Chỉ thị số 32-CT/TW

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
207
lượt xem
27
download

Chỉ thị số 32-CT/TW

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 32-CT/TW về việc tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân do Ban Bí thư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 32-CT/TW

  1. BAN BÍ THƯ NG C NG S N VI T NAM ----- ------- S : 32-CT/TW Hà N i, ngày 09 tháng 12 năm 2003 CH TH V TĂNG CƯ NG S LÃNH OC A NG TRONG CÔNG TÁC PH BI N, GIÁO D C PHÁP LU T, NÂNG CAO Ý TH C CH P HÀNH PHÁP LU T C A CÁN B , NHÂN DÂN Trong nh ng năm qua, công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t ã ư c ng, Nhà nư c quan tâm lãnh o, ch o, coi ó là m t trong nh ng nhi m v tr ng tâm trong vi c tăng cư ng qu n lý xã h i b ng pháp lu t. V i s n l c và c g ng c a các c p, các ngành, công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t ã có nh ng chuy n bi n tích c c, góp ph n xây d ng ý th c s ng và làm vi c theo Hi n pháp và pháp lu t c a cán b và nhân dân. Tuy nhiên, s quan tâm lãnh o c a các c pu ng i v i công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t chưa ư c t p trung úng m c; trách nhi m c a các c p, các ngành i v i công tác này chưa ư c xác nh c th , rõ ràng nên k t qu t ư c còn th p so v i yêu c u, s hi u bi t pháp lu t c a cán b và nhân dân còn nhi u h n ch Trư c yêu c u y m nh công nghi p hóa, hi n i hoá t nư c, xây d ng Nhà nư c pháp quy n xã h i ch nghĩa c a nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t c n ư c tăng cư ng thư ng xuyên, liên t c và t m cao hơn, nh m làm cho cán b và nhân dân hi u bi t và ch p hành nghiêm ch nh pháp lu t, thông qua ó mà ki m tra, giám sát vi c thi hành pháp lu t. y m nh công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t, góp ph n nâng cao hi u l c, hi u qu c a pháp lu t trong th c t , Ban Bí thư yêu c u các c p u , t ch c ng các c p, các ngành th c hi n t t m t s công tác sau ây: 1. Xác nh rõ ph bi n, giáo d c pháp lu t là m t b ph n c a công tác giáo d c chính tr , tư tư ng, là nhi m v c a toàn b h th ng chính tr t dư i s lãnh o c a ng. Trong nh ng năm t i, c n t p trung ch o, t ch c th c hi n th t t t công tác này góp ph n t o chuy n bi n căn b n v ý th c tôn tr ng pháp lu t và nghiêm ch nh ch p hành pháp lu t c a cán b và nhân dân. 2. Các c p u ng có trách nhi m lãnh o chính quy n các c p t ch c th c hi n công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t v i n i dung, hình th c, phương pháp phù h p v i a bàn và i tư ng khác nhau; xây d ng k ho ch, chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t thi t th c cho các c p, các ngành, các cơ quan, doanh nghi p, áp ng yêu c u c a t ng th i kỳ. M i cán b , ng viên ph i xác nh vi c tìm hi u, h c t p pháp lu t là nhi m v thư ng xuyên, là m t trong nh ng tiêu chu n ánh giá cán b , ng viên; thông qua vi c gương m u ch p hành pháp lu t c a cán b ,
  2. ng viên mà thuy t ph c, giáo d c qu n chúng, thành viên trong gia ình ý th c tôn tr ng, ch p hành pháp lu t. 3. ng oàn Qu c h i lãnh o vi c ph bi n k p th i và y các lu t m i ư c thông qua n cán b và nhân dân, nh t là nh ng quy nh pháp lu t liên quan tr c ti p n i s ng v t ch t và tinh th n c a nhân dân. Khi ti p xúc v i c tri sau m i kỳ h p Qu c h i, các i bi u Qu c h i, trư c h t là các i bi u chuyên trách có trách nhi m gi i thi u các lu t m i ư c thông qua. 4. Ban cán s ng Chính ph lãnh o th c hi n các nhi m v thư ng xuyên v ph bi n, giáo d c pháp lu t, c bi t là Chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t t năm 2003 n năm 2007 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; chu n b k ho ch, chương trình dài h n v ph bi n, giáo d c pháp lu t cho nhi u năm sau. Ti p t c ki n toàn, y m nh ho t ng c