Chỉ thị số 21/2008/CT-UBND

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
58
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 21/2008/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 21/2008/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 21/2008/CT-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc -------- S : 21/2008/CT-UBND TP. H Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2008 CH THN V TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC QU N LÝ VÀ B O V MÔI TRƯ NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Trong nh ng năm g n ây, cùng v i t c tăng trư ng nhanh c a kinh t thành ph thì v n ô nhi m môi trư ng ngày càng tr m tr ng, nh hư ng n i s ng ngư i dân thành ph và s phát tri n b n v ng. Nguyên nhân chính là do các c p chính quy n chưa nh n th c y và sâu s c t m quan tr ng c a nhi m v b o v môi trư ng trong quá trình phát tri n kinh t - xã h i; ý th c ch p hành pháp lu t v b o v môi trư ng c a m t b ph n dân cư, cơ quan, t ch c còn th p; h th ng văn b n quy ph m pháp lu t chưa hoàn ch nh, thi u ng b ; vi c x lý vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng chưa nghiêm. y ban nhân dân thành ph ã t p trung ch o, tri n khai th c hi n các quy nh pháp lu t v b o v môi trư ng, u tư các công trình h t ng k thu t nh m c i thi n ô nhi m ngu n nư c, x lý rác th i trên a bàn thành ph . Tuy nhiên, ch t lư ng môi trư ng thành ph v n chưa có s chuy n bi n tích c c, tình hình ô nhi m môi trư ng có chi u hư ng gia tăng trong th i gian g n ây. ng th i, t ch c th c hi n Chương trình hành ng s 02-Ctr/TU ngày 03 tháng 01 năm 2006 c a Thành y v th c hi n Ngh quy t s 41-NQ/TW c a B Chính tr v b o v môi trư ng trong th i kỳ Ny m nh công nghi p hóa - hi n i hóa t nư c và Quy t nh s 99/2006/Q -UBND ngày 11 tháng 7 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành K ho ch tri n khai Chương trình hành ng c a Thành y trên a bàn thành ph . Nh m nâng cao hi u l c qu n lý nhà nư c và trách nhi m b o v môi trư ng c a các t ch c và cá nhân; ti p thu ý ki n óng góp c a các i bi u H i ng nhân dân thành ph t i H i ngh chuyên v môi trư ng ngày 07 tháng 10 năm 2008, y ban nhân dân thành ph ch o các S - ngành, y ban nhân dân các qu n - huy n th c hi n ngay các bi n pháp c p bách nh m tăng cư ng công tác qu n lý, ki m tra và x lý nghiêm vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng như sau: 1. Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m: 1.1. Ch trì, ph i h p v i S N i v , l c lư ng C nh sát Môi trư ng, y ban nhân dân các qu n - huy n ki n toàn và tăng cư ng năng l c t ch c qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng t c p thành ph n qu n - huy n; quy nh rõ trách nhi m c a t ng ngành, t ng c p và cơ ch ph i h p ng b gi a các cơ quan ch c năng liên quan trong vi c theo dõi, hư ng d n, ki m tra, x lý vi ph m trong lĩnh v c môi trư ng.
