Chỉ thị số 317-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
49
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 317-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 317-TTg về việc tăng cường công tác quản lý trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 317-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 317-TTg Hà N i, ngày 26 tháng 5 năm 1995 CH TH V TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC QU N LÝ TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG Ư NG B VÀ TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG Ô THN M c dù trong nh ng năm qua Chính ph ã ra ch th và nh ng văn b n ch o v công tác tr t t và an toàn giao thông, nhưng n nay công tác qu n lý Nhà nư c v tr t t an toàn giao thông, v n ang b buông l ng. Hi n tư ng coi thư ng k cương tr t t giao thông, vi ph m pháp lu t trong xã h i ngày càng tăng cùng v i tình hình l c h u và xu ng c p c a h th ng k t c u h t ng, nh t là các công trình giao thông trong c nư c c bi t là ô th l n ang là tr ng i l n và tr c ti p cho vi c th c hi n quá trình công nghi p hoá hi n i hoá t nư c ta và ang là nguyên nhân tr c ti p làm tăng tình tr ng l n x n, ách t c giao thông ô th gây ra nhi u tai n n giao thông, trong ó có nhưng tai n n l n, gây thi t h i nghiêm tr ng n tài s n c a Nhà nư c, tính m ng, tài s n c a nhân dân. nhanh chóng l p l i k cương pháp lu t, tăng cư ng qu n lý Nhà nư c v tr t t an toàn giao thông, h n ch n m c th p nh t các v tai n n giao thông, kh c ph c tình tr ng ách t c giao thông các ô th , nh t là thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh, áp ng nguy n v ng chung c a nhân dân c nư c, Th tư ng Chính ph ch th : 1- Các B , ngành và U ban nhân dân các t nh, thành ph ph i khNn trương t p trung ch o công tác qu n lý tr t t an toàn giao thông, coi ây là m t nhi m v quan tr ng trong năm 1995 và các năm ti p theo, trư c m t ph i t p trung ưa vi c qu n lý tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t tư an toàn giao thông ô th vào n n p, t o ư c chuy n bi n rõ r t trên các m t sau ây: - i v i ư ng b : nghiêm c m vi c s d ng m t ư ng, l ư ng làm sân phơi, v t li u xây d ng và nh ng v t c n khác, h p ch , xây d ng các công trình trái phép thu c hành lang giao thông ư ng b . - i v i ô th : Ph i t p trung gi i quy t các nút giao thông thư ng b ùn t c, ch m d t vi c l n chi m v a hè, lòng ư ng làm nơi xe, r a xe, s n xu t kinh doanh; xây d ng cơi n i nhà c a thu c hàng lang b o v cây xanh, công trình k thu t, b o m gi gìn v sinh công c ng. - Nghiêm c m s d ng các lo i xe không m b o an toàn v k thu t ch hàng quá kh , quá t i, gây ô nhi m môi trư ng, ngư i lái không có b ng, ngư i lái i u khi n phương ti n trong tình tr ng mi ng còn hơi men c a rư u bia ho c các ch t kích thích
  2. khác; ưa các lo i xe b t h p pháp, i xe ánh võng, l ng lách trên các tr c ư ng giao thông ư ng b , nh t là ư ng giao thông ô th . th c hi n nhi m v trên, c n g p rút ti n hành m t s vi c sau ây: Các B : Giao thông v n t i, N i v , Tư pháp s m hoàn ch nh d th o Ngh nh và i ul v m b o tr t t an toàn giao thông ô th , Ngh nh x ph t hành chính các hành vi vi ph m i u l v tr t t an toàn giao thông ư ng b và giao thông ô th trình Chính ph ban hành trong tháng 6 năm 1995. Các B , ngành Trung ương, U ban nhân dân các c p nghiêm túc ki m i m trách nhi m trong th i gian qua và xây d ng k ho ch, bi n pháp ch o c th nh m tăng cư ng công tác qu n lý Nhà nư c v tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th , thu c a phương, ngành mình. Ki m tra và x lý nghiêm chính quy n nh ng a phương cho thuê ho c s d ng lòng ư ng, v a hè làm nơi s n xu t kinh doanh, xe các lo i (k c xe chuyên dùng) v t c n làm ách t c giao thông. Th c hi n m i bi n pháp gi i to ngay lòng ư ng, l ư ng, v a hè hành lang giao thông ã b l n chi m b o m vi c i l i tr t t , an toàn và văn minh. B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i B N i v và B Xây d ng quy ho ch phân lu ng, phân tuy n i l i các ô th cho h p lý; l p t h th ng các bi n báo, tín hi u trên ư ng, có k ho ch gi i to các nút giao thông tr ng y u trong thành ph ; quy nh th i gian cho các lo i phương ti n ho t ng trên t ng tuy n ư ng, c bi t là thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh. B N i v ch trì cùng v i B Giao thông v n t i và B Qu c phòng th ng nh t phân nh rõ trách nhi m qu n lý, t ch c ki m tra và x lý nghiêm các vi ph m v tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th trong và ngoài quân i. B N i v ph i h p v i B Giao thông v n t i, theo ch c năng c a mình, có k ho ch ti n hành t ng ki m tra, phân lo i k thu t các lo i phương ti n v n t i, ki m tra b ng lái xe và gi y phép s d ng phương ti n, kiên quy t ình ch lưu hành nh ng phương ti n không m b o tiêu chuNn an toàn k thu t, thu h i b ng lái xe và gi y phép s d ng phương ti n trái phép. B Nông nghi p và Công nghi p th c phNm, B Thu s n, U ban nhân dân các c p có trách nhi m hư ng d n nhân dân các xã ven tr c ư ng giao thông, xây d ng sân phơi ho c ch nh nh ng nơi có th dùng làm sân phơi nông s n, h i s n. Kiên quy t không tình tr ng s d ng m t ư ng giao thông làm sân phơi. B Qu c phòng ch o ch t ch vi c ăng ký phương ti n, ki m tra k thu t phương ti n, gi y phép lái xe; bi n ăng ký xe; b o m m i phương ti n v n t i c a quân i ho t ng trên ư ng giao thông công c ng ph i an toàn. Các phương ti n v n t i c a các ơn v làm kinh t c a quân i ph i áp d ng các quy nh như i v i các phương ti n v n t i dân s .