a H i ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t các c p và ho t ng c a các cơ quan có liên quan n vi c th c hi n nhi m v ph bi n, giáo d c pháp lu t. Phân công nhi m v c th cho các b , ngành trong công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t. B , ngành nào ch trì d th o văn b n quy ph m pháp lu t thì b , ngành ó ph i ch u trách nhi m chính v vi c ph bi n và th c hi n văn b n pháp lu t ó trong cán b , công ch c c a b , ngành mình; ng th i, có trách nhi m ph i h p v i B Tư pháp, các oàn th Trung ương và chính quy n các c p tri n khai ph bi n, giáo d c pháp lu t cho cán b và nhân dân. C n b trí m t kho n ngân sách c n thi t cho công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t; có chính sách tr giá các lo i sách, tài li u ph c v công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t, ho c phát mi n phí các lo i sách và tài li u ph bi n, giáo d c pháp lu t cho nhân dân, nh t là nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng ng bào dân t c thi u s . 5. ng oàn M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c chính tr - xã h i lãnh o oàn th , t ch c c a mình ch ng và tích c c ph i h p v i các cơ quan nhà nư c th c hi n ph bi n, giáo d c pháp lu t cho các oàn viên, h i viên, c ng tác viên; tuyên truy n, giáo d c và có các bi n pháp v n ng nh m nâng cao hi u bi t v pháp lu t, t o thói quen nghiêm ch nh ch p hành pháp lu t; bi u dương, nhân r ng gương ngư i t t, vi c t t; giám sát vi c thi hành pháp lu t c a các cơ quan nhà nư c, c a cán b , công ch c; k p th i t p h p ý ki n c a nhân dân trong các t óng góp ý ki n cho các d án lu t và trong vi c th c hi n pháp lu t ph n ánh, ki n ngh v i các t ch c ng và các cơ quan nhà nư c. 6. Các cơ quan thông tin i chúng Trung ương và a phương ph i h p v i các cơ quan, t ch c có liên quan xây d ng và th c hi n k ho ch ph bi n, giáo d c pháp lu t, xây d ng các chuyên m c, chuyên trang v pháp lu t v i hình th c phong phú, sinh ng; tăng th i lư ng n i dung tuyên truy n, ph bi n pháp lu t b ng ti ng Vi t và ti ng các dân t c thi u s . Phát tri n và nâng cao trình chính tr , nghi p v i ngũ phóng viên, biên t p viên, c ng tác viên vi t v pháp lu t, b o m tuyên truy n úng ư ng l i, chính sách c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c. 7. Tăng cư ng i m i các hình th c ph bi n, giáo d c pháp lu t ( ưa pháp lu t vào gi ng d y trong nhà trư ng, xu t b n các tài li u ph thông v pháp lu t; s d ng h th ng ài truy n thanh cơ s , t sách pháp lu t xã, phư ng, th tr n…), a d ng cách th c ph bi n, giáo d c pháp lu t
  3. như tăng cư ng xu t b n và phát hành sách h i áp pháp lu t (k c sách song ng ), t ch c các cu c thi tìm hi u pháp lu t; ph bi n, giáo d c pháp lu t thông qua các ho t ng tư v n pháp lu t, tr giúp pháp lý, hoà gi i, gi i quy t khi u n i, t cáo… C ng c , tăng cư ng i ngũ báo cáo viên, tuyên truy n viên pháp lu t và t o nh ng i u ki n, môi trư ng thu n l i i ngũ này làm t t nhi m v . 8. Ban cán s ng B Giáo d c và ào t o ph i h p v i Ban cán s ng B Tư pháp và các b ngành, a phương ti p t c hoàn thi n chương trình, giáo trình, sách giáo khoa v pháp lu t ph c v tr c ti p cho công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t trong nhà trư ng theo phương châm k t h p nhu n nhuy n lý lu n v i th c ti n, h c i ôi v i hành. Vi c ưa n i dung pháp lu t vào gi ng d y trong nhà trư ng ph i ư c ch n l c h p lý, có h th ng và b o m hi u qu thi t th c. 9. Ban N i chính Trung ương ch trì, ph i h p v i Ban Tư tư ng - Văn hóa Trung ương, Ban Khoa giáo Trung ương, Ban cán s ng B Tư pháp theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n Ch th này và nh kỳ báo cáo Ban Bí thư. Ch th này ph bi n n chi b . TM. BAN BÍ THƯ Phan Di n
Đồng bộ tài khoản