  2. 1.2. Ch trì, ph i h p v i S Tư pháp, S - ngành liên quan và y ban nhân dân các qu n - huy n rà soát các quy nh hi n hành tham mưu cho y ban nhân dân thành ph ban hành ho c ki n ngh Trung ương s a i, b sung các quy nh nh m ch tài nghiêm kh c s c răn e các hành vi vi ph m trong lĩnh v c môi trư ng theo quy nh pháp lu t. 1.3. Ph i h p v i các cơ quan liên quan tăng cư ng công tác ki m tra vi c ch p hành quy nh pháp lu t v b o v môi trư ng c a các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh, d ch v trên a bàn thành ph , c bi t chú tr ng n các doanh nghi p s n xu t gây ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng, các doanh nghi p s n xu t phát sinh nhi u nư c th i, khí th i. Ch trì, ph i h p v i l c lư ng C nh sát Môi trư ng, Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p, y ban nhân dân các qu n - huy n x lý nghiêm các trư ng h p vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng. 1.4. Ch trì, ph i h p v i Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p tri n khai l p t h th ng quan tr c t ng ch t lư ng nư c th i thư ng xuyên t i c a x c a h th ng x lý nư c th i t p trung các khu ch xu t, khu công nghi p; tăng cư ng công tác thNm nh, thu phí b o v môi trư ng i v i nư c th i công nghi p. 1.5. Ch trì ki m tra, giám sát vi c v n hành các Khu x lý rác a Phư c, Phư c Hi p m b o úng quy trình k thu t; thư ng xuyên giám sát vi c thu gom, v n chuy n rác v các khu x lý, m b o không gây ô nhi m môi trư ng khu v c xung quanh khu x lý rác và su t tuy n thu gom, v n chuy n. 1.6. Ch trì, ph i h p v i các S - ngành liên quan, các oàn th , cơ quan báo, ài và y ban nhân dân các qu n - huy n tăng cư ng công tác tuyên truy n, giáo d c nâng cao ý th c ch p hành pháp lu t v b o v môi trư ng cho các cơ quan, doanh nghi p, c ng ng dân cư trên a bàn thành ph . 1.7. Ph i h p v i các S - ngành liên quan nghiên c u các cơ ch khuy n khích nhà u tư vào lĩnh v c b o v môi trư ng; Ny nhanh vi c xã h i hóa trong công tác b o v môi trư ng, nh t là lĩnh v c thu gom, x lý ch t th i. 1.8. Th c hi n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 1706/TTg-KGVX ngày 13 tháng 10 năm 2008, giao Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng th c hi n: - Ch trì, ph i h p v i các S - ngành liên quan ch ng ph i h p v i các t nh lân c n gi i quy t các v n ô nhi m môi trư ng c a khu v c; khNn trương ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng và các t nh trong lưu v c h th ng sông ng Nai khNn trương xây d ng và th c hi n các d án thu c án t ng th x lý, kh c ph c ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng lưu v c sông ng Nai, trong ó có sông Th V i. - Ph i h p v i các S - ngành liên quan c n quan tâm n vi c l ng ghép ch t ch , h p lý và hài hòa các yêu c u b o v môi trư ng trong vi c l p, thNm nh, phê duy t và t ch c th c hi n các chi n lư c, quy ho ch, k ho ch và d án phát tri n c a thành ph trong th i gian t i. 2. Trư ng Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p có trách nhi m:
  3. 2.1. Ch o các Công ty Phát tri n h t ng khu ch xu t, khu công nghi p xây d ng hoàn ch nh m ng lư i thu gom, u n i h th ng thoát nư c th i c a t t c các doanh nghi p ưa vào v n hành tr m x lý nư c th i t p trung n nh và t tiêu chuNn môi trư ng trư c ngày 31 tháng 12 năm 2008. 2.2. Tăng cư ng công tác ki m tra vi c ch p hành quy nh pháp lu t v b o v môi trư ng c a các doanh nghi p trong khu ch xu t, khu công nghi p. Nâng cao vai trò trách nhi m c a các Công ty Phát tri n h t ng khu ch xu t, khu công nghi p trong vi c n m tình hình và phát hi n doanh nghi p vi ph m môi trư ng. Ph i h p v i S Tài nguyên và Môi trư ng và l c lư ng C nh sát Môi trư ng x lý nghiêm và k p th i các trư ng h p vi ph m môi trư ng. 3. Giám c S Y t có trách nhi m: 3.1. Tăng cư ng công tác ki m tra vi c u tư xây d ng h th ng x lý nư c th i y t , ch t th i y t c a các b nh vi n, cơ s y t trên a bàn thành ph ; ph i h p v i S Tài nguyên và Môi trư ng và l c lư ng C nh sát Môi trư ng x lý nghiêm các trư ng h p vi ph m môi trư ng. 3.2. Ch trì, ph i h p v i S Tài nguyên và Môi trư ng, S K ho ch và u tư, y ban nhân dân qu n - huy n Ny nhanh ti n u tư xây d ng, c i t o h th ng x lý nư c th i y t c a các cơ s y t tr c thu c thành ph và qu n - huy n; tri n khai th c hi n ch trương xã h i hóa trong lĩnh v c x lý nư c th i y t . 