Chỉ thị số 18/2000/CT-UB-TĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
58
lượt xem
5
download

Chỉ thị số 18/2000/CT-UB-TĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 18/2000/CT-UB-TĐ về việc tổ chức Lễ Quốc khánh 2/9 và Đại Hội thi đua cấp thành phố năm 2000 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 18/2000/CT-UB-TĐ

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc MINH ******** ****** Số: 18/2000/CT-UB-TĐ TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2000 CHỈ THN VỀ TỔ CHỨC LỄ QUỐC KHÁNH 2/9 VÀ ĐẠI HỘI THI ĐUA CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2000 Để việc tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 55 ngày Quốc khánh 2/9 có ý nghĩa thiết thực, vừa tạo được không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân thành phố thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2000 và chào mừng Đại hội thi đua toàn quốc Ủy ban nhân dân thành phố chủ trương tổ chức mitting kỷ niệm 55 năm ngày Quốc khánh 2/9 năm nay gắn với tổ chức Đại hội thi đua cấp thành phố năm 2000 theo các yêu cầu sau đây : I.- YÊU CẦU : 1- Tổ chức mitting kỷ niệm 55 năm ngày Quốc khánh 2/9 gắn với Đại Hội thi đua năm 2000, qua đó công bố rộng rãi với nhân dân thành phố về những thành tựu của các phong trào thi đua của nhân dân thành phố trong giai đoạn đổi mới từ năm 1986 đến nay, trong đó chủ yếu từ năm 1990 đến năm 2000. 2- Tổng kết và tuyển chọn những mô hình, điển hình tốt, ghi nhận thành tích, khen thưởng, động viên những đơn vị, tập thể cá nhân ở các ngành, các cấp đã có nhiều đóng góp trí tuệ, tài năng, công sức, của cải trong tất cả các lĩnh vực, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố. Trên cơ sở đó phát động học tập và nhân rộng điển hình, tiếp tục phát triển các phong trào thi đua ; phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần năng động, sáng tạo của mọi tổ chức và cá nhân góp phần xây dựng đất nước, xây dựng thành phố bằng hành động cụ thể có hiệu quả. 3- Mitting kỷ niệm 55 năm ngày Quốc khánh và Đại hội thi đua cấp thành phố năm 2000 phải được tổ chức trang trọng, có nội dung thiết thực, chuNn bị chu đáo, tránh phô trương hình thức, lãng phí. II.- CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG : 1- Danh nghĩa tổ chức : Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. 2- Thời gian : Buổi sáng ngày 01 tháng 9 năm 2000. 3- Địa điểm tổ chức Đại hội : Hội trường thành phố
  2. 4- Thành phần tham dự : Khoảng 1.000 đại biểu và khách mời, thành phần đại biểu và khách mời do Ban Tổ chức lễ và Thường trực Hội đồng thi đua-khen thưởng thành phố bố trí phù hợp với yêu cầu và sức chứa của Hội trường. 5- Chương trình : Mitting và Đại hội thi đua gồm các nội dung như sau : - Diễn văn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chào mừng Quốc khánh 2/9 và đại hội thi đua thành phố - Tổng kết phong trào thi đua của thành phố. - Báo cáo một số điển hình của tập thể và cá nhân. - Công bố quyết định khen thưởng và trao quyết định khen thưởng. - Phát biểu của Bí thư Thành ủy. - Phát động thi đua trong thời gian tới của Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. - Hưởng ứng thi đua của Đoàn Thanh niên thành phố. - Công bố danh sách đoàn đại biểu thành phố đi dự Đại Hội thi đua toàn quốc. - Bế mạc. III.- TỔ CHỨC THỰC HIỆN : 1- Về nội dung : Thường trực Hội đồng thi đua - khen thưởng thành phố chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan chuNn bị phần nội dung thi đua trong buổi mitting. 2- Công tác tuyên truyền: Sở Văn hóa Thông tin thành phố chủ trì và phối hợp cơ quan liên quan hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo đài thành phố tổ chức tuyên truyền từ tháng 7 năm 2000 với chủ đề “Hướng tới Đại hội thi đua Thành phố và Đại hội thi đua toàn quốc năm 2000” nhằm giới thiệu các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, công tác, học tập ở tất cả các ngành, các cấp, các giới đồng bào. 3- Công tác phục vụ : Thường trực Hội đồng thi đua - khen thưởng thành phố phối hợp với Thường trực Ban tổ chức lễ thành phố (Sở Văn hóa thông tin thành phố) Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết, phục vụ Mitting và Đại hội thi đua đạt kết quả cao nhất, đảm bảo an toàn. 4- Về kinh phí tổ chức Đại Hội :
  3. Thường trực Hội đồng thi đua - khen thưởng thành phố phối hợp với Thường trực Ban tổ chức lễ thành phố lập dự trù kinh phí, trao đổi thống nhất với Sở Tài chánh - Vật giá thành phố cấp kinh phí bổ sung cho Ban tổ chức Lễ thành phố, tổ chức phục vụ mitting và Đại hội thi đua. 5- Về tiến độ thực hiện : - Đầu tháng 7 năm 2000 xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công trách nhiệm cụ thể. - Đến cuối tháng 7 năm 2000 chuNn bị xong các nội dung văn kiện Đại hội thi đua, các hình thức khen thưởng, phân bổ đại biểu, khách mời. - Đến giữa tháng 8 năm 2000 tập trung chuNn bị hoàn tất chương trình chi tiết buổi lễ, thông qua danh sách đại biểu dự Đại hội thi đua toàn quốc. 6- Thủ trưởng các Sở, Ban, N gành, Đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các Tổng Công ty trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm phối hợp với Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố và Thường trực Ban Tổ chức Lễ thành phố thực hiện theo Chỉ thị này, đồng thời căn cứ vào Chỉ thị này và tình hình cụ thể của đơn vị để xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua ở cấp mình, đơn vị mình; các ngành, các cấp, đơn vị nào đã chuNn bị xong các nội dung yêu cầu để tổ chức Đại hội thi đua có thể tổ chức sớm, nơi nào chưa chuNn bị xong có thể tổ chức Đại hội thi đua sau Đại hội thi đua của Thành phố, nhưng phải kết thúc trong năm 2000./. Nơi nhận : TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH - Hội đồng TĐKTTW PHỐ - VP Chủ tịch N ước - Văn phòng Chính phủ CHỦ TNCH - Viện TĐKTN N - TT/TU, TT.HĐN D/TP - Thường trực UBN D/TP - Thành viên HĐTĐKT.TP - VP/TU, Các Ban Đảng. - UBMTTQ.TP và các Đoàn thể - Sở, Ban, N gành, UBN D quận-huyện Võ Viết Thanh - Các CQ, ĐV trực thuộc UBN D.TP - Các Tổng Cty trực thuộc UBN D.TP - Báo, Đài - VPUB, CPVP, Tổ VX - TT. HĐTĐKT/TP (10b) Lưu.
Đồng bộ tài khoản