Chỉ thị số 13/CT-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
50
lượt xem
6
download

Chỉ thị số 13/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc thực hiện quy hoạch, xây dựng, quản lý và bảo vệ vành đai an toàn các kho đạn dược, nhà máy sản xuất đạn dược, vật liệu nổ do Bộ Quốc phòng quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 13/CT-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 13/CT-UBND Hà N i, ngày 31 tháng 03 năm 2009 CH THN V VI C TH C HI N QUY HO CH, XÂY D NG, QU N LÝ VÀ B O V VÀNH AI AN TOÀN CÁC KHO N DƯ C, NHÀ MÁY S N XU T N DƯ C, V T LI U N DO B QU C PHÒNG QU N LÝ TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I Nh ng năm qua, công tác quy ho ch, xây d ng, qu n lý và b o v vành ai an toàn các kho n dư c, nhà máy s n xu t n dư c, v t li u n do B Qu c phòng qu n lý theo Ngh nh s 148/2006/N -CP ngày 04 tháng 12 năm 2006 c a Chính ph ã ư c các c p, các ngành, các cơ quan, ơn v trên a bàn thành ph th c hi n nghiêm túc. Tuy nhiên, m t s a phương, ơn v công tác này chưa ư c quan tâm lãnh o, ch o th c hi n nên g p nhi u khó khăn vi c quy ho ch, xây d ng, qu n lý và b o v vành ai an toàn các kho n dư c, nhà máy s n xu t n dư c, v t li u n do B Qu c phòng qu n lý. th c hi n t t công tác quy ho ch, xây d ng, qu n lý vành ai an toàn kho n dư c trong th i gian t i, Ch t ch UBND thành ph yêu c u Th trư ng các S , ban, ngành, các cơ quan, ơn v trên a bàn thành ph , Ch t ch UBND các c p th c hi n m t s công vi c sau ây: 1. Các S , ban, ngành, l c lư ng vũ trang, UBND các c p c n nghiên c u, quán tri t các văn b n: Ngh nh 148/2006/N -CP ngày 04 tháng 12 năm 2006 c a Chính ph v quy ho ch, xây d ng, qu n lý và b o v vành ai an toàn các kho n dư c, v t li u n , nhà máy s n xu t n dư c do B Qu c phòng qu n lý, Thông tư liên t ch s : 08/2008/TTLT-BQP-BTNMT ngày 28 tháng 01 năm 2008 c a liên B Qu c phòng – Tài nguyên và Môi trư ng; Thông tư s 25/2008/TT-BQP ngày 06 tháng 03 năm 2008 c a B Qu c phòng hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh 148/2006/N -CP ngày 04 tháng 12 năm 2006 c a Chính ph v quy ho ch, xây d ng, qu n lý và b o v vành ai an toàn các kho n dư c, v t li u n , nhà máy s n xu t n dư c do B Qu c phòng qu n lý. 2. B Tư l nh Th ô Hà N i có trách nhi m: - Ch trì, ph i h p v i các S , ngành, a phương liên quan xây d ng án quy ho ch vành ai an toàn các kho n dư c trên a bàn thành ph theo các quy nh hi n hành làm cơ s xác nh vành ai an toàn cho t ng lo i kho n dư c, báo cáo Ch t ch UBND thành ph xem xét, quy t nh. - Ph i h p v i S Tài nguyên và Môi trư ng, chính quy n a phương, các cơ quan, ơn v liên quan trong vi c qu n lý, s d ng t thu c vành ai an toàn kho theo quy nh c a pháp lu t v t ai và b i thư ng gi i t a, di d i nhà , các công trình n m trong vùng t và kho ng không thu c vành ai an toàn kho.
