Chỉ thị số 151/1999/CT-BNN-TY

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
56
lượt xem
7
download

Chỉ thị số 151/1999/CT-BNN-TY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 151/1999/CT-BNN-TY về các biện pháp phòng chống bệnh lở mồn long móng gia súc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 151/1999/CT-BNN-TY

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRI N NÔNG THÔN NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 151/1999/CT-BNN-TY Hà N i, ngày 04 tháng 11 năm 1999 CH TH V CÁC BI N PHÁP PHÒNG CH NG B NH L M M LONG MÓNG GIA SÚC T gi a tháng 6 năm 1999, b nh l m m long móng (LMLM) trâu, bò, l n đã x y ra 12 t nh, thành ph . Ngu n d ch do tư thương v n chuy n trái phép gia súc b bênh t Trung Qu c vào các t nh biên gi i phía B c r i lây lan sang m t s t nh phía Nam là các đ a phương có m m b nh ti m n các d ch cũ. Đ n cu i tháng 9 năm 1999, b nh LMLM đã x y ra 43 t nh, thành ph , g m 176 huy n, 675 xã, phư ng v i 14.892 trâu, bò và 8.158 l n m c bênh. Như v y, d ch LMLM năm nay có đ c đi m là s gia súc m c b nh không nhi u như nh ng năm trư c nhưng ph m vi x y ra d ch nhi u t nh, thành ph . Nguyên nhân khi n d ch lan r ng là: - Vi c công b d ch chưa k p th i, nh hư ng đ n k t qu ch ng d ch. - Vi c l p Tr m, Ch t ki m d ch đ ng v t t m th i chưa đư c ch tr ng ho c ho t đ ng kém hi u qu . - Khi phát hi n có d ch b nh LMLM đã không th c hi n t t vi c h n ch lưu thông gia súc d nhi m b nh d ch và s n ph m c a chúng. - Có nh ng vi ph m v th t c ki m d ch. Đ tăng cư ng công tác phòng ch ng d ch b nh LMLM, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn đ ngh U ban nhân dân (UBND), S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các đơn v trong ngành thú y th c hi n m t s bi n pháp sau đây: 1. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: * Báo cáo v i UBND t nh và đ ngh UBND t nh th c hi n các bi n pháp sau: - Khi chưa có d ch: c n ch th cho UBND các c p, các ngành liên quan tăng cư ng công tác ki m d ch đ ng v t, ngăn ch n vi c đưa ngu n d ch vào đ a phương, đ ng th i ph bi n, hư ng d n cán b và nhân dân các bi n pháp phòng d ch b nh.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. L p các Tr m, Ch t ki m d ch đ ng v t t m th i t i các đ u m i giao thông quan tr ng. - Khi có d ch: c n có Quy t đ nh công b d ch theo quy đ nh t i Pháp l nh Thú y. Trong Quy t đ nh ph i nêu rõ tên b nh, loài v t m c b nh, đ a đi m c th nơi có d ch, đ ng th i l p Ban ch ng d ch. L p tr m, ch t ki m d ch đ ng v t, t ch c canh gác, qu n lý không cho đưa gia súc và s n ph m gia súc t d ch ra ngoài; yêu c u cơ quan s t i bu c ch gia súc cam k t th c hi n nghiêm ch nh Đi u l phòng chóng d ch b nh cho đ ng v t. C p đ kinh phí cho vi c tiêm phòng vành đai và các ho t đ ng ch ng d ch. * Đ ng th i, S nông nghi p và Phát tri n nông thôn th c hi n các bi n pháp sau: - So n th o các văn b n hư ng d n phòng ch ng b nh, hư ng d n vi c thi hành các quy t đ nh, ch th c a UBND t nh. - Ph i h p v i các c p, các ngành có liên quan tri n khai các ho t đ ng tuyên truy n, ki m d ch, ki m soát gi t m gia súc, tiêm phòng... - Ch đ o Chi c c Thú y tăng cư ng bi n phát ki m d ch, không đ d ch b nh phát sinh và lây lan; khoanh vùng n đ nh, vùng vành đai xung quanh d ch và t ch c th c hi n tiêm phòng cho gia súc. 2. C c Thú y: C c Thú y thông báo k p th i cho các t nh tình hình d ch LMLM, các đ a danh có d ch, hư ng lây lan; hư ng d n bi n pháp phòng ch ng d ch b nh cho các Chi c c Thú y; t ch c ph i h p công tác ki m d ch gi a các t nh, thành ph và ki m tra, đôn đ c vi c th c hi n; l p k ho ch v v c xin phòng b nh cho các vùng c n tiêm phòng và k ho ch b sung Qu d tr k p th i. 3. Các Chi c c Thú y: Ph i có phương án ch ng d ch c th trình UBND t nh g m các bi n pháp ch y u như xác đ nh lo i và s lư ng gia súc c n tiêm phòng, đ a đi m l p Tr m, Ch t ki m d ch, th c hi n ki m d ch t i g c. Ph i h p v i chính quy n cơ s và ngành văn hoá thông tin tuyên truy n r ng rãi cách phòng ch ng b nh cho cán b nhân dân. 5. Các Công ty thu c thú y Trung ương: Ph i cung ng k p th i và đ y đ v c xin, các lo i thu c kh trùng và v t tư thú y cho công tác phòng ch ng b nh LMLM. 6. Ch t ch UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các cơ quan thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giám đ c các S Nông nghi p - PTNT t ch c tri n khai th c hi n Ch th này.
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ngô Th Dân (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản