Chỉ thị số 13/2001/CT-BGD&ĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 13/2001/CT-BGD&ĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 13/2001/CT-BGD&ĐT về việc tăng cường chỉ đạo, tổ chức tốt các kì thi tốt nghiệp và công tác tuyển sinh năm 2001 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 13/2001/CT-BGD&ĐT

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 13/2001/CT-BGD&ĐT Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2001 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC TỐT CÁC KÌ THI TỐT NGHIỆP VÀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM 2001 Trong mấy năm gần đây, thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII) và chấp hành sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã từng bước hoàn thiện qui chế thi; giảm bớt các kì thi; tăng cường phân cấp quản lý, chỉ đạo thi; cải tiến việc ra đề, coi thi và chấm thi; đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực. Vì vậy, các kì thi phổ thông cũng như đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp bước đầu đã có tiến bộ trên một số mặt, được dư luận đồng tình. Trong năm học này, để tiếp tục cải tiến thi cử, khắc phục những thiếu sót, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực trong các kỳ thi tốt nghiệp và công tác tuyển sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trong cơ quan Bộ, các sở giáo dục và đào tạo, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các trường phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên thực hiện nghiêm túc các qui định trong qui chế và văn bản hướng dẫn thực hiện qui chế, bảo đảm tính trung thực, nghiêm túc, công bằng, khách quan cho các kỳ thi và tuyển sinh. Đặc biệt, cần lưu ý các công việc sau : 1. Làm tốt công tác chuẩn bị cho các kì thi tốt nghiệp và công tác tuyển sinh: - Chỉ đạo, kiểm tra, bảo đảm thực hiện đúng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập; tổ chức tốt việc ôn tập cho học sinh; nghiêm cấm lợi dụng việc thi cử và tuyển sinh để bắt ép học sinh học thêm trái với qui định. - Bố trí cán bộ, giáo viên đủ tiêu chuẩn tham gia công tác thi, chuẩn bị các điều kiện về tài chính và về cơ sở vật chất, địa điểm thi, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các kì thi tốt nghiệp và công tác tuyển sinh. - Kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo các cấp quản lý và các cơ sở giáo dục trực thuộc tổ chức tốt các kỳ thi tốt nghiệp và công tác tuyển sinh; có biện pháp bảo đảm để cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên tham gia công tác thi và thí sinh nắm vững qui chế và văn bản hướng dẫn; phổ biến rộng rãi, công khai các qui định về thi cử trên phương tiện thông tin đại chúng; làm tốt công tác vận động, tuyên truyền để tất cả học sinh các lớp cuối cấp đủ tiêu chuẩn đều tham dự kì thi tốt nghiệp, góp phần làm tốt công tác phổ cập giáo dục.
  2. 2. Tổ chức tốt việc ra đề thi, coi thi, chấm thi, phúc tra bài thi, xét duyệt trúng tuyển và cấp phát văn bằng, lưu trữ hồ sơ thi. Đề thi phải nằm trong chương trình qui định, phù hợp với yêu cầu của từng kì thi, bảo đảm chính xác và tuyệt đối bí mật. 3. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, chủ động ngăn ngừa, chấn chỉnh và kịp thời xử lý các sai phạm; giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo về thi cử. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, ngành có trường quan tâm chỉ đạo, theo chức năng, nhiệm vụ được qui định về tổ chức thi trong các qui chế thi; đồng thời đề nghị các Bộ, ban, ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức tốt các kì thi tốt nghiệp và công tác tuyển sinh. Bộ yêu cầu các cơ quan quản lý giáo dục, các sở giáo dục và đào tạo, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trường phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên, tất cả cán bộ, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên trong toàn ngành nghiêm túc thực hiện chỉ thị này. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ(để báo cáo), - Các Bộ, ngành (để phối hợp), - UBND các tỉnh, thành phố, - Các sở giáo dục và đào tạo, - Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trực thuộc, Nguyễn Minh Hiển - Các đơn vị trong cơ quan Bộ, -Lưu Văn phòng (HC - TH).
Đồng bộ tài khoản