Chỉ thị số 16-CT/TW

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
164
lượt xem
6
download

Chỉ thị số 16-CT/TW

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 16-CT/TW về việc tổ chức kỷ niệm 90 năm Cách mạng tháng mười (07/11/1917-07/11/2007) và 160 năm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (24/02/1848-24/02/2008) do Ban Bí thư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 16-CT/TW

  1. BAN BÍ THƯ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ----- ------- Số: 16-CT/TW Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2007 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỶ NIỆM 90 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI (07/11/1917- 07/11/2007) VÀ 160 NĂM “TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN” (24/02/1848- 24/02/2008) Sự ra đời tác phẩm ''Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản'' của C.Mác và Ph.Ăng-ghen (24-02- 1848) và thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười (07-11-1917) là hai sự kiện lịch sử có ý nghĩa to lớn của giai cấp công nhân, nhân dân lao động toàn thể giới. Kỷ niệm hai sự kiện lịch sử này có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng và nhân dân ta. I- YÊU CẦU l- Khẳng định giá trị bền vững của những nguyên lý cơ bản trong ''Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản''; nêu bật ý nghĩa lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Mười trong lịch sử nhân loại, mở ra thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta nhận thức rõ thắng lợi của Cách mạng Tháng Muời có ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển và thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong hơn 70 năm qua và công cuộc đối mới đất nước hiện nay. 2- Làm rõ những thành tựu, vĩ đại của chủ nghĩa xã hội hiện thực trong 90 năm qua, nhất là thành tựu cải cách, đổi mới ở các nước xã hội chủ nghĩa những năm vừa qua; đề cao bản chất ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, sức sáng tạo, năng lực tự đồi mới và những đóng góp của các nước xã hội chủ nghĩa cho hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, văn minh và tiến bộ xã hội. Khẳng định chủ nghĩa xã hội trên thế giới, từ những bài học thành công và thất bại, từ khát vọng và sự thức tỉnh của các dân tộc, nhất định sẽ có bước phát triển mới; theo quy luật khách quan của lich sử, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội. 3- Nêu bật những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới nước ta trong hơn 20 năm qua là minh chứng sinh động về sự kiên định và vận dụng sáng tạo của Đảng ta đối với những nguyên lý cơ bản trong ''Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản'', những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười vào thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 4- Tổ chức tốt các hoạt động nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục về hai sự kiện lịch sử này gắn với cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chỉ Minh; kiên quyết phản bác các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin; vạch trần các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù đich chống phá
  2. cách mạng nước ta; giáo dục ý thức kiên định lý tưởng, mục tiêu cách mạng của Đảng và nhân dân ta là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lỷ của Nhà nước, tạo ra động lực mới trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng. II- CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm được tiến hành sâu rộng trong cả nước với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo, có nội dung sâu sắc, hấp dẫn, sinh động, có tác dụng bồi dưỡng, nâng cao nhận thức tư tưởng, tình cảm cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Trong đó, cần tập trung làm tốt các việc sau đây: l- Ban Tuyên giáo Trung ương, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các tỉnh uỷ, thành ủy, đảng uỷ trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, thông tin, cổ động, giáo dục truyền thống, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, xuất bản sách, tổ chức tuần văn hoá về chủ đề Cách mạng Tháng Mười và thành tựu của chủ nghĩa xã hội trong nước và quốc tế; xét tặng và trao Huân chương Hữu nghị và Kỷ niệm chương trong dịp kỷ niệm 90 năm Cách mạng Tháng Mười trong phạm vi, quyền hạn, trách nhiệm của mình. 2- Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành hướng dẫn các cấp uỷ, đảng đoàn, ban cán sự đảng thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư; chủ trì, phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Chính tri - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên tập ''Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Cách mạng Tháng Mười'' phục vụ sinh hoạt chính trị của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội và cung cấp cho các cơ quan thông tấn, báo chí. 3- Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức mít tinh cấp nhà nước kỷ niệm 90 năm Cách mạng Tháng Mười tại Thủ đô Hà Nội. 4- Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Viện Khoa học xã hội Việt Nam, các cơ quan nghiên cứu lý luận, các trường đại học khoa học xã hội và nhân văn tổ chức hội thảo, tọa đàm về chủ đề Cách mạng Tháng Mười và ảnh hưởng của sự kiện này đối với cách mạng Việt Nam; hội thảo về tác phẩm ''Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản''. 5- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang, Nga và các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp tổ chức các hoạt động gặp mặt nhân chứng, giao lưu, tọa đàm về chủ đề Cách mạng Tháng Mười và Liên Xô vĩ đại. 6- Các cơ quan thông tấn, báo chí có chuyên trang, chuyên mục về hai ngày kỷ niệm, có các bài xã luận, chuyên luận, nghiên cứu với nội dung sâu sắc; có các phóng sự, phỏng vấn... phản ánh kịp thời, sinh động các hoạt động kỷ niệm, tổ chức diễn đàn trao đổi về ý nghĩa của hai sự kiện này.
  3. 7- Tổ chức đội ngũ báo cáo viên có trình độ lý luận chính trị và kiến thức thực tiễn đến nói chuyện ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở. 8- Các đơn vị lực lượng vũ trang, các cơ quan, nhà máy, nông trường, xí nghiệp, viện nghiên cứu, trường học, bệnh viện... do Liên Xô trước đây giúp đỡ xây dựng, các tổ chức hữu nghị và các đơn vị hợp tác, liên doanh Việt - Nga tổ chức mít tinh nội bộ và các hoạt động tuyên truyền, giáo dục. III- CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN l- Thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước kỷ niệm 90 năm Cách mạng Tháng Mười và l60 năm ''Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản'' do đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban với sự tham gia của các thành viên: Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Đối ngoại Trung ương, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. 2- Văn phòng Trung ương Đảng bảo đảm kinh phí cho các hoạt động kỷ niệm. 3- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban Trung ương Đảng có liên quan theo dõi, kiểm tra việc thực hiện và báo cáo Ban Bí thư. TM. BAN BÍ THƯ Trương Tấn Sang
Đồng bộ tài khoản