Chỉ thị số 22/CT-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
78
lượt xem
5
download

Chỉ thị số 22/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc tăng cường quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 22/CT-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p – T do – H nh phúc ------ ------- S : 22/CT-UBND Hà N i, ngày 08 tháng 07 năm 2009 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG QU N LÝ CÁC CƠ S KINH DOANH DNCH V TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I TRONG TÌNH HÌNH M I Trong nh ng năm qua, các S , Ban, ngành, UBND các c p trên a bàn Thành ph ã có nhi u c g ng trong th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c i v i các cơ s kinh doanh d ch v , c bi t công tác qu n lý các cơ s kinh doanh d ch v có i u ki n, nh y c m, ã có nhi u bi n pháp tuyên truy n, v n ng nhân dân, các t ch c cá nhân ch p hành úng các quy nh trong kinh doanh d ch v ; ng th i, c g ng làm t t công tác thanh tra, ki m tra, x lý các trư ng h p vi ph m, góp ph n tích c c m b o an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i, ph c v phát tri n kinh t - xã h i trên a bàn Th ô. Tuy nhiên, trong th i gian g n ây, ã có không ít cơ s kinh doanh, d ch v quán bar, ca nh c, karaoke, vũ trư ng, khách s n, nhà ngh , nhà tr , massage, t m hơi, tNm qu t, c t tóc g i u thư giãn, cafe èn m , nhà hàng ăn u ng … có nh ng bi u hi n vi ph m pháp lu t, m t s cơ s ho t ng không phép, sai phép, trái phép, trá hình, không m b o v sinh an toàn th c phNm, kinh doanh quá gi quy nh, l n chi m v a hè, lòng ư ng ki m l i b t chính, gây m t an ninh tr t t , th m chí có nơi ã tr thành t i m ph c t p v t i ph m, t n n xã h i, gây b t bình trong nhân dân và dư lu n xã h i. Nguyên nhân chính c a tình tr ng này là do nh n th c và ý th c trách nhi m c a m t s cơ quan ch c năng, c p y ng và chính quy n các c p chưa quan tâm thư ng xuyên, còn buông l ng qu n lý và ý th c c a ngư i dân còn nhi u h n ch ; công tác n m tình hình ho t ng c a các lo i i tư ng, i u ki n phát sinh, phát tri n t i ph m, t n n xã h i và công tác qu n lý, x lý các vi ph m pháp lu t, ho t ng quá gi quy nh còn nhi u b t c p; bên c nh ó, m t s i tư ng vi ph m còn dùng th o n mua chu c, i phó tinh vi v i công tác ki m tra, x lý c a các cơ quan ch c năng, do v y, công tác này còn nhi u thi u sót, t n t i. ti p t c tăng cư ng công tác qu n lý các cơ s kinh doanh d ch v , phòng ng a, u tranh v i các hành vi vi ph m, c bi t u tranh v i các lo i t i ph m, t n n xã h i và x lý nh ng trư ng h p vi ph m, Ch t ch UBND Thành ph yêu c u Th trư ng các S , Ban, ngành, Ch t ch UBND các qu n, huy n, th xã t p trung th c hi n t t m t s n i dung công tác sau: 1. T ch c t t công tác i u tra cơ b n, l p danh sách, phân lo i chính xác t t c các cơ s kinh doanh d ch v , xác nh rõ trách nhi m qu n lý nhà nư c i v i các cơ s kinh doanh, nh t là nh ng trư ng h p kinh doanh không phép, sai phép, trái phép, trá hình, quá gi quy nh, l n chi m v a hè, lòng ư ng, … trên cơ s ó phân công, phân c p c th , rõ trách nhi m c a t p th , cá nhân theo úng quy nh. 2. Thư ng xuyên n m ch c th c tr ng, tình hình ho t ng c a các cơ s kinh doanh d ch v trên t ng a bàn, lĩnh v c qu n lý, nh t là nh ng cơ s kinh doanh ph c t p, thư ng hay vi ph m thu c các lo i hình kinh doanh d ch v có i u ki n, nh y c m, như: vũ trư ng, quán bar có s d ng nh c m nh, karaoke, nhà ngh , khách s n, c t tóc g i u thư giãn, hi u c m , trò chơi i n t có thư ng, massage, tNm qu t, b m huy t, quán internet, … xác nh áp d ng các bi n pháp qu n lý thích h p và có các gi i pháp phòng ng a, u tranh có hi u qu i v i các cơ s có bi u hi n ho t ng vi ph m pháp lu t. 3. Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra, k p th i phát hi n nh ng t n t i, thi u sót, tiêu c c, thi u trách nhi m trong công tác qu n lý các lo i hình kinh doanh, c bi t là lĩnh v c kinh doanh có i u ki n, nh y c m, các cơ s ho t ng sai phép, trái phép, trá hình, quá gi quy nh có bi u hi n ph c t p, vi ph m; các cán b cơ quan Nhà nư c có d u hi u tiêu c c trong vi c c p phép, ki m tra, x lý vi ph m ho c có hành vi b o kê, i phó, vô hi u hóa công tác ki m tra, qu n lý c a các cơ quan ch c
  2. năng, xu t, ki n ngh v i UBND các c p, các cơ quan ch c năng phân công rõ trách nhi m trong th c hi n các bi n pháp qu n lý nhà nư c i v i các lo i hình kinh doanh d ch v . 4. Các S , Ban, ngành, UBND các c p tăng cư ng công tác tuyên truy n, v n ng cán b , nhân dân nâng cao c nh giác, tích c c tham gia phong trào phát hi n t giác t i ph m, t n n xã h i và u tranh i v i các ho t ng vi ph m pháp lu t. Thư ng xuyên và ch ng ph i h p v i các cơ quan, ơn v ch c năng t ch c ki m tra, phát hi n các vi ph m x lý theo úng quy nh c a pháp lu t. Th trư ng các S , Ban, ngành, Ch t ch UBND các qu n, huy n, th xã ch u trách nhi m trư c Ch t ch UBND Thành ph n u các cơ s kinh doanh d ch v ho t ng trên a bàn qu n lý vi ph m mà không ư c phát hi n x lý k p th i, như: kinh doanh không có gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, gi y phép kinh doanh chuyên ngành, gi y ch ng nh n m b o an ninh tr t t , phòng cháy ch a cháy, kinh doanh sai phép, trái phép, trá hình, quá gi quy nh… 5. Công an Thành ph ch trì, ph i h p v i S Công thương và các S : Tư pháp, Văn hóa – Th thao và Du l ch, Lao ng – Thương binh – Xã h i, Giao thông v n t i d th o Quy t nh c a UBND Thành ph v vi c c m bán hàng ăn u ng và kinh doanh m t s d ch v trên a bàn thành ph Hà N i t sau 24 gi n 5 gi sáng (tr các khách s n, nhà khách, c ng hàng không, nhà ga tàu h a, b n tàu, b n xe khách, ph Nm th c), trình UBND Thành ph . 6. Công an Thành ph ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan hoàn ch nh quy nh phân công, phân c p trách nhi m qu n lý nhà nư c i v i các cơ s kinh doanh d ch v có i u ki n, nh y c m v an ninh tr t t trên a bàn thành ph Hà N i, trình UBND Thành ph trư c ngày 20 tháng 7 năm 2009; ng th i, hư ng d n, ki m tra, ôn c vi c th c hi n, nh kỳ t ng h p tình hình, k t qu báo cáo UBND thành ph theo quy nh. 7. Trong khi ch UBND Thành ph ban hành quy nh v x lý vi ph m trong vi c kinh doanh, d ch v t sau 24 gi n 5 gi sáng, Công an Thành ph , S Công Thương và các ngành ch c năng c n t p trung ki m tra, phát hi n và kiên quy t x lý các trư ng h p vi ph m các Ngh nh c a Chính ph : s 150/2005/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2005 v quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c an ninh và tr t t , an toàn xã h i; s 11/2006/N -CP ngày 18 tháng 01 năm 2006 v vi c ban hành Quy ch ho t ng văn hóa và kinh doanh d ch v văn hóa công c ng; s 56/2006/N -CP ngày 06 tháng 6 năm 2006 v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c văn hóa – thông tin; s 39/2007/N - CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 quy nh v cá nhân ho t ng thương m i m t cách c l p, thư ng xuyên không ph i ăng ký kinh doanh và các quy nh hi n hành c a UBND Thành ph Hà N i. ngh y ban M t tr n T qu c thành ph , các oàn th xã h i và nhân dân tích c c ki m tra, giám sát vi c th c hi n; ng th i, t o i u ki n cho các cơ quan, l c lư ng ch c năng th c hi n nghiêm Ch th này. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nơi nh n: - B Công an; - Thư ng tr c Thành y, H ND TP; - /c Ch t ch, các PCT UBND TP; - Các S , Ban, ngành, oàn th TP; - UBND các qu n, huy n, th xã; Vũ H ng Khanh - Các Báo, ài c a Trung ương và Hà N i; - /c CVP, các PVP; - Các Phòng chuyên viên; - Lưu: VT, NC (2b)
Đồng bộ tài khoản