Chỉ thị số 22/2003/CT-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 22/2003/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 22/2003/CT-UB về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2003 do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 22/2003/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 22/2003/CT-UB Hà N i, ngày 13 tháng 06 năm 2003 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC PHÒNG, CH NG L T BÃO VÀ TÌM KI M C U N N NĂM 2003 Theo d báo c a ài Khí tư ng th y văn Khu v c ng b ng B c b , trong năm 2003 Hà N i s b nh hư ng c a m t n hai cơn bão và có lũ trên báo ng s 3. Nh ng năm qua ê, kè, c ng ã ư c u tư gia c , tu b ; công tác p ê, làm kè theo k ho ch năm 2003 cơ b n ã hoàn thành. Tuy v y, th i gia qua h th ng ê, kè, c ng chưa ư c th thách nhi u, lũ năm 2002 chưa t t i lũ thi t k , song ê, kè Hà N i ã x y ra m t s s c . Các s c ư c x lý trong i u ki n th i ti t bình thư ng nên t hi u qu cao. i phó v i i u ki n th i ti t ph c t p hơn, h n ch n m c th p nh t thi t h i do thiên tai gây ra trong mùa mưa bão năm 2003, các c p, các ngành c n t p trung lãnh o, ch o th c hi n t t m t s nhi m v tr ng tâm như sau: 1- Ch t ch UBND các c p, lãnh o các s , ban, ngành các cơ quan ơn v óng trên a bàn Hà N i t p trung ch o, lãnh o: s n sàng m i i u ki n ch ng phòng, ch ng l t, bão tìm ki m c u n n, gi m nh thiên tai. - Xây d ng, hoàn thi n, phê duy t k ho ch, phương án phòng, ch ng l t, bão, úng và tìm ki m c u n n, phương án ph c h i s n xu t. K ho ch, phương án phòng, ch ng l t, bão ph i ư c xây d ng c th , chi ti t, sát th c t theo phương châm 4 t i ch . - Các i phương có ê b i ph i tuân th ngh nh 62/1999/N -CP c a Chính ph , ch ng cho nư c tràn theo quy nh khi lũ l n. - T ch c di n t p, th c t p theo các phương án ã t ra, s n sàng i phó v i m i tình hu ng x u nh t có th x y ra. -Kiên quy t x lý các trư ng h p vi ph m Pháp l nh ê i u, Pháp l nh phòng, ch ng l t, bão; có bi n pháp ngăn ch n xe quá t i i trên ê; khai thác cát, l p b n bãi trung chuy n v t li u khi chưa có phép. 2- Ban ch huy phòng, ch ng l t, bão và tìm ki m c u n n Thành ph có trách nhi m thư ng xuyên ki m tra, ôn c các qu n, huy n các s , ngành th c hi n nghiêm túc phương án phòng, ch ng l t, bão, úng và tìm ki m c u n n và t ra; ch o, i u hành công tác phòng, ch ng l t, bão, úng và tìm ki m c u n n trên a bàn Thành ph th t c th , có hi u qu .
  2. 3- Công tác thông tin tuyên truy n ph i thư ng xuyên, ph i m b o thông su t trong mùa mưa, bão; thông tin k p th i các b n tin d báo Khí tư ng th y văn cho các c p, các ngành khi có lũ, bão. Tuyên truy n m i t ch c, cá nhân và các cơ qưan óng trên a bàn Th ô hi u v công tác phòng, ch ng l t, bão, tránh tư tư ng ch quan. 4- Yêu c u C p y, Chính quy n, oàn th các a phương, các ngành nh n th c y , úng n v công tác phòng, ch ng l t, bão, úng và tìm ki m c u n n là nhi m v tr ng tâm trong th i gian t i lãnh o, ch o i phó v i m i tình hu ng lũ, bão có th x y ra i v i a phương mình, ngành mình.. 5- Th trư ng các cơ quan, ơn v hoàn thành t t nhi m v công tác ch ng l t bão năm 2003 ư c xem xét khen thư ng. Nh ng t ch c, cá nhân vi ph m, tùy theo m c mà x lý nghiêm minh theo pháp lu t. UBND Thành ph yêu c u các c p, các ngành t p trung ch o, tăng cư ng ki m tra th c hi n t t nhi m v phòng, ch ng l t, bão, úng và tìm ki m c u n n h n ch n m c th p nh t thi t h i trên a bàn Thành ph Hà N i trong mùa lũ năm 2003./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản