Chỉ thị số 2293/CT-BNN-VP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 2293/CT-BNN-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 2293/CT-BNN-VP về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ trồng và bảo vệ rừng phòng hộ, đặc dụng theo Nghị quyết 73 của Quốc hội (khoá 11) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 2293/CT-BNN-VP

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG NAM THÔN c l p - T do - H nh phúc ------ --------------- S : 2293/CT-BNN-VP Hà N i, ngày 01 tháng 08 năm 2008 CH THN V VI C TI P T C Y NHANH TI N TR NG VÀ B O V R NG PHÒNG H , C D NG THEO NGHN QUY T 73 C A QU C H I (KHOÁ 11) Trong th i gian qua, các a phương ã có nhi u n l c, c g ng trong t ch c th c hi n D án tr ng m i 5 tri u ha r ng. Tuy nhiên kh i lư ng tr ng r ng phòng h có m ts a phương so v i m c tiêu và ti n ra c a Ngh quy t s 73/QH11 c a Qu c h i khóa 11 còn th p và có nhi u kh năng không t k ho ch. tăng cư ng, ti p t c Ny nhanh ti p tr ng r ng phòng h , B trư ng B Nông nghi p và phát tri n nông thôn yêu c u Ch t ch UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t p trung t ch c th c hi n t t m t s công vi c sau ây: 1. Trư c h t các ngành, các c p ph i nâng cao trách nhi m trong ch o i u hành th c hi n nhi m v chính tr tr ng m i 5 tri u ha r ng theo Ngh quy t 73 c a Qu c h i khóa 11, trong ó có ch tiêu tr ng r ng phòng h . Trên cơ s qu t sau rà soát quy ho ch 3 lo i r ng các a phương ph i ti n hành rà soát l i các d án 661 cơ s và xác nh rõ di n tích t n t ng lô trên th c a cho k ho ch tr ng r ng m i trong 2 năm t i. ng th i ra các gi i pháp nh m th c hi n t t quy ho ch và k ho ch d án ư c các c p có thNm quy n phê duy t. 2. T ch c tri n khai th c hi n t t Thông tư liên t ch s 58/2008/TTLT-BNN-KH T- TC c a B Nông nghi p và PTNT, B K ho ch và u tư, B Tài chính hư ng d n th c hi n Quy t nh 100/2007/Q -TTg ngày 6/7/2007 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư liên t ch s 02/2008/TTLT-KH-NN-TC c a các B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B K ho ch và u tư, B Tài chính hư ng d n th c hi n Quy t nh 147/2007/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách phát tri n r ng s n xu t giai o n 2007 - 2015. 3. Các a phương ti p t c c ng c h th ng b máy các Ban qu n lý r ng phòng h và các Ban qu n lý d án tr ng m i 5 tri u ha r ng, t ch c ào t o, t p hu n nghi p v cho cán b qu n lý và k thu t các c p, cán b khuy n lâm nâng cao hi u qu qu n lý d án. C p y, chính quy n a phương ch o các l c lư ng ph i h p ch t ch các trong công tác b o v r ng, ngăn ch n, x lý nghiêm minh nh ng hành vi xâm h i r ng. Tăng cư ng công tác qu n lý, ki m tra ôn c th c hi n D án nh t là cơ s , m b o ch t lư ng, ch ng th t thoát, lãng phí. 3. Xây d ng k ho ch 3 năm c a D án 661 (2008 - 2010) Nhà nư c b trí v n hoàn thành các m c tiêu nhi m v d án ra. Trư c m t t p trung cho ch tiêu tr ng r ng phòng h , ph n u hoàn thành các ch tiêu k ho ch c a Nhà nư c giao và coi
  2. ó là ch tiêu pháp l nh không ư c tuỳ ti n i u ch nh, thay i, ng th i các ch tiêu k ho ch tr ng r ng phòng h ph i ư c ưa vào Ngh quy t c a T nh y và h i ng nhân dân t nh. Tri n khai k ho ch 2009, 2010 các t nh ph i ch ra ư c v trí tr ng r ng phòng h , c d ng trên b n và ngoài th c a. Trư c m t, ưu tiên cho tr ng r ng phòng h ven bi n, biên gi i và khu v c Tây b c. Trong năm 2008, t nh nào có kh năng t ch c tr ng r ng phòng h vư t ch tiêu k ho ch Nhà nư c giao thì ăng ký b sung tr ng, v n u tư ư c b sung chi tr trong k ho ch u tư 2009. N u có vư ng m c báo cáo v Ban i u hành Trung ương báo cáo Chính ph tháo g . 4. Căn c hư ng d n v các phương th c k thu t áp d ng trong tr ng r ng phòng h c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i văn b n s 1992/BNN-LN ngày 11/7/2008, các a phương xây d ng nh m c và i u ch nh cơ c u, m t cây tr ng phù h p có i u ki n chăm sóc và b o m ư c m t t khi tr ng n khi nh hình nh m gi m các chi phí không c n thi t trong quá trình chăm sóc, nuôi dư ng r ng tr ng. Th c hi n các chính sách cho phép ngư i dân hư ng l i t r ng tr ng (ch t t a thưa, khai thác cây phù tr …), nh m khuy n khích ngư i dân tr ng, chăm sóc và b o v r ng phòng h lâu dài. 5. Ny m nh nghiên c u và chuy n giao ti n b k thu t, làm t t công tác qu n lý gi ng, hư ng d n lâm sinh thông qua h th ng khuy n lâm cơ s , giúp nông dân và các doanh nghi p u tư tr ng r ng. 6. Ny nhanh ti n xây d ng và tri n khai th c hi n các d án u tư; án h tr lương th c ngư i dân mi n núi tr ng r ng thay th cho s n xu t nương r y. 7. Th c hi n l ng ghép các ngu n v n có trên a bàn như g n các D án phòng h ven bi n, biên gi i vào D án 661 và các D án Th y l i; các ngu n v n c a a phương… ng th i t o i u ki n h tr u tư cho h gia ình tham gia tr ng, có cơ ch hư ng l i cho ngư i dân khi r ng n nh. Yêu c u các C c, V thu c B và các a phương quan tâm, t p trung th c hi n t t nhi m v c a mình, ph n u hoàn thành các ch tiêu mà Ngh quy t c a Qu c h i ã ra. B TRƯ NG Nơi nh n: - PTTg. Hoàng Trung H i; - Các B ngành liên quan; - Thành viên B H TW D án 661; - UBND t nh; S NN&PTNT các t nh; - Chi c c LN, Chi c c KL các t nh; Cao c Phát - Các ơn v tr c thu c B ; - Lưu VT, LN.
Đồng bộ tài khoản