  2. - Ph i h p v i S K ho ch và u tư, S Tài chính trong công tác l p và th c hi n d toán ngân sách nhà nư c b o m cho xây d ng, qu n lý và b o v vành ai an toàn kho, trình c p có thNm quy n quy t nh theo Lu t Ngân sách Nhà nư c. - Ph i h p v i UBND các qu n, huy n, thành ph , UBND các xã, phư ng, th tr n nơi có vành ai an toàn kho n dư c t ch c c m m c gi i sau khi ã ư c Ch t ch UBND thành ph ký quy t nh cho phép c m m c gi i và bàn giao m c gi i ã ư c c m cho UBND các xã, phư ng, th tr n qu n lý. 3. S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m: - Ph i h p v i B Tư l nh Th ô Hà N i xác l p vành ai an toàn t ng lo i kho n dư c trên a bàn thành ph , ti n hành trích l c b n a chính ho c trích o a chính (nơi chưa có b n a chính) khu v c vành ai an toàn kho n dư c. - Ti p nh n, ki m tra h sơ, văn b n ngh c m m c gi i vành ai an toàn kho n dư c c a ơn v tr c ti p qu n lý kho n dư c, trình UBND thành ph ban hành quy t nh cho phép c m m c gi i vành ai an toàn kho n dư c. 4. S K ho ch và u tư có trách nhi m: - Rà soát, i u ch nh, b sung các quy ho ch phát tri n kinh t , xã h i trên a bàn thành ph có liên quan n vành ai an toàn kho, n dư c. - Ph i h p v i B Tư l nh Th ô Hà N i l p án quy ho ch, th ng nh t kho n trên a bàn thành ph và ti n hành l p, th c hi n d toán ngân sách nhà nư c cho b o m quy ho ch, qu n lý và b o v vành ai an toàn kho n dư c, trình c p có thNm quy n quy t nh theo Lu t Ngân sách Nhà nư c. 5. S Tài chính ph i h p v i B Tư l nh Th ô Hà N i tham gia l p và th c hi n d toán ngân sách cho b o m quy ho ch, qu n lý và b o v vành ai an toàn kho n dư c, trình c p có thNm quy n quy t nh. 6. UBND các qu n, huy n, thành ph , UBND các xã, phư ng, th tr n có trách nhi m: - Ph i h p v i cơ quan qu n lý kho n dư c xác nh vành ai an toàn kho, l p b n a chính, t ch c c m m c gi i và qu n lý m c gi i, Quy ho ch, xây d ng, qu n lý và b o v vành ai an toàn kho theo úng Ngh nh 148/2006/N -CP c a Chính ph N u vành ai an toàn kho n dư c không thu c ph m vi t qu c phòng qu n lý thì UBND các c p có trách nhi m ph i h p v i ơn v ch qu n kho n dư c rà soát, th ng nh t qu n lý hi n tr ng trong khu v c thu c vành ai an toàn kho, không xâm l n, phát sinh các y u t vi ph m trái v i quy nh. Khi quy ho ch h th ng kho n dư c và vành ai an toàn cho t ng kho ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, ch o các cơ quan, ban, ngành a phương t ch c di d i, tái nh cư các h dân, các công trình kinh t dân sinh hi n ang t n t i trong vành ai an toàn kho không còn phù h p so v i Ngh nh 148/2006/N -CP c a Chính ph xây d ng, qu n lý, b o v vành ai an toàn kho theo úng quy nh c a pháp lu t. UBND các xã, phư ng, th tr n có trách nhi m qu n lý m c gi i do ơn v có kho n bàn giao.
  3. - Ch trì, ph i h p v i B Tư l nh Th ô Hà N i, các S , ngành có liên quan rà soát, i u ch nh, b sung quy ho ch phát tri n kinh t , xã h i c a a phương g n v i xây d ng, qu n lý, b o v vành ai an toàn kho. X lý các vi ph m quy nh v xây d ng, qu n lý, b o v vành ai an toàn kho theo thNm quy n. 7. ngh y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph , S Thông tin – Truy n thông; Báo Hà N i m i; ài Phát thanh – Truy n hình Hà N ,i các c p, các ngành t ch c tuyên truy n, giáo d c ngư i dân nghiêm ch nh ch p hành quy nh v xây d ng, qu n lý, b o v vành ai an toàn kho n dư c theo úng quy nh. 8. Các ơn v tr c ti p qu n lý kho n dư c ch trì, ph i h p v i chính quy n, a phương và các cơ quan ch c năng có liên quan xây d ng k ho ch, t ch c ki m tra vi c th c hi n quy nh v xây d ng, qu n lý, b o v vành ai an toàn kho; ch trì, ph i h p v i chính quy n a phương, cơ quan, ơn v liên quan trên a bàn t ch c ngăn ch n và có bi n pháp phù h p ình ch k p th i các hành vi xâm h i ho c nguy cơ xâm h i n kho n dư c và vi ph m v quy nh xây d ng, qu n lý, b o v vành ai an toàn kho n dư c. Hàng năm, Thanh tra thành ph Hà N i ph i h p v i cơ quan, ơn v liên quan có trách nhi m t ch c thanh tra, ki m tra và báo cáo UBND thành ph vi c th c hi n các quy nh v xây d ng, qu n lý, b o v vành ai an toàn kho, ng th i báo cáo c p trên theo quy nh. Nh n ư c Ch th này yêu c u các cơ quan, ơn v , a phương quán tri t và tri n khai t ch c th c hi n. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c báo cáo UBND thành ph (qua B Tư l nh Th ô Hà N i) k p th i ch o gi i quy t. CH TNCH Nơi nh n: - Ch t ch, các PCT UBND TP; - UBMTTQ thành ph ; - Các S , ban, ngành thành ph ; - UBND các qu n, huy n, thành ph tr c thu c; - CVP/PVP UBND TP; Nguy n Th Th o - Các phòng: NC, TH, KT, TNMT, - Trung tâm Công báo; - Lưu VT, Th.NC (2b)
Đồng bộ tài khoản