Chỉ thị số 21/2008/CT-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
73
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 21/2008/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 21/2008/CT-TTg về việc tiếp tục tăng cường và và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 21/2008/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 21/2008/CT-TTg Hà N i, ngày 01 tháng 7 năm 2008 CH THN V VI C TI P T C TĂNG CƯ NG VÀ VÀ NÂNG CAO HI U QU CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN S Công tác thi hành án dân s gi vai trò quan tr ng trong vi c b o m hi u l c c a các b n án, quy t nh c a Toà án và các cơ quan có thNm quy n khác, góp ph n b o v l i ích c a Nhà nư c, quy n, l i ích h p pháp c a t ch c, cá nhân, gi gìn tr t t , an toàn xã h i. Trong nh ng năm qua, th c hi n Ch th s 20/2001/CT-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng và nâng cao hi u qu công tác thi hành án dân s , công tác thi hành án dân s có nh ng chuy n bi n tích c c, s vi c thi hành án thi hành xong v i s ti n và tài s n thu ư c năm sau cao hơn năm trư c; nhi u v vi c thi hành án ph c t p ã ư c gi i quy t d t i m; t ch c b máy cơ quan thi hành án ư c ki n toàn hơn, trình chuyên môn c a Ch p hành viên, cán b thi hành án ư c nâng lên; c i cách hành chính trong thi hành án ư c Ny m nh v i nh ng quy nh v th t c ơn gi n nhưng ch t ch hơn; cơ s v t ch t c a cơ quan thi hành án ư c tăng cư ng; s lãnh o, ch o c a c p u ng, chính quy n a phương và s giám sát c a H i ng nhân dân các c p, M t tr n T qu c, các oàn th và các oàn i bi u Qu c h i ti p t c ư c quan tâm; Ban Ch o thi hành án các a phương ư c thành l p và ho t ng khá hi u qu , góp ph n không nh trong vi c gi i quy t d t i m nhi u v vi c thi hành án ph c t p v.v.... Tuy nhiên, vi c tri n khai Ch th s 20/2001/CT-TTg v n chưa t o ư c chuy n bi n cơ b n v công tác thi hành án dân s như ã ra và còn nhi u h n ch , t n t i, như: s lư ng vi c thi hành án dân s t n ng v n còn nhi u; ơn thư khi u n i v thi hành án dân s vư t c p chưa gi m nhi u, không ít trư ng h p gi i quy t chưa k p th i; s ph i h p gi a cơ quan thi hành án v i cơ quan h u quan có lúc, có nơi chưa thư ng xuyên, thi u hi u qu ; t ch c b máy, a v pháp lý, biên ch cán b , cơ s v t ch t, kinh phí ho t ng c a cơ quan thi hành án, ch , chính sách i v i cán b thi hành án dân s chưa tương x ng v i yêu c u nhi m v ư c giao. ti p t c tăng cư ng và nâng cao hi u qu công tác thi hành án dân s , t o chuy n bi n cơ b n v công tác thi hành án dân s theo tinh th n Ngh quy t s 07/2007/NQ- QH12 ngày 12 tháng 11 năm 2007 c a Qu c h i Khoá XII v k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2008 và Ngh quy t s 02/2008/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph v nh ng gi i pháp ch y u ch o, i u hành th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2008, kh c ph c tình tr ng s vi c thi hành án t n ng hàng năm, trư c m t n cu i năm 2008, c n làm gi m ít nh t 10% n 15% s vi c thi hành án dân s t n ng so v i năm 2007; gi i quy t d t i m m t s v vi c khi u n i, t cáo t n ng, ph c t p, Th tư ng Chính ph ch th các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và U ban nhân dân các
  2. t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i là U ban nhân dân c p t nh) ti p t c tri n khai Ch th s 20/2001/CT-TTg và th c hi n các công vi c sau: 1. B Tư pháp a) Ch o các cơ quan thi hành án dân s th c hi n các gi i pháp ng b nh m gi m d n s vi c thi hành án t n ng hàng năm, trư c m t th c hi n ngay t t ng rà soát, xác minh và phân lo i án, t ch c các t cao i m gi i quy t vi c thi hành án t n ng; tăng cư ng hư ng d n, ch o a phương k p th i tháo g vư ng m c v thi hành án; b) Ch o các cơ quan thi hành án dân s d ng chuy n giao vi c thi hành án có giá tr không quá 500.000 ng cho U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i là U ban nhân dân c p xã) tr c ti p ôn c thi hành. i v i nh ng v vi c thi hành án ã chuy n giao, U ban nhân dân c p xã ti p t c ôn c thi hành án d t i m, nh ng a phương ôn c thi hành án không hi u qu thì thi hành án dân s qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh rút h sơ tr c ti p thi hành; c) Ch trì, ph i h p v i B Công an ch o các cơ quan thi hành án dân s th c hi n thí i m vi c u quy n cho các tr i giam tr c ti p ôn c thi hành các kho n ph i thi hành án n p ngân sách nhà nư c (án phí, ti n ph t, ti n t ch thu sung công, b i thư ng cho Nhà nư c, truy thu thu , thu l i b t chính...) mà ngư i ph i thi hành án ang ch p hành hình ph t t i các tr i giam, tr i t m giam t o i u ki n thu n l i cho ngư i ph i thi hành án ang ch p hành hình ph t tù th c hi n nghĩa v thi hành án v dân s , làm căn c xét c xá hàng năm; d) Ch o các cơ quan thi hành án chú tr ng gi i quy t khi u n i, t cáo úng th i h n, úng pháp lu t ngay t cơ s , h n ch n m c t i a nh ng khi u n i, t cáo ph c t p m i phát sinh, khi u n i vư t c p; tăng cư ng công tác ki m tra, thanh tra v thi hành án, nh t là i v i nh ng nơi có nhi u ơn thư khi u n i, t cáo ho c khi u n i, t cáo ph c t p, kéo dài, x lý nghiêm minh nh ng trư ng h p vi ph m; ) Ch trì, ph i h p v i Toà án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao trong năm 2008 xây d ng quy ch ph i h p trong thi hành án dân s , k p th i gi i quy t vư ng m c, khó khăn v thi hành án dân s , th c hi n t t công tác mi n, gi m thi hành án; e) Ch trì, ph i h p v i Ban Thư ng v , U ban nhân dân c p t nh trong công tác quy ho ch, ào t o, b i dư ng, luân chuy n, b trí, i u ng, b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t và chính sách i v i cán b lãnh o c p trư ng, c p phó c a cơ quan thi hành án dân s ; ki n toàn t ch c b máy cơ quan thi hành án; i u ng, luân chuy n Ch p hành viên, gi i quy t tri t tình tr ng cơ quan thi hành án dân s không có Trư ng thi hành án ho c ch có 01 Ch p hành viên. Thí i m tuy n d ng m t t l nh t nh ngư i ã tr i qua công tác Ch t ch, Phó Ch t ch U ban nhân dân ho c các ch c danh ch ch t khác c p xã, có trình trung c p lu t, ki n th c xã h i, hi u bi t a bàn, dân cư và có kh năng làm t t công tác dân v n, thuy t ph c vào các cơ quan thi hành án dân s c p huy n mi n núi, h i o, vùng sâu, vùng xa có khó khăn v ngu n cán b có trình c nhân lu t;
  3. g) Ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B K ho ch và u tư Ny nhanh ti n th c hi n các án v tăng cư ng cơ s v t ch t, kinh phí ho t ng, xây d ng tr s , kho v t ch ng cho các cơ quan thi hành án dân s , n năm 2010 ph i xây d ng xong tr s và n năm 2015 ph i xây d ng xong kho v t ch ng c a các cơ quan thi hành án dân s ; h) Hoàn thành vi c xây d ng án th a phát l i báo cáo Ban Ch o c i cách Tư pháp Trung ương và Chính ph trong quý III năm 2008 xem xét, thông qua; ph i h p v i Thành u , U ban nhân dân thành ph H Chí Minh t ch c th c hi n thí i m t i a bàn thành ph , ng th i theo dõi vi c tri n khai, k p th i rút kinh nghi m, sơ k t, t ng k t, xu t phương án tri n khai m t s a phương khác. 2. B N i v Ch trì, ph i h p v i B Tư pháp nghiên c u, xu t v i Chính ph v ch ph c p thâm niên ngh và các ch , chính sách ưu ãi nh m t o tâm lý n nh công tác c a các cán b , công ch c thi hành án dân s , ng th i thu hút nh ng ngư i có trình , năng l c, tâm huy t v i ngh thi hành án; xu t b sung biên ch h p lý kh c ph c tình tr ng quá t i c a cơ quan thi hành án. 3. B Qu c phòng a) Trong năm 2008, ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B K ho ch và u tư xu t bi n pháp tăng cư ng cơ s v t ch t, xây d ng tr s , kho v t ch ng, kinh phí ho t ng cho các cơ quan thi hành án trong Quân i; b) Ch o các cơ quan thi hành án trong Quân i th c hi n thí i m vi c u quy n cho các tr