  3. B Giáo d c và ào t o ch trì ph i h p v i B Giao thông v n t i, B N i v biên so n giáo trình v lu t l an toàn giao thông ư ng b , an toàn giao thông ô th ưa vào gi ng d y chính khoá trong các trư ng t m u giáo n i h c. B Văn hoá - Thông tin, ch trì cùng v i B Giao thông v n t i, B N i v ph i h p v i Ban Tư tư ng văn hoá Trung ương biên so n tài li u v tr t t an toàn giao thông ư ng b , tr t t an toàn giao thông ô th các oàn th , t ch c xã h i, các doanh nghi p trong và ngoài qu c doanh, các l c lư ng vũ trang, các c p chính quy n các cơ quan thông tin i chúng Trung ương và a phương th c hi n và có nhi m v ph i h p t ch c m i hình th c tuyên truy n, ph bi n giáo d c m c ích, yêu c u, n i dung c a Ngh nh, i u l và Ch th này n m i t ng l p nhân dân, n t ng h gia ình nhân dân quán tri t, ng tình hư ng ng và t giác nghiêm ch nh ch p hành. 2- X ph t vi ph m: B N i v ch n ch nh l c lư ng c nh sát giao thông tr t t và t ch c t p hu n cho l c lư ng này làm t t nhi m v ki m tra, x ph t các vi ph m tr t tư an toàn giao thông ư ng b và tr t tư an toàn giao thông ô thi. Vi c x ph t vi ph m tr t t an toàn giao thông ph i b o m chính xác bình ng theo pháp lu t, l i thu c ai, ngư i ó ch u; trư ng h p ngư i vi ph m tu i v thành niên thì cha m ho c ngư i giám h ph i n p ti n ph t. Nh ng ngư i thi hành công v v tr t t an toàn giao thông vi ph m các quy nh c a pháp lu t hi n hành cũng b x lý nghiêm minh. B Tài chính ch trì cùng B Giao thông v n t i và B N i v , th ng nh t quy nh và hư ng d n cách thu ti n ph t, b o m thu n l i và ch ng ư c tiêu c c trong lĩnh v c này. 3- T ch c th c hi n: T nay n ngày 31 tháng 7 năm 1995, các B , ngành, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, căn c ch c năng, quy n h n c a mình khNn trương hoàn thành các công vi c chuNn b như: Ki n toàn t ch c, t p hu n, tuyên truy n giáo d c th ng nh t v nh n th c, nh t quán khi x lý, t ngày 01 tháng 8 năm 1995 s ng lo t th c hi n thư ng xuyên ki m tra và x lý các vi ph m tr t t an toàn giao thông ư ng b , tr t t an toàn giao thông ô th trong c nư c theo Ch th này. Trong th i gian chuNn b th c hi n các quy nh m i thì v n áp d ng các quy nh hi n hành v tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th . K ho ch tri n khai c a B , ngành và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i g i báo cáo Th tư ng trư c ngày 30 tháng 6 năm 1995. Hàng tháng, các B , ngành, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c n t ch c ki m i m ánh giá k t qu , rút kinh nghi m, b sung k ho ch, bi n pháp thích h p ch o các t ti p theo và báo cáo Th tư ng Chính ph .
  4. Quán tri t và th c hi n Ch th này, trư c m t các ngành, các c p c n xây d ng chương trình k ho ch t p trung gi i quy t ngay nh ng v n c th , t o chuy n bi n rõ r t v tr t t an toàn giao thông ư ng b , tr t t an toàn giao thông ô th . Cùng v i vi c th c hi n Ch th này, giao B trư ng B Giao thông v n t i ch trì, cùng các B , ngành liên quan ti n hành ngay vi c xây d ng các văn b n pháp quy, k ho ch ch o th c hi n b o m tr t t an toàn giao thông ư ng sông, ư ng s t, ư ng bi n và ư ng không trình Th tư ng Chính ph trong quý IV năm 1995. B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , các cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m t ch c ch o ch t ch và thư ng xuyên báo cáo lên Th tư ng Chính ph k t qu vi c th c hi n Ch th này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản