào các ho t ng truy n thông giáo d c c ng ng, gia ình trong công tác xây d ng i s ng văn hóa cơ s , xây d ng gia ình văn hóa, phòng, ch ng b o l c gia ình và ph i h p v i y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph tri n khai l ng ghép trong ho t ng truy n thông c a cu c v n ng “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa khu dân cư” theo ch c năng nhi m v c a ngành. 5. S Thông tin và Truy n thông: Ch trì tham mưu y ban nhân dân thành ph ch o ài Ti ng nói nhân dân thành ph , ài Truy n hình thành ph và các cơ quan thông tin i chúng khác th c hi n
  3. tuyên truy n, ph bi n ư ng l i, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c v bình ng gi i theo ch c năng nhi m v c a ngành. 6. S K ho ch và u tư: a) Ch trì tham mưu y ban nhân dân thành ph t ch c l ng ghép v n bình ng gi i vào vi c xây d ng, t ch c th c hi n và ánh giá k t qu th c hi n các ch tiêu trong chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph . b) Hư ng d n các s , ban, ngành, t ch c chính tr - xã h i c a thành ph và y ban nhân dân qu n - huy n l ng ghép v n bình ng gi i vào vi c xây d ng và ánh giá k t qu th c hi n các ch tiêu trong chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph . c) Tham mưu y ban nhân dân thành ph tri n khai các văn b n c a B K ho ch và u tư v ban hành ch s phát tri n gi i c a qu c gia, tiêu chí phân lo i gi i tính trong s li u thông tin th ng kê nhà nư c; hư ng d n các s , ban, ngành, t ch c chính tr - xã h i c a thành ph và y ban nhân dân qu n - huy n th c hi n vi c thu th p, t ng h p s li u th ng kê v gi i thu c h th ng ch tiêu qu c gia và tính toán ch s phát tri n v gi i c a qu c gia trên a bàn thành ph . 7. S N i v : Ch trì, ph i h p S Lao ng - Thương binh và Xã h i, các s , ban, ngành, t ch c chính tr - xã h i c a thành ph , y ban nhân dân qu n - huy n xây d ng, hình thành b máy, i ngũ, cơ ch , chính sách cho cán b ho t ng v bình ng gi i t thành ph n qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n. 8. S Giáo d c và ào t o: Nghiên c u ưa n i dung v gi i và bình ng gi i vào các chương trình giáo d c trong nhà trư ng phù h p v i t ng c p h c và trình ào t o theo hư ng d n c a B Giáo d c và ào t o. 9. S Tài chính: hư ng d n các s , ban, ngành, t ch c chính tr - xã h i c a thành ph , y ban nhân dân qu n - huy n l p d toán ngân sách, qu n lý và s d ng ngu n tài chính cho ho t ng bình ng gi i b o m úng m c ích, có hi u qu và theo úng quy nh c a pháp lu t, sau khi B Tài chính có văn b n hư ng d n th c hi n Ngh nh s 70/2008/N -CP ngày 04 tháng 6 năm 2008 c a Chính ph . 10. Vi n Nghiên c u phát tri n thành ph : ch trì, ph i h p v i S Lao ng - Thương binh và Xã h i và các s - ngành nghiên c u th c tr ng và d báo xu hư ng các v n n y sinh trong quá trình th c hi n Lu t Bình ng gi i trên a bàn thành ph ; th c tr ng và ánh giá tác ng kinh t , xã h i trong ti n trình ô th hóa lên vi c th c hi n m c tiêu qu c gia v bình ng gi i. 11. y ban nhân dân qu n - huy n: a) Xây d ng, ban hành theo thNm quy n và t ch c th c hi n các chính sách, chương trình, k ho ch v gi i và bình ng gi i trong ph m vi a phương.
  4. b) Ch o, t ch c th c hi n các bi n pháp thúc Ny bình ng gi i phù h p v i i u ki n kinh t - xã h i c a a phương; huy ng nhân l c, kinh phí th c hi n bình ng gi i a phương. c) T ch c, ch o công tác tuyên truy n, ph bi n, giáo d c v gi i và chính sách, pháp lu t v bình ng gi i, quán tri t c th n t ng h dân bi t và th c hi n. d) Thu th p, x lý thông tin, s li u v bình ng gi i trong ph m vi a phương. Sơ k t, t ng k t, báo cáo ánh giá hàng năm và nh kỳ v tình hình th c hi n bình ng gi i trong ph m vi a phương. ) Ki m tra, thanh tra tình hình th c hi n pháp lu t v bình ng gi i, gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý vi ph m pháp lu t v bình ng gi i trong ph m vi a phương. 12. ngh y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph H Chí Minh và các t ch c thành viên M t tr n tham gia qu n lý nhà nư c v bình ng gi i: ph i h p v n ng nhân dân, oàn viên, h i viên th c hi n và giám sát vi c qu n lý nhà nư c v bình ng gi i. 13. H i Liên hi p Ph n thành ph H Chí Minh tham gia qu n lý nhà nư c v bình ng gi i: a) Tuyên truy n, giáo d c, b i dư ng ki n th c v gi i, k năng ho t ng bình ng gi i; t ch c các ho t ng h tr ph n góp ph n th c hi n m c tiêu v bình ng gi i. b) Thu th p ý ki n v tình hình th c hi n chính sách, pháp lu t v bình ng gi i và phát hi n nh ng hành vi vi ph m pháp lu t v bình ng gi i k p th i ph i h p gi i quy t. 14. T ch c th c hi n: - Th trư ng các s , ban, ngành, các t ch c chính tr - xã h i c a thành ph và y ban nhân dân qu n - huy n có trách nhi m th c hi n nghiêm túc Ch th này. - S Lao ng - Thương binh và Xã h i ch u trách nhi m theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n Ch th và t ng h p nh ng khó khăn, vư ng m c ki n ngh c a các cơ quan, ơn v trình y ban nhân dân thành ph ch o k p th i. - ngh y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph H Chí Minh, H i Liên hi p Ph n thành ph H Chí Minh và các t ch c thành viên M t tr n hư ng d n y ban M t tr n T qu c, H i Liên hi p Ph n và các t ch c thành viên M t tr n c p dư i ph i h p v i y ban nhân dân qu n - huy n liên quan tuyên truy n r ng rãi trong nhân dân và giám sát vi c tri n khai th c hi n Ch th này. Ch th này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký./. TM. Y BAN NHÂN DÂN
  5. KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Văn phòng Chính ph ; - B Lao ng - Thương binh và Xã h i; - B Tư pháp; - C c Ki m tra Văn b n-B Tư pháp; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND. TP; - TTUB: CT, các PCT; - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam TP và các oàn Nguy n Th Thu Hà th thành ph ; - oàn i bi u Qu c h i thành ph ; - Ban Vì s ti n b Ph n thành ph ; - S , ban, ngành thành ph ; - y ban nhân dân qu n - huy n; - Các Báo, ài thành ph ; - VPUB: CPVP; Các Phòng CV, TTCB; - Lưu:VT, (VX-LC) H.
Đồng bộ tài khoản