i giam tr c ti p ôn c thi hành các kho n ph i thi hành án n p ngân sách nhà nư c, mà ngư i ph i thi hành án ang ch p hành hình ph t t i các tr i giam, tr i t m giam. 4. B Công an a) Ch o cơ quan Công an các c p có bi n pháp tăng cư ng công tác b o v cư ng ch thi hành án, h tr vi c b o m an toàn tr s , kho v t ch ng c a cơ quan thi hành án trong trư ng h p c n thi t; b) Ch o các tr i giam, tr i t m giam chú tr ng vi c tr c ti p ôn c ngư i ph i thi hành án ang ch p hành hình ph t t i các tr i giam, tr i t m giam thi hành các kho n thi hành án theo u quy n c a cơ quan thi hành án dân s ; c) Ch o cơ quan i u tra chú tr ng áp d ng các bi n pháp khNn c p t m th i h n ch vi c tNu tán tài s n, m b o hi u qu vi c thi hành án; th c hi n vi c chuy n giao v t ch ng và các tài li u liên quan y , k p th i cho cơ quan thi hành án theo quy nh c a pháp lu t. 5. B Tài chính a) Ch trì, ph i h p v i B Tư pháp và B Công an hư ng d n vi c thu, n p, qu n lý, s d ng kho n ti n thi hành án do các tr i giam, tr i t m giam ôn c thi hành;
  4. b) Ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tư pháp, B Qu c phòng ti p t c xu t bi n pháp nh m b sung phương ti n, i u ki n làm vi c áp ng yêu c u ho t ng c a các cơ quan thi hành án; c) Ph i h p v i B Tư pháp có bi n pháp th c hi n hi u qu vi c h tr tài chính thi hành án cho các i tư ng là cơ quan, t ch c do Nhà nư c thành l p, ho t ng hoàn toàn b ng kinh phí do ngân sách nhà nư c, góp ph n gi i quy t án t n ng. 6. Ngân hàng Nhà nư c, B o hi m Xã h i Vi t Nam Trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình, ch o các ngân hàng, b o hi m xã h i và các t ch c tín d ng khác tăng cư ng công tác ph i h p thi hành án; th c hi n quy t nh c a cơ quan thi hành án v cư ng ch tr vào thu nh p, kh u tr tài kho n, tr vào ti n, thu h i gi y t có giá c a ngư i ph i thi hành án theo quy nh c a Pháp l nh Thi hành án dân s năm 2004. 7. U ban nhân dân các c p Ch t ch U ban nhân dân c p t nh, U ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh ch o các cơ quan h u quan th c hi n hi u qu vi c h tr tài chính thi hành án; tăng cư ng ch o s ph i h p gi a các cơ quan h u quan, oàn th a phương v i cơ quan thi hành án trong vi c thi hành án, th c hi n k p th i vi c chuy n d ch, ăng ký quy n s h u, s d ng tài s n thi hành án theo quy nh c a pháp lu t; b trí t ai, h tr n bù, m b o gi i phóng nhanh m t b ng cho các cơ quan thi hành án xây d ng tr s , kho v t ch ng. i v i thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh, Ch t ch U ban nhân dân thành ph ch o các cơ quan h u quan n năm 2009 ph i th c hi n xong vi c b trí t ai, h tr n bù, gi i phóng m t b ng các cơ quan thi hành án dân s xây d ng tr s , kho v t ch ng. Ch t ch U ban nhân dân thành ph H Chí Minh ph i h p v i B trư ng B Tư pháp hoàn thi n án th a phát l i, ch o S Tư pháp và các cơ quan h u quan tri n khai có hi u qu vi c th c hi n thí i m án th a phát l i t i a bàn thành ph . Ban Ch o thi hành án các c p làm t t công tác tham mưu giúp Ch t ch U ban nhân dân cùng c p và c p trên tăng cư ng s ch o ph i h p trong công tác thi hành án dân s . U ban nhân dân c p xã tăng cư ng công tác ph i h p v i cơ quan thi hành án thi hành có hi u qu các vi c thi hành án trên a bàn. 8. Các cơ quan, t ch c ph i gương m u trong vi c thi hành b n án, quy t nh c a Toà án, n u c tình dây dưa, c n tr ho t ng thi hành án c n ư c x lý nghiêm minh theo quy nh c a pháp lu t. 9. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân c p t nh trong ph m vi quy n h n, nhi m v c a mình có k ho ch c th , khNn trương tri n khai th c hi n Ch th này.
  5. B Tư pháp có trách nhi m theo dõi ôn c, ki m tra và nh kỳ báo cáo Th tư ng Chính ph v k t qu tri n khai th c hi n Ch th này. Ch th này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Trương Vĩnh Tr ng
Đồng bộ tài khoản