3.3. T ch c ki m tra, ki n ngh v i B Y t và các B - ngành liên quan có k ho ch xúc ti n nhanh vi c u tư xây d ng h th ng x lý nư c th i y t c a các cơ s y t tr c thu c Trung ương qu n lý theo quy nh. 4. Giám c S Công Thương có trách nhi m: Ch trì, ph i h p v i các S - ngành liên quan, y ban nhân dân các qu n - huy n khNn trương xây d ng quy ch c th qu n lý các c m công nghi p trên a bàn thành ph , c bi t là v n ch p hành các quy nh pháp lu t v b o v môi trư ng; trình y ban nhân dân thành ph trong tháng 12 năm 2008. 5. Giám c Công an thành ph có trách nhi m: 5.1. Ch o Phòng C nh sát Môi trư ng ti p t c ph i h p ch t ch v i S Tài nguyên và Môi trư ng, Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p, y ban nhân dân qu n - huy n tăng cư ng ki m tra, giám sát tình hình ch p hành quy nh pháp lu t v b o v môi trư ng c a các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh, d ch v trên a bàn thành ph ; phát hi n k p th i và x lý nghiêm minh các trư ng h p vi ph m môi trư ng. 5.2. Ch trì, ph i h p v i S Tài nguyên và Môi trư ng và các S - ngành liên quan có k ho ch trang b y các phương ti n, trang thi t b ki m tra, o c môi trư ng cho l c lư ng C nh sát Môi trư ng. 6. Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n có trách nhi m:
  4. 6.1. Ch trì, ph i h p v i S Tài nguyên và Môi trư ng, l c lư ng C nh sát Môi trư ng tăng cư ng công tác ki m tra, thanh tra vi c ch p hành quy nh pháp lu t v b o v môi trư ng c a các doanh nghi p có tính ch t và quy mô tương ng v i i tư ng ph i l p b n cam k t b o v môi trư ng; x lý nghiêm các trư ng h p vi ph m môi trư ng theo thNm quy n. 6.2. Ch trì, ph i h p v i các S - ngành, oàn th tăng cư ng công tác tuyên truy n, giáo d c nâng cao ý th c ch p hành pháp lu t v b o v môi trư ng cho các cơ quan, doanh nghi p, c ng ng dân cư trên a bàn. 7. Giám c Trung tâm i u hành Chương trình ch ng ng p nư c thành ph có trách nhi m ch ng ph i h p v i các S - ngành liên quan hoàn thành vi c xây d ng án gi i quy t tình hình ch ng ng p nư c trên a bàn thành ph ; trư c m t ph i có bi n pháp nh m gi m và t ng bư c xóa m t s i m ng p c c b trên a bàn thành ph , c i thi n v sinh môi trư ng; Ny nhanh th c hi n các d án tiêu thoát nư c, ch ng ng p t hi u qu . 8. Giám c S Tư pháp có trách nhi m ch trì, ph i h p v i S Tài nguyên và Môi trư ng, S Tài chính, Công an thành ph , S K ho ch và u tư xây d ng quy nh x ph t v vi ph m môi trư ng i v i i u ki n c thù c a thành ph trên cơ s nh ng quy nh c a pháp lu t, báo cáo y ban nhân dân thành ph trong tháng 12 năm 2008. 9. y ban nhân dân thành ph yêu c u Th trư ng các S - ngành, Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n ch ng ph i h p t ch c th c hi n có hi u qu công tác qu n lý, b o v môi trư ng trên a bàn thành ph trong quá trình phát tri n kinh t , kiên quy t không vì l i nhu n trư c m t mà coi nh , buông l ng công tác b o v môi trư ng nh m b o m phát tri n b n v ng. Trong quá trình qu n lý môi trư ng theo ch c năng, nhi m v , n u S Tài nguyên và Môi trư ng, y ban nhân dân các qu n - huy n x y ra ô nhi m môi trư ng trên a bàn qu n lý mà không k p th i phát hi n ho c thi u trách nhi m trong vi c x lý thì ph i ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph . Giao Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng ch u trách nhi m hư ng d n, ki m tra và ôn c các ngành, các c p, các t ch c và cá nhân th c hi n nghiêm Ch th này; t ng h p, xu t gi i quy t k p th i nh ng khó khăn, vư ng m c trong quá trình th c hi n cho y ban nhân dân thành ph ./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph ; - B Tài nguyên và Môi trư ng; - C c Ki m tra văn b n-B Tư pháp; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND. TP; - Thư ng tr c UBND. TP; - Ban Thư ng tr c UB MTTQ VN TP; Lê Hoàng Quân - Các Ban U Kh i Dân-Chính- ng; - Các S -ngành thành ph ; - Các oàn th thành ph ; - UBND các qu n - huy n; - Các cơ quan Báo, ài; - VPH -UB: CPVP; Phòng CV; TTCB; - Lưu:VT, ( TMT-LHT) H.
Đồng bộ tài khoản