intTypePromotion=1

Chỉ thị số 2522/CT-BVHTTDL

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 2522/CT-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIA ĐÌNH VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN 2030”

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 2522/CT-BVHTTDL

  1. BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- --------------- Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2012 Số: 2522/CT-BVHTTDL CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIA ĐÌNH VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN 2030” Để triển khai thực hiện có hiệu quả “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện những nhiệm vụ sau đây: 1. Tổ chức quán triệt, triển khai “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” trong quý III năm 2012. 2. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030”, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các ngành, các cấp từ Trung ương đến cơ sở trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và nhân dân về quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, về vai trò, vị trí, ý nghĩa của Chiến lược; vị trí, vai trò trách nhiệm của các Bộ, ngành và địa phương trong việc tổ chức thực hiện Chiến lược. 3. Căn cứ Chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” đã được ban hành theo Quyết định số 2744/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị trực thuộc Bộ chủ động tham mưu cho Bộ trưởng, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các Bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội có liên quan triển khai hoạt động xây dựng, phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, chương trình sau khi được phê duyệt theo phân công của Thủ tướng Chính phủ. a) Các đề án, chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng và thực hiện sau khi được phê duyệt, về các nội dung: - Nâng cao chất lượng các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững;
  2. - Kiện toàn, đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đ ình các cấp; - Xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; - Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình. b) Các đề án, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp xây dựng và thực hiện sau khi được phê duyệt, về các nội dung: - Tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng; - Giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; - Xây dựng mạng lưới dịch vụ hỗ trợ gia đình, hỗ trợ thành viên gia đình; - Công tác an sinh xã hội. 4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo tham mưu cho Tỉnh/Thành ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành nghị quyết, kế hoạch hành động thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. 5. Các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thường xuyên báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tình hình thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” và định kỳ hàng năm báo cáo bằng văn bản (gửi về Vụ Gia đình) trước ngày 25 tháng 12. 6. Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện Chiến lược, báo cáo Bộ trưởng; xây dựng kế hoạch tổ chức sơ kết việc thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” vào năm 2015 và tổng kết vào cuối năm 2020./. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Thủ tướng Chính phủ; - Phó Thủ tư ớng Nguyễn Thiện Nhân; - Bộ trư ởng, các Thứ trư ởng Bộ VHTTDL; - Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội; Hoàng Tuấn Anh - Văn phòng Chính phủ (KGVX); - Các Bộ: TTTT, GDĐT, LĐTBXH; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Các Sở VHTTDL; - Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - TW hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; - Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL;
  3. - Lưu: VP, GĐ, HN